مشخصات هندسی سطوح

//مشخصات هندسی سطوح

بخش مشخصات هندسی سطوح پر کاربرد در قسمت محاسبات اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش مساحت، مرکز سطح و ممان اینرسی ۹ شکل هندسی بررسی شده است.

 

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس
توسط |۱۳۹۶/۸/۸ ۱۹:۲۷:۳۵۸ام, آبان ۱۳۹۶|دستیار مهندس|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه