نرم افزار نمایش رفتار روسازی های انعطاف پذیر MnPAVE

نرم افزار MnPAVE یک نرم افزار کامپیوتری است که به ترکیب روابط تجربی شناخته شده با نمایش فیزیکی و مکانیکی رفتار روسازی های انعطاف پذیر می پردازد. بخش مکانیکی این برنامه مبتنی بر یافتن نیروی کششی در زیر لایۀ آسفالت، نیروی فشاری در بالای بستر و میزان تنش ماکزیمم در وسط مجموعۀ لایه اساس می باشد.

اداره حمل و نقل ایالت مینه سوتا در میانۀ دهه ۱۹۹۰ پژوهشی را در دانشگاه ایالتی مینه سوتا پایه گذاری کرد که خروجی آن نرم افزاری به نام ROADNET بود. در سال ۲۰۰۰ این سازمان با بسط و توسعه نرم افزار فوق، نرم افزار طراحی جدیدی به نام MnPAVE را ایجاد نمود.

نرم افزار MnPAVE:

این نرم افزار دارای سه ماژول ورودی شامل وضعیت آب و هوا، ساختار و ترافیک و سه مرحلۀ طراحی شامل طراحی پایه، طراحی متوسط و طراحی پیشرفته می باشد. سطح طراحی موردنظر با توجّه به حجم و کیفیت اطلاعات موجود در رابطه با ویژگی های مصالح و نیز داده های ترافیکی، انتخاب می شود. در حالت پایه، تنها اطلاعات کلی در ارتباط با مصالح و داده های ترافیکی موردنیاز است.

در سطح متوسط نیاز به اطلاعات گسترده تری بوده و در سطح پیشرفته لازم است مقادیر استاندارد برای کلیۀ مصالح با توجه به رطوبت و شرایط آب و هوایی پیش بینی شده مشخص شوند. MnPAVE، ترافیکی را که می تواند بر روی یک روسازی ایجاد شود، از طریق آنالیز چند لایه ای الاستیک (( LEA  پیش بینی می نماید. تمامی لایه ها با ویژگی های مشابه از تمام جهات و نیز در راستای افقی نامحدود در نظر گرفته می شوند.

ورودی های مربوط به مصالح شامل ضخامت لایه، استانداردها، ضریب پواسون و شاخص تعیین کنندۀ درجۀ خطا در میان لایه ها می باشد که این مقدار در نرم افزار MnPAVE در محل اتصال کلیه لایه ها با یکدیگر برابر با صفر در نظر گرفته می شود. سایر ورودی ها شامل بارگذاری و همچنین محل ارزیابی روسازی است. بارگذاری ها با استفاده از میزان فشار و فاصلۀ شعاعی تعیین می شوند. تنش های استاندارد و برشی، فشار استاندارد و میزان جا به جایی در مکان های مشخص از طریق آنالیز الاستیک محاسبه می شوند.

خروجی های نرم افزار MnPAVE شامل پیش بینی عمر روسازی و ضریب آسیب پذیری آن می باشد و در نسخه های بالاتر، قابلیت محاسبۀ ضریب اطمینان روسازی نیز به این نرم افزار افزوده شده است.

نرم افزار mnpave
۱.۳MbMnPave V6301

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود برنامه

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com