بخش دیتیل و جزئیات اجرایی در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش 225 دیتیل و جزئیات اجرایی قرار گرفته است.

دستیار مهندس - صفحه دیتیل ها و جزئیات
دستیار مهندس - صفحه دیتیل ها و جزئیات - داخلی

لیست دیتیل‌ها و جزئیات اجرایی به شرح زیر می باشد:

زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات هدایت و تخلیه آب نشتی پشت دیوار های حائل زمین و خاک طبیعی آبدار
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات اتصال دیوار یک آجره بر روی کف منتهی به زمین
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات اتصال دیوارهای نیم آجره بر روی کف منتهی به زمین
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات اجرایی پی زیر دیوارهای یک آجره
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات عایق کاری دیوار پلکانی زیرزمین پشت به فشار خاک پر و زمین رانشی در حالت امکان دسترسی به پشت دیوار
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات عایق کاری دیوار زیر زمین در حالتی که امکان دسترسی به پشت دیوار ممکن نبوده و مشکل رانشی بودن زمین مجاور وجود نداشته باشد
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات عایق کاری دیوار زیر زمین در حالتی که مشکل رانشی بودن زمین مجاور وجود داشته باشد و ستون های کناری پس از دیوارهای حائل اجرا گردد.
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات اجرایی اتصال دیوار زیر زمین به زمین طبیعی حیاط
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف با آجرنما و کرسی بلند
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف آجرنما با کرسی بلند
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف در حالتی که کف خارج بلندتر از کف داخل باشد
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری : جزئیات ازاره بتنی و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف با کرسی کوتاه
دیوارچینی های داخلی : آجر چینی دیوار یک آجره با آجر فشاری
دیوارچینی های داخلی : آجر چینی دیوار دو آجره با آجر فشاری
دیوارچینی های داخلی : آجر چینی دیوار یک آجره در کنج با آجر فشاری
دیوارچینی های داخلی : آجر چینی دیوار دو آجره بصورت کله و راسته با آجر فشاری
دیوارچینی های داخلی : آجر چینی دیوار مشبک 11 سانتی متری با آجر نمای سنتی طرح راسته
دیوارچینی های داخلی : آجر چینی دیوار مشبک 22 سانتی متری با آجر نمای سنتی طرح راسته و دو کله
دیوارچینی های داخلی : مهارهای قائم دیوارهای یک آجر طویل
دیوارچینی های داخلی : جزئیات اجرایی اتصال دیوار آجری به ستون فلزی
دیوارچینی های داخلی : جزئیات اجرایی دیوار دو جداره با آجر سفالی
دیوارچینی های داخلی : جزئیات اتصال دیوار آجری به ستون بتنی
دیوارچینی های داخلی : جزئیات اتصال دیوار 20 سانتی متری به فونداسیون
دیوارچینی های داخلی : جزئیات اتصال دیوار 10 سانتی متری به فونداسیون
دیوارچینی های داخلی : جزئیات اجرای دیوار جداکننده بین واحدها
دیوارچینی های داخلی : جزئیات نصب پنجره به دیوار سه بعدی
دیوارچینی های داخلی : جزئیات دیوار بین سرویس بهداشتی و سالن و کفسازی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات کفسازی ساختمان روی زمین طبیعی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات کفسازی ساختمان روی زمین طبیعی با عایق رطوبتی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات کفسازی سرویس بهداشتی بر روی زمین طبیعی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال ازاره چوبی به دیوار
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال ازاره سرامیکی یا مشابه به دیوار داخلی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال ازاره سنگی به دیوار داخلی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات عایقکاری دیوار سرویس بهداشتی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال آستانه در ورودی به کف (در طبقات)
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال آستانه سنگی زیر درهای سرویس های بهداشتی (در طبقات)
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال قاب سه چوب در به کف
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال قاب در به دیوارهای یک آجر
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال قاب چهار چوب در به دیوار 20 و 22 سانتی متری
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات پوشش محل اتصال چهارچوب در با نازک کاری دیوار با رو کوب چوبی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات اتصال قاب در به دیوار دو جداره
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات کفسازی پیلوت
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات کف سازی سرویس بهداشتی
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات کف سازی سالن
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات عایق کاری کف بام ساختمان
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات عایق کاری حرارتی کف طبقه اول (سقف پیلوت)
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات دیوار بین سرویس بهداشتی و آبدارخانه و کفسازی آن
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره : جزئیات پلان کفسازی بام
پنجره و کف پنجره : جزئیات کف پنجره نصب به بر داخلی دیوارهای دو جداره
پنجره و کف پنجره : جزئیات کف پنجره نصب در وسط دیوارهای دو جداره
پنجره و کف پنجره : جزئیات کف پنجره نصب به بر خارجی دیوارهای دو جداره
پنجره و کف پنجره : جزئیات کف پنجره بتنی پیش ساخته
پنجره و کف پنجره : جزئیات کف پنجره های بلند تا روی سنگ ازاره و رو به تراس
پنجره و کف پنجره : جزئیات کف پنجره های بلند تا روی کف و رو به تراس یا بالکن
پنجره و کف پنجره : جزئیات اجرایی نصب کف پنجره
پنجره و کف پنجره : جزئیات اجرای پنجره بالکن و عایقکاری کف تراس
پنجره و کف پنجره : پروفیل پنجره های کشویی ، لولایی و درهای لولایی (با شیشه دو جداره)
پنجره و کف پنجره : پروفیل پنجره های کشویی (با شیشه دو جداره)
پنجره و کف پنجره : پروفیل های پنجره های لولایی (با شیشه دو جداره)
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه با تیرآهن در دیوارهای یک آجره
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه با رابیتس بندی در دیوارهای یک آجره
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه با نبشی در دیوارهای یک آجره
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه با تیرآهن در دیوارهای 20 تا 22 سانتی متری (1)
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه با تیرآهن در دیوارهای 20 تا 22 سانتی متری (2)
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه با رابیتس بندی در دیوارهای 20 تا 22 سانتی متری
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه پنجره ها با تیرآهن در دیوارهای دو جداره با آجرنمای دوغابی
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه پنجره ها با تیرآهن در دیوارهای آجرنمای سنتی
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه پنجره به بر داخل در دیوارهای دو جداره
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه پنجره نصب در وسط دیوارهای دو جداره
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه و سایه بان بتنی بالای پنجره ها
نعل درگاه : جزئیات نعل درگاه پنجره نصب به بر خارج دیوارهای دو جداره با امکان ایجاد جا پرده ای
نعل درگاه : جزئیات اجرای نعل درگاه و اتصال پروفیل پنجره
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات دور دودکش در بام
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات اتصال ناودان نمایان به دیوار
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات اتصال ناودان به آبرو بام
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات کفشور آبرو بام
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات کفشور آبرو بام در کنار جان پناه بام
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات جان پناه بام با درپوش سنگی
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات جان پناه بام با درپوش بتنی
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات جان پناه بام با درپوش بتنی و روکش ورق
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات لبه بام کوتاه و خرپشته
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات دست انداز خرپشته
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات اجرای جان پناه (قرنیز و عایق کاری حرارتی و رطوبتی بام)
جان پناه بام ، دودکش : جزئیات اجرایی پوشش داکت تاسیسات
دیوار محوطه : جزئیات اجرایی زه کش آب پشت دیوار حائل باغچه
دیوار محوطه : جزئیات دیوار محوطه با حفظ شناژ زیر دیوار به عنوان ازاره
دیوار محوطه : جزئیات دیوار محوطه با ازاره های سنگی
دیوار محوطه : جزئیات دیوار محوطه با بلوک سیمانی و ازاره سنگی
دیوار محوطه : جزئیات درپوش بتنی روی دیوار محوطه با شیب دوطرفه
دیوار محوطه : جزئیات درپوش بتنی روی دیوار محوطه با شیب یک طرفه
دیوار محوطه : جزئیات درپوش سنگی روی دیوار محوطه
دیوار محوطه : جزئیات درپوش فلزی دیوار محوطه با شیب یک طرفه
دیوار محوطه : جزئیات درپوش فلزی دیوار محوطه با شیب دو طرفه
دیوار محوطه : جزئیات اجرایی دیوار چینی محوطه با سنگ لاشه و بندکشی سیمانی
سقف های شیب دار : جزئیات پوشش سقف های شیب دار با سازه فلزی با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابه
سقف های شیب دار : جزئیات پوشش سقف های شیب دار بتنی با ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابه
سقف های شیب دار : جزئیات پوشش سقف های شیب دار با سازه چوبی و لمبه از رو با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابه
سقف های شیب دار : جزئیات پوشش سقف های شیب دار با سازه چوبی و لمبه از زیر با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولین یا مشابه
سقف های شیب دار : جزئیات پوشش شیبدار با سازه کامپوزیت با ورق های موجدار
سقف های شیب دار : جزئیات دامنه سقف های شیبدار با سازه بتنی و آب رو لندنی
سقف های شیب دار : جزئیات آب رو در دامنه سقف های شیبدار با سازه فولادی و نمای آب رو با ورق
سقف های شیب دار : جزئیات آب رو در دامنه سقف های شیبدار با سازه فولادی و نمای آب رو با رابیتس بندی و سیمانکاری
سقف های شیب دار : جزئیات آب رو در دامنه سقف های شیب دار بتنی و نمای آب رو با ورق
سقف های شیب دار : جزئیات آب رو در دامنه سقف های شیب دار بتنی و نمای آب رو با رابیتس بندی و سیمانکاری
سقف های شیب دار : جزئیات آب رو در دامنه سقف های شیب دار با سازه چوبی و نمای آب رو با ورق
سقف های شیب دار : جزئیات اجرایی با پوشش آندولین (1)
سقف های شیب دار : جزئیات اجرایی با پوشش آندولین (2)
سقف های کاذب : جزئیات سقف کاذب با ورق رابیتس و اندود
سقف های کاذب : جزئیات لمبه کوبی (سقف کاذب چوبی یا از نوع pvc) در سقف های چوبی شیبدار به صورت لمبه از زیر
سقف های کاذب : جزئیات لمبه کوبی (سقف کاذب چوبی یا از نوع pvc) در سقف های چوبی شیبدار به صورت لمبه از رو
سقف های کاذب : جزئیات لمبه چوب نراد
سقف های کاذب : جزئیات لمبه کوبی چوبی با میخ یا پیچ مخفی
سقف های کاذب : جزئیات سقف های کاذب پیش ساخته
سقف های کاذب : جزئیات دریچه بازدید در سقف کاذب از نوع رابیتس بندی
سقف های کاذب : جزئیات اتصال سقف کاذب از نوع رابیتس بندی به قاب در
سقف های کاذب : جزئیات لمبه کوبی (سقف کاذب چوبی) زیر سقف های بتنی یا فولادی
سقف های کاذب : جزئیات اجرایی سقف کاذب با رابیتس اجرا بر روی سقف بتنی
پله داخلی : جزئیات اجرایی پله سنگی داخلی
پله داخلی : جزئیات اتصال آهن شمشیری پله به کف
پله داخلی : جزئیات اتصال پائینی پله سنگی داخلی
پله داخلی : جزئیات اتصال بالایی پله سنگی داخلی
پله داخلی : جزئیات پله سازی با نمای پیشانی پله ضخیم
پله داخلی : جزئیات بغل رامپ پله با نرده بدون پاخور
پله داخلی : جزئیات بغل رامپ پله با نرده پاخوردار
پله داخلی : جزئیات بغل رامپ پله با نرده پاخوردار در حالت سنگ ازاره هر دو کنار پله موازی و مساوی
پله داخلی : جزئیات بغل پله با دست انداز و جان پناه و پر
پله داخلی : جزئیات اجرایی نرده پله
روپوش درز انبساط : جزئیات پوشش درز انبساط در کف با مصالح
روپوش درز انبساط : جزئیات پوشش درز انبساط در کف طبقات با مصالح آلومینیومی
روپوش درز انبساط : جزئیات پوشش درز انبساط در دیوار یا سقف با مصالح آلومینیومی
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در سقف کاذب رابیتس از نوع ورق
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در سقف کاذب رابیتس از نوع ورق آلومینیومی
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در گوشه دیوار و سقف با مصالح آلومینیومی
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در گوشه بین دیوار و کف با نبشی
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در گوشه دیوار و کف با مصالح آلومینیومی
روپوش درز انبساط : جزئیات روکوب چوبی درز انبساط در دیوارها
روپوش درز انبساط : جزئیات اجرایی روکوب چوبی درز انبساط بین سقف و دیوار
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در جانپناه بام با شیب دو طرفه
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در جانپناه بام با شیب یک طرفه
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط جانپناه بام در مجاورت دیوار
روپوش درز انبساط : جزئیات درز انبساط در کفسازی بتنی
نماسازی : نمای دیوار آجرنمای سنتی با کوربند
نماسازی : نمای دیوار آجرنمای سنتی بدون کوربند
نماسازی : نمای دیوار آجرنمای دوغابی با کوربند
نماسازی : جزئیات نماسازی سیمان سفید تخته ماله ای، سیمان شسته یا سیمان چکشی
نماسازی : جزئیات سنگ کاری نما با نصب سنگ به روش دوغابی
نماسازی : جزئیات سنگ کاری نما با نصب سنگ به روش خشک
سرویس های بهداشتی : جزئیات نصب توالت فرنگی
سرویس های بهداشتی : جزئیات آبرو سرویس
سرویس های بهداشتی : کف بدون پوتر سازه ، جزئیات دوش در کف و توالت ایرانی (1)
سرویس های بهداشتی : کف بدون پوتر سازه ، جزئیات دوش در کف و توالت ایرانی (2)
سرویس های بهداشتی : کف با پوتر سازه ، جزئیات دوش روی کف و توالت ایرانی (1)
سرویس های بهداشتی : کف با پوتر سازه ، جزئیات دوش روی کف و توالت ایرانی (2)
سرویس های بهداشتی : جزئیات نصب دستشویی
سرویس های بهداشتی : جزئیات نصب توالت ایرانی
سرویس های بهداشتی : جزئیات نصب زیر دوشی
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات نصب نرده در آخرین پاگرد راه پله به بام
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات نماسازی با آجر سفال و Warm Wall
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات نماسازی با بلوک گازی AAC و رنگ الاستومتریک عایق کننده
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات نماسازی با بلوک لیکا و پانل Warm Wall
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات جانپناه بام سقف آخر با اجرای Warm Wall روی آجر سفال
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات دیوار هواکش در بام
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات نصب قاب چوبی درها به دیوار سفالی داخلی
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات پلان اتصال دیوارهای سبک به دیوار بتنی
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات عایق حرارتی دیوارهای بتنی نمادار از داخل
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات نصب نرده در پاگرد آخر پله
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات اتصال قاب چوبی درها به دیوار بتنی
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : جزئیات نرده پله
جزئیات معماری سیستم قالب تونلی : نمای ساپورت دیوارهای سبک و روی درگاه پنجره
جزئیات غیره : جزئیات 3D -Wall
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – جدول – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – جدول – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : پیاده رو – جدول – فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : پیاده رو – جدول – فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – پیاده رو – فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال خیابان به فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : پیاده رو محصور در فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانیوو – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانیوو – فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانیوو – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانیوو – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانیوو – فضای سبز – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : کانیوو دو طرفه عبور از خیابان
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : کانیوو دو طرفه در محل عبور اتومبیل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال خیابان – کانیوو – فضای سبز – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : عبور کانال از فضای سبز و خیابان و اتصال به کانیوو دو طرفه
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : پله عمومی محوطه
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : محل عبور پیاده از خیابان به پیاده رو در ارتفاع پایین تر
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : عبور پیاده از خیابان به پیاده رو مرتفع
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : عبور پیاده به پیاده رو با استفاده از پله
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : عبور پیاده از خیابان به پیاده رو مرتفع
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال خیابان و پیاده رو دارای اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : پله در محل ورودی به پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال کانیوو به پیاده رو دارای اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال کانیوو به پیاده رو دارای اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال کانیوو یک طرفه به کانال در یک امتداد
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانال – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانال – پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : خیابان – کانال – فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : پیاده رو – کانال – فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : کانال عبوری از فضای سبز
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : کانال سرپوشیده عبوری از خیابان
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال کانال سرپوشیده و پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال کانال سرپوشیده و پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال خیابان – کانال سرپوشیده به پیاده رو مرتفع
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : جزئیات شهرسازی
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : جزئیات شهرسازی
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : پل فلزی روی کانال
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : جزئیات شهرسازی
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : کانال با جدول 35 سانتی متری
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : دیوار سنگی حد فاصل فضای سبز و پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : دیوار سنگی حد فاصل پیاده روهای دارای اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : دیوار سنگی در اختلاف سطح خیابان و پیاده رو
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : دیوار سنگی در اختلاف سطح بین پیاده روها
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال فضای سبز به دیوار سنگی در اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال خیابان – کانیوو – دیوار سنگی – فضای سبز شیبدار – پیاده رو مرتفع
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال کانال به دیوار سنگی در اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : اتصال مقاطع کانال – پیاده رو – فضای سبز در اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : دیوار سنگی حد فاصل پیاده رو و فضای سبز با اختلاف سطح
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : کانال سرپوشیده در محل عبور اتومبیل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : قطع جدول و اجرای بتن درجا در محل عبور اتومبیل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : کانال سرپوشیده در محل عبور اتومبیل
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : دو پیاده رو مجاور هم در دو سطح ارتفاعی
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : جزئیات شهرسازی
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی) : عبور کانال از کف