نرم افزارهای طراحی سازه ها

ETABS
SAFE
SAP2000
PERFORM
TEKLA
CSI COL

نرم افزارهای طراحی معماری

AutoCAD
AutoCAD Architecture
REVIT Architecture
ArchiCAD

نرم افزارهای راه و ترابری

AutoCAD Civil 3D
CIRCL
HDM-4
KENPAVE
MnPAVE
PAVER
WinPAS

نرم افزارهای مهندسی زلزله

SEISMO STRUCT
SEISMO SIGNAL
SEISMO SPECT
SEISMO MATCH
SEISMO ARTIF

نرم افزارهای اجزاء محدود

ABAQUS
ANSYS
SOLID WORKS
CATIA
OPENSEES

نرم افزارهای مهندسی پل

CSI Bridge
ADAPT Builder
LARSA 4D
SAM LEAP
LUSAS

نرم افزارهای نقشه برداری

AutoCAD MAP 3D
SDR MAP
SURFER
GEOMATICA
NOVA

نرم افزارهای برنامه نویسی

MATLAB
VISUAL FORTAN
VISUAL STUDIO
C++

نرم افزارهای ژئوتکنیک
نرم افزارهای تاسیساتی

AutoCAD MEP
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical

سایر نرم افزارها

Quantity Take Off
PROKON
RISA
ROBOT ROBIN
PLAXIS