تست کشش جوش – Transverse Tensile Test

هدف:

برای اندازه‌‌گیری کشش عرضی جوش در زیر بار استاتیکی(در مورد یک جوش با نفوذ کامل)
در این روش ما نمی‌‌توان میزان حداکثر نیروی کششی جوش را معین نمائیم.

روش کار:

دو طرف قطعه مورد آزمایش را تسط دو فک به صررت کاملا” صلب دورن یک پرس هیدرولیکی مهار می‌‌کنیم، سپس انقدر این قطعه را ازدو طرف می‌‌کشیم تا شکست اتفاق افتد، سرانجام با تعیین محل شست می‌‌توان به این نتیجه رسید که آیا قطعه مورد نظر از محل جوش شکسته یا از محل خارج از آن ، که در صورت شکستی از محل جوش ، جوش مورد نظر از کیفیت لازم برخوردار نمی‌‌باشد.

اپ آزمایشگاه مهندس

مطالبی که می‌‌بایست گزارش شود:

۱) نوع قطعه مورد آزمایش
۲) آیا اضافه گرده جوش حذف شدده است یا خیر
۳) نیروی کششی بر حسب mm2/N که محاسبه آن از ماکزیمم نیروی وارده بر قطعه و مساحت قطعه مورد نظر محاسبه می‌‌شود.
۴) در صورتی که اضافه جوش(گرده جوش) حذف نشده باشد مساحت آن قسمت نیز می‌‌بایست به مساحت قطعه اضافه شود.
۵) محل و نوع تمامی عیوب در سطح شکست