نرم افزار سامانۀ مدیریت خودکار روسازی Micro PAVER

نرم افزار Micro PAVER 5.2 برای ویندوز، نام یک سامانۀ مدیریت خودکار روسازی ( PMS) است که ابزاری برای تصمیم گیری جهت توسعۀ گزینه های مقرون به صرفۀ نگهداری و تعمیر راه ها، خیابان ها، پارکینگ ها و فرودگاه ها به شمار می رود. PAVER امکانات فراوانی برای کاربر فراهم می کند.

از جمله امکانات نرم افزار Micro PAVER می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.    ذخیره لیست شبکه های روسازی
۲.    ارزیابی و رتبه بندی شبکه های روسازی
۳.    توسعۀ مدل های شرایط زوال روسازی (با کمک مدل های ریاضی)
۴.    تعیین شرایط فعلی و آیندۀ روسازی (تحلیل شرایط)
۵.    تعیین ملزومات نگهداری و تعمیر  و تحلیل نتایج و پی¬آمدها بر اساس میزان اعتبارات متفاوت
امکانات اصلی PAVER از نه دکمۀ اصلی که در قسمت بالای PAVER Desktop قرار دارد، در دسترس قرار می گیرد. این دکمه ها چنان تنظیم شده اند که متناسب با ترتیب منطقی مدیریت روسازی باشند. با فشار دادن هر یک از این دکمه¬ها به یکی از ده بخش اصلی PAVER وارد می شویم. این ده بخش عبارتند از:
فهرست ورودی و نمودارهای خلاصه ساز ( Inventory Data (Inventory
نیازهای کار و تاریخچۀ کار (Work Information (Work
ورودی داده های بازرسی میدانی ( PCI Inspections (PCI
گزارش های PAVER و نمودارهای خلاصه سازی Reports
ساخت و اختصاص مدل های پیش بینی شرایط (Prediction Models (Pred. Modeling
گزارش تحلیل شرایط (Condition Analysis (Cond.Analysis
گزارش طرح نگهداری و تعمیر M&R Work Planing
انتخاب روسازی با استفاده از GIS GIS/Tree Selection Tool
ابزار انتخاب از لیست List Selection Tool
فهرستی با جزئیات بیشتر از همۀ اختیارات نرم افزار Visual Menu

نرم افزار micro-paver
۱۶۲MbMICRO PAVER V5.2

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود برنامه

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com