در این صفحه تصویر امضاء تعهدنامه مبارزه با فساد و رانت در مهندسی، ساخت و ساز و نظام مهندسی کاندیداهای نظام مهندسی منتشر شده است. این فرم مانند یک قسم نامه می باشد که نشان دهنده مطالبه گری جامعه مهندسی از منتخبان خود می باشد.

دانلود فرم تعهدنامه

تعهدنامه میرلوحی فلاورجانی

سیدوحیدرضا میرلوحی فلاورجانی
کد انتخاباتی : ۳۰۰۱

تعهدنامه حسین لطفی

تعهدنامه حسین لطفی
کد انتخاباتی : ۳۰۰۵

تعهدنامه حسن عیوضی

تعهدنامه حسن عیوضی
کد انتخاباتی : ۳۰۲۴

تعهدنامه قدرت الله کاظمی

تعهدنامه قدرت الله کاظمی
کد انتخاباتی : ۳۰۳۲

تعهدنامه بیژن خطیبی

تعهدنامه بیژن خطیبی
کد انتخاباتی : ۳۰۴۱

تعهدنامه فربود سعادت

تعهدنامه فربود سعادت
کد انتخاباتی : ۱۰۲۵

تعهدنامه محمد حسن پور

تعهدنامه محمد حسن پور
کد انتخاباتی : ۳۰۲۷

تعهدنامه سید محمد غرضی

تعهدنامه سید محمد غرضی
کد انتخاباتی : ۵۰۰۸

تعهدنامه عامر ملکیان

تعهدنامه عامر ملکیان
کد انتخاباتی : ۳۱۰۲

تعهدنامه سیروس صدرنفیسی

تعهدنامه سیروس صدر نفیسی
کد انتخاباتی : ۳۰۳۵

تعهدنامه محمد مهدوی فر

تعهدنامه محمد مهدوی فر
کد انتخاباتی : ۳۰۵۳

تعهدنامه مهدی احمدی نژاد

تعهدنامه مهدی احمدی نژاد
کد انتخاباتی : ۳۰۲۹

تعهدنامه رحیم شاکی باهر

تعهدنامه رحیم شاکی باهر
کد انتخاباتی : ۳۰۵۹

تعهدنامه حمزه شکیب

تعهدنامه حمزه شکیب
کد انتخاباتی : ۳۰۵۴

تعهدنامه سید علیرضا هندی

تعهدنامه سید علیرضا هندی
کد انتخاباتی : ۴۰۰۸

تعهدنامه مهرداد هاشم زاده همایونی

تعهدنامه مهرداد هاشم زاده همایونی
کد انتخاباتی : ۱۰۱۳

تعهد مبارزه با فساد بابک جاوید آهنگرچی

تعهدنامه بابک جاوید آهنگرچی
کد انتخاباتی : ۳۰۴۲

تعهدنامه الهام امینی

تعهدنامه الهام امینی
کد انتخاباتی : ۲۰۰۲

تعهدنامه علی رضا رازقی

تعهدنامه علی رضا رازقی
کد انتخاباتی : ۳۰۶۸

تعهدنامه عیسی محدث مجتهدی

تعهدنامه عیسی محدث مجتهدی
کد انتخاباتی : ۳۰۸۵

تعهدنامه محسن جعفری فشارکی

تعهدنامه محسن جعفری فشارکی
کد انتخاباتی : ۴۰۱۳

تعهدنامه محمود سردار

تعهدنامه محمود سردار
کد انتخاباتی : ۳۰۴۵

تعهدنامه نادر ترکمن

تعهدنامه نادر ترکمن
کد انتخاباتی : ۳۰۶۷

تعهدنامه عباس اکبر نیک قلب رشتی

تعهدنامه عباس اکبر نیک قلب رشتی
کد انتخاباتی : ۳۱۱۶

تعهدنامه مجتبی صابر

تعهدنامه مجتبی صابر
کد انتخاباتی : ۳۰۴۴

تعهدنامه مسعود صداقتی

تعهدنامه مسعود صداقتی
کد انتخاباتی : ۱۰۴۱

تعهدنامه نوید گنجیان

تعهدنامه نوید گنجیان
کد انتخاباتی : ۳۰۱۷

تعهدنامه محمدرضا بهمئی

تعهدنامه محمدرضا بهمئی
کد انتخاباتی : ۳۰۰۷

تعهدنامه سید علی صدر واقفی

تعهدنامه سید علی صدر واقفی
کد انتخاباتی : ۴۰۱۶

تعهدنامه مجید اصل دهقان

تعهدنامه مجید اصل دهقان
کد انتخاباتی : ۳۰۹۵

تعهدنامه علیرضا اسماعیل نژاد شمالی

تعهدنامه علیرضا اسماعیل نژاد شمالی
کد انتخاباتی : ۳۱۱۷

تعهدنامه بیژن ثابتی مطلق

تعهدنامه بیژن ثابتی مطلق
کد انتخاباتی : ۱۰۲۸

تعهدنامه بهروز عسگریان

تعهدنامه بهروز عسگریان
کد انتخاباتی : ۳۱۱۳

تعهدنامه الهه رادمهر

تعهدنامه الهه رادمهر
کد انتخاباتی : ۱۰۲۴

تعهدنامه فرید حیاتی

تعهدنامه فرید حیاتی
کد انتخاباتی : ۳۰۲۸

تعهدنامه بهروز محمدی

تعهدنامه بهروز محمدی
کد انتخاباتی : ۳۰۸۸

تعهدنامه محمدرضا نوریان شمیرانی

تعهدنامه محمدرضا نوریان شمیرانی
کد انتخاباتی : ۳۰۹۰

تعهدنامه سعید آسویار

تعهدنامه سعید آسویار
کد انتخاباتی : ۰۰۰۰

تعهدنامه سید صادق قرشی

تعهدنامه سید صادق قرشی
کد انتخاباتی : ۰۰۰۰