عوامل موثر بر دوام و پایائی بتن

دوام و پایائی بتن گسترده وسیعی از مفاهیم را در برمی گیرد.
 در بیشتر اوقات ایجاد پایائی با کاهش نفوذپذیری و جذب آب بتن ارتباط دارد.
از بین بردن منافذ موئینه و یا کاهش آن و یا کوچکتر کردن ابعاد منافذ معمولا” به دوام کمک می کنند. برخی شکلهای دوام مانند سایش پذیری ممکن است به عوامل دیگری منجمله کیفیت سنگدانه ها مرتبط باشد. بنابراین ذکر کلی چند عامل نمی تواند پاسخ مناسبی باشد.
برای مثال افزایش مقاومت الکتریکی بتن به کمک میکروسیلیس در بحث خوردگی میلگردها از اهمیت زیادی برخوردار است در حالی که ممکن است نفوذپذیری و جذب آب بتن در این حالت با بتن حاوی سایر مواد پوزولانی و سرباره ها و یا بتن دارای نسبت آب به سیمان کمتر تفاوت نداشته باشد.

عوامل موثر بر دوام و پایائی بتن
علاوه بر کیفیت اجراء بتن و نسبت های اختلاط آن، کیفیت حمل و ریختن، چگونگی تراکم و پرداخت و عمل آوری بتن، پوشش های سطحی بتن، شرایط محیطی و عوامل زیان آور موجود و رویارو با بتن از جمله عواملی است که بر دوام و پایائی بتن اثر گذار است. بنابراین تنها عامل برای پایائی آن، کیفیت خود بتن نیست. با استفاده از مواد افزودنی مناسب و مصرف بجا و صحیح آنها میتوان پایائی بتن را در شرایط مختلف به خوبی افزایش داد.