وزن مخصوص مصالح

در این بخش وزن مخصوص مصالح بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان درج شده است. شما می توانید علاوه بر استفاده از این قسمت از اپلیکیشن دستیار مهندس استفاده نمایید تا محاسبات را به صورت اتوماتیک برای شما انجام دهد و همیشه اطلاعات وزن مخصوص مصالح ساختمانی را در دسترس داشته باشید.

جدول وزن مخصوص مصالح
جدول وزن مخصوص مصالح

جدول وزن مخصوص مصالح ساختمانی

در جدول زیر جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان آمده است:
1. وزن مخصوص فلزات
2. وزن مخصوص مایعات
3. وزن مخصوص گازها
4. وزن مخصوص چوب ها
5. وزن مخصوص سنگ های طبیعی
6. وزن مخصوص آجرها و بلوک های ساختمانی
7. وزن مخصوص ملات ها
8. وزن مخصوص بتن ها
9. وزن مخصوص سنگ دانه ها و پرکننده ها
10. وزن مخصوص بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان
11. وزن مخصوص بنائی با آجر و بلوک
12. وزن مخصوص پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی
13. وزن مخصوص پوشش های سقف

طبقه بندیشرحکیلوگرم بر متر مکعب
فلزاتآلومینیم2700
فلزاتآهن خام خاکستری7200
فلزاتآهن خام سفید7700
فلزاتچدن7200
فلزاتفولاد نرم7850
فلزاتسرب11400
فلزاتمس8900
فلزاتبرنز8500
فلزاتروی7200
فلزاتقلع7200
فلزاتنیکل8800
فلزاتآنتیموان6700
فلزاتآرسنیک5700
فلزاتکرم6900
فلزاتبرنج ریخته شده8800
فلزاتمنیزیم1700
فلزاتمنگنز7000
فلزاتبیسموت9800
فلزاتجیوه13600
فلزاتپلاتین21400
فلزاتطلا19300
مایعاتآب1000
مایعاتلجن1100
مایعاتاتر800
مایعاتالکل800
مایعاتنفت700
مایعاتبنزین800
مایعاتگلیسیرین1250
مایعاتروغن دانه1000
مایعاتروغن موتور1000
مایعاتنفت چراغ800
مایعاتاسید سولفوریک1600
مایعاتاسید نیتریک1500
مایعاتاسید کلریدریک1200
مایعاتقیر ذغال سنگ1200
مایعاتشیر1000
مایعاتروغن نباتی1000
گازهااستیلن1.77
گازهااکسید دو کربن1.25
گازهاانیدرید کربنیک1.964
گازهاگاز روشنایی0.56
گازهاهوای خشک1.293
گازهاهوای مرطوب1.3
گازهااکسیژن1.429
گازهاازت1.254
گازهاهیدروژن0.089
چوب هازربین600
چوب هازبان گنجشک - ون710
چوب هاراش670
چوب هاداغداغان - تا دانه650
چوب هاگلابی وحشی - خوج750
چوب هاخرمندی750
چوب هاتوسکا ییلاقی580
چوب هاتوسکا قشلاقی540
چوب هاتبریزی410
چوب هاشیردار640
چوب هاافرا - پلت530
چوب هابیدمشک520
چوب هابلوط - بلندمازو850
چوب هانارون - اوجا640
چوب هاانجیری - چوب آهن800
چوب هاآزاد700
چوب هازیتون850
چوب هاسرخدار590
چوب هاچنار - سفیدار - عرعر500
چوب هاسفید پلت400
چوب هاسیاه بید450
چوب هاسیب650
چوب هاشب خسب - درخت ابریشم480
چوب هاشمشاد900
چوب هاگردو650
چوب هاگلابی640
چوب هاگوجه جنگلی700
چوب هاگیلاس جنگلی730
چوب هالرگ430
چوب هاکرات - لیلکی640
چوب هاملج630
چوب هامرس - ممرز700
چوب هانمدار530
چوب هاکاج600
چوب هاصنوبر600
چوب هاشربین - کاج سیاه500
سنگ های طبیعیگرانیت2800
سنگ های طبیعیدیوریت - گابرو3000
سنگ های طبیعیبازالت - ملافیر3000
سنگ های طبیعیکفسنگ (توف)2000
سنگ های طبیعیسنگ های آذرین ماگماتیک2800
سنگ های طبیعیسنگ های آتشفشانی2800
سنگ های طبیعیتوف های آتشفشانی1600
سنگ های طبیعیتراورتن2500
سنگ های طبیعیگنایس2800
سنگ های طبیعیشیست2800
سنگ های طبیعیماسه سنگ2700
سنگ های طبیعیمارل2300
سنگ های طبیعیسنگ آهک متخلخل2000
سنگ های طبیعیسنگ آهک آبی2400
سنگ های طبیعیسنگ آهک سخت2700
سنگ های طبیعیدولومیت2800
سنگ های طبیعیسنگ مرمر2700
سنگ های طبیعیتخته سنگ های رسی2600
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری)1700
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال)1300
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر ماسه آهکی متخلخل1450
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر ماسه آهکی توپر1800
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر نسوز1850
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر ضد اسید2000
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر شیشه ای مجوف1250
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر مجوف600
آجرها و بلوک های ساختمانیبلوک سیمانی900 - 1300
ملات هاملات ماسه آهک1850
ملات هاملات ماسه سیمان و آهک (باتارد)2000
ملات هاملات ماسه سیمان2100
ملات هاملات گچ1300
ملات هاملات خاک نسوز1900
ملات هاکاهگل1600
ملات هاملات گچ و خاک1600
ملات هاملات گل2000
بتن هابتن با شن و ماسه معمولی2400
بتن هابتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی2500
بتن هابتن با سرباره کوره آهن گدازی1750
بتن هابتن های سبک هوادار و گازی600
بتن هابتن با سنگ دانه سبک1000 - 1800
بتن هابتن اسفنجی500 - 900
بتن هابتن با خرده آجر1700
بتن هابتن با پوکه معدنی و سیمان1300
بتن هابتن با پوکه صنعتی و سیمان1000 - 1800
سنگ دانه ها و پرکننده هاشن خیس2000
سنگ دانه ها و پرکننده هاشن خشک1700
سنگ دانه ها و پرکننده هاماسه خیس1800
سنگ دانه ها و پرکننده هاماسه خشک1550
سنگ دانه ها و پرکننده هاماسه بادی1600
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاک - ماسه - گل رس خیس2100
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاک - ماسه - گل رس مرطوب (5% رطوبت)1800
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاک نسوز800
سنگ دانه ها و پرکننده هالاشه سنگ1400
سنگ دانه ها و پرکننده هاسرباره کوره آهنگدازی1500
سنگ دانه ها و پرکننده هاسرباره کوره آهنگدازی دانه به دانه1000
سنگ دانه ها و پرکننده هاپوزولان ها1000
سنگ دانه ها و پرکننده هاپوکه معدنی600
سنگ دانه ها و پرکننده هاپوکه کک700
سنگ دانه ها و پرکننده هاجوش زغال1000
سنگ دانه ها و پرکننده هازغال سنگ800
سنگ دانه ها و پرکننده هازغال چوب (از چوب نرم و سبک)150
سنگ دانه ها و پرکننده هازغال چوب (از چوب سفت و سنگین)220
سنگ دانه ها و پرکننده هاخرده آخر1500
سنگ دانه ها و پرکننده هاسنگ آهک پخته700
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاکستر کک700
سنگ دانه ها و پرکننده هاپودر سیمان توده شده و بطور آزاد1300
سنگ دانه ها و پرکننده هاپودر سیمان در کیسه و جا به جا شده1800
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانگرانیت ، پورفیت2800
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانلاشه آذرین (تراشیت)2600
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانماسه سنگ ، لایه سنگ2300
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانسنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل)2700
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانتراورتن2400
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیماناسلیت ، تخته سنگ2800
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانسنگ چینی با سنگ های لاشه آهکی توپر2500
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانسنگ چینی با سنگ توف2000
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان1850
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک1800
بنائی با آجر و بلوکآجر کاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی)1750
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخ ها با ملات پر شود)2100
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخ ها با ملات پر شود)2000
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان850
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر نسوز و ملات نسوز2000
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر ضد اسید و ملات قیری1900
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیآسفالت2200
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیقیر1200
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیتخته های سقف پوش آزبستی (آردواز)2000
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیورق های موجدار آزبست1600
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیلوله های سیمان آزبست1800
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیموزاییک سیمانی2250
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیسنگ موزاییک2400
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیآجرفرش با آجر سوراخدار1350
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیآجرفرش با آجر توپر1600
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیرزین اپوکسی بدون فیلر (افزودنی)1150
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیرزین با مواد معدنی2000
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیرزین با فایبر گلاس1800
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکف پوش لاستیکی1800
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیورق پی وی سی1400
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکف پوش پی وی سی1700
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیصفحات گچ و پرلیت جهت سقف کاذب850
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیشیشه جام2500
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیشیشه مسلح3000
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکاشی سرامیکی دیواری1700
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکاشی سرامیکی کفی2100
پوشش های سقفپوشش شیروانی ها با سفال70
پوشش های سقفگونی قیراندود یک لا10
پوشش های سقفگونی قیراندود دو لا15
پوشش های سقفسقف کاذب با اندود سیمانی75
پوشش های سقفسقف کاذب با اندود گچی50