نقش مثبت بانک مسکن در رونق ساختمانی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر نقش مثبت بانک مسکن در ایجاد رونق ساختمانی تاکید کرد.

فرج اله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم ترین نقش آفرینیهای بانک مسکن کمک به حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی مورد نیاز گروههای متوسط جامعه در شهرهای مختلف است که از عوامل مهم در کمک به ایجاد رونق ساختمانی و تامین مالی ساخت و سازهای مسکونی در جهت عرضه بیش تر در بازار مسکن محسوب می گردد.

رجبی ادامه داد: بانک مسکن با پرداخت تسهیلات به سازندگان، نقش مهمی در تامین مالی پروژه های ساختمانی و مسکونی ایفا میکند و این نهاد مالی تخصصی در واقع مهم ترین اهرم و بازوی تامین منابع مالی مکمل برای سازندگان محسوب می گردد.

وی با عنوان این که هر گاه و در هر دوره ای تسهیلات ساخت مسکن چه به لحاظ میزان سقف و چه از نظر تعداد افزایش یافته است اثر محسوس آن در رونق فعالیتهای ساختمانی و ساخت و سازها بوضوح مشاهده شده است، اظهار داشت: نقش تسهیلات دهی بانک مسکن در رونق بازار معاملات و ساخت و ساز مسکن نقشی انکارناپذیر است.

رجبی با عنوان این که بررسیهای انجام شده هم در کمیسیون عمران مجلس و هم در سازمان نظام مهندسی حاکی از استفاده بخش قابل توجهی از سازنده ها و مهندسان از تسهیلات بانکی ساخت مسکن است، تصریح کرد: در حال حاضر بانک مسکن تنها نهاد تخصصی است که به خریداران و سازندگان مسکن تسهیلات مسکن موثر پرداخت میکند؛ هر چند طی یک سال اخیر به علت جهش قیمت مسکن و همچنین رشد شدید هزینه های ساخت وساز اعم از جهش قیمت مصالح و افزایش شدید قیمت زمین، پوشش دهی تسهیلات بانکی کاهش یافته است ولی طی سالهای اخیر افزایش سقف تسهیلات خرید و احداث مسکن و هم چنین افزایش تعداد تسهیلات پرداختی به این ۲ بخش از مهم ترین عوامل خانه دار شدن متقاضیان و هم چنین تامین منابع کمکی برای ساخت و سازهای مسکونی بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخلاف اعتقاد برخی که افزایش سقف و تعداد پرداخت تسهیلات مسکن در حوزه های گوناگون اعم از ساخت و خرید واحدهای مسکونی را از عوامل ایجاد بروز تورم ملکی عنوان میکنند چنین موضوعی در هیچیک از ادوار رکود و رونق بازار مسکن تجربه نشده است.

نقش مثبت بانک مسکن در رونق ساختمان

رجبی اظهار داشت: مشاهدات و تجربیات حاکی است بازار مسکن همواره تابع شرایط اقتصاد کلان و سیکلهای رکود و رونقی بوده است که تقریبا بطور مشابه در دوره های زمانی مشابه تکرار شده است و بنابراین ایجاد اثر تورمی بواسطه پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان و خریداران مسکن از اساس نظریه قابل قبولی نیست.

وی تصریح کرد: این در حالیست که بخصوص در باره پرداخت تسهیلات ساخت و ساز چنین موضوعی به هیچ وجه صادق نیست؛ پرداخت منابع کمکی برای آغاز و انجام پروژه های جدید ساختمانی با قرار دادن شروطی هم چون ساخت و سازهای کوچک متراژ و میان متراژ برای گروههای درآمدی متوسط (نیاز غالب بازار مسکن به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی و معمولی) نه تنها منجر به بروز تورم ملکی نخواهد شد بلکه بر عکس، از نتایج ایجاد آرامش و ثبات قیمتی به واسطه افزایش عرضه واحدهای مسکونی مورد تقاضای آحاد جامعه است.

رجبی گفت: حتی در باره تسهیلات خرید مسکن نیز چنین فرضیه ای درست نیست؛ کما این که در دوره هایی که تسهیلات بانکی در پایین ترین سطح پوشش دهی از هزینه خرید مسکن قرار داشتند و برای چندین سال متوالی نیز افزایش نیافتند ما شاهد جهشهای قیمتی شدید در بازار مسکن بوده ایم. بنابراین نمیتوان بر این فرضیه که پرداخت تسهیلات بانکی، افزایش سقف و تعداد تسهیلات مسکن میتواند منجر به ایجاد تورم ملکی کردد صحه گذاشت.وی در خاتمه، اقدامات سالهای اخیر بانک مسکن در راستای تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن را اقداماتی مفید و مثبت ارزیابی کرد.

منبع : مهندس نیوز