اپلیکیشن Structural Analysis – II

این اپلیکیشن یک برنامه یا یک کتاب کامل از تجزیه و تحلیل ساختاری است که موضوعات مهم، یادداشت ها، مواد، اخبار و وبلاگ ها را در این دوره پوشش می دهد. برنامه را به عنوان یک ماده مرجع و کتاب دیجیتالی برای برنامه های مهندسی عمران و محیط زیست و دوره های آموزشی دانلود کنید.

این برنامه مفید ۱۱۰ موضوع را با یادداشت های مفصل، نمودار ها، معادلات، فرمول ها و مواد آموزشی فهرست می کند، موضوعات در ۵ فصل ذکر شده است. این برنامه مناسب  برای تمام دانشجویان مهندسین و حرفه ای ها می باشد.

این برنامه دارای یک قسمت یادآور سریع و که اشاره به موضوعات مهم را دارا می باشد،مانند یادداشت های در قالب فلش کارتهمچنین این برنامه یک دسترسی سریع و آسان را نیز برای دانشجویان ومهندسین و حرفه ای ها پوشش داده است تا به سرعت قبل از امتحانات و یا مصاحبه برای شغل از آن استفاده کنند .

پیگیری یادگیری، تنظیم یادآورها، ویرایش مواد مطالعه، اضافه کردن موضوعات مورد علاقه، اشتراک گذاری موضوعات در رسانه های اجتماعی.
از این برنامه مهندسی مفید به عنوان آموزش، کتاب دیجیتال، راهنمای مرجع برای برنامه درسی، مواد آموزشی، کار پروژه، به اشتراک گذاشتن نظرات خود در وبلاگ استفاده کنید.

برخی از مباحث تحت پوشش در برنامه عبارتند از:

۱. توسعه تجزیه و تحلیل پلاستیک
۲. تفسیر ماتریس سختی
۳. ماتریس سختی عنصر
۴. مقدمه
۵. قضیه اول مور (Mohr I)
۶. قضیه دوم مور (Mohr II)
۷. کاربردی در تعیین سازه
۸. پیدا کردن انحرافات
۹. کاربرد ساختارهای نامشخص
۱۰. پیدا کردن حداکثر تغییر مکان
۱۱. مقدمه تیرهای یکسره
۱۲. تجزیه و تحلیل تیرهای یکسره
۱۳. بررسی وثبت رفتارهای خمشی
۱۴. فشار خطی با توجه به نیروی پیش تنیدگی
۱۵. بررسی مفهومی و پایه تغییر شکل های سازگار قاب ها
۱۶. انتخاب سازه منتشر شونده (Released Structures)
۱۷. معادلات سازگاری برای پرونده عمومی
۱۸. بردار شرایط سخت شوندگی( سینماتیکی)
۱۹. روش شیب انحرافات معادلات
۲۰. محاسبه خمش در تکیه گاه ها
۲۱. روش توزیع نیروی خمشی
۲۲. توزیع عامل
۲۳. گامهایی که در روش توزیع لحاظ شده اند
۲۴. انرژی فشار
۲۵. تیرها
۲۶. تجزیه و تحلیل قوس دو طرفه
۲۷. نمودار خط تأثیر
۲۸. دو قوس متقارن دو طرفه
۲۹. اثر دما
۳۰. نیروی گشتاور و محوری در حفاری
۳۱. مدل حفاری
۳۲. معرفی پل های تعلیق
۳۳. سیستم سازمانی
۳۴. طراحی پل تعلیق
۳۵. طراحی مقاوم در برابر باد
۳۶. طراحی بخش کابل
۳۷. اندازه گیری و پوشش میدان
۳۸. معرفی ستون فقرات
۳۹. طراحی پایه Girder
۴۰. فناوری ساخت
۴۱. تکنولوژی نصب
۴۲. روش احیاء لولایی
۴۳. تعامل لحظه ای برشی از تیرهای طولی سخت
۴۴. شرایط طراحی EUROCODE
۴۵. مدل سازی المان محدود
۴۶. ​​مطالعه ی جزء کم هزینه ی غیر خطی
۴۷. فرم جایگزین معادلات انحراف معکوس
۴۸. علامت کنوانسیون
۴۹. محاسبه خمش در تکیه گاه ها
۵۰. معادلات انحراف معکوس برای اعضای ویژه
۵۱. معادلات انحراف معکوس برای اعضای ویژه
۵۲. اعضای متقارن و متضاد متقارن
۵۳. تحلیل سازه های معادلات انحراف معادلات
۵۴. چرخش پایان و زاویه چرخش اعضا
۵۵. تعیین زاویه چرخش توسط مرکز لحظه چرخش (ICR)
۵۶. معادلات تعادل را تنظیم کنید
۵۷. معادلات تعادل در ارتباط با درجه آزادی نفوذ
۵۸. معادلات تعادلی مربوط به درجه آزادی

هر موضوع با نمودارها، معادلات و سایر اشکال بازنماییهای گرافیکی برای یادگیری بهتر و درک سریع، کامل است.

تجزیه و تحلیل ساختاری و کنترل بخشی از دوره های آموزشی مهندسی عمران و محیط زیست و برنامه های درجه بندی فناوری دانشگاه های مختلف است


دانلود اپ دستیار مهندس

اپلیکیشن Structural Analysis – II در اپ ستور

The app is a complete free handbook of Structural Analysis which covers important topics, notes, materials, news & blogs on the course. Download the App as a reference material & digital book for Civil & environmental engineering programs & degree courses.

This useful App lists 110 topics with detailed notes, diagrams, equations, formulas & course material, the topics are listed in 5 chapters. The app is must have for all the engineering science students & professionals.

The app provides quick revision and reference to the important topics like a detailed flash card notes, it makes it easy & useful for the student or a professional to cover the course syllabus quickly before an exams or interview for jobs.

Track your learning, set reminders, edit the study material, add favourite topics, share the topics on social media.
Use this useful engineering app as your tutorial, digital book, a reference guide for syllabus, course material, project work, sharing your views on the blog.

Some of the topics Covered in the app are:

۱. Development of Plastic Analysis
۲. Interpretation of Stiffness Matrix
۳. Truss Element Stiffness Matrix
۴. Introduction
۵. Mohr’s First Theorem (Mohr I)
۶. Mohr’s Second Theorem (Mohr II)
۷. Application to Determinate Structures
۸. Finding Deflections
۹. Application to Indeterminate Structures
۱۰. Find the location of the maximum deflection
۱۱. Continuous Beams: Introduction
۱۲. Analysis of Continuous Beams
۱۳. Incorporation of Moment Due to Reactions
۱۴. Pressure Line due to Prestressing Force
۱۵. METHOD OF CONSISTENT DEFORMATION: Basic Concept
۱۶. Choice of Released Structures
۱۷. Compatibility Equations for General Case
۱۸. Vector of kinematical conditions
۱۹. METHOD OF SLOPE-DEFLECTION EQUATIONS
۲۰. Computation of Fixed-end Moments
۲۱. THE MOMENT DISTRIBUTION METHOD
۲۲. DISTRIBUTION FACTOR
۲۳. STEPS INVOLVED IN MOMENT DISTRIBUTION METHOD
۲۴. Strain Energy
۲۵. Beams
۲۶. Analysis of two-hinged arch
۲۷. Influence line diagram
۲۸. Symmetrical two hinged arch
۲۹. Temperature effect
۳۰. Torque and thrust force in drilling
۳۱. MODEL OF DRILLING
۳۲. Introduction of Suspension Bridges
۳۳. Structural System
۳۴. Design of suspension bridge
۳۵. Wind-Resistant Design
۳۶. Design of Cable Section
۳۷. Field Measurement and Coatings
۳۸. Introduction of Stiffening Girder
۳۹. Design of Girder End
۴۰. Fabrication Technology
۴۱. Erection Technology
۴۲. All-Hinge Erection Method
۴۳. Moment-shear interaction of longitudinally stiffened girders
۴۴. EUROCODE DESIGN PROVISONS
۴۵. FINITE ELEMENT MODELING
۴۶. NON-LINEAR FINITE ELEMENT STUDY
۴۷. Alternative Form of Slope-deflection Equations
۴۸. Sign Convention
۴۹. Computation of Fixed-end Moments
۵۰. Slope-deflection Equations for Special Members
۵۱. Slope-deflection Equations for Special Members
۵۲. Symmetric member and Anti-symmetric member
۵۳. Analysis of Structures by Slope-deflection Equations
۵۴. End rotations and sway angle of members
۵۵. Determination of sway angle by instantaneous center of rotations (ICR)
۵۶. Set up equilibrium equations
۵۷. Equilibrium equations associated with sway degrees of freedom
۵۸. Equilibrium equations associated with sway degrees of freedom

Each topic is complete with diagrams, equations and other forms of graphical representations for better learning and quick understanding.

Structural Analysis & control is part of Civil & environmental engineering education courses and technology degree programs of various universities.