دانلود دیتیل ها و جزئیات اجرایی سازه ای، مکانیکی، الکتریکی و معماری

جزئیات اجراییعنواندانلود
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات هدایت و تخلیه آب نشتی پشت دیوار های حائل زمین و خاک طبیعی آبداردانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات اتصال دیوار یک آجره بر روی کف منتهی به زمیندانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات اتصال دیوارهای نیم آجره بر روی کف منتهی به زمیندانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات پی زیر دیوارهای یک آجرهدانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات عایق کاری دیوار پلکانی زیرزمین پشت به فشار خاک پر و زمین رانشی در حالت امکان دسترسی به پشت دیواردانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات عایق کاری دیوار زیر زمین در حالتی که امکان دسترسی به پشت دیوار ممکن نبوده و مشکل رانشی بودن زمین مجاور وجود نداشته باشددانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات عایق کاری دیوار زیر زمین در حالتی که مشکل رانشی بودن زمین مجاور وجود داشته باشد و ستون های کناری پس از دیوارهای حائل اجرا گردد.دانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات اتصال دیوار زیر زمین به زمین طبیعی حیاطدانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف با آجرنما و کرسی بلنددانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف آجرنما با کرسی بلنددانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف در حالتی که کف خارج بلندتر از کف داخل باشددانلود فایل
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاریجزئیات ازاره بتنی و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف با کرسی کوتاهدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیآجر چینی دیوار یک آجره با آجر فشاریدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیآجر چینی دیوار دو آجره با آجر فشاریدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیآجر چینی دیوار یک آجره در کنج با آجر فشاریدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیآجر چینی دیوار دو آجره بصورت کله و راسته با آجر فشاریدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیآجر چینی دیوار مشبک 11 سانتی متری با آجر نمای سنتی طرح راستهدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیآجر چینی دیوار مشبک 22 سانتی متری با آجر نمای سنتی طرح راسته و دو کلهدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیمهارهای قائم دیوارهای یک آجر طویلدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات اتصال دیوار آجری به ستون فلزیدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات دیوار دو جداره با آجر سفالیدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات اتصال دیوار آجری به ستون بتنیدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات اتصال دیوار 20 سانتی متری به فونداسیوندانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات اتصال دیوار 10 سانتی متری به فونداسیوندانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات اجرای دیوار جداکننده بین واحدهادانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات نصب پنجره به دیوار سه بعدیدانلود فایل
دیوارچینی های داخلیجزئیات دیوار بین سرویس بهداشتی و سالن و کفسازیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات کفسازی ساختمان روی زمین طبیعیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات کفسازی ساختمان روی زمین طبیعی با عایق رطوبتیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات کفسازی سرویس بهداشتی بر روی زمین طبیعیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال ازاره چوبی به دیواردانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال ازاره سرامیکی یا مشابه به دیوار داخلیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال ازاره سنگی به دیوار داخلیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات عایقکاری دیوار سرویس بهداشتیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال آستانه در ورودی به کف (در طبقات)دانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال آستانه سنگی زیر درهای سرویس های بهداشتی (در طبقات)دانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال قاب سه چوب در به کفدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال قاب در به دیوارهای یک آجردانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال قاب چهار چوب در به دیوار 20 و 22 سانتی متریدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات پوشش محل اتصال چهارچوب در با نازک کاری دیوار با رو کوب چوبیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات اتصال قاب در به دیوار دو جدارهدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات کفسازی پیلوتدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات کف سازی سرویس بهداشتیدانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات کف سازی سالندانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات عایق کاری کف بام ساختماندانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات عایق کاری حرارتی کف طبقه اول (سقف پیلوت)دانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات دیوار بین سرویس بهداشتی و آبدارخانه و کفسازی آندانلود فایل
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازارهجزئیات پلان کفسازی بامدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات کف پنجره نصب به بر داخلی دیوارهای دو جدارهدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات کف پنجره نصب در وسط دیوارهای دو جدارهدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات کف پنجره نصب به بر خارجی دیوارهای دو جدارهدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات کف پنجره بتنی پیش ساختهدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات کف پنجره های بلند تا روی سنگ ازاره و رو به تراسدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات کف پنجره های بلند تا روی کف و رو به تراس یا بالکندانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات نصب کف پنجرهدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهجزئیات اجرای پنجره بالکن و عایقکاری کف تراسدانلود فایل
پنجره و کف پنجرهپروفیل پنجره های کشویی ، لولایی و درهای لولایی (با شیشه دو جداره)دانلود فایل
پنجره و کف پنجرهپروفیل پنجره های کشویی (با شیشه دو جداره)دانلود فایل
پنجره و کف پنجرهپروفیل های پنجره های لولایی (با شیشه دو جداره)دانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه با تیرآهن در دیوارهای یک آجرهدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه با رابیتس بندی در دیوارهای یک آجرهدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه با نبشی در دیوارهای یک آجرهدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه با تیرآهن در دیوارهای 20 تا 22 سانتی متری (1)دانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه با تیرآهن در دیوارهای 20 تا 22 سانتی متری (2)دانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه با رابیتس بندی در دیوارهای 20 تا 22 سانتی متریدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه پنجره ها با تیرآهن در دیوارهای دو جداره با آجرنمای دوغابیدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه پنجره ها با تیرآهن در دیوارهای آجرنمای سنتیدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه پنجره به بر داخل در دیوارهای دو جدارهدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه پنجره نصب در وسط دیوارهای دو جدارهدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه و سایه بان بتنی بالای پنجره هادانلود فایل
نعل درگاهجزئیات نعل درگاه پنجره نصب به بر خارج دیوارهای دو جداره با امکان ایجاد جا پرده ایدانلود فایل
نعل درگاهجزئیات اجرای نعل درگاه و اتصال پروفیل پنجرهدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات دور دودکش در بامدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات اتصال ناودان نمایان به دیواردانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات اتصال ناودان به آبرو بامدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات کفشور آبرو بامدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات کفشور آبرو بام در کنار جان پناه بامدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات جان پناه بام با درپوش سنگیدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات جان پناه بام با درپوش بتنیدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات جان پناه بام با درپوش بتنی و روکش ورقدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات لبه بام کوتاه و خرپشتهدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات دست انداز خرپشتهدانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات اجرای جان پناه (قرنیز و عایق کاری حرارتی و رطوبتی بام)دانلود فایل
جان پناه بام ، دودکشجزئیات پوشش داکت تاسیساتدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات زه کش آب پشت دیوار حائل باغچهدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات دیوار محوطه با حفظ شناژ زیر دیوار به عنوان ازارهدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات دیوار محوطه با ازاره های سنگیدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات دیوار محوطه با بلوک سیمانی و ازاره سنگیدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات درپوش بتنی روی دیوار محوطه با شیب دوطرفهدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات درپوش بتنی روی دیوار محوطه با شیب یک طرفهدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات درپوش سنگی روی دیوار محوطهدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات درپوش فلزی دیوار محوطه با شیب یک طرفهدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات درپوش فلزی دیوار محوطه با شیب دو طرفهدانلود فایل
دیوار محوطهجزئیات دیوار چینی محوطه با سنگ لاشه و بندکشی سیمانیدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات پوشش سقف های شیب دار با سازه فلزی با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابهدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات پوشش سقف های شیب دار بتنی با ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابهدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات پوشش سقف های شیب دار با سازه چوبی و لمبه از رو با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابهدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات پوشش سقف های شیب دار با سازه چوبی و لمبه از زیر با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابهدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات پوشش شیبدار با سازه کامپوزیت با ورق های موجداردانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات دامنه سقف های شیبدار با سازه بتنی و آب رو لندنیدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات آب رو در دامنه سقف های شیبدار با سازه فولادی و نمای آب رو با ورقدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات آب رو در دامنه سقف های شیبدار با سازه فولادی و نمای آب رو با رابیتس بندی و سیمانکاریدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات آب رو در دامنه سقف های شیب دار بتنی و نمای آب رو با ورقدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات آب رو در دامنه سقف های شیب دار بتنی و نمای آب رو با رابیتس بندی و سیمانکاریدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات آب رو در دامنه سقف های شیب دار با سازه چوبی و نمای آب رو با ورقدانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات اجرایی با پوشش آندولین (1)دانلود فایل
سقف های شیب دارجزئیات اجرایی با پوشش آندولین (2)دانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات سقف کاذب با ورق رابیتس و اندوددانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات لمبه کوبی (سقف کاذب چوبی یا از نوع pvc) در سقف های چوبی شیبدار به صورت لمبه از زیردانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات لمبه کوبی (سقف کاذب چوبی یا از نوع pvc) در سقف های چوبی شیبدار به صورت لمبه از رودانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات لمبه چوب نراددانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات لمبه کوبی چوبی با میخ یا پیچ مخفیدانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات سقف های کاذب پیش ساختهدانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات دریچه بازدید در سقف کاذب از نوع رابیتس بندیدانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات اتصال سقف کاذب از نوع رابیتس بندی به قاب دردانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات لمبه کوبی (سقف کاذب چوبی) زیر سقف های بتنی یا فولادیدانلود فایل
سقف های کاذبجزئیات اجرایی سقف کاذب با رابیتس اجرا بر روی سقف بتنیدانلود فایل
پله داخلیجزئیات پله سنگی داخلیدانلود فایل
پله داخلیجزئیات اتصال آهن شمشیری پله به کفدانلود فایل
پله داخلیجزئیات اتصال پائینی پله سنگی داخلیدانلود فایل
پله داخلیجزئیات اتصال بالایی پله سنگی داخلیدانلود فایل
پله داخلیجزئیات پله سازی با نمای پیشانی پله ضخیمدانلود فایل
پله داخلیجزئیات بغل رامپ پله با نرده بدون پاخوردانلود فایل
پله داخلیجزئیات بغل رامپ پله با نرده پاخورداردانلود فایل
پله داخلیجزئیات بغل رامپ پله با نرده پاخوردار در حالت سنگ ازاره هر دو کنار پله موازی و مساویدانلود فایل
پله داخلیجزئیات بغل پله با دست انداز و جان پناه و پردانلود فایل
پله داخلیجزئیات نرده پلهدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات پوشش درز انبساط در کف با مصالحدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات پوشش درز انبساط در کف طبقات با مصالح آلومینیومیدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات پوشش درز انبساط در دیوار یا سقف با مصالح آلومینیومیدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در سقف کاذب رابیتس از نوع ورقدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در سقف کاذب رابیتس از نوع ورق آلومینیومیدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در گوشه دیوار و سقف با مصالح آلومینیومیدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در گوشه بین دیوار و کف با نبشیدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در گوشه دیوار و کف با مصالح آلومینیومیدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات روکوب چوبی درز انبساط در دیوارهادانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات روکوب چوبی درز انبساط بین سقف و دیواردانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در جانپناه بام با شیب دو طرفهدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در جانپناه بام با شیب یک طرفهدانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط جانپناه بام در مجاورت دیواردانلود فایل
روپوش درز انبساطجزئیات درز انبساط در کفسازی بتنیدانلود فایل
نماسازینمای دیوار آجرنمای سنتی با کوربنددانلود فایل
نماسازینمای دیوار آجرنمای سنتی بدون کوربنددانلود فایل
نماسازینمای دیوار آجرنمای دوغابی با کوربنددانلود فایل
نماسازیجزئیات نماسازی سیمان سفید تخته ماله ای، سیمان شسته یا سیمان چکشیدانلود فایل
نماسازیجزئیات سنگ کاری نما با نصب سنگ به روش دوغابیدانلود فایل
نماسازیجزئیات سنگ کاری نما با نصب سنگ به روش خشکدانلود فایل
سرویس های بهداشتیجزئیات نصب توالت فرنگیدانلود فایل
سرویس های بهداشتیجزئیات آبرو سرویسدانلود فایل
سرویس های بهداشتیکف بدون پوتر سازه ، جزئیات دوش در کف و توالت ایرانی (1)دانلود فایل
سرویس های بهداشتیکف بدون پوتر سازه ، جزئیات دوش در کف و توالت ایرانی (2)دانلود فایل
سرویس های بهداشتیکف با پوتر سازه ، جزئیات دوش روی کف و توالت ایرانی (1)دانلود فایل
سرویس های بهداشتیکف با پوتر سازه ، جزئیات دوش روی کف و توالت ایرانی (2)دانلود فایل
سرویس های بهداشتیجزئیات نصب دستشوییدانلود فایل
سرویس های بهداشتیجزئیات نصب توالت ایرانیدانلود فایل
سرویس های بهداشتیجزئیات نصب زیر دوشیدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات نصب نرده در آخرین پاگرد راه پله به بامدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات نماسازی با آجر سفال و Warm Wallدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات نماسازی با بلوک گازی AAC و رنگ الاستومتریک عایق کنندهدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات نماسازی با بلوک لیکا و پانل Warm Wallدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات جانپناه بام سقف آخر با اجرای Warm Wall روی آجر سفالدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات دیوار هواکش در بامدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات نصب قاب چوبی درها به دیوار سفالی داخلیدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات پلان اتصال دیوارهای سبک به دیوار بتنیدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات عایق حرارتی دیوارهای بتنی نمادار از داخلدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات نصب نرده در پاگرد آخر پلهدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات اتصال قاب چوبی درها به دیوار بتنیدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلیجزئیات نرده پلهدانلود فایل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلینمای ساپورت دیوارهای سبک و روی درگاه پنجرهدانلود فایل
جزئیات غیرهجزئیات 3D -Wallدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - جدول - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - جدول - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)پیاده رو - جدول - فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)پیاده رو - جدول - فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - پیاده رو - فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال خیابان به فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)پیاده رو محصور در فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانیوو - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانیوو - فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانیوو - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانیوو - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانیوو - فضای سبز - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)کانیوو دو طرفه عبور از خیاباندانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)کانیوو دو طرفه در محل عبور اتومبیلدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال خیابان - کانیوو - فضای سبز - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)عبور کانال از فضای سبز و خیابان و اتصال به کانیوو دو طرفهدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)پله عمومی محوطهدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)محل عبور پیاده از خیابان به پیاده رو در ارتفاع پایین تردانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)عبور پیاده از خیابان به پیاده رو مرتفعدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)عبور پیاده به پیاده رو با استفاده از پلهدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)عبور پیاده از خیابان به پیاده رو مرتفعدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال خیابان و پیاده رو دارای اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)پله در محل ورودی به پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال کانیوو به پیاده رو دارای اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال کانیوو به پیاده رو دارای اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال کانیوو یک طرفه به کانال در یک امتداددانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانال - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانال - پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)خیابان - کانال - فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)پیاده رو - کانال - فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)کانال عبوری از فضای سبزدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)کانال سرپوشیده عبوری از خیاباندانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال کانال سرپوشیده و پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال کانال سرپوشیده و پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال خیابان - کانال سرپوشیده به پیاده رو مرتفعدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)جزئیات شهرسازیدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)جزئیات شهرسازیدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)پل فلزی روی کانالدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)جزئیات شهرسازیدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)کانال با جدول 35 سانتی متریدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)دیوار سنگی حد فاصل فضای سبز و پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)دیوار سنگی حد فاصل پیاده روهای دارای اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)دیوار سنگی در اختلاف سطح خیابان و پیاده رودانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)دیوار سنگی در اختلاف سطح بین پیاده روهادانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال فضای سبز به دیوار سنگی در اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال خیابان - کانیوو - دیوار سنگی - فضای سبز شیبدار - پیاده رو مرتفعدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال کانال به دیوار سنگی در اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)اتصال مقاطع کانال - پیاده رو - فضای سبز در اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)دیوار سنگی حد فاصل پیاده رو و فضای سبز با اختلاف سطحدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)کانال سرپوشیده در محل عبور اتومبیلدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)قطع جدول و اجرای بتن درجا در محل عبور اتومبیلدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)کانال سرپوشیده در محل عبور اتومبیلدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)دو پیاده رو مجاور هم در دو سطح ارتفاعیدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)جزئیات شهرسازیدانلود فایل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)عبور کانال از کفدانلود فایل