نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی استایرن منبسط (ETICS)

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از نمای ترکیبی چند لایه با عایق پلی استایرن، با رعایت الزامات زیر به عنوان پوشش خارجی دیوارهای خارجی، در مناطق با شرایط اقلیمی مختلف کشور مجاز است.
۲) رعایت الزامات زیست محیطی، در مواد و مصالح به کار برده شده در این محصول الزامی است.
۳) سامانه های مورد نظر باید دارای مقاومت حرارتی اعلام شده ی برابر یا بیشتر از ۱m^2.K/W باشند
۴) سامانه ETICS باید در برابر تنش ترکیبی ایجاد شده به وسیله ی جرم، مکش هوا، دما، رطوبت و جمع شدگی و همچنین بارهای تحت کاربرد معمول و غیره پایدار باشد. سامانه ETICS باید به گونه ای طراحی و به کار برده شود که الزامات مقاومت مکانیکی و پایداری را برآورده کند.
۵) مقاومت چسبندگی پوشش پایه نسبت به تخته EPS باید مطابق استاندارد EN 13494:1997 تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید کم تر از ۸۰kPa باشد. مقاومت چسبندگی چسب به تخته EPS به تخته باید مطابق استاندارد EN13494:1997 تعیین شود.
هیچ نتیجه ETICS آزمونی نباید کمتر از ۸۰kpa باشد. سامانه های ECTICS می تواند به تنهایی به یک پشت کار که برای چسب زدن مناسب است، با به کار بردن چسب متصل شود . در موارد مشکوک،حداقل مقاومت پیوندی چسب به پشت کار، اندازه گیری شده مطابق استاندارد EN1542:1999 باید بیشتر از ۸۰kpa و حداقل % ۴۰ سطح تخته های EPS باید به وسیله چسب به پشت کار چسبانده شود
۶) مقاومت بیرون کشیدن مربوط به سامانه ETICS متصل به وسیله اتصالات مکانیکی باید مطابق استاندارد EN13495:2002 بدون استفاده از چسب، بین عایق و پشت کار تعیین شود . مقاومت بیرون کشیدن طرح ،xd، سامانه ETICS باید بزرگتر از بار مکش باد طراحی شده Sd باشد. در نبود ضرایب ایمنی جزئی در آئین نامه های ملی برای بار مکش باد طرح، Sd، ضریب ایمنی جزئی γS=1/5 مطابق استاندارد EN 1990:2002 باید استفاده شود.
۷) تعداد مهار های لازم در هر مترمربع ،NAnch ، باید به صورت ،NAnch =xd/xd,anch محاسبه شود . که در ان مقاومت طرح برای مهار Xd,anch برابر با کمترین مقداری است که از دو روش زیر به دست آید:
– مقاومت طرح بیرون کشیدن مهار از پشت کار، طبق گواه ینامه فنی مهار، یا
– مقاومت طرح بیرون کشیدن برای سامانه ETIC مطابق استانداردEN 13495:2002.
در نبود ضرایب ایمنی جزئی در آیین نامه های ملی، مقاومت طرح برای بیرون کشیدن ، با استفاده از ضریب ایمنی جزئی γx =1/5محاسبه می شود. برای هر سامانه ETICS ، تعداد مهار ها در هر مترمربع برای بارهای مکش باد مختلف به وسیله فروشنده می تواند به صورت جدولی، ارائه شود . همچنین اتصال تخته عایق به پشت کار، می تواند به وسیله پروفیل هایی متصل به پشت کار با مهار های لازم انجام شود. در این صورت، توجهی ویژه به حداقل سطح مورد نیاز برای یک نمونه ی نما ینده آزمون شده، مطابق استاندارد EN13495:2002 باید صورت گیرد.
۸) طبقه بندی واکنش در برابر آتش باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹ سال ۱۳۸۳ تعیین و اعلام شود.