بخش بتن اپلیکیشن دستیار مهندس شامل قسمت های زیر می باشد:

در بخش راهنمای این قسمت تمامی پارامترهای مورد استفاده به طور کامل تعریف شده اند و حدود مناسب آنها نیز جهت آشنایی علاقه مندان قرار گرفته است.

بخش طرح اختلاط شامل طرح اختلاط بتن بر اساس آخرین آیین نامه بتن آمریکا (ACI 211.1-91 ویرایش سال ۲۰۰۹) می باشد.

همچنین علاوه بر طرح اختلاط بتن به روش کامل و امکان ورود اطلاعات نتایج آزمایش جهت اصلاح طرح اختلاط، روش طرح اختلاط سریع بتن جهت استفاده در کارگاه های ساختمانی نیز قرار داده شده است.

و در نهایت محاسبات پذیرش بتن براساس ویرایش ۴ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صورت می پذیرد.

اپلیکیشن دستیار مهندس - راهنمای طرح اخلاط بتن
اپلیکیشن دستیار مهندس - طرح اختلاط بتن آمریکا
اپلیکیشن دستیار مهندس - طرح اختلاط سریع بتن
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه پذیرش بتن 2
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه پذیرش بتن 1