بخش مشخصات هندسی سطوح پر کاربرد در قسمت محاسبات اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش مساحت، مرکز سطح و ممان اینرسی ۹ شکل هندسی بررسی شده است.

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه مشخصات سطوح
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه مشخصات سطوح - داخلی