دانلود بخشنامه های منتخب حوزه صنعت ساختمان

بخشنامهعنوانسالدانلود
بخشنامه شماره - ۹۲-۱۰۶۸۹۰دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت۱۳۹۲/۱۱/۰۸دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۹۲-۷۵۸۷۳دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار۱۳۹۲/۰۸/۲۵دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۹۲-۵۳۰۲۴نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل۱۳۹۲/۰۶/۲۳دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۸۰۷۷۶نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل۱۳۹۱/۱۰/۱۱دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۸۰۷۷۶-۱راهنمای نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل۱۳۹۱/۱۰/۱۱دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۶۵۶۶۳دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای۱۳۹۱/۰۸/۱۴دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۳۴۶۴۳دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندی یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل۱۳۹۱/۰۵/۰۱دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۲۰-۲۵-۶۷۱۸۹آثار هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۰/۰۷/۲۳دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۶۴۰۵انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع۱۳۸۹/۰۲/۰۴دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۸۷۰۰۳راهنمای تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای۱۳۸۸/۰۹/۱۶دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۷۱۳۵دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر۱۳۸۸/۰۱/۳۱دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۷۶۵۷۴دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها۱۳۸۷/۰۸/۱۹دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۲۱۸۶۱جبران افزایش بهای قیر۱۳۸۷/۰۳/۰۸دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۶۳۲۱۹دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها۱۳۸۶/۰۵/۰۷دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۳۲۹۶۰-۱۰۸۹۷۲آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات۱۳۸۵/۰۹/۰۵دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۱۴۲۸۲۵انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا۱۳۸۵/۰۸/۲۴دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۰-۱۳۵۹۴۶ارجاع کار به روش طرح و ساخت۱۳۸۵/۰۸/۲۱دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۱-۹۵۵۷۹راهنمای مناقصه۱۳۸۴/۰۵/۲۶دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۴۰۲۰-۵۹۲۳۴پیوست بخشنامه ۱۰۲-۴۹۴۴ (ادامه جدول درصد کاهش حق الزحمه)۱۳۸۴/۰۴/۲۰دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۱-۱۵۳۶۲۰مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان هایی که فاقد تعدیل آحادبها می باشند۱۳۸۳/۰۸/۲۳دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۱-۳۴۲۲۹معیارهای پذیرش بتن بر مبنای پایایی۱۳۸۳/۰۳/۰۴دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۱-۱۷۳۰۷۳دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان ها۱۳۸۲/۰۹/۱۵دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۱-۲۶۷۲۲دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح۱۳۸۲/۰۲/۲۱دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۲-۴۹۴۴-۵۴-۴۳۰۴پیوست بخشنامه ۱۰۲-۴۹۴۴ (جدول درصد کاهش حق الزحمه)۱۳۷۸/۰۸/۱۶دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۲-۵۴۵۳-۵۴-۴۹۵۱نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران۱۳۷۷/۰۹/۰۹دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱۰۲-۶۱۳۰-۵۴-۳۲۰۰نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیرتیپ) مهندسان مشاور۱۳۷۴/۱۱/۱۵دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱-۵۳۵۴-۵۴-۳۱۹۱دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رشته ساختمان۱۳۷۰/۰۹/۲۰دانلود فایل
بخشنامه شماره - ۱-۹۷۰۶-۵۴-۲۰۸۰روش تعدیل آحاد بهای پیمان ها۱۳۷۰/۰۶/۲۳دانلود فایل