صفحات عایق حرارتی

ضوابط و الزامات

۱) در کاربرد XPS به عنوان عایق حرارتی ، رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان “حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ” و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى اجزاى ساختمان الزامى است.
۲) محافظت از این محصول به وسیله پوشش مانع حرارتی مناسب ضروری است و این پوشش با ید دارا ی اتصالات مکانیکی کافی به سازه یا عناصر ساختمانی باشد .‌پوشش مناسب میتواند یک اندود یا تخته گچی با ضخامت حداقل ۱۲/۵ میلی متر یا پوشش دیگری با مقاومت معادل در برابر دمای بالا باشد.
۳) در‌کاربرد XPS به عنوان عایق حرارتی، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان “صرفه جویی در‌مصرف انرژی” الزامى است.

صفحات عایق حرارتی
۴) کلیه مصالح و اجزا در ا ین سیستم از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید به کار گرفته شود.
۵) کلیه ضوابط ایمنی در برابر آتش که برای صفحات EPS تهیه و توسط مرکز اعلام شده است برای این محصول نیز لازم الاجرا می باشد.