هیدرولیک

آزمایش وسایل اندازه گیری دبی (ونتوری اوریفیس روتامتر)

توسط |2019-07-19T13:44:34+04:309th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش وسایل اندازه گیری دبی (ونتوری اوریفیس روتامتر) (Flow Measurement)  هدف آزمایش آزمایش وسایل اندازه گیری دبی از آزمایش های مهم هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش اندازه گیری دبی سیال با استفاده از ونتوری، اوریفیس و روتامتر و همچنین محاسبه و مقایسه ضریب افت انرژی برای هر کدام [...]

آزمایش مرکز فشار

توسط |2019-07-19T13:44:35+04:308th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش مرکز فشار (Center of Pressure) هدف آزمایش آزمایش مرکز فشار از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش تعیین مرکز فشار سطح در حالت مستغرق و نیمه مستغرق در سیال تراکم ناپذیر ساکن و مقایسه نیروی هیدرواستاتیک تئوری و تجربی میباشد. تئوری آزمایش به نقطه ای که [...]

آزمایش افت انرژی موضعی

توسط |2019-07-19T13:44:36+04:307th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش افت انرژی جزئی (موضعی) (Losses in Piping System) هدف آزمایش آزمایش افت انرژی جزئی (موضعی) از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزای سیستم لوله کشی (مانند زانویی، شیر و تغییررات ناگهانی سطح مقطع لوله) محاسبه رابطه ی بین افت انرژی [...]

آزمایش افت فشار اصطکاکی در لوله مستقیم

توسط |2019-07-19T13:44:37+04:306th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش افت فشار اصطكاکی در لوله مستقیم (Friction Loss in a Pipe) هدف آزمایش آزمایش افت فشار از آزمایش های هیدرولیک محسوب می شود. هدف از این آزمایش بررسی قوانین افت اصطکاکی بر حسب نوع جریان درون لوله (آرام و آَشفته)، همچنین تعیین ضریب ویسکوزیتهی جریان آرام توسط معادله پوازی [...]

آزمایش رینولدز

توسط |2019-07-19T14:00:35+04:302nd, ژانویه 2019|مقالات, هیدرولیک|

آزمایش رینولدز Reynolds هدف آزمایش آزمایش رینولدز یکی از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از انجام این آزمایش بررسی نوع حرکت سیال و تعیین محدوده هر یک از نواحی حرکت سیال است. تئوری آزمایش یکی از انواع تقسیم بندی جریان، حرکت لایه ها می باشد که بر اساس سه [...]

آزمایش نیروی برخورد جت آب

توسط |2019-07-19T14:00:38+04:301st, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش نیروی برخورد جت آب (Impact of a Jet) هدف آزمایش آزمایش نیروی برخورد جت آب یکی از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش اندازه گیری نیروی تجربی حاصل از برخورد جت آب به یک سطح صاف و نیمکره و مقایسه این نیرو با تغییرات مقدار حرکت [...]

آزمایش سرریز

توسط |2019-07-19T14:00:41+04:3031st, دسامبر 2018|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش سرریز (Flow over a Notch) هدف آزمایش آزمایش سریز از آزمایش های هیدرولیک میباشد. هدف از این آزمایش بررسی دبی از سرریزهایی با طرحهای هندسی متفاوت و محاسبه رابطه ای تجربی بین دبی و ارتفاع آب از لبه سرریز میباشد. همچنین با کالیبره (مدرج) نمودن سرریز میتوان ضریب تخلیه [...]

آزمایش جریان درون یک اوریفیس

توسط |2019-07-19T14:00:41+04:3030th, دسامبر 2018|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش جریان درون یك اوریفیس (Flow Through an Orifice)  هدف آزمایش آزمایش اوریفیس یا آزمایش جریان درون یك اوریفیس از جمله آزماشگاه های مهم هیدرولیک می باشد؛ هدف از این آزمایش مشاهده چگونگی تخلیه مایعات از یک سوراخ مدور و تعیین ضرایب تخلیه، سرعت و سطح جریان در ارتفاع معین [...]

آزمایش کاویتاسیون

توسط |2019-07-19T14:00:42+04:3029th, دسامبر 2018|مقالات, هیدرولیک|

آزمایش کاویتاسیون ( Cavitation ) هدف آزمایش آزمایش کاویتاسیون برای بررسی و مطالعه پدیده کاویتاسیون در مجرای ونتوری تئوری آزمایش چنانچه فشار استاتیک در نقطهای از مجرای عبور یک سیال، به حد فشار بخار سیال در درجه حرارت مایع برسد، در این صورت قسمتی از سیال به بخار تبدیل میشود [...]

آزمایش ونتوری متر

توسط |2019-07-19T14:00:46+04:3026th, دسامبر 2018|آزمایش های مهندسی, مقالات, هیدرولیک|

آزمایش ونتوری متر (Venturi Metr) هدف آزمایش هدف از این آزمایش آشنایی با ونتوری متر، به دست آوردن ضریب تخلیه و تعیین درصد بهبود افت فشار و همچنین بررسی تغییرات فشار در طول ونتوری متر میباشد. تئوری آزمایش ونتوری لوله ای با قطر متغیر است که ابتدا سطح مقطع آن [...]