مراحل ساخت ساختمان ۱۷ – اجرای قاب سازه ای طبقه اول