پلوس و مینوس

ضریب پیمان مینوس و پلوس در پیمانکاری یعنی چی؟

ابتدا تعریف ضریب پیشنهادی پیمانکار (ضریب پیمان):

در زمان برگزاری مناقصه، به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات، پیمانکاران واجد صلاحیت که دعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنان ارسال شده است بر طبق ضوابط مربوط، باید مبلغ پیشنهادی خود برای انجام کار را به صورت یک مبلغ مقطوع اعلام نمایند. حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد اولیه هزینه انجام کار، ضریب پیشنهادی پیمانکار و یا ضریب پیمان نامیده می شود که در کلیه صورت وضعیت های موقت و قطعی اعمال می گردد.
 
* اگر عدد بدست آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد تخفیف داده است. ( MINUS)

* اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد افزایش داده است. (PLUS)

پلوس و مینوس

در واقع پلوس یعنی بالاتر از برآورد انجام شده کارفرما و مینوس یعنی پایین تر از آن. این دو رقم بر حسب درصد ارایه می شود.
هنگامیکه قیمت پیشنهادی شما در جهت حضور در رقابت کمتر یا بیشتر از قیمت کارفرما باشد قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضریبی عددی کمتر یا بیشتر یا مساوی یک به کار فرما ارایه می دهید.

ضریب یک یا نت یعنی قیمت برابر برآورد کارفرما.ضریب بالاتر از یک یعنی شما بمیزان (۱-ضریب شما) درصد بالاتر از قیمت کارفرما را پیشنهاد می دهید.ضریب کمتر از یک یعنی شما بمیزان (ضریب شما-۱) درصد پایین تر از قیمت کارفرما را پیشنهاد می دهید.

مثلاً اگر قیمت کار فرما ۱۰۰ ریال باشد:
اگر شما قیمت ۱۰۰ ریال را پیشنهاد دهید قیمت نت یا ضریب یک است
اگر شما قیمت ۱۱۰ ریال را پیشنهاد دهید ضریب ۱٫۱۰ یا ۱۰ درصد پلوس است
اگر شما قیمت ۹۰ ریال را پیشنها دهید ضدریب شما ۰٫۹۰ یا ۱۰- در صد مینوس است.