عیوب جوشکاری

سوختگی (Burn-Through)

تعریف عیب :
عیب سوختگی در نتیجه بالا رفتن حرارت در زمان جوشکاریو سوختن فلز جوش در پاس ریشه می شود. این سوختگی باعث ایجاد یک سری فرو رفتگی بصورت ناپیوسته در طول خط جوش ( پاس ریشه ) می گردد.
دلایل پیدایش:
استفاده از شدت جریان بالا
عدم مهارت جوشکار
بزرگ بودن شکافت ریشه
استفاده از الکترود با قطر نامناسب

نفوذ بیش از حد در پاس ریشه (Excessive Penetration)

تعریف عیب 
هرگاه فلز جوش بیش از اندازه لازم در پاس ریشه نفوذ نماید این عیب پدیدار می شود.
دلایل پیدایش :
عدم انتخاب هندسه درز مناسب ( بزرگ بودن شکافت ریشه یا کم بودن پیشانی )استفاده از آمپراژ بالاعدم مهارت جوشکاراستفاده از الکترود با قطر نامناسب

تقعر پاس پرکننده (External Concavity-Cap Concavity)

تعریف عیب :
تورفتگی در پاس بالایی و یا پاس پوششی جوش که باعث می شود تا ضخامت جوش در آن منطقه کمتر از ضخامت فلز پایه شود و استحکام جوش کم (Inadequate Weld Reinforcement) گردد.
دلیل پیدایش:
عدم توجه به تعداد پاس هاعدم مهارت اپراتور

بریدگی در پاس پرکننده ( Cap Undercut – External Undercut)

تعریف عیب :
بریدگی در فلز پایه در کنار لبه بالایی ( پاس پرکننده ) و در کنار سطح جوش
دلایل پیدایش:
استفاده از آمپراژ بالا   زاویه نادرست الکترود   نا مناسب بودن آماده سازی درز اتصال   جوشکاری با سرعت بالا   طول قوس نامناسب ( عدم مهارت جوشکار )

حفره های کرمی شکل (Wormhole Porosity)

 تعریف عیب :
گاهی اوقات حفره های گازی بصورت کشیده و کرمی شکل در می آیند که دلیل آن تلاش گاز محبوس شده برای خارج شدن از فلز مذاب است که طی چند مرحله و بطور پیوسته در فلز منجمد شده بدام می افتد.
دلایل پیدایش :
طول قوس بلند آمپراژ بالا تنظیم ناصحیح جریان گاز محافظ سرعت جوشکاری بالا آلوده بودن ناحیه جوشکاری به روغن، گریس، رنگ و … مرطوب بودن الکترود یا فاسد شدن روپوش الکترود

حفره های خوشه ای (Cluster Porosity)

 تعریف عیب :
حفره های خوشه ای بدلیل مرطوب بودن الکترود ایجاد می شود. رطوبت موجود، طی فرآیند جوشکاری تبدیل به گاز شده و در فلز جوش منجمد گردیده و محبوس می شوند.
دلایل پیدایش :
طول قوس بلند آمپراژ بالا تنظیم ناصحیح جریان گاز محافظ سرعت جوشکاری بالا آلوده بودن ناحیه جوشکاری به روغن، گریس، رنگ و … مرطوب بودن الکترود یا فاسد شدن روپوش الکترود

ترک های طولی (Longitudinal Crac)

تعریف عیب :
بطور کلی ترک ها به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شوند و دلایل گوناگونی از قبیل تنش های انقباضی، ساختار متالورژیکی، روش جوشکاری و … باعث ایجاد ترک می شود.
دلایل پیدایش:
عدم رعایت مسایل مربوط به پیشگرم و پسگرم و دمای بین پاسی مرطوب بودن الکترود یا عدم استفاده از الکترود نامناسب بیشتر بودن نسبت نفوذ به پهنای جوش ( طراحی نادرست اتصال ) جوشکاری در شرایط قطعه فیکس سرعت سرد شدن سریع بعد از جوشکاری

ترک های عرضی (Transverse Crack)

تعریف عیب:          
بطور کلی ترک ها به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شوند و دلایل گوناگونی از قبیل تنشه ای انقباضی، ساختار متالورژیکی، روش جوشکاریو … باعث ایجاد ترک می شود.
دلایل پیدایش:
عدم رعایت مسایل مربوط به پیشگرم و پسگرم و دمای بین پاسی مرطوب بودن الکترود یا عدم استفاده از الکترود نامناسب بیشتر بودن نسبت نفوذ به پهنای جوش(طراحی نادرست اتصال)جوشکاری در شرایط قطعه فیکس سرعت سرد شدن سریع بعد از جوشکاری

ناخالصی سرباره ای (Slag Inclusion)

تعریف عیب:
معمولا ناخالصی های غیر فلزی در فلز منجمد شده محبوس گردیده و در پاسهای مختلف جوش باقی می مانند.
دلایل پیدایش:
عدم تمیزکاری مناسب بین پاسی بریدگی و سوختگی در پاس های میانی یا پاس ریشه عدم مهارت جوشکار

نفوذ ناکافی (Incomplete Penetration (IP) Or Lack Of Penetration (LOP)

تعریف عیب :
این عیب زمانی که فلز جوش نتواند بطور کامل در درز جوش نفوذ نماید پدید می آید. این عیب یکی از مخرب ترین عیوب جوش می باشد. LOP سبب می شود تا تنشهای موضعی ایجاد گشته و باعث ایجاد ترک گردد.
دلایل پیدایش:
پایین بودن جریان
کوچک بودن شکافت ریشه
بزرگ بودن پیشانی شکاف
عدم مهارت جوشکار

منبع : سایت عمران پویا