بخش بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش ۲۸ بخشنامه فنی و اجرایی قرار گرفته است.

منبع این بخشنامه ها سایت سازمان برنامه و بودجه کشور (نظام فنی و اجرایی کشور) می باشد.

دستیار مهندس - صفحه بخشنامه ها
دستیار مهندس - صفحه بخشنامه ها - داخلی

لیست این بخشنامه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره – ۹۲-۱۰۶۸۹۰ : دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
بخشنامه شماره – ۹۲-۷۵۸۷۳ : دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
بخشنامه شماره – ۹۲-۵۳۰۲۴ : نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۸۰۷۷۶ : نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۸۰۷۷۶-۱ : راهنمای نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۶۵۶۶۳ : دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۳۴۶۴۳ : دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندی یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
بخشنامه شماره – ۲۰-۲۵-۶۷۱۸۹ : آثار هدفمند کردن یارانه ها
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۶۴۰۵ : انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۸۷۰۰۳ : راهنمای تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۷۱۳۵ : دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۷۶۵۷۴ : دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۲۱۸۶۱ : جبران افزایش بهای قیر
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۶۳۲۱۹ : دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها
بخشنامه شماره – ۳۲۹۶۰-۱۰۸۹۷۲ : آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۱۴۲۸۲۵ : انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
بخشنامه شماره – ۱۰۰-۱۳۵۹۴۶ : ارجاع کار به روش طرح و ساخت
بخشنامه شماره – ۱۰۱-۹۵۵۷۹ : راهنمای مناقصه
بخشنامه شماره – ۴۰۲۰-۵۹۲۳۴ : پیوست بخشنامه ۱۰۲-۴۹۴۴ (ادامه جدول درصد کاهش حق الزحمه)
بخشنامه شماره – ۱۰۱-۱۵۳۶۲۰ : مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان هایی که فاقد تعدیل آحادبها می باشند
بخشنامه شماره – ۱۰۱-۳۴۲۲۹ : معیارهای پذیرش بتن بر مبنای پایایی
بخشنامه شماره – ۱۰۱-۱۷۳۰۷۳ : دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان ها
بخشنامه شماره – ۱۰۱-۲۶۷۲۲ : دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
بخشنامه شماره – ۱۰۲-۴۹۴۴-۵۴-۴۳۰۴ : پیوست بخشنامه ۱۰۲-۴۹۴۴ (جدول درصد کاهش حق الزحمه)
بخشنامه شماره – ۱۰۲-۵۴۵۳-۵۴-۴۹۵۱ : نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
بخشنامه شماره – ۱۰۲-۶۱۳۰-۵۴-۳۲۰۰ : نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیرتیپ) مهندسان مشاور
بخشنامه شماره – ۱-۵۳۵۴-۵۴-۳۱۹۱ : دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رشته ساختمان
بخشنامه شماره – ۱-۹۷۰۶-۵۴-۲۰۸۰ : روش تعدیل آحاد بهای پیمان ها

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس