دانلود استانداردهای حوزه صنعت ساختمان

استانداردعنوانتاریخدانلود
عمران،مهندسی ،ساختمانآیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش ۴۱۳۹۳دانلود فایل
تجهیزات ساخت ،کارخانه،آسفالتتجهیزات ساخت و نگه داری راه کارخانه های اختلاط آسفالت -واژه نامه و ویژگی های تجاری۱۳۹۴دانلود فایل
تجهیزات،دستگاه روسازی،تجهیزات ساخت و نگه داری راه - دستگاههای روسازی با قالب لغزنده -تعاریف و ویژگی های تجاری۱۳۹۴دانلود فایل
ساختمان ،مهندسی عمران ،درزگیرساختمان ها و کارهای مهندسی عمران -درزگیرها-واژه نامه۱۳۹۴دانلود فایل
ژئوهیدرولیک،ساختمانانجام آزمون و تحقیق خاک و پی-آزمون ژئوهیدرولیک -قسمت ۶-آزمون های نفوذ پذیری آب در گمانه با استفاده از سامانه های بسته -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
آجر،رسیآجر رسی مورد مصرف در کف-ویژگی ها و روشهای آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
مقاومت،خمشی،مصالحاندازه گیری مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی -روش های آزمون۱۳۹۴دانلود فایل
مصالح ساختمانیمصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -فراورده های پشم معدنی کارخانه ای-ویژگی ها(اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۴دانلود فایل
بتنبتن-تخمین سریع مقاومت در برابر جدا شدگی ذرات بتن خود تراکم با استفاده از آزمون نفوذ -روش آزمون۱۳۹۴دانلود فایل
بتن،کلاهکبتن- استفاده از کلاهک های مقید نشده برای تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی سخت شده -آئین کار۱۳۹۴دانلود فایل
دودکش ،ساختماندودکش -سامانه دودکش با معبر پلاستیکی دود-الزامات و روش های آزمون۱۳۹۴دانلود فایل
بلوک سیمانی توخالی -ویژگیها۱۳۸۴دانلود فایل
عملکرد،مصالح،ساختمانعملکرد حرارتی در محیط ساخت -تعیین نفوذ پذیری مصالح ساختمانی نسبت به هوا۱۳۹۳دانلود فایل
ساختمان ،طراحیساختمان و دارایی های ساخت -طراحی عمرخدمت -قسمت ۴-طراحی عمر خدمت با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساخت۱۳۹۳دانلود فایل
عمران،مهندسی ،ساختمانکارهای ساختمانی و مهندسی عمران-درزگیرها-تعیین تغییرات در چسبندگی و ظاهر درزگیرهای ضد آب پس از قرار گیری نمونه های عمل آوری شده ثابت در معرض چرخه هوا زدگی مصنوعی و مکانیکی۱۳۹۳دانلود فایل
واکنش،آتش ،شعلهآزمون های واکنش در برابر آتش -پیشروی شعله -قسمت ۲- پیشروی جانبی شعله روی فراورده های ساختمانی و حمل و نقل در موضع عمودی۱۳۹۳دانلود فایل
گرما،تولید دود،افتآزمون های واکنش در برابر آتش -رهایش گرما،تولید دود و شدت افت جرم -قسمت ۲- شدت تولید دود (اندازه گیری دینامیکی)۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،الیاف شیشهبتن-خواص خمشی مقطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه(با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم ) روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
آتش ،ساختمانواکنش در برابر آتش -قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی -قسمت ۳- آزمون با چند منبع۱۳۹۳دانلود فایل
کاهش پتانسیل،ساختمان،شوره زنیکاهش پتانسیل شوره زنی در دیواره های بنایی جدید-راهنما۱۳۹۳دانلود فایل
بتنبتن-چگالی انبوهی مرطوب و خشک،جذب آب و تخلخل ظاهری مقاطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
نصب،عایقنصب و کاربرد عایق های انعکاسی در ساختمان ها-آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
بتنبتن-تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بارگذاری ثقلی،بتنبارگذاری ثقلی کف ها و سقف های با شیب کم -آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
نمونه برداری،بتننمونه برداری مصالح بتن پاششی -آیین کار۱۳۹۳دانلود فایل
لاتکس،بتنعامل لاتکس برای چسباندن بتن تازه به بتن سخت شده -ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ،فراورده،اسلبفراورده های سنگ طبیعی-ورق سنگ ها(اسلب ها) برای استفاده در پله ها و کف -الزامات۱۳۹۲دانلود فایل
آهک،کورهاستفاده تجاری از گرد و غبار کوره های پخت آهک و کوره های پخت سیمان پرتلند-راهنما۱۳۹۳دانلود فایل
چسب های کاشیچسب های کاشی -الزامات ، طبقه بندی و شناسایی(اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۳دانلود فایل
ساختمان،فلزدرجا ریختن زیر لایه های ضخیم ریخته شده از بتن سبک سلولی و آماده سازی سطح برای دستیابی به کف قابل ارتجاع -آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
ساختمان،نرده،فلزسامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -اندازه گیری کارائی-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سامانه،نرده،فلز،ساختمانسامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
کاشی ،سرامیککاشی های سرامیکی -قسمت ۸-تعیین انبساط حرارتی خطی-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
کاشی ،سرامیککاشی های سرامیکی -قسمت ۳- تعیین جذب آب-تخلخل ظاهری ،چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
قیر و مواد قیریقیر و مواد قیری -تاثیر آب بر مقاومت فشاری مخلوط های قیری متراکم-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
قیرو مواد قیریقیر و مواد قیری -مقاومت فشاری مخلوط های قیری-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
ماشین آلات،ساختمانماشین آلات راه سازی-ماشین آلات اختلاط آسفالت -الزامات ایمنی۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانهسنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت ۵-تعیین نمک های کلریدی محلول در اسید -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانه،سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت ۴-تعیین حساسیت پر کننده های مخلوط قیری به آب-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانهسنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت۳-تهیه محلول استخراج با شستن و صاف کردن سنگدانه ها-روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانه،سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت۱-تجزیه شیمیایی-روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سیمان،گرماسیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم-ترکیبات ، ویژگیها و معیار انطباق۱۳۹۳دانلود فایل
خاکستر،الکروشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت ۲- تعیین نرمی به روش الک تر۱۳۹۳دانلود فایل
کلسیم،خاکسترروشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت ۱- تعیین مقدار کلسیم اکسید آزاد۱۳۹۳دانلود فایل
سیمان،هیدراتهروشهای آزمون سمیان-قسمت ۹- گرمای هیدراته شدن-روش نیمه دررو۱۳۹۳دانلود فایل
هیدراته،سیمانروشهای آزمون سیمان-قسمت ۸-گرمایی هیدراته شدن -روش انحلال۱۳۹۳دانلود فایل
سیمانروشهای آزمون سیمان-قسمت ۷-روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه های سیمان۱۳۹۳دانلود فایل
سیمانروشهای آزمون سیمان-قسمت ۶-تعیین نرمی۱۳۹۳دانلود فایل
سیمان،پوزولانیروشهای آزمون سیمان-قسمت ۵-آزمون خواص پوزولانی برای سیمان پوزرولانی۱۳۹۳دانلود فایل
سیمان،روش های آزمون سیمان-قسمت ۲- تجزیه شیمیایی سیمان به روش تر۱۳۹۳دانلود فایل
سیمانسیمان -قسمت ۲- ارزیابی انطباق۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانهسنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی-قسمت ۹- تعیین مقاومت سایشی در برابر تایر یخ شکن (آزمون نوردیک)-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانه،مکانیکیسنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت ۱- تعیین مقاومت سایشی (میکرودوال)-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
تجهیزات حفاریتجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت ۳- تجهیزات حفاری افقی (HDD)۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانهسنگدانه معدنی مورد استفاده برای پوشش بام -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
تجهیزات حفاریتجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی قسمت ۷- تجهیزات مکمل و کمکی قابل تعویض۱۳۹۳دانلود فایل
تجهیزات حفاریتجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت ۶-تجهیزات پاشش فشاری-روان ملات ریزی و تزریق۱۳۹۳دانلود فایل
آهک،خاکآماده سازی آزمایشگاهی مخلوط خاک -آهک با استفاده از همزن مکانیکی -آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
عملکرد،گرما،ساختعملکرد گرمایی -رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی -تعییین مشخصات رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک۱۳۹۳دانلود فایل
ساختمان ،حرارتعملکرد حرارتی ساختمان ها و مواد تعیین نرخ جریان هوای ویژه در ساختمان ها-روق دقیق سازی گاز ردیاب۱۳۹۳دانلود فایل
دیوار،ساختنساخت دیوارهای خشکه چین با اندود محافظ (سطح پیوسته ) -آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
بندکشی،بناهابند کشی مجدد بناهای تاریخی -راهنما۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعی،کاشیسنگ مصنوعی-کاشی های مدولار برای پوشش کف و پله ها (داخلی و خارجی)ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۱۶- تعیین ابعاد، خصوصیات هندسی و کیفیت سطح کاشی های مدولار-روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۱۵- تعیین مقاومت فشاری -روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۱۳- تعیین مقاومت ویژه الکتریکی -روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۱۲- تعیین پایداری ابعادی-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۱۱- تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۱۰- تعیین مقاومت شیمیایی-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۹-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۸-تعیین مقاومت در برابر گیرداری (پین چال )-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۶-تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتن ،مقاومتبتن سخت شده-قسمت۳- تعیین مقاومت فشاری آزمون ها -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،عمل اوریبتن سخت شده-قسمت۲-ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،ساختمانبتن سخت شده-قسمت۱-شکل ،ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها۱۳۹۳دانلود فایل
مخازن فاضلابمخازن فاضلاب بتنی پیش ساخته -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
لوله فاضلابآبرو، زهکش رگبار و لوله فاضلاب بتنی غیر مسطح با مقاومت مشخص -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
گچ پلاسترپل های بتنی -اندازه گذاری و ساخت۱۳۹۲دانلود فایل
گچ پلاسترگچ پلاستر قالب گیری برای سفال گری-ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
کاشی کاریکاشی کاری کف و دیوار-قسمت ۵- طراحی و اجرای کف سازی با موزاییک های مرمری و بلوک های سیمانی -سنگ طبیعی و بلوک های کامپوزیتی -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
کاشی کاریکاشی کاری کف و دیوار-قسمت۴-طراحی و اجرای کاشی کاری وموزاییک کاری در شرایط خاص -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
کاشی کاریکاشی کاری کف و دیوار-قسمت۲-طراحی و اجرای کاشی کاری سرامیکی وموزاییک بر روی دیوارهای خارجی شامل کاشی های سفالی و سفالینه های لعاب دار -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
کاشی کاریکاشی کاری کف و دیوارقسمت۱-طراحی و اجرای کاشی کاری و موزاییک کاری دیوارهای داخلی با استفاده از سرامیک و سنگ طبیعی در شرایط معمول -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
کاشی ،سرامیککاشی های سرامیکی -قسمت۱۶-تعیین اختلاف های جزئی رنگ۱۳۹۲دانلود فایل
آجر،شومینهآجر مجمر برای شومینه ساختمان های مسکونی -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
مواد ترکیبی خشک،بسته بندی،ساختمانمواد ترکیبی خشک پیش آمیخته بسته بندی شده مورد استفاده در بتن پاششی خشک یا تر-ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
روان ،ملات ،ساختمان و معدنروان ملات-نمونه برداری و روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانه ،ملاتسنگدانه های روان ملات بنایی -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،آزمونبتن-آماده سازی قطعات آزمون های خمش و شستشو برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه -آیین کار۱۳۹۳دانلود فایل
انبساط،ساختمان و معدنروشهای آزمون سیمان-قسمت ۳- تعیین زمان گیرش و تعیین سلامت (انبساط)به روش لوشاتلیه۱۳۹۳دانلود فایل
سیمانروشهای آزمون سیمان-قسمت ۱- تعیین مقاومت۱۳۹۳دانلود فایل
چسب،کاشیچسب کاشی -تعیین مقاومت چسبندگی برشی چسب های رزینی واکنش گرا-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سلامت ،تونل ،ایمنیسلامت و ایمنی در تونل سازی در صنعت ساخت و ساز-آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
بتن ،پاششیبتن پاششی-قسمت ۳-تعیین مقاومت های خمشی (مقاومت حداکثر اولیه ، نهایی و پس ماند) آزمونه های تیر تقویت شده الیافی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتن ،پاششیبتن پاششی-قسمت ۲-تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه - روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،پاششیبتن پاششی-قسمت۱-نمونه برداری از بتن پاششی تازه و سخت شده۱۳۹۳دانلود فایل
درزگیر،درزگیرهای گرم -قسمت ۳- تعیین نفوذ و بازیابی (قابلیت ارتجاعی )-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
درزگیردرزگیرهای گرم -قسمت ۲- تعیین نفوذ مخروط در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
درزگیر،چگالیدرزگیرهای گرم -قسمت ۱- تعیین چگالی در دمای ۲۵درجه سانتی گراد -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ،ساختمانتعیین تحمل بارگذاری بلندمدت پیچ سنگ -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
ظرفیت ،باربری،سنگتعیین ظرفیت باربری کششی پیچ سنگ -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگتعیین خصوصیات خزشی بر جای سنگ-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ،ساختمانتعیین مقاومت برشی مستقیم نا پیوستگی های سنگ به صورت برجا-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
توده،سنگتعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه انعطاف پذیر-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ،توده،ساختمانتعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه صلب-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی -تعیین جذب آب در فشار اتمسفر-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ طبیعی،طراحیسنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۴- پوشش پرده باران و پوشش سنگی بر روی سامانه های پوشش قاب فلزی -آیین کار۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ طبیعی،طراحیسنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۲- نمای سنتی قلاب گوشی بیرونی -آیین کار۱۳۹۳دانلود فایل
خاک،مقاومتخاک-تعیین تغییر شکل و مشخصات مقاومت خاک به روش آزمون بارگذاری صفحه -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
خاک،خاک-آزمون برش مستقیم خاک ها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
خاک،فشار،ساختمانخاک تعیین مقاومت فشاری محدود نشده خاک چسبنده -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
خاک،ساختمانخاک آزمون فشاری سه محوری زهکشی نشده-تحکیم نیافته بر روی خاک های چسبنده -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
تیکسوتروپیک،سامانه ،ساختمانفراورده ها و سامانه ها برای محافظت و ترمیم سازه های بتنی -تعیین کارایی -قسمت ۱-جریان ملات های تیکسوتروپیک -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
روان ،سیمانروان ملات سیمان هیدرولیکی خشک، بسته بندی (بدون جمع شدگی)-ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
محصولات،سامانهمحصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی -تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق -قسمت ۹- اصول کلی برای کاربرد محصولات و سامانه ها۱۳۹۳دانلود فایل
نقشه،ساخت و سازروش های اندازه گیری برای ساخت و ساز-پیاده کردن نقشه و اندازه گیری -قسمت۳-چک لیست برای انجام خدمات نقشه برداری واندازه گیری۱۳۹۳دانلود فایل
نقشهنقشه های فنی-نقشه های ساختمان -نقشه برای هم بندی سازه های پیش ساخته۱۳۹۳دانلود فایل
سیمان،تکیه گاه های الاستومری صفحه فولادی چند لایه در پل ها-ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،سلولیعامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،سلولعامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
کارایی،پنچره بندی،ساختمانکارایی انرژی سیستم های پنجره بندی در ساختمان های مسکونی -روش اجرایی محاسبات۱۳۹۲دانلود فایل
پی،بتنآزمون بی نقصی پی های عمیق بتنی به روش فراصوتی چاه به چاه -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،تعیین مقاومت میل مهارها در اجزا بتنی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
فشاری،پی ،عمیقپی های عمیق تحت بار فشاری محوری ساکن -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
خاکآزمون بار معکوس برای مقاومت برشی عناصر قائم در سامانه های مقاوم در برابر نیروی جانبی ساختمان ها -روش های آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سیمانسیمان سفید-تعیین درجه سفیدی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سیلیکاتسیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
سرامیکنمونه برداری رس های ظروف سرامیکی بدنه سفید-آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
سیلیکاتاستفاده از سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -آئین کار۱۳۹۳دانلود فایل
ژئوتکنیکتحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۴-آزمون فشار سنجی منارد۱۳۹۳دانلود فایل
ژئوتکنیک،زهکشاجرای کارهای ژئوتکنیکی ویژه -زهکش های قائم۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانه،راه آهنسنگدانه های مورد مصرف در بالاست راه آهن۱۳۹۳دانلود فایل
محصولات بتنیمحصولات بتنی پیش ساخته -دال ها با هسته مجوف۱۳۹۳دانلود فایل
محصولات بتنیمحصولات بتنی پیش ساخته -عناصر پل۱۳۹۳دانلود فایل
محصولات ،بتنمحصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۱۰- کاربرد کارگاهی محصولات و سامانه ها و کنترل کیفیت کارها۱۳۹۲دانلود فایل
محصولات ،سامانهمحصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۸- کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق۱۳۹۲دانلود فایل
محصولات،سامانه ،بتنمحصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۵- تزریق بتن۱۳۹۲دانلود فایل
کنترل کیفیتمحصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۴- پیوستگی سازه ای۱۳۹۲دانلود فایل
محصولات،تعمیرات،بتنمحصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۲- سامانه های حفاظت سطوح بتن۱۳۹۲دانلود فایل
آزمون ،ژئوتکنیکتحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۷- آزمون جک گمانه۱۳۹۳دانلود فایل
تحقیقات ،آزمون ،دیلاتومترتحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۵- آزمون دیلاتومتر منعطف۱۳۹۳دانلود فایل
ژئوتکنیک،آزمونتحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۱- آزمون نفوذ مخروط الکتریکی و پیزوکون۱۳۹۳دانلود فایل
طراحی،ساختمانطراحی محیط ساختمان -طراحی ابعاد گذاری ، نصب و کنترل سیستم های گرمایش و سرمایش تابشی توکار -قسمت ۲-تعیین ظرفیت طراحی گرمایشی و سرمایشی۱۳۹۲دانلود فایل
اتصالات،لولهلوله ها و اتصالات سیمانی تقویت شده با الیاف برای سیستم های ثقلی۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمانها،پایداری در ساخت ساختمان ها چارچوب روش های ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارهای ساختمانی -قسمت ۱- ساختمانها۱۳۹۳دانلود فایل
ساختمان ،برنامه ریزیساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت ۷-ارزیابی کارایی باز خورد داده های طول عمر خدمت از عملکرد۱۳۹۳دانلود فایل
ساختمان،برنامه ریزیساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت ۳-بازنگری و ممیزی عملکرد۱۳۹۳دانلود فایل
ساختمان،تیرچهتیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان -ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۳دانلود فایل
سیمانسیمان -قسمت ۱-ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
بلوک بتنی ،بلوک بتنی سبک سلولی -ویژگیها (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۳دانلود فایل
آبدار کردن منیزیتآبدار کردن منیزیت مرده یا دانه پریکلاز-روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
مبانی،طراحی،ساختمانمبانی طراحی سازه ها-اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه های دربردارنده سازه ها۱۳۹۳دانلود فایل
آزمون بتن ،کلرایدآزمون بتن -قسمت ۱۱-تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید، انتشار یک سویه۱۳۹۳دانلود فایل
ژئوهیدرولیک،تحقیقاتآزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۵- آزمون های نفوذ سنجی۱۳۹۳دانلود فایل
ژئوهیدرولیک،تحقیقاتآزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۴- آزمون های پمپاژ۱۳۹۳دانلود فایل
ژئوهیدرولیک،تحقیقاتآزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت۳- آزمون های فشار آب در سنگ۱۳۹۳دانلود فایل
تحقیقات،ژئوهیدرولیکآزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۲- آزمون های نفوذ پذیری آب در یک گمانه آزمایشی با استفاده از سامانه های باز۱۳۹۳دانلود فایل
ژئوهیدرولیک،خاکآزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۱- قوانین کلی۱۳۹۳دانلود فایل
اکوستیک،عایقآکوستیک-اندازه گیری آزمایشگاهی عایق بندی صدای اجزاء ساختمان -قسمت۴-الزامات و روش های اندازه گیری۱۳۹۳دانلود فایل
مبانی،سازه هامبانی طراحی سازه ها-الزامات کلی۱۳۹۳دانلود فایل
کاشیکاشی ضد اسید -ویژگی ها-(اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۳دانلود فایل
بتنفراورده های بتنی پیش ساخته -بتن رزینی -الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بتن،فراورده های بتنی پیش ساخته -طبقه بندی عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای۱۳۹۲دانلود فایل
ملات،تاندونروان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت ۳- روش های آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
ملات،تاندونروان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت ۲- روش های تزریق۱۳۹۲دانلود فایل
ملات،روان کنندهروان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت ۱- الزامات اساسی۱۳۹۲دانلود فایل
روانساز،ملات،بتنروانساز روان ملات برای بتن پیش آکنده -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
ملات،بتننسبت های اختلاط روان ملات برای بتن پیش آکنده -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
کاشی،سرامیککاشی های سرامیکی -قسمت ۶- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
انبساط،سیمانتعیین انبساط مهار شده ملات سیمان انبساطی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سیمان،کلسیمسیمان کلسیم آلومیناتی-ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
ملات،بتنتعیین مقدار روانی روان ملات برای بتن با سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
موزاییک،سیمانموزاییک سیمانی-قسمت۲-برای کاربرد بیرونی -ویژگی ها و روشهای آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
درب ،چارچوبدرب ها با چارچوب کامل -آزمون بار عمودی۱۳۹۲دانلود فایل
استاندارد عملکرد،ساختماناستانداردهای عملکردی در ساختمان -محتوا و معرفی۱۳۹۲دانلود فایل
درب ،چارچوبدرب ها با چارچوب کامل -آزمون نفوذ پذیری هوا۱۳۹۲دانلود فایل
تعیین چگالیتعیین چگالی بتن سبک سازه ای -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
فشاری،بتنمقاومت فشاری بتن سبک-عایق -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
مقاومت خمشی،تیر سادهمقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
ضخامت ،المان،بتنیاندازه گیری ضخامت المان های بتنی با استفاده از نمونه های مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
مغزه گیری،بتناندازه گیری طول نمونه مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
فشاری ،بتناندازه گیری مقاومت فشاری بتن در سن اولیه و طرح ریزی مقاومت در سن بعدی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
محصولات سیمانیمحصولات سیمانی تقویت شده با الیاف -نمونه برداری و بازرسی۱۳۹۲دانلود فایل
سازه های چوبیسازه های چوبی -کاربردهای خمشی تیرهای I-شکل قسمت ۲- عملکرد اجزاء و الزامات ساخت۱۳۹۲دانلود فایل
قالب گیری،مغزه،هیدرولیکتعیین تغییر طول نمونه های قالب گیری شده -مغزه گیری شده یا بریده شده از ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ نگاری،بتنسنگ نگاری بتن سخت شده -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
فرکانس،طول و عرضفرکانس های اصلی تشدید عرضی -طولی و پیچشی نمونه های بتن -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
تعیین رفتار،آرماتوروتعیین رفتار چسبندگی آرماتورو بتن هوادهی شده با اتوکلاو-قسمت ۲- آزمون دراز مدت تیر۱۳۹۲دانلود فایل
خانه،انرژیخانه ها -تشریح عملکرد -قسمت ۵- انرژی بهره برداری۱۳۹۲دانلود فایل
خانهخانه ها -تشریح عملکرد -قسمت ۴- ایمنی آتش۱۳۹۲دانلود فایل
آزمون بتنآزمون بتن -قسمت ۱۰- تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی در آزمون فشار۱۳۹۲دانلود فایل
قطران،دی متیل،قیراندازه گیری مقدار مواد نامحلول قطران و قیر در دی متیل فرمامید۱۳۹۱دانلود فایل
گرانوری،انگلراندازه گیری گرانروی ویژه انگلر فراورده های قطران۱۳۹۱دانلود فایل
کک،قیر ،قطراناندازه گیری مقدار کک شدن قیر و قطران (کنرادسون اصلاح شده )۱۳۹۱دانلود فایل
قیر،زغال سنگمحاسبه تصحیح حجم -دما برای قیرهای زغال سنگ -قطران۱۳۹۱دانلود فایل
پرلیت نرمپرلیت نرم پر کننده عایق-ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
مقاومت ،آهکمقاومت فشاری محصور نشده برای مخلوط خاک -آهک فشرده -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،پلیمربتن -مقاومت کششی اتصال صفحات پلیمری تقویت شده با الیاف به بستر بتنی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،پلیمربتن- خواص کششی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
بتونه،آهکبتونه آهکی برای اهداف ساختمانی -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
الیاف،شیشه،بتنالیاف شیشه ای مقاوم در برابر قلیا برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای و بتن تقویت شده با الیاف و سیمان -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
پانل،سیمانپانل های سیمانی ساختمانی -ویژگی ها۱۳۹۳دانلود فایل
بتن،پلاستیکیبتن -تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی -روش آزمون۱۳۹۳دانلود فایل
سنگدانه،بناییسنگدانه های ملات بنایی -ویژگیها۱۳۹۳دانلود فایل
فوم،ساختمانیفوم های صلب مورد استفاده برای مغزی ساندویچ پانل های ساختمانی -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ژئوتکنیک،بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون صحرایی قسمت ۲- آزمون نفوذ سنجی دینامیکی۱۳۹۳دانلود فایل
فولاد، چارچوباستقامت فیزیکی درهای فولادی، چارچوبها و بازوهای نگه دارنده چارچوب -روش آزمون &معیارهای پذیرش۱۳۹۳دانلود فایل
سنگ،اسلبفراورده های سنگ طبیعی- اسلب های نما -الزامات۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی -تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی-تعیین مقاومت فشاری تک محوری -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی-بلو ک های زبر-الزامات۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده های سنگ طبیعیفراورده های سنگ طبیعی -کاشی های مدولار -الزامات۱۳۹۲دانلود فایل
سامانه ،سنگ ،عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت و یکنواخت -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده های ساختمانیاندازه گیری نرخ بازگشت داخلی و نرخ بازگشت داخلی تعدیل شده برای سرمایه گذاری در ساختمان و سامانه های ساختمانی۱۳۹۲دانلود فایل
بتن،سرعت،اندازه گیریاندازه گیری سرعت موج P و ضخامت صفحات بتنی توسط روش ضربه -بازتاب -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بتنبتن -مقاومت سایشی با ماسه پاشی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بتنبتن -مقاومت سایشی سطوح افقی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بتن،مقاومتبتن -مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاترچرخان -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بتنبتن-موانع بتنی پیش ساخته -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده ،عایقفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم فنلی کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عایق،تاسیساتفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت ۲- فراورده های اجرا شده -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عایق ،حرارتفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت ۱- سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عایق،حرارتفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی عملکرد هیگروترمال-محاسبه نفوذ بخار آب-سامانه های عایق حرارتی لوله سرد -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمانساختمان -تعیین بارهای وارد بر کف ساختمان های تولیدی و انبارها-آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
بتنبتن مسلح شده با الیاف -روش تعیین مقاومت پسماند متوسط۱۳۹۲دانلود فایل
سامانه ،بام گیاهیسامانه های بام گیاهی(بام سبز) تعیین بارهای مرده و بارهای زنده -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
لنگه های درب،اندازه گیریلنگه های درب-اندازه گیری ارتفاع ، عرض ، ضخامت و گونیایی-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
درب،استاتیکیدرب ها با چارچوب کامل -بارگذاری استاتیکی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
عملکرد ،هایگروترمالعملکرد هایگروترمال مصالح و فراورده های ساختمانی -تعیین رطوبت موجود با خشک کردن در دمای بالا۱۳۹۲دانلود فایل
ملات،هیدرولیکیملات -تغییر طول ملات سیمان هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سولفات -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگدانهسنگدانه -تعیین پتانسیل واکنش زایی قلیایی- سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه (روش منشور ملات تسریع شده )-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ لوح،سقففراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما بیرونی -سنگ لوح و سنگ کربناته -قسمت ۲- روش های آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده های سنگ لوحفراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما-قسمت ۱- ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمان،درزگیرساختمان -درزگیرها-تعیین خواص چسبندگی -پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر۱۳۹۲دانلود فایل
یراق آلاتیراق آلات ساختمانی -مقاومت به خوردگی -الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
یراق آلاتیراق آلات ساختمانی -دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره -الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
یراق آلات ساختمانییراق آلات ساختمانی -اتصالات پشت پنجره ای -الزامات و روش های آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بیدهبیده ها -الزامات عملکردی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سامانه،آب گیریسامانه های بام گیاهی (بام سبز) آب گیری و نگه داشت واسطه های لایه های زه کش ژئوکامپوزیت -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
ساماته بام گیاهیسامانه های بام گیاهی (بام سبز) نفوذ پذیری واسطه های زه کشی دانه ای در حالت اشباع از آب به روش بار افتان -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
انبساط،گروتانبساط و آب انداختگی گروت های مخلوط شده تازه برای تن با سنگدانه از پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی-طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۱-کلیات -آیین کار۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ ،چرخه حرارتیسنگ طبیعی -تعیین حساسیت در برابر تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بتنبتن- مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سیمان،خمیروسایل تعیین تغییر طول خمیر سیمان، ملات و بتن سخت شده -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
اتاق،محفظه،رطوبتاتاق اختلاط، محفظه رطوبت ، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان هیدرولیکی و بتن ها-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
بتنبتن-مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن سطحی بتن در مقابل مواد شیمیایی یخ زدا -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سیمان،هیدرولیکتغییر طول ملات و بتن سیمان هیدرولیکی سخت شده-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
کاشیکاشی سرامیکی تزیینی-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی-تعیین مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی -ورق سنگ ها(اسلب ها) و کاشی ها برای پوشش دیوار (داخلی و خارجی) -الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
جداول ،سنگ طبیعیجداول سنگ طبیعی -جدول بیرونی -الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ فرشسنگ طبیعی -مجموعه سنگ های طبیعی برای سنگ فرش بیرونی-الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی -تعیین مقاومت مرمر در برابر چرخه های حرارتی و رطوبتی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگدانهسنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت ۴- تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگدانه ،حرارتسنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت ۱- تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
قطعات سنگ فرشقطعات سنگ فرش مشبک بتنی- ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
دوغاب،بتنافزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۵- افزودنی های بتن پاششی - ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
افزودنی بتن، ملاتافزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۴- افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی - ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
بتن،دوغابافزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۳- افزودنی های ملات بنایی- ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
افزودنی بتن،دوغابافزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۲- افزودنی های بتن - ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
افزودنی بتن،ملاتافزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۱- الزامات مشترک۱۳۹۲دانلود فایل
کاشی ،موزاییکموزاییک سیمانی -قسمت ۱- برای کاربرد داخلی -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ ساختمانیسنگ ساختمانی -استحکام مهاربندی های منفرد سنگ -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
بتن،بالشتکبتن -انجام ازمون های کششی بر روی بالشتک های اتصال بتن تقویت شده با الیاف شیشه -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
اکریلیکپوشش اکریلیک پایه آبی مورد مصرف در بام -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ ساختمانیسنگ ساختمانی -تعیین سختی نوپ-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ ساختمانیسنگ ساختمانی -تعیین ضریب الاستیسیته استاتیکی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی -تعیین ضریب جذب آب با استفاده از خاصیت مویینگی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۳- سامانه های پوشش بتنی پیش ساخته برای نما سنگی -آیین کار۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی -ورق سنگ های (اسلب های )زبر -الزامات۱۳۹۲دانلود فایل
زغال سنگزغال سنگ -جمع آوری نمونه های کانالی در معدن - آیین کار۱۳۹۲دانلود فایل
بهسازی،لرزه ایبهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی-راهنما۱۳۹۲دانلود فایل
عایق کاریفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت ۲- فراورده های نصب شده -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده های عایق کاریفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت ۱- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عاق حرارتیفراورده های عایق حرارتی و پرکننده سبک برای مصارف مهندسی ساختمان -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عایق کاریفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی اتیلن کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
چسب کاشیچسب های کاشی -تعیین قابلیت ترکنندگی -روش آزمون۱۳۸۸دانلود فایل
دیواره،قطعاتارزیابی دوام قطعات دیواره حایل و سایر محصولات مرتبط ساخته شده به روش قالب گیری خشک در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
قطعات دیواره۰قالب گیریقطعات دیواره حایل با قالب گیری خشک -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عایق،تاسیساتفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های پلی استایرن منبسط کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عایق،تاسیساتفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده های عایق کاریفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های سیلیکات کلسیم کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده،عایقفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های شیشه سلولی کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده های عایقفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم الاستومری قابل انعطاف کارخانه ای -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
عایق،حرارتفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت ۲- فراورده های نصب شده -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
فراورده های عایق کاری،تاسیساتفراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت ۱- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
لوله ،اتصالات،سفالیلوله و اتصالات سفالی شیشه ای شده مورد استفاده در ریز تونل زنی ، لوله کشی پیوسته و ترمیم لوله کشی و تونل ها-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
لوله سفالی،شیشهلوله سفالی شیشه ای شده ، با استحکام بالا، با استحکام متعارف و مشبک -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ترمیم کننده،مواد سیمانیترمیم کننده بتن- مواد سیمانی زود سخت-کننده ی خشک بسته بندی شده برای ترمیم های بتن -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
روان کننده،پل الاستومر،بتنروان کننده چسب برای نصب آب بندهای فشرده پل الاستومری پیش ساخته در سازه های بتنی-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
اندازه گیری،نفوذ،ساختماناندازه گیری نفوذ پذیری خاک هایی با ساختمان دانه ای (روش بار ثابت)-روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
خاک ،خاک - تعیین سریع درصد فشردگی -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
خاک ،نفوذخاک -نفوذ مخروط مکانیکی- روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
خاک،اندازه گیریاندازه گیری صحرایی سرعت نفوذ در خاک ها با استفاده از نفوذ سنج حلقه های دو گانه -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۵-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی و یخ گشایی-روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۴-تعیین مقاومت در برابر سایش -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ مصنوعیسنگ مصنوعی-قسمت ۲-تعیین مقاوم خمشی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ ساختمانیسنگ ساختمانی مصنوعی-قسمت ۱-تعیین چگالی ظاهری و جذب آب -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
آزمون بتن،متراکمآزمون بتن تازه -قسمت ۱۱-بتن خود متراکم -آزمون دانه بندی با الک۱۳۹۱دانلود فایل
آزمون بتنآزمون بتن تازه -قسمت۱۰بتن خود متراکم آزمون قیف جعبه L شکل۱۳۹۱دانلود فایل
آزمون بتنآزمون بتن تازه -قسمت۹-بتن خود متراکم آزمون قیف Vشکل۱۳۹۱دانلود فایل
حلقه سیمانیحلقه سیمانی چاه-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
پانلپانل های پیش ساخته بنایی -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
سیمان پرتلندسیمان پرتلند زیولیتی-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
شیرآلات،بهداشتیشیر آلات بهداشتی -الکترونیکی هوشمند -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۲دانلود فایل
جداول بتنیجداول بتنی پیش ساخته -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۲دانلود فایل
ورقه،سیمانورقه های شکل داده شده (موج دار ) سیمان الیافی-ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۲دانلود فایل
عایق رطوبتیعایق های رطوبتی قیری پیش ساخته بام پلیمری -ویژگیها(اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۲دانلود فایل
خرپای تیرچهخرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه و بلوک-قسمت ۱- ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ آگلومره،اسلبسنگ آگلومره -اسلب ها و فراورده های به اندازه بریده شده برای رویه ی میز و کابینت آشپزخانه -الزامات۱۳۹۲دانلود فایل
سامانه،بتنمواد و سامانه های پوششی برای بتن و مصالح بنایی بیرونی -قسمت ۱- طبقه بندی۱۳۹۲دانلود فایل
لوله دودکشلوله دودکش و کلاهک رسی شومینه-ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
کاشیکاشی بتنی بام -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
بتن،شیشهبتن مسلح شده با الیاف شیشه (gfrc) تعیین درصد الیاف شیشه به روش شستن -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
لوازم بهداشتی،اکریلیکلوازم بهداشتی -ورق های اکریلیک ریختگی مورد استفاده در ساخت وان ها و زیر دوشی های خانگی -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
پلیمر،ترموپلاستیکنوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا قسمت ۲- الزامات مواد ، آزمون و بازرسی۱۳۹۱دانلود فایل
پنجره ها،درهاپنجره ها و درها- مقاومت در برابر باز وبسته شدن مکرر-روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
لنگه،مقاومت،ضربهلنگه های در -اندازه گیری مقاومت در برابر ضربه ی جسم سخت- روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
در،لولاییدرهای لولایی یا گردان -اندازه گیر مقاومت در برابر پیچش استاتیک -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
تغییر شکل قطریتغییر شکل قطری بر عملکرد مجموعه در جنیه های لرزه ای -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
آجر،کف فرشآجر-آجر کف فرش برای معابر صنعتی -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
آجر،بتن،نماآجر نمای بتنی- ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
خاکستر بادی – خاک ، تثبیتمشخصات خاکستر بادی مورد استفاده در تثبیت خاک-آیین کار۱۳۹۲دانلود فایل
لنگه،تختلنگه های درب-تختی موضعی و کلی -روش اندازه گیری۱۳۹۱دانلود فایل
درب ،چارچوبدرب ها با چارچوب کامل - آزمون پیچش مکرر۱۳۹۱دانلود فایل
درب ،چارچوبدرب ها با چارچوب کامل - آزمون ضربه با جسم سنگین نرم۱۳۹۱دانلود فایل
بازیافت،آسفالتبازیافت آسفالت گرم -آیین کار۱۳۹۱دانلود فایل
نمونه برداری ،رودخانه ،رسوبنمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- راهنمای عملیات صحرایی۱۳۹۱دانلود فایل
بهسازی لرزهبهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی -راهنما۱۳۹۱دانلود فایل
بهسازی لرزهبهسازی لرزه ای ساختمان های موجود -آیین کار۱۳۹۱دانلود فایل
گچ،الیافگچ-صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت ۲- صفحات روکش دار گچی الیافی۱۳۹۱دانلود فایل
ماستیک آسفالتیماستیک آسفالتی برای آب بندی -تعاریف الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
پله ،الزاماتفراورده های پیش ساخته بتنی -پله ها -الزامات و روش های آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
اندازه گیری ،استوانه ،سیماناندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای گروت سیمان هیدرولیکی روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
انبساط ،بتنتعیین انبساط مهار شده ی بتن جبران کننده ی انقباض -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ طبیعی -تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی- روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ طبیعی،انتشارسنگ طبیعی -تعیین سرعت انتشار صوت -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
دریچه های آم رودریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه وپیاده رو۱۳۹۱دانلود فایل
ترسیمات ،ساختمانترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت ۳- معرف های اتاق۱۳۹۱دانلود فایل
ترسیمات ساختمانترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت ۲- نام و شماره ی اتاق ها۱۳۹۱دانلود فایل
ترسیمات،طراحیترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت ۱- ساختمان ها و اجزای آن۱۳۹۱دانلود فایل
عملکرد،گرمایی،حرارتعملکرد گرمایی اجزای بنا- مشخصات حرارتی پویا -روشهای محاسبه۱۳۹۱دانلود فایل
ترسیمات،ساختمانترسیمات ساختمان -اشاره به انحرافات حدی۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ طبیعی،یخ زدگیسنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
آتش، اندازه گیریآزمون های واکنش در برابر آتش -اندازه گیری خواص مواد با استفاده از دستگاه پیشروی آتش۱۳۹۱دانلود فایل
پایداری ،ساخت و سازپایداری در ساخت و ساز-شاخص های پایداری -قسمت ۱- چارچوبی برای توسعه شاخص ها و یک مجموعه اصلی از شاخص ها در ساختمانها۱۳۹۱دانلود فایل
پلیمر،گوگردچسباننده پلیمری گوگردی و اصلاح کننده گوگردی برای استفاده در بتن گوگردی مقاوم به مواد شیمیایی -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
عایق حرارتیعایق حرارتی -تعیین مقاومت گرمایی پایا و خصوصیات مربوط به آن -دستگاه فلومتر حرارتی۱۳۹۱دانلود فایل
نشیمنگاه پلاستیکینشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
کاسه ادرار،فولادکاسه ادرار-قسمت ۱- کاسه های تخت از جنس فولاد ضد زنگ -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
مخازن آبشویهمخازن آبشویه سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
کاسه توالتکاسه توالت -رابط های پلاستیکی مورد استفاده در خروحجی افقی کاسه توالت از جنس چینی -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
وان حمام،فولادوان حمام -وان های فولادی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
وان حمام،فلزوان حمام -وان های چدنی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سینک شاموتیسینک های شاموتی -ابعاد و طرز ساخت۱۳۹۱دانلود فایل
کاسه ادرار،چینیکاسه ادرار از جنس چینی بهداشتی (نوع بدون لبه) -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
دستشوییدستشویی ها-ابعاد اتصال۱۳۹۱دانلود فایل
مخازن آبشویهمخازن آبشویه خودکار برای کاسه های ادرار-ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
وان حماموان های حمام از جنس اکریلیک جهت مصارف خانگی-قسمت ۲-ابعاد اتصال۱۳۹۱دانلود فایل
دستشوییدستشویی ها-قسمت۳- دستشویی های با یک یا سه سوراخ شیر آب -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
بیده هابهداشتیبیده ها-قسمت ۳- بیده های چینی بهداشتی با تامین کننده آب روی لبه -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
میکا،تراشه میکای مسکویتمیکا-تراشه های میکای مسکویت طبیعی -طبقه بندی۱۳۹۱دانلود فایل
بلوک،صفحات،استایرنبلوک وصفحات ساخته شده از دانه های پلس استایرن منبسط شونده -ویژگیها (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۱دانلود فایل
ملات،نفوذ،نشت آبملات-نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی-روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سبکدانه،بتنسبکدانه-قسمت۱-سبکدانه ها برای بتن ، ملات و گروت۱۳۹۱دانلود فایل
سنگدانه،فیزیکیسنگدانه-خواص فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها-قسمت ۱۰- تعیین ارتفاع مکش آب۱۳۹۱دانلود فایل
استاندارد ،محاسبه ،شاخصاستاندارد های عملکردی ساختمان -تعاریف و محاسبه شاخص های سطح و حجم۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ های طبیعی -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ طبیعیسنگ های طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از غبار نمک -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ طبیعی،مقاومتسنگ های طبیعی -تعیین مقاومت لغزشی با استفاده از دستگاه آونگی -روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ طبیعی،شکست در پین چالسنگ طبیعی -تعیین بار شکست در پین چال- روش های آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
قاب بندی،فولادقاب بندی اجزای فولادی غیر سازه ای -ویژگیها و روش های آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
آسفالت گرمآسفالت گرم-مشخصات فنی۱۳۹۱دانلود فایل
بتن ،عملکرد،طراحیبتن -بتن غلتکی در روسازی راه های کشور-راهنمای طراحی و اجرا۱۳۹۱دانلود فایل
خاک شرح خدماتخاک -شرح خدمات مطالعات خاک شناسی راهنما۱۳۹۱دانلود فایل
انبیه ،انشعاباتابنیه -نصب انشعابات فاضلاب -راهنما۱۳۹۱دانلود فایل
عایق حرارتی ،پایا،واسنجیعایق حرارتی -تعیین مشخصات انتقال حرارتی پایا-محفظه گرم واسنجی و محافظت شده۱۳۹۱دانلود فایل
عملکرد حرارتی ،پنجرهعملکرد حرارتی درب ها و پنجره ها-تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم -قمست ۲- پنچره سقفی و پنجره با طرح های دیگر۱۳۹۱دانلود فایل
بتن،چگالیبتن -چگالی و نفوذ آب تن سخت شده -روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
گچ،چسباننده، پنلگچ-چسباننده های پایه گچی-مورد استفاده در پنل های مرکب عایق حرارتی -صوتی و صفحات روکش دار گچی -تعارف -الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
گچ،روکش دارگچ-صفحات روکش دار گچی -تعاریف -الزامات و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
کارایی حرارتی ،درب و پنجرهکارایی حرارتی درب ها و پنجره ها -تعیین انتقال حرارت به روش جعبه داغ قسمت ۱- درب ها و پنجره های کامل۱۳۹۱دانلود فایل
پل حرارتی ،انتقالپل های حرارتی در سازه های ساختمانی -قابلیت انتقال حرارت خطی-روش های ساده شده و مقادیر پیش فرض۱۳۹۰دانلود فایل
کارایی حرارتی،ساختمانکارایی حرارتی ساختمانها-انتقال حرارت از طریق زمین-روش های محاسباتی۱۳۹۰دانلود فایل
وسایل بهداشتی،سرامیکیوسایل بهداشتی سرامیکی قابل نصب -ویژگیها وروشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
شیشه آلات ،سرویس بهداشتیشیشه آلات سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
تدارک ،ساختمان،مشارکتتدارک در ساختمان سازی-قسمت ۷- مشارکت نیروی انسانی و شرکت های بومی در پیمان ها۱۳۹۰دانلود فایل
تدارک،ساختمانتدارک در ساختمان سازی-قسمت ۴- شرایط استاندارد برای فراخوان اظهار علاقمندی۱۳۹۰دانلود فایل
تدارک ،ساختمان،مشارکتتدارک در ساختمان سازی-قسمت ۸- مشارکت نیروی انسانی هدفمند در پیمان ها۱۳۹۰دانلود فایل
تدارک ،ساختمان ،مناقصهتدارک در ساختمان سازی-قسمت ۳- شرایط استاندارد مناقصه۱۳۹۰دانلود فایل
سیمان،پوزولانیسیمان -سیمان های پوزولانی-روش های آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
تدارک،ساختمان،مشارکتتدارک در ساختمان سازی-قسمت ۶- مشارکت شرکای هدفمند در سرمایه گذاری مشترک پیمان ها۱۳۹۰دانلود فایل
تدارک،ساختمان،مشارکتتدارک در ساختمان سازی-قسمت ۵- مشارکت شرکت های هدفمند در پیمان ها۱۳۹۰دانلود فایل
تدارک،ساختمانتدارک در ساختمان سازی-قسمت ۲- تنظیم و تالیف اسناد تدارک۱۳۹۰دانلود فایل
پلیمر ،الیاف،بتنپلیمر تقویت شده با الیاف (fpr) برای تسلیح بتن-روش های آ‍زمون قسمت ۱- میله و رشته های frp۱۳۹۰دانلود فایل
رواداری ها،ساختمانرواداری ها در ساختمان -بیان درستی ابعادی -اصول و واژه نامه۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،درزگیرساختمان -درزگیرها-ویژگیهای زیر لایه های آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
درز ساختماندرزهای ساختمانی -اصول کلی برای طراحی۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،مدولارساختمان -هماهنگی مدولار-اندازه های هماهنگ برای چارچوب درها-داخلی و خارجی۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،مدولارساختمان -هماهنگی مدولار-افرایش های نیمه مدولار۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،هماهنگی مدولارساختمان -هماهنگی مدولار-مجموعه اندازه های مدول های چند گانه ترجیحی برای ابعاد افقی۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،مدولارساختمان -هماهنگی مدولار-ارتفاع طبقه و ارتفاع اتاق۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،مدولارساختمان -هماهنگی مدولار-سطح کف مدولار برای ابعاد قائم۱۳۹۰دانلود فایل
مبانی،طراحی،سازه هامبانی طراحی سازه ها-ارزیابی سازه های موجود۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،روزن رانیساختمان -درزگیرها-قسمت ۲-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها با استفاده از ابزارهای استاندارد شده۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،درزگیرساختمان -درزگیرها-قسمت ۱-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمانساختمان -درزگیرها-تعیین نخ شدگی -روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
آب اختلاط ،بتنآب اختلاط بتن۱۳۹۰دانلود فایل
ساختمان،نماساختمان -نمایش سطوح اجرایی نماهای ساخته شده از اجزا یکسان۱۳۹۰دانلود فایل
عملکرد رطوبت ،گرماعملکرد رطوبتی -گرمایی مواد و محصولات ساختمان -تعیین خواص انتقال بخار آب -روش جعبه۱۳۹۰دانلود فایل
رواداری ،ساختمان،بازرسیرواداری ها در ساختمان -قسمت ۸-بازرسی ابعاد و کنترل کار ساخت۱۳۹۰دانلود فایل
رواداری ،ساختمانرواداری ها در ساختمان -قسمت ۷-اصول کلی برای معیار های پذیرش -کنترل مطابقت با ویژگیهای رواداری ابعادی و کنترل آماری (روش ۲)۱۳۹۰دانلود فایل
رواداری،ساختمانرواداری ها در ساختمان -قسمت ۶-اصول کلی معیار تایید شده- کنترل سازگاری با ویژگی های رواداری ابعادی و کنترل آماری -روش ۱۱۳۹۰دانلود فایل
رواداری،ساختمانرواداری ها در ساختمان -قسمت ۵-مجموعه مقادیر مورد استفاده برای تعیین رواداری ها۱۳۹۰دانلود فایل
رواداری ،ساختمانرواداری ها در ساختمان -قسمت ۴-روش پیش بینی انحرافات در نصب و تخصیص رواداری ها۱۳۹۰دانلود فایل
رواداری،ساختمانرواداری ها در ساختمان -قسمت ۳-روش هایی برای انتخاب اندازه نهایی و پیش بینی جاگذاری۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ بتنیتعیین میزان جذب آب سنگ بتنی برای کاربردی های معماری (بتن سنگ )-روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
مقاومت، سنگ،بتنیتعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ )روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
سنگدانه،ملات و بتنسنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات وبتن -الزامات (اصلاحیه شماره ۱)۱۳۹۱دانلود فایل
سینک ظرف شویی،سنگیسینک ظرف شویی سنگی-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
اسفنج،پشمبستر کشت اسفنجی از پشم سرباره-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
ماسه ،صنایع،ریخته گریماسه مورد مصرف در صنایع ریخته گری ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
چسب سنگچسب سنگ-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
ظروف غذاخوری سنگیظروف غذاخوری سنگی-ویژگی ها و روش های آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
دستشویی اتوماتیکدستشویی اتوماتیک -تعاریف و طبقه بندی۱۳۹۰دانلود فایل
توالت فرنگیتوالت فرنگی بیده سرخود-تعاریف وطبقه بندی۱۳۹۰دانلود فایل
قیر طبیعیقیرهای طبیعی (معدنی)-ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
قطعات ،سفالیقطعات پیش ساخته ساختمانی سفالی - تعاریف و طبقه بندی۱۳۹۰دانلود فایل
قرنیز بتنیقرنیز بتنی-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
قطعات بتنی،سیلکسقطعات بتنی سبک سیلکس -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
قطعات بتنیقطعات بتنی با طرح چوب مورد مصرف در پارک ها-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
نرده بتنینرده بتنی -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
قطعات بتنیقطعات بتنی سبک هبلکس -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
تخریب کننده ،بتنتخریب کننده بتن (کت راک)-الزامات فنی۱۳۹۰دانلود فایل
پایه بتنی،انتقال نیروپایه ی بتنی برای خطوط انتقال نیرو-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
مصنوعات سنگیمصنوعات سنگی-تعاریف و طبقه بندی۱۳۹۰دانلود فایل
دانه شیشه ،لوستردانه های شیشه ای لوستر -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
مجسمه سرامیکیمجسمه های سرامیکی-ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
مجسمه گچیمجسمه های گچی-ویژگی ها و روشهای آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ گرانیت ،رنگ آمیزیسنگ گرانیت رنگ آمیزی شده -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
شیشهشیشه های تزیینی نقش دار-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
محصولات تزیینی،کاشیمحصولات تزیینی با استفاده از ضایعات کاشی-ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ دانه بندیسنگ دانه بندی شده -واژه نامه۱۳۹۰دانلود فایل
آهک،هیدراتهآهک-آهک زنده و هیدراته-تعاریف وطبقه بندی۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ تزئینیسنگ های تزیینی و نما-راهنمای اکتشاف۱۳۹۰دانلود فایل
طرح پل راه آهنطرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله -آئین نامه۱۳۹۰دانلود فایل
مدل سازی،اطلاعاتمدل سازی اطلاعات ساختمان -راهنمای ارایه اطلاعات -قسمت ۱- روش و چارچوب۱۳۹۱دانلود فایل
کاشی سرامیکیکاشی های سرامیکی -بسته بندی و نشانه گذاری۱۳۹۰دانلود فایل
آجر مارنیآجر مارنی -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
بلوک،بتنبلوک های پیش ساخته بتنی نما-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
کنسول سیمانیکنسول سیمانی -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
بلوک،بتنبلوک بتنی سبک سلولی-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
اتاقک ،بتناتاقک پیش ساخته بتنی -الزامات۱۳۹۰دانلود فایل
بلوک سبک،گچیبلوک های سبک گچی-ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
کاشی ،تزئینی،کاشی های تزئینی-کاشی های مورد مصرف در معرق کاری -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
آجر مجوف،ماسه ،سنگآجر مجوف از ماسه سنگ -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
کاشی سرامیکی، آنتی باکتریالکاشی های سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده ) -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
آجر ضد اسیدآجر ضد اسید -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
ملات ،ضد اسیدملات ضد اسید-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
کاشی ،شیشهکاشی شیشه ای -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
شیشه متخلخل،عایق کاریشیشه متخلخل ساختمانی جهت عایق کاری حرارتی - ویژگی ها۱۳۹۰دانلود فایل
گچ، صفحات روکش دارگچ-صفحات روکش دار گچی مسطح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت ۱- صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف۱۳۹۱دانلود فایل
بتن،عایقبتن- سامانه قالب عایق بتن برای دیوارهای تخت -ویژگی ها۱۳۹۰دانلود فایل
سنگدانه،بتنسنگدانه -سنگدانه سبک جهت استفاده در بتن های عایق -ویژگی ها۱۳۹۰دانلود فایل
بتن،مقاومت،کششیبتن - مقاومت کششی سطوح بتن و مقاومت مهاری یا کششی در بتن مرمت شده و مواد پوششی -روش کشش مستقیم - روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
خاک ،تعیین هیدرولیکخاک -تعیین هدایت هیدرولیک خاک -روش ازمون۱۳۹۰دانلود فایل
فراورده های سنگ طبیعی،ساختمانیفراورده های سنگ طبیعی -سنگ ساختمانی کار شده -الزامات۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ ساختمانی،سنگ لوحسنگ های ساختمانی - سنگ لوح برای سقف سازی -ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ ساختمانی ، آزمون خمشیسنگ های ساختمانی - آزمون خمشی سنگ لوح (بارشکست ،ضریب ،گسیختگی ، ضریب کشسانی ) -روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ ساختمانی،سنگ لوحسنگ های ساختمانی-سنگ لوح -ویژگیها۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ ساختمان،سنگ لوحسنگ های ساختمانی-سنگ لوح -مقاومت در برابر هوازدگی-روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ ساختمانی ،سرپانتینسنگ های ساختمانی-سر پانتین - ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ ساختمانی ،کوارتزیسنگ های ساختمانی-کوارتزی-ویژگیها۱۳۹۰دانلود فایل
سنگ ساختمانی،سنگ لوحسنگ های ساختمانی-سنگ لوح -تعیین جذب آب -روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
ساخت و ساز،الزاماتساخت و ساز ساختمان -بیان الزامات کاربران قسمت ۳- الزامات آکوستیکی۱۳۹۰دانلود فایل
آزمون بتن، خزش ،سیلندرآزمون بتن -قسمت ۹- تعیین خزش سیلندرهای بتن در اثر تراکم۱۳۹۰دانلود فایل
آزمون بتن، ترکیدگی بتنآزمون بتن -قسمت ۸- تعیین انقباض و ترکیدگی بتن بر اثر از دست دادن آب در نمونه های آماده شده در کارگاه یا در آزمایشگاه۱۳۹۰دانلود فایل
کانه آهن،سربکانه های آهن -اندازه گیری مقدار سرب-روش آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانیآهک هیدراته پرداخت-ویژگی ها۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ ساختمانسنگ های ساختمانی -تعیین مقاومت خمشی -روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
آهک،سنگ آهکبتن -اندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
ملات بناییملات بنایی-قسمت ۲- ملات برای کارهای بنایی-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانیآهک مورد استفاده با پوزولان ها-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
آهک و سنگ آهک -نمونه برداری ، آماده سازی نمونه ، بسته بندی و نشانه گذاری -آئین کار۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانیآهک و سنگ آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاک -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانی ، نفت و فناوریهای مربوطهروش آزمون تعیین کششی عایق های رطوبتی۱۳۸۰دانلود فایل
فناوری مواد غذاییافزودنی های خوراکی -کافئین -ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۱دانلود فایل
آهک،خاکخاکستر بادی و سایر پوزولان های مورد استفاده با آهک برای پایداری خاک-ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ ساختمانیسنگ های ساختمانی -واژه نامه۱۳۹۰دانلود فایل
آهک هیدراتهآهک هیدراته برای مصارف بنایی-ویژ گی ها۱۳۹۲دانلود فایل
خاک ،شناساییخاک -توصیف و شناسایی خاک ها(روش چشمی -دستی ) آئین کار۱۳۹۱دانلود فایل
بتن -تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده -روش آزمون۱۳۹۲دانلود فایل
سنگ های ساختمانی - تعیین مقاومت فشاری - روش آزمون۱۳۸۹دانلود فایل
چینی بهداشتیچینی بهداشتی ویژگیها و روشهای آزمون۱۳۸۱دانلود فایل
سنگ ساختمانیسنگهای ساختمانی - تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد - با استفاده از دستگاه سایش تیبر – روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
آهکآهک زنده برای مصارف ساختمانی- ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانیروش تعیین تاب شن و ماسه در برابر ضربه۱۳۴۹دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانیمدلهای حرارتی - بررسی تعادل حرارتی مدارهای اولیه تغذیه شونده با آب یا بخار - اصول و مقررات آزمون۱۳۷۸دانلود فایل
سیمانویژگیهای سیمان پرتلند پوزولانی۱۳۸۰دانلود فایل
آهک،هیدراتهآهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی۱۳۹۱دانلود فایل
سنگ های ساختمانی -تعیین جذب آب و وزن مخصوص -روش آزمون۱۳۹۰دانلود فایل
مصالح ساختمانیمصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانیآهک زنده ، آهک هیدراته، و سنگ آهک برای مصارف منتخب شیمیایی و صنعتی -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ساختمان و مصالح ساختمانیآهک زنده ، آهک هیدراته و سنگ آهک -روش های آزمون فیزیکی۱۳۹۲دانلود فایل
ملات دوغابیملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی-ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل
ملات بناییملات بنایی -قسمت ۱- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی -ویژگیها۱۳۹۲دانلود فایل