این اپلیکیشن یک برنامه همراه برای نسخه دستکتاپ برنامه تحلیل و طراحی سازه Etabs می باشد.این برنامه به کاربران اجازه می دهد که مدل های ETABS و نتایج تجزیه و تحلیل خود را به طور مستقیم از یک گوشی هوشمند یا تبلت مشاهده کنند. این کار مهندسان و مدیران را قادر می سازد تصمیمات سریع، مشارکتی و آگاهانه در مورد یک پروژه ساختمان را از هر نقطه از جهان دریافت کنند. کاربران می توانند هندسه و رفتار مدل ETABS را با مشاهده طرح ها، ارتفاع ها و دیدگاه های اکسترود شده، و همچنین اشکال حالت، تغییر شکل ساختاری و نمودار نیروی تولید شده توسط هر تعداد شرایط بارگیری، از جمله باد و زلزله، ارزیابی کنند. یک حساب کاربری CSI Cloud برای استفاده از ETABS® Cloud Viewer مورد نیاز است. خوشبختانه ایران هم تو لیست کشورهای قابل ثبت نام وجود دارد.

برنامه / کاربرد:
• مشاهده شکل مدها، تغییر شکل ساختمان و نمودار نیروی تولید شده توسط شرایط بارگذاری مختلف، از جمله باد و زلزله

کاربران هدف:
• مدیران پروژه برای تصمیم گیری سریع و همکاری در ساخت سازه
• مهندسین سازه ای که می خواهند رفتار مدل یک ساختمان را مطالعه کنند، مانند مشاهده یک دوره ساختمان

ویژگی های کلیدی:
• نمایش پلان ساختمان، ارتفاع و نمایش ۳D از مدل ETABS از هر نقطه از جهان
• شکل حالت انیمیشن در ۳D

برنامه های مرتبط:
• SAP2000 Cloud Viewer

ورودی کلید:
• یک مدل قبلا در CSI Cloud Explorer آپلود شده است.

خروجی کلیدی:
• مدل سه بعدی
• شکل مدها
• تغییر شکل ساختمان
• نمایش نمودار برای خمش، برش و پیچش

توضیحات اپلیکیشن Etabs Viewer در اپ استورها

ETABS® Cloud Viewer is a companion app to the desktop version of the building analysis and design program, ETABS. The app allows users to view their ETABS models and analysis results directly from a smartphone or tablet. It enables engineers and managers on the go to make quick, collaborative, and informed decisions about a building project from anywhere in the world. Users can assess the geometry and behavior of ETABS models by viewing plan, elevation, and extruded views, as well as mode shapes, structural deformations, and force diagrams produced by any number of loading conditions, including wind and earthquake. A CSI Cloud account is required to use the ETABS® Cloud Viewer.

Application / Usage:
• View mode shapes, structural deformations and force diagrams produced by various loading conditions, including wind and earthquake

Target Users:
• Project managers for making quick, collaborative decisions on building structures
• Structural engineers who want to study the behavior of a building model, such as viewing the period of a building

Key Features:
• Access plan, elevation and 3D views of ETABS models from anywhere in the world
• Animate mode shapes in 3D

Related Apps:
• SAP2000 Cloud Viewer

Key Input:
• A model previously uploaded to the cloud using the CSI Cloud Explorer

Key Output:
• ۳D model
• Mode shapes
• Structure deformations
• Force diagrams for moment, shear, and torsion