شبکه آرماتور تولید شده صنعتى با جوش مقاومتى

دستگاه تولید شبکه میل گرد جوش شده با جوش مقاومتى (welded wire cages) قابلیت تولید مقاطع متنوعى از شبکه هاى میل گرد مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز را داراست. از جمله این مقاطع، مى توان به مقاطع مربع، مستطیل و دایره براى استفاده در تیرها، ستون ها، شمع ها و پایه پل ها، و مقاطع مثلثى، بیضى شکل و تخم مرغى شکل براى استفاده در تیرچه ها، کانالها و آدم روها اشاره نمود. شبکه هاى میل گرد تولید شده توسط این دستگاه، شامل میل گردهاى عمودى و خاموت است که خاموت ها به صورت دورپیچ و با جوش مقاومتى، به آرماتورهاى اصلى متصل مى شوند.
هم چنین این دستگاه توان تولید شبکه هاى آرماتور بندى با سطح مقطع متغیر، فواصل متغیر براى اجراى خاموتها و به کارگیرى دو یا چند میل گرد در کنار هم را داراست. از دیگر مزایاى این دستگاه، قابلیت استقرار در محل کارگاه، نیاز کم به نیروى انسانى، سرعت در ساخت و دقت در آرماتوربندى اصولى است.

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از شبکه آرماتور بندى جوش شده ‌(welded wire cages) در سازه هائى که بتن ریزى آن ها به صورت درجا انجام مى شود یا سازه هاى پیش ساختهاى که داراى تأئیدیه جداگانه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مى باشند، مجاز است.
۲) لازم است کلیه ضوابط ومقررات مندرج در مقررات ملى ساختمان مبحث نهم، در مورد نحوه آرماتور بندى و قرارگیرى میل گردهاى اصلى و خاموت هاى برشى، با در نظر گرفتن نوع شکل پذیرى سازه، رعایت شود. در صورتى که رعایت ضوابط آرماتوربندى، در روند تولید مقدور نباشد، استفاده از قلاب ها و سنجاق هاى اضافى در محل به جهت رعایت الزامات مربوطه، الزامی است.
۳) لازم است در تولید و اجراى شبکه هاى آرماتور جوش شده، تمهیدات مناسب جهت اجراى اتصال تیرها به ستون ها و اتصال ستون ها به یکدیگر بر اساس ضوابط مندرج در مقررات ملى ساختمان مبحث نهم و هم چنین آئین نامه‌ ACI318 لحاظ شود.
۴) کلیه ملاحظات لازم جهت روى هم گذارى میل گردها در محل وصله و یا تقویت، با رعایت الزامات مندرج در مقررات ملى ساختمان مبحث نهم، در نظر گرفته شود.
۵) میل گردهاى به کار رفته باید از نوع تولید نورد گرم، مطابق با استانداردهاى کشور و مقررات ملى ساختمان باشند.
۶) به کار گیرى جوش نقطه ای در ساخت شبکه میل گرد جوش شده تولید شده، با شرط عدم کاهش سطح مقطع میل گردها با عملکرد سازه ای و نیز تامین ضوابط و معیارهاى جوشکارى مطابق مقررات ملى ساختمان و یا آیین نامه هاىAWS ‌،AISC ،ACI مجازست.
۷) کلیه تولید کنندگان شبکه هاى آرماتور جوش شده در کشور که از این سیستم استفاده مى کنند، باید قبل از راه اندازى خط تولید از این مرکز گواهى نامه فنى دریافت کنند.
۸) کنترل روادارى هاى هندسى و اجرائى براى شبکه تولیدشده مطابق استانداردهاى مربوطه الزامى است.