خدمات دفتر فنی و کنترل پروژه گروه مهندس پلاس

 • مستند سازی پروژه

 • کنترل پروژه

 • تهیه گزارش های پروژه

 • تهیه صورت وضعیت ها

 • تهیه ادعای مالی (Claim)

تعرفه و هزینه خدمات دفتر فنی پروژه

ردیفشرحکمتر از
500 میلیون
کمتر از
5 میلیارد
کمتر از
50 میلیارد
بیشتر از
50 میلیارد
1متره و برآورد کلی0.0040.00150.0002توافقی
2صورت وضعیت قطعی0.0050.00180.00025توافقی
3تعدیل قطعی0.0080.00080.0001توافقی
4کلیم (Claim)0.010.010.01توافقی
5اسناد شرکت در مناقصه0.00150.00060.00015توافقی
6تهیه اسناد مناقصه (شرکت های مشاور، متره، نقشه، اسناد)0.0060.00150.0002توافقی
7اسناد تحویل0.0010.00050.0001توافقی
8مشاوره اختصاصی (حضوری)
 • نحوه محاسبه حق الزحمه برابر است با مبلغ نهایی پروژه ضربدر در ضریب های موجود در جدول
 • واحدها به تومان می باشد.
 • ضرایب ذکرشده تقریبی بوده و نسبت به حجم و نوع پروژه، امکان کاهش و یا افزایش با توافق دو طرف را خواهد داشت.

شرح خدمات دفتر فنی و کنترل پروژه

 • تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی و صنعتی
 • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه با نرم افزارهای تدبیر و تکسا و …
 • تهیه صورت وضعیت تعدیل و ما به التفاوت
 • انجام پروژه های متره و برآورد (عمران – برق – مکانیک)
 • انجام متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ،تاسیسات مکانیک و برق
 • تهیه متره و برآورد با توجه به نقشه های اجرایی
 • انتقال مقادیر متره شده به فهرست بهای مورد نظر جهت برآورد
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت با استفاده از دستورکارها،صورت مجالس و …
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه
 • انجام آنالیز بهاء ( تجزیه و تحلیل) و پیشنهاد قیمت پروژه جهت شرکت در مناقصه
 • تهیه فایل آنالیز بهاء و برآورد قیمت
 • تهیه گزارش های ادواری روزانه، هفتگی، ماهانه، از پروژه
 • تهیه گزارش پیش بینی هزینه، درآمد، زمان و منابع مورد نیاز
 • مستند سازی اوراق آزمایشگاهی و مدرک کنترل کیفیت، وقایع روزانه اتفاق افتاده در پروژه، تعارضات به وجود آمده برای طرح دعاوی و …
 • کنترل کیفی کلیه فعالیت های پروژه مطابق فرآیند و طرح های کیفی از طریق بررسی سوابق و بازدیدهای کارگاهی
 • تهیه و کنترل برنامه زمانبندی
 • کنترل کیفیت مصالح داده شده به پروژه و انطباق آن با مستندات و مشخصات فنی
 • تهیه ادعای مالی (Claim) و خسارت ناشی از تاخیرات مجاز

جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های زیر و یا ایمیل بخش خدمات فنی و مهندسی تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 88715202-021  ؛ 09126041608      ایمیل : engineerplus.ir@gmail.com