نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : بتن ریزی

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : بتن ریزی

[مسائل مربوط به بتن ریزی و اجرای سقف]
– سفارش بتن مبتنی بر مقاومت مشخصه درج شده در نقشه انجام شود و ضوابط پذیرش بتن های مصرفی در كارگاه طبق بند ۹-۱۰-۸ از مبحث نهم مد نظر قرار گیرد.
– زمان انتقال بتن از محل ساخت تا محل بتن ریزی (مطابق بند ۹-۸-۲-۵-۱ از مبحث نهم) به ۴۵ دقیقه محدود شو.
– در مواردی كه ساخت بتن در كارگاه اجتناب ناپذیر است ، طرح اختلاط و مصالح مناسب جهت تهیه بتن و آزمایشات لازم مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، مورد توجه قرار گیرد.
– در اجرای سقف از تیرچه با پاشنه بتنی و بلوك های استاندارد استفاده شود.
– ارتفاع آویز تیرهای بتن آرمه در مرحله قالب بندی تیرها و سقف كنترل شود. تامین ارتفاع تیر بتنی با استفاده از ماهیچه برجسته از روی سقف سازه مجاز نمی باشد
– قالب بندی درز انقطاع حتی المقدور با قالب فلزی انجام شود و در صورت استفاده از سایر مصالح به عنوان قالب باید اندازه درز انقطاع به طور منظم در طول درز رعایت گردد . همچنین اعمال بار (ناشی از فشار بتن ریزی ، قالب بندی و یا دكفراژ قالب ها) به دیوار پلاك های مجاور ساختمان در حال احداث ، مجاز نمی باشد. لازم است پس از گیرش بتن و بازكردن قالب تیرها، مصالح قالب از محل درز انقطاع جمع آوری شده و محل درز بازدید گردد.
– ابعاد ستون در محل هسته اتصال طوری اجرا شود كه برابر با همان مقطع ستون در محل زیر سقف باشد، این امر درخصوص موارد تغییر مقطع ستون نیز صادق می باشد.
– مسائل مربوط به حمل، ریختن و عمل آوری مناسب بتن رعایت شود. (روش مجاز عمل آوری بتن در شرایط آب و هوای گرم و سرد مطابق جدول شماره ۹-۷-۱ و حداقل زمان عمل آوری آن طبق جدول شماره ۹-۷-۲ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲ باشد وكنترل وضعیت جوی برای بتن ریزی از روی سایت های معتبر هواشناسی انجام پذیرد)

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – عمل آوری بتن در هوای گرم (بهتر است جهت جلوگیری از فرار رطوبت بتن از روی گونی چتایی نایلون بی رنگ كشیده شود.)

راهنمای مهندس ناظر - عملیات ساختمانی و نظارتی

شكل – استفاده از نایلون بی رنگ بر روی گونی جهت عمل آوری مناسب بتن ستون در هوای گرم

– در صورت استفاده از مواد افزودنی در كارگاه از مواد استاندارد استفاده شود و درصد و مدت زمان اختلاط در تراك میكسر مطابق دستورالعمل شركت سازنده، مد نظر قرار گیرد.
– محل های بتن ریزی از هرگونه مواد زائد از جمله دانه های پلی استایرن و سایر نخاله های ساختمانی عاری گردد.

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – استفاده از تیرچه فندوله دار و كرمو شدن بتن تیر.

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – اجرای نامناسب قالب بندی اطراف ستون.

– در هنگام بتن ریزی ، كد ارتفاعی سطوح فوقانی مقاطع ستون و دیوارهای بتنی با كد ارتفاعی قالب زیرین تیرها انطباق داده شود.
– سطوح بتن ریخته شده به صورت لایه های افقی باید تراز باشد. (مطابق بند ۹-۷-۴-۶ از مبحث نهم مقررات ملی)
– بتن ریزی شالوده مطابق بند ۹-۷-۴-۸ ، دال و سقف ها مطابق بند ۹-۷-۴-۹ و بتن ریزی دیوارها، ستون ها و تیرهای اصلی مطابق بند ۹-۷-۴-۱۰ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
– تمهیدات لازم برای درز اجرایی در محل قطع بتن ریزی ها رعایت شود. (مطابق بند ۹-۱۲-۲-۱ مبحث نهم)
– ویبره بتن بصورت اصولی انجام پذیرد. (از لحاظ زاویه صحیح فروبردن شلنگ ویبره در بتن ، مدت زمان ویبره، قطر شلنگ ویبراتور، فواصل فرو بردن شلنگ در بتن و شعاع عملكرد آن مطابق بندهای ۹-۷-۵-۱ الی ۹-۷-۵-۸ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۲)

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – عدم تراكم كافی بتن و دانه بندی نامناسب سنگدانه در عكس دیده می شود

– تعداد كلاف های عرضی در هر دهانه از سقف با توجه به نقشه ( و یا مطابق بند ۲-۳-۲-۶ از نشریه شماره ۵۴۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی) اجرا شود.
– استفاده از تیرچه با قالب ماندگار سفالی(فندوله) ممنوع است. تیرچه های مورد استفاده می بایست استاندارد بوده و مطابق جداول ارائه شده در نقشه های سازه از لحاظ تعداد ، نوع و رده آرماتورها سفارش داده شود. میلگردها بصورت یكسره و بدون وصله باشند. فاصله گام های میلگرد عرضی (زیگزاگ ) تیرچه ها ۲۰۰ میلیمتر با رواداری ۱۵ میلیمتر باشد. اتصال خرپا به میلگردها می بایست به روش جوش نقطه ای، جوش قوس الكتریكی زیرپودری، جوش قوس الكتریكی با گاز محافظ co2 و یا قلاب بافی باشد. شروع اولین زیگزاگ تیرچه می بایست حتی المقدور به لبه تیر بتنی نزدیك باشد. میلگرد زیرین تیرچه در ابتدا و انتهای آن باید بدون پاشنه و كاور خود در داخل تیر بتنی قرار گیرد. در صورت استفاده از بلوك های پلی استایرن به منظور تامین عرض بتن جان T شكل تیرچه ها معادل ۱۰ سانتیمتر مطابق مقررات ملی، لازم است عرض پاشنه تیرچه حداقل ۱۴ سانتیمتر باشد.

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – فاصله زیگزاگ تیرچه ها بیشتر از ۲۱۵ میلیمتر و نامناسب است

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – استفاده از تیرچه فوندولهای و خیز نامتعارف آن در نزدیك تیر.

از بلوك پلی استایرن مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸ با چگالی مناسب و مواد كندسوز استفاده شود. در هر صورت لازم است آزمایش شعله وری بلوك ها در كارگاه انجام شود و خاموش شدن شعله بعد از دور شدن منبع آتش، رویت شود .تحقیقات نشان داده استفاده از مواد دیرسوزكننده (Flame Retardant) در فرآیند تولید پلی استایرین میتواند بلوك پلی استایرین را به ماده ای كندسوز و خود خاموش شونده تبدیل كند .

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – شعله ورماندن بلوك پلی استایرن پس از دور كردن منبع آتش در شكل دیده می شود

– سوراخ های بلوك های مجوف در محل كلاف عرضی و كناره ها به منظور جلوگیری از ورود بتن به داخل بلوك، مسدود شود.

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – تمهید لازم جهت جلوگیری از ورود بتن به داخل بلوك های مجوف در شكل فوق صورت نگرفته است

– میلگردهای اوتكا و ممان منفی می بایست مطابق نقشه اجرا شوند. شروع خم ۴۵ درجه میلگرد اوتكا دقیقاً از لبه تیر شروع شده و قسمت افقی آن به اندازه طول مهاری لازم ، دقیقاً بر روی پاشنه بتنی تیرچه قرار گیرد. (در اجرای میلگردهای اوتكا و ممان منفی دستورالعمل سقف های تیرچه و بلوك در نشریه ۵۴۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد)

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – نمونه ای از اشكالات اجرایی سقف تیرچه و بلوك

– اجرای مناسب كلاف عرضی در سقف تیرچه و بلوك از لحاظ ابعاد ،راستا و همچنین آرماتور گذاری آن كنترل شود.
– درصورت وجود كنسول دال بتنی لازم است میلگردهای فوقانی اصلی دال (میلگردهای منفی) در داخل سقف به نحو مطمئن مهار گردد.

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – عدم رعایت طول مهاری لازم آرماتور ممان منفی دال بتنی در سقف دیده می شود

– در سقف های تیرچه و بلوك ، تامین آرماتور افت و حرارت در دال رویه در هر دو جهت موازی و عمود بر تیرچه ها ضروری است. چنانچه میلگرد فوقانی در دال رویه قرار گیرد می توان آن را بخشی از فولاد حرارتی موازی با تیرچه لحاظ نمود. در هر صورت در موازات تیرچه تامین حداقل یك آرماتور بر روی بلوك ها ضرورت دارد. همچنین در حین بتن ریز سقف لازم است كه آرماتورهای حرارتی به بالا كشیده شود و از روی سطح بلوك ها فاصله گیرد.

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – اجرای نامناسب آرماتور حرارتی سقف

– به منظور پرهیز از تخریب دال بتنی سقف ضروری است محل بازشو ها در سقف برای عبور كانال و یا داكت های تاسیساتی ، قبل از بتن ریزی پیش بینی شده باشد . درصورت عدم وجود جزئیات در نقشه های سازه لازم است دستور كار مناسب از طراح سازه اخذ گردد.
– شكستن و از بین بردن كاور بتن تیرها و تیرچه ها و نیز هرگونه عملیات جوشكاری بر روی میلگردهای این اعضا به منظور نصب هرگونه قطعات الحاقی ممنوع می باشد. برای اتصال صحیح اسكلت آسانسور به سازه ، نبشی كشی برای نماسازی و غیره باید از طریق نصب صفحات فلزی در بتن قبل از بتن ریزی مقاطع و یا درصورت ضرورت از روش هایی مانند كاشت میلگرد و یا هر روشی كه به سازه آسیب نرساند بهره گرفت.

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – شكستن بتن كاور تیرچه و گرفتن اتصال برای ساپورت نما

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شکل – شكستن كاور تیر برای اتصال اسكلت آسانسور به آن مجاز نمی باشد

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – استفاده از تیرچه فندوله و ای شكستن كاور تیرچه برای اتصال آویز سقف كاذب مجاز نمی باشد

راهنمای مهندس ناظر - بتن ریزی
شكل – اجرای صحیح آویز برای اتصال سقف كاذب قبل از بتن ریزی سقف و استفاده از تیرچه بتنی در عكس دیده می شود

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۲۷:۰۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

نه − نه =