دانلود بخشنامه های منتخب حوزه صنعت ساختمان

بخشنامهعنوانسالدانلود
بخشنامه شماره - 92-106890دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت1392/11/08دانلود فایل
بخشنامه شماره - 92-75873دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار1392/08/25دانلود فایل
بخشنامه شماره - 92-53024نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل1392/06/23دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-80776نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل1391/10/11دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-80776-1راهنمای نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل1391/10/11دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-65663دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای1391/08/14دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-34643دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندی یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل1391/05/01دانلود فایل
بخشنامه شماره - 20-25-67189آثار هدفمند کردن یارانه ها1390/07/23دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-6405انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع1389/02/04دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-87003راهنمای تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای1388/09/16دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-7135دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر1388/01/31دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-76574دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها1387/08/19دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-21861جبران افزایش بهای قیر1387/03/08دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-63219دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها1386/05/07دانلود فایل
بخشنامه شماره - 32960-108972آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات1385/09/05دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-142825انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا1385/08/24دانلود فایل
بخشنامه شماره - 100-135946ارجاع کار به روش طرح و ساخت1385/08/21دانلود فایل
بخشنامه شماره - 101-95579راهنمای مناقصه1384/05/26دانلود فایل
بخشنامه شماره - 4020-59234پیوست بخشنامه 102-4944 (ادامه جدول درصد کاهش حق الزحمه)1384/04/20دانلود فایل
بخشنامه شماره - 101-153620مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان هایی که فاقد تعدیل آحادبها می باشند1383/08/23دانلود فایل
بخشنامه شماره - 101-34229معیارهای پذیرش بتن بر مبنای پایایی1383/03/04دانلود فایل
بخشنامه شماره - 101-173073دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان ها1382/09/15دانلود فایل
بخشنامه شماره - 101-26722دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح1382/02/21دانلود فایل
بخشنامه شماره - 102-4944-54-4304پیوست بخشنامه 102-4944 (جدول درصد کاهش حق الزحمه)1378/08/16دانلود فایل
بخشنامه شماره - 102-5453-54-4951نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران1377/09/09دانلود فایل
بخشنامه شماره - 102-6130-54-3200نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیرتیپ) مهندسان مشاور1374/11/15دانلود فایل
بخشنامه شماره - 1-5354-54-3191دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رشته ساختمان1370/09/20دانلود فایل
بخشنامه شماره - 1-9706-54-2080روش تعدیل آحاد بهای پیمان ها1370/06/23دانلود فایل