نرم افزار سازه۹۰

نرم افزار سازه۹۰، نرم افزاری است که در محیط AutoCAD برنامه نویسی شده است. این نرم افزار با استفاده از تکنیک های AutoCAD Activex Automation از سال ۱۳۷۶ تاکنون با حجم قابل توجهی از کار گروهی در حال توسعه بوده است . نرم افزار سازه۹۰ خروجی نرم افزارهای SAP, ETABS, SAFE را دریافت کرده و بر اساس آنها نقشه های اجرائی را در محیط AutoCAD ترسیم می کند. با توجه به این که کاربر، سازه۹۰ را در محیط AutoCAD اجرا می نماید، کلیه امکانات این نرم افزار یگانه به توانائی های سازه۹۰ افزوده می گردد .

بخشی از توانائی های سازه۹۰ برای ترسیم سازه های بتنی عبارتند از:

ترسیمی

تیرها  :

ترسیم پلان های تیرریزی : با جزئیات کامل شامل تیرها، جهت تیرچه ها یا دالها، تیپ بندی تیرها، تای بیم ها، جهت قرارگیری و ابعاد ستون ها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه و….

ترسیم مقاطع طولی تیرها : با میلگردهای اصلی، میلگردهای تقویتی، قطع و خم مناسب، ابعاد ستون های پائین و بالا، طول و شماره POS میلگردها، سایز، فاصله و POS خاموتها، علائم مناسب جهت نشان دادن مقطع تیرها، دتایل های مناسب جهت تغییر ارتفاع مقطع طولی تیرها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه
امکان تیپ بندی تیرها در طبقات : این امکان وجود دارد که تیرهای تیپ شده به دو صورت ماکزیمم و آبشاری ترسیم گردد

ترسیم مقاطع عرضی تیرها : با نامگذاری مناسب و در نقطه دلخواه کاربر، اندازه گذاری دقیق برای ابعاد تیر، پوشش میلگرد، فاصله آزاد میلگردهای بالا و پائین، امکان تعیین حداقل فاصله برای گروه کردن میلگردها، خاموت ها و سنجاقی ها

ترسیم تیرها در نرم افزار سازه 90

ستون ها  :

ترسیم پلان های ستون گذاری : شامل تیپ بندی ستون ها، ابعاد، شکل و جهت قرارگیری ستون ها، آکس بندی و اندازه گذاری های مربوطه .
ترسیم مقاطع ارتفاعی ستون ها : شامل ترازهای فونداسیون و طبقات، میلگردهای طولی ستون ها همراه با طول و POS مربوطه، خاموت گذاری ستون ها همراه با فاصله، سایز و POS مربوطه، خاموتهای اضافی بین طبقات، خاموت های اضافی زیرتراز فونداسیون، نامگذاری مناسب برای مقاطع عرضی ستون ها .
ترسیم مقاطع عرضی ستون ها : شامل، نامگذاری مناسب، اشل گذاری مناسب، ابعاد و شکل مقطع، اندازه گذاری مقطع و پوشش روی آرماتور، سایز و تعداد آرماتورهای مورد استفاده .
ترسیم ستون ها به صورت جدول : ترسیم ستون ها به صورت جدول

ترسیم ستون ها در نرم افزار سازه 90

دیواربرشی پیشرفته  :

مقطع ارتفاعی دیوار : ترسیم و ارائه جزئیات نمای ارتفاعی از همه ی بازوهای دیوار ، تر سیم دیوارهای دارای Opening ، ترسیم شکل سه بعدی دیوار، نمایش محلSpandrel در مقطع ارتفاعی
مقطع عرضی دیوار : ترسیم و ارائه جزئیات مقطع دیوار بدون محدودیت در شکل هندسی مقطع، فولاد گذاری ویژه المان مرزی با امکان جایگزینی آرماتور ستون در صورت خواست کاربر
جزئیات تیر Spandrel: ترسیم تیر Spandrel با جزئیات کامل اعم از آرماتورگذاری قطری (Diagonal)، طولی و عرضی
ویرایشگر مقطع دیوار : هم باد کردن بدنه اصلی دیوار و ستونها، اضافه کردن میلگرد با چیدمان تکی، خطی، مربع، حذف یا تغییر سایز میلگردهای ترسیم شده

ترسیم دیوار برشی در نرم افزار سازه 90

جزئیات سقف تیرچه و بلوک  :

بر اساس مدل ETABS : پلان پوزبندی تیرچه ها به تفکیک طبقات، فهرست تیرچه ها و پوزبندی مربوطه به تفکیک طبقات، فهرست طول و اندازه میلگردهای مصرفی به تفکیک طبقات
فهرست تیرچه ها بر اساس طول های انتخابی کاربر

امکانات دیگر :

امکان Modular کردن طول تیرچه ها
طراحی تیرچه ها شامل: میلگرد اصلی، میلگرد تقویتی، میلگرد بالا، خاموت و کنترل خیز
ترسیم مقطع تیرچه ها
تعیین مشخصات مصالح مصرفی
محاسبه بار سقف بر اساس جزئیات ارائه شده توسط کاربر
جداول بار زنده آیین نامه بار گذاری ایران
تعیین سایز میلگرد مصرفی بطور جداگانه برای میلگردهای اصلی، تقویتی، فوقانی، منفی، خاموت و تای بیم
تنظیم حداقل و حداکثر طول تیرچه و گام طول های میانی
تعیین استراتژی استفاده از تیرچه دوبل

امکانات ترسیمی در نرم افزار سازه 90

پله  :

ترسیم پلان سازه ای برای انواع پله ها با هرشکل
ترسیم مقاطع پله ها :
ترسیم مقاطع برای انواع پله ها با هر شکل با ارائه جزئیات
محاسبات میلگرد طولی و عرضی
نمایش انواع تکیه گاه آویز، تیر رامپ، فونداسیون
امکان تنظیم محل تکیه گاه پله توسط کاربر
رابطه دینامیک طول رامپ، ارتفاع رامپ، تعداد پله، طول و ارتفاع کف پله

ترسیم پله در نرم افزار سازه 90

محاسباتی و کنترلی:

محاسبه طول مهار، وصله و خم میلگردها : براساس آئین نامه بتن ایران و آئین نامه ACI و امکان تغییرآن برای کاربر براساس مقاومت بتن مصرفی، مقاومت میلگرد مصرفی، محل قرارگیری آرماتور و …

کنترل ضوابط شکل پذیری : متوسط و زیاد براساس آئین نامه بتن ایران و آئین نامه ACI شامل ابعاد هندسی تیرها و ستون ها و دیوارهای برشی، آرماتورهای حداقل برای تیرها و ستون ها ، کنترل درصد آرماتور برای ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط آرماتورگذاری عرضی برای تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط مربوط به اجزای مرزی در دیوارها، تامین طول کافی برای مهار میلگردهای قلاب شده در ستونهای کناری .

امکان تعیین استراتژی خاموت گذاری : برای تیرها با افزایش سایز میلگرد، کاهش فاصله خاموتها، اضافه کردن سنجاقی در مقطع تیرو تعیین سایز میلگرد. امکان اضافه نمودن آرماتورهای طولی و عرضی پیچشی و برای ستون ها افزایش سایز میلگرد، کاهش فاصله خاموتها .
امکانات دیگر : کنترل تعداد تای بیم ها، اندازه گذاری ها، مقیاس های ترسیم، واحدهای ترسیم، تعداد و اندازه میلگردهای طولی اصلی تیرها، خاموت گذاری ستون ها و …

لیست مقادیر مصالح:

تهیه لیستوفر : تهیه لیستوفر میلگردهای طولی، خاموتها و سنجاقیهای مربوط به تیر، ستون، دیوار برشی، فونداسیون و …، امکان تهیه لیست های جداگانه، فیلترکردن لیستها بر اساس طول میلگردهای لیست
دستوربرش : دستوربرش میلگرد برای کمترین دورریز و…
محاسبه حجم بتن : حجم بتن کلیه المانهای تیر، ستون، دیوار و دال را محاسبه و نتایج را به صورت جدول به تفکیک طیقات و المانها در واحد وزن و یا حجم نمایش می دهد.

لیست مصالح در نرم افزار سازه 90

قابلیت های دیگر :

نقشه های هوشمند : در بعضی از المان های نقشه ها، با تغییر دادن یک قسمت از نقشه، سایرقسمتها به طور خودکار تغییر می کند.
امکان مدیریت طول میلگردهای تقویتی : به دلخواه کاربر. کاربر می تواند با انتخاب طولهای مدولار مناسب طول کلیه میلگردهای تقویتی را به طول های مورد نظر تغییر دهد.

شیت چینی اتوماتیک : به کاربر این امکان را می دهدتا پس ازترسیم نقشه ها، کلیه ترسیمات را به نحو مناسب و دلخواه به شیت های از قبل آماده شده در سایزهای استاندارد یا پنجره های با ابعاد دلخواه منتقل نماید.

تغییرات نقشه ها با یک کلیک از طریق متدلوژی SED : با این شیوه جدید کاربر می تواند جزئیات ترسیم شده را در سه سطح، خواص عمومی گرافیکی، خواص ویژه گرافیکی و خواص مهندسی از طریق رابط کاربری دوست داشتنی (User Friendly) همگام با جدیدترین شیوه استفاده شده در AutoCAD با یک کلیک تغییر دهد.

گزارش از نحوه ترسیم جزئیات Report : کاربر با انتخاب جزء ترسیم شده اطلاعاتی در موارد زیر بدست می آورد:

ضوابط آئین نامه ها
محاسبات خاموت برشی
محاسبات خاموت پیچشی
محاسبات تعداد و فاصله خاموت ها
دیاگرام و محاسبات آرماتور حداقل طولی
دیاگرام پوش آرماتور طولی

نصب روی سیستم ۶۴bit : با توجه به اینکه سیستم های ۶۴بیتی اخیراً وارد بازار شده اند، کلیه نرم افزارها بتدریج خود را با آنها منطبق می کنند. سازه۹۰ برای نصب و استفاده روی سیستم های ۶۴ بیت سازگار گردیده است.
نسخه شبکه سازه۹۰ : برای دانشگاه ها، ادارات، سازمان ها و شرکت هائی که کاربران متعدد دارند آماده ارائه است.

بهینه ساز طراحی:

به طور خلاصه، مهندس طراح سازه می‌تواند پس از ترسیم هندسه سازه در نرم‌افزار SAP2000 و اعمال بارگذاری ثقلی، بقیه تعریفات و تحلیل و طراحی سازه مورد نظر خود را به این برنامه بسپارد و طرحی بهینه که در آن موارد آئین نامه‌ای همچون، تغییر مکان نسبی طبقات، پیچش طبقات و طراحی المان ها کنترل شده است را چه به صورت استاتیکی و چه به صورت دینامیکی دریافت نماید. این نرم‌افزار یکی از اولین محصولاتی است که به عنوان CSI Developer Network Solutions یا CSIDN در کنار نرم‌افزار SAP2000 قرار گرفته است.

بعضی از ویژگی‌های این نرم‌افزار عبارتند از:

مرحله تعریفات اولیه

قابلیت تبدیل فایل ETABS) e2k) به s2k برای نرم‌افزار v*2.9009) SAP2000)
امکان استفاده از بانک مصالح (بتن و میلگرد) و بانک مقاطع در تیرها و ستون ها (مربعی، مستطیلی، دایروی) جهت تسریع در امر مدلسازی
امکان دسته‌بندی ستون‌ها (می‌توان مقاطع دلخواه با اشکال مربعی، مستطیلی یا دایره‌ای را دسته‌بندی نمود، تا برنامه هر المان ستون را با دسته‌بندی دلخواه کاربر بهینه نماید) (v2.9103)
امکان دسته‌بندی تیرها (می‌توان مقاطع دلخواه را دسته‌بندی نمود تا برنامه هر المان تیر را با دسته‌بندی دلخواه کاربر بهینه نماید) (*v2.9007)
ایجاد دسته ‌بندی مقاطع ستون و تیر به صورت خودکار (با توجه به ابعاد و میلگرد انتخابی کاربر، دسته دلخواه توسط برنامه ساخته می‌شود) (v2.9103)
امکان تنظیم property modifier برای فریم‌ها و دیوار برشی (*v2.9005)
قابلیت استفاده از آیین نامه CSA94 یا ACI99 در طراحی (v2.9005)
اضافه شدن امکان چندکاربری بارهای زنده (v2.9006)
اعمال ضرائب کاهش سربار زنده (v2.9006)
اعمال تحلیل‌های مرتبه دوم به صورت خودکار با امکان اصلاح ضرایب توسط کاربر(برای طراحی و کنترل دریفت به صورت جداگانه) (v2.9009)
تولید نمودارهای طیفی (Spectrum Function) به صورت خودکار
قابلیت Save و Load تنظیمات Design Optimzer برای استفاده تنظیمات یک پروژه در پروژه‌های دیگر
رابط کاربری دوست‌داشتنی (User Friendly) هماهنگ با SAP2000

مرحله تحلیل و طراحی و بهینه‌سازی

امکان استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی یا دینامیکی (طیفی)، منظم یا نامنظم با جریمه ۳۰% (v2.9012)
محاسبه ضرائب زلزله و تصحیح استاتیکی به صورت خودکار (امکان اعمال ضرائب زلزله توسط کاربر نیز وجود دارد) (v2.9005)
اعمال نیروی شلاقی به روش UBC94 در صورت لزوم (*v2.9007)
تصحیح برش پایه دینامیکی به صورت اتوماتیک
تولید ترکیب بارهای طراحی مناسب هر روش (همچنین برای بارهای قائم) (v2.9103)
تصحیح اتوماتیک دریفت سازه و نامنظمی‌های پیچشی در پلان با متدلوژی منحصر بفرد
کنترل تغییرمکان‌ها در روش‌های تحلیل دینامیکی به دو صورت دینامیکی و استاتیکی (v2.9012)‌
امکان اعمال مقادیر مجاز دریفت توسط کاربر (یا محاسبه توسط برنامه طبق ضوابط آیین‌نامه) (*v2.9007)

طراحی بهینه قطعات به روشی هوشمند به طوریکه در نهایت نسبت تنش اعضا نزدیک مقدار مطلوب کاربر (مثلا یک) خواهد بود
قابلیت بررسی ناپایداری‌های مدل که به علت اشکالات ترسیمی ایجاد شده‌اند (v2.9103)
امکان تنظیم درصد مشارکت تیرها در طراحی (v2.9103)
رعایت قیود مقاومتی و شکل پذیری
قید کنترل حداکثر درصد آرماتور (۶%) در محل وصله ستون‌ها
قید هماهنگی تعداد و اندازه میلگردهای طولی در ستون‌های متوالی(در ستون بالایی تعداد بیشتر و اندازه بزرگتر از ستون پایینی نخواهد بود) (v2.9009)
قید کنترل انحنای مجاز آرماتور طولی در محل وصله (ابعاد مقطع ستون پایینی (ازهر طرف) ، حداکثر به اندازه یک‌ششم عمق تیر متصل به آن، از ابعاد ستون بالایی بزرگتر خواهد بود)
قابلیت ادامه بهینه‌سازی از دنباله آخرین عملیات قبلی جهت صرفه جویی در زمان (*v2.9007)

نتایج و خروجی‌ها

قابلیت گرفتن گزارش و ذخیره نتایج در پایان عملیات (دریفت، Aj، پریود طبیعی، احجام و اوزان و بهای بتن و فولاد مصرفی تمام شده اسکلت سازه) (v2.9009)
تهیه دو فایل ۱۰۰% و ۲۵% برای سازه های دارای دیوار برشی
ذخیره فایلی جهت کنترل دریفت و فایلی جهت بررسی پریود اصلی سازه در کنار فایل اصلی (*v2.9007)
تولید فایل با فرمت e2k برای انتقال به نرم افزار ETABS
تولید خروجی f2k برای استفاده در نرم‌افزار Safe 8 (برای مدل‌های با تحلیل دینامیکی نیز زلزله‌های استاتیکی هم‌پایه با طیف‌های پاسخ دینامیکی ایجاد می‌گردد) (v2.9103)

معرفی قسمت های نرم افزار

آماده سازی مدل :

در نرم افزار Design Optimizer می توان به دو روش مدلسازی (هندسه و بارگذاری ثقلی سازه) نمود:
۱) از طریق نرم افزار Sap2000: می توان کلیه مراحل ترسیم مدل و بارگذاری های ثقلی را در محیط Sap2000 انجام داد.
۲) از طریق نرم افزار Etabs: پس از ترسیم هندسه مدل و بارگذاری ثقلی در نرم افزار Etabs از مدل خروجی با فرمت e2k تهیه کرده و با ابزار Convert e2k to s2k موجود در Design Optimizer فایل s2k آن را تهیه می‌نماییم.

تعریف مصالح : 

تعریف مصالح در Design Optimizer به سه طریق قابل انجام است :
۱) استفاده از بانک مصالح Design Optimizer : در این بخش اطلاعات مصالح بتنی و میلگردهای پر مصرف موجود در بازار برای استفاده موجود می باشد.
۲) از طریق تعریف در Sap2000 : می‌توان با تعریف مصالح در Sap2000 از این تعریفات در Design Optimizer سود برد.
۳) از طریق انتقال از Etabs : پس از ایجاد مدل در Etabs ، از طریق مبدل e2k به s2k می‌توان اطلاعات مصالح را به مدل Sap منتقل نمود.

تعریف و تنظیم مقاطع و دسته بندی ها :

تعریف مقاطع در Design Optimizer به سه طریق قابل انجام است :
۱) استفاده از بانک مقاطع Design Optimizer: در این بخش اطلاعات مقاطع ستونی (شامل اشکال مربعی، مستطیلی و دایره‌ای) و تیرهای پر مصرف موجود در بازار برای استفاده موجود می باشد.
۲) از طریق تعریف در Sap2000: می‌توان با تعریف مقاطع در Sap2000 از این تعریفات در Design Optimizer سود برد.
۳) از طریق انتقال از Etabs: پس از ایجاد مدل در Etabs ، از طریق مبدل e2k به s2k می‌توان اطلاعات مقاطع را به مدل Sap منتقل نمود.
علاوه بر تعریف مقاطع تیر و ستون امکان تیپ بندی مقاطع نیز در Design Optimizer وجود دارد.

تعریف زلزله وکاربردهای سازه : 

محاسبات مربوط به زلزله در Design Optimizer به دو صورت کاملا خودکار یا با دخالت کاربر(تعیین ضرایب برش پایه) و بر طبق ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ انجام می‌شود. این محاسبات در دو شکل استاتیکی و دینامیکی انجام می‌گیرد. مزایای استفاده از Design Optimizer در این بخش شامل این موارد است:
۱) تصحیح برش پایه استاتیکی برای اعمال در طراحی و کنترل تغییر مکان ها به صورت خودکار
۲) تصحیح برش پایه دینامیکی برای اعمال در طراحی و کنترل تغییر مکان ها به صورت خودکار
۳) اعمال نیروی شلاقی در صورت نیاز به صورت خودکار و…..

تنظیمات نهایی مدل :

تشکیل الگوهای بار جانبی و ترکیب بارهای مورد نیاز طراحی و کنترل تغییرمکان ها در Design Optimizer به صورت خودکار انجام می‌گیرد.
اگر چنانچه کاربر الگوی بار و یا ترکیب باری خارج از محدوده آن هایی که Design Optimizer تهیه می‌نماید نیاز داشته باشد، می‌تواند با اضافه نمودن در نرم‌افزار Sap2000 از این تغییرات در Design Optimizer استفاده نماید.
ترسیم پنل های کف و دیوارها و انجام بارگذاری های ثقلی (اعم از کف ها، تیرهای پیرامونی، دستگاه راه پله و غیره …) بر خلاف بارگذاری لرزه ای بایستی توسط کاربر انجام گیرد.

تخصیص دسته بندی ها :

Design Optimizer می‌تواند سازه را بر اساس تیپ بندی (دسته بندی) های دلخواه کاربر بهینه و کنترل نماید. به عنوان مثال کاربر می‌تواند دسته بندیهایی که مدنظر دارد در تیرها و یا ستون ها با عرض و ارتفاع های متفاوت ایجاد نماید( مثلا برای اعمال قیود معماری)، سپس از Design Optimizer بخواهد در چارچوب این دسته بندی ها به طراحی و بهینه سازی بپردازد.
حتی اگر کاربر دسته بندی را تعریف نکرده باشد دسته بندی Main ، تیپ پیش فرض حل مسئله در Design Optimizer است که نرم افزار از مقاطعی که در آن تیکی خورده باشند جهت بهینه سازی استفاده می‌کند.
گزینه هایی مانند Fixed or no design نیز می تواند توسط کاربر بروی المانهای خاصی اعمال گردد.

تنظیمات Property Modifiers وکاهش سربار زنده : 

Design Optimizer می تواند تمامی ضرایب المان های قابی یا دیوارهای برشی (Property Modifiers) اعم از تنظیمات ترک‌خوردگی‌ها، جرم، وزن وسایر موارد را به سه روش در روند طراحی اعمال نماید:
۱) ارقام پیش‌فرض برنامه
۲) و یا بر طبق صلاحدید محاسب
۳) و نهایتا اطلاعات ذخیره شده بر روی مدل،
علاوه بر این در فایل های ۲۵% و یا دریفت تنظیمات مربوطه به صورت خودکار توسط برنامه اعمال می‌گردد.
در ضمن کاهش سربار زنده نیز به روشی شبیه به نرم افزار Etabs در Design Optimizerقابل اعمال می‌باشد.

تنظیمات تحلیل و طراحی : 

Design Optimizer سازه ها را به صورت استاتیکی و دینامیکی چه برای سازه های منظم و چه برای سازه های نامنظم تحلیل، طراحی،بهینه سازی و کنترل می نماید. تنظیمات مربوط به تحلیل های مرتبه دوم (PDelta) را نیز به شکل خودکار و نیز با دخالت کاربر بر روی سازه اعمال می‌نماید. Design Optimizer در حین عملیات بهینه سازی قیود طراحی، شکل پذیری قطعات تیر و ستون را به شکل اتوماتیک کنترل می نماید. در ضمن قیود چینش آرماتورها در ستون های متوالی نیز قابل اعمال می‌باشد. ضمنا در Design Optimizer امکان طراحی با آیین نامه های ACI-99 و CSA-94 وجود دارد و می توان نسبت تنش اعضا و میزان دریفت های انتقالی رابر حسب نیاز تعیین نمود.

عملیات بهینه سازی : 

Design Optimizer در حین فرایند طرحی و بهینه سازی گزارشی از نحوه عملکرد و عملیاتی که انجام می‌دهد را نمایش می‌دهد. به غیر از فایل اصلی، فایل های ۲۵% ، فایل مخصوص کنترل نمودن دریفت و یک فایل پشتیبان نیز در محل پروژه به طور اتوماتیک ذخیره می‌گردد. پس از اتمام عملیات، به شرط رعایت انتخاب های مناسب در قطعات تیر و ستون نسبت تنش اعضا و میزان دریفت تا حد امکان به مقدار تعیین شده توسط کاربر خواهد بود. در هر لحظه از انجام عملیات بهینه سازی می توان، فرایند را متوقف نمود و یا از پروسه خارج شد….

گزارش نتایج و ایجاد خروجی e2k :

Design Optimizer پارامترهایی از جمله دریفت های انتقالی موجود و مجاز، ضرایب بزرگنمایی برون محوری تصادفی طبقات، ضرایب زلزله و پریودهای اصلی سازه و همچنین مقادیر احجام و اوزان و بهای مصالح مصرفی را نمایش و در صورت خواست کاربر ذخیره می کند.
در رابطه با برقراری ارتباط با سایر نرم افزارها نیز Design Optimizer توانایی تبدیل مدل Sap2000 به Etabs و برعکس را داراست.