خدمات دفتر فنی و کنترل پروژه گروه مهندس پلاس

 • مستند سازی پروژه

 • کنترل پروژه

 • تهیه گزارش های پروژه

 • تهیه صورت وضعیت ها

 • تهیه ادعای مالی (Claim)

تعرفه و هزینه خدمات دفتر فنی پروژه

ردیفشرحواحدهزینه
۱انجام خدمات دفتر فنیپروژه ایدرصدی از صورت وضعیت (توافقی)
۲تهیه ادعای مالی (Claim)پروژه ایدرصدی از صورت وضعیت (توافقی)
۳کاهش هزینه های ناشی از تاخیراتپروژه ایدرصدی از صورت وضعیت (توافقی)

شرح خدمات دفتر فنی و کنترل پروژه

 • تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی و صنعتی
 • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه با نرم افزارهای تدبیر و تکسا و …
 • تهیه صورت وضعیت تعدیل و ما به التفاوت
 • انجام پروژه های متره و برآورد (عمران – برق – مکانیک)
 • انجام متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ،تاسیسات مکانیک و برق
 • تهیه متره و برآورد با توجه به نقشه های اجرایی
 • انتقال مقادیر متره شده به فهرست بهای مورد نظر جهت برآورد
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت با استفاده از دستورکارها،صورت مجالس و …
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه
 • انجام آنالیز بهاء ( تجزیه و تحلیل) و پیشنهاد قیمت پروژه جهت شرکت در مناقصه
 • تهیه فایل آنالیز بهاء و برآورد قیمت
 • تهیه گزارش های ادواری روزانه، هفتگی، ماهانه، از پروژه
 • تهیه گزارش پیش بینی هزینه، درآمد، زمان و منابع مورد نیاز
 • مستند سازی اوراق آزمایشگاهی و مدرک کنترل کیفیت، وقایع روزانه اتفاق افتاده در پروژه، تعارضات به وجود آمده برای طرح دعاوی و …
 • کنترل کیفی کلیه فعالیت های پروژه مطابق فرآیند و طرح های کیفی از طریق بررسی سوابق و بازدیدهای کارگاهی
 • تهیه و کنترل برنامه زمانبندی
 • کنترل کیفیت مصالح داده شده به پروژه و انطباق آن با مستندات و مشخصات فنی
 • تهیه ادعای مالی (Claim) و خسارت ناشی از تاخیرات مجاز

جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های زیر و یا ایمیل بخش خدمات فنی و مهندسی تماس حاصل فرمایید.

تلفن : ۸۸۷۱۵۲۰۲-۰۲۱  ؛ ۰۹۱۲۶۰۴۱۶۰۸      ایمیل : engineerplus.ir@gmail.com