تخته سیمانى با تراشه هاى چوب

از دهه ۱۹۴۰ توجه به کاربرد انواع الیاف و مواد در ساخت کامپوزیت هاى سیمانى آغاز گردید و طى سالیان گذشته با دستیابى بشر به فناورى هاى نوین در صنعت ساختمان، توسعه روز افزون یافت. حدود سال هاى‌۱۹۷۰‌کارخانه هاى مختلفى در جهان اقدام به تولید تخته هاى سیمانى با تراشه هاى چوب نمودند که امروزه محصولات تولیدى در این زمینه مى تواند کلیه استانداردها و ضوابط لازم در صنعت ساختمان را تأمین نماید. تخته هاى سیمانى تولید شده، قابل استفاده در انواع کاربرى ها و شرایط اقلیمى مختلف مى باشد. از جمله کاربرد هاى آن مى توان به احداث دیوارهاى داخلى، خارجى نما و پوشش بام اشاره نمود.
اجزاى اصلى تشکیل دهنده این نوع از تخته سیمانى، سیمان، آب، تراشه هاى چوب و مواد افزودنى مناسب مى باشد. هم چنین وجود مواد افزودنى مختلف سبب مى شود تا چسبندگى و پیوستگى این اجزا با یکدیگر بیشتر شده و امکان ایجاد یک کامپوزیت مناسب براى کاربرى هاى مختلف در صنعت ساختمان را ایجاد نمایند. تخته هاى سیمانى با کنترل کیفیت بالا در کارخانه تولید و به محل کارگاه انتقال داده مى شوند. براى زیرسازى تخته هاى سیمانى مى توان از پروفیل هاى فلزى از نوع فولاد سرد نورد شده استفاده نمود و تخته ها را با اتصال پیچ یا پرچ به زیرسازى متصل نمود. فضاى بین دو تخته سیمانى در دیوارهاى خارجى متناسب با نوع کاربرى و شرایط محیطى نیز معمولاً با انواع عایق هاى معدنى و پلیمرى پر مى شود.
این شیوه صنعتى سازى ساختمان علاوه بر کنترل بالاى کیفیت کارخانها ى در تولید تخته سیمانى و پروفیل هاى زیرسازى داراى سرعت زیاد و سهولت در اجرا مى باشد. برخى از مهمترین ویژگى هاى این محصول عبارتند از:
۱) مقاومت در برابر رطوبت و نفوذ آب؛ به طورى که در محیط هاى مرطوب و یا حتى مغروق در آب پایدارى خود را به صورت کامل حفظ مى نماید.
۲) مقاومت در برابر حریق؛ با توجه به ضخامت و نوع مواد به کار رفته مى تواند در برابر حریق مقاومت بسیار مناسبى داشته باشد.
۳) مقاومت در برابر قارچ ها و حشرات موذى؛ با کاربرد مواد افزودنى مناسب، هیچ گونه امکان ایجاد قارچ و یا نفوذ حشرات موذى و یا جونده وجود ندارد.
۴) مقاومت در برابر شرایط محیطى؛ در شرایط محیطى گرم و مرطوب، معتدل و یا سرد ویژگى هاى این محصول تغییرى نکرده و پایدارى و دوام در انواع شرایط آب و هوایى دوره هاى یخ زدن و ذوب شدن را دارا مى باشد.
از مهمترین مزایاى کاربردى این محصول در صنعت ساختمان مى توان به مقاومت حرارتى مناسب، مقاومت در برابر ضربه، سهولت کاربرد، سبک بودن، جذب صوت و مقاومت در برابر انتقال صوت و قابلیت رنگ آمیزى آن اشاره نمود.
این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابى قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

ضوابط و الزامات

بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، رعایت ضوابط زیر براى تخته هاى سیمانى (حاوى تراشه هاى چوب) ‌ الزامى است.
۱) این محصول قابلیت استفاده براى احداث دیوارهاى داخلى و خارجى غیر سازه ا ى، نما و ورق پوشش بام شیبدار را دارا است.
۲) رعایت الزامات زیست محیطى در مواد و مصالح به کار برده شده در این محصول الزامیست.
۳) رعایت استانداردهاى زیر در ساخت تخته هاى سیمانى حاوى تراشه هاى چوب الزامى است.
– ویژگى ها و آزمون تعیین وزن واحد حجمى به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN323
-ویژگى ها و آزمون تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته به ترتیب بر اساس بعد از آزمایشات چرخه ای به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN31010
-ویژگى ها و آزمون تعیین مقاومت کششى ناشى از بار عمود بر سطح به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN319
– ویژگى ها و آزمون تعیین مقاومت خمشى بعد از آزمایشات‌ چرخه ا ى به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN31 و BS EN319
– ویژگى ها و آزمون تعیین تورم در ضخامت بعدا ز ۲۴ ساعت غوطه ورى در آب به ترتیب بر اساس
‌ BS EN 634- 2 و BS EN 317
– ویژگى ها و آزمون تعیین تورم در ضخامت پس از آزمایشات چرخه ا ى به ترتیب بر اساس
BS EN634-2 و‌ BS EN321‌و BS EN317‌
– ویژگى ها و آزمون تعیین میزان رطوبت به ترتیب بر اساس
BS EN634-1 و BS EN 322
– تعیین پایدارى بیولوژیکى بر اساس BS EN 335- 3
– ویژگى ها و آزمون تعیین محدوده مجاز مشخصات ابعادى به ترتیب بر اساس
BS EN 634- 1وBS EN324-1
– تعیین ضریب هدایت حرارتى بر اساس BS EN 12664
– تعیین ضریب انبساط حرارتى بر اساس DIN 51045
– آزمون هاى رفتار در برابر حریق بر اساس DIN EN 13823
– تعیین پایدارى ابعادى بر اساس BS EN 318
– آزمون رفتار در برابر صوت بر اساس BS EN 13986
– آزمون عبور بخار آب بر اساس BS EN 12572
۴) در اجراى دیوار یا نما، رعایت کلیه تمهیدات از نظر عایق کارى حرارتى و صوتى ضرورى است.
۵) ضخامت تخته هاى سیمانى متناسب با نوع کاربرد و زیرسازى باید تعیین گردد.
۶) درنصب تخته هاى سیمانى، اجراى زیرسازى مناسب الزامى است.
۷) در اجراى کلیه اتصالات شامل زیرسازى، نصب تخته هاى سیمانى به زیرسازى، نصب زیرسازى به ساختمان باید از پیچ یا پرچ مطابق ضوابط موجود در مقررات ملى ساختمان استفاده شود.
۸) در مجاورت کلیه بازشوها، اجراى پروفیل هاى زیرسازى افقى و عمودى الزامى است.
۹) درز انبساط بین تخته سیمانى در فواصل مشخص و به میزان معین، بر مبناى تغییر شکل هاى ناشى از تنش هاى حرارتى، بایستى به نحو صحیح تعبیه گردد.
۱۰) درز بین تخته هاى سیمانى باید با مواد و مصالح مناسب (مانند ورق هاى لاستیکى یا آلومینیومى یا …) پوشانده شود و بر روى پیچ ها یا پرچ ها باید پس از پوشش دادن با ملات مناسب، سنباده کارى و رنگ آمیزى گردد.
۱۱) درز بین نماى اجرا شده با این محصول و ساختمان در لبه تحتانى طبقه زیرین و لبه فوقانى طبقه آخر براى عبور جریان هوا باید باز باشد.
۱۲) اتخاذ تدابیر لازم در نصب دیوار و نما به سازه اصلى براى عدم مشارکت در سختى جانبى الزامى است.
۱۳) رنگ آمیزى تخته هاى سیمانى نما در هر دو وجه الزامى است. رنگ هاى مورد استفاده باید مقاوم در برابر شرایط جوى و محیط هاى قلیایى باشد.
۱۴) در کلیه مراحل حمل و نقل و نگهدارى باید تخته هاى سیمانى بر روى پالت هاى چوبى به صورت افقى قرار گرفته و روى آن ها با لایه هاى نفوذپذیر مانند نایلون پوشانده شود.