اپلیکیشن Structural Analysis – II

این اپلیکیشن یک برنامه یا یک کتاب کامل از تجزیه و تحلیل ساختاری است که موضوعات مهم، یادداشت ها، مواد، اخبار و وبلاگ ها را در این دوره پوشش می دهد. برنامه را به عنوان یک ماده مرجع و کتاب دیجیتالی برای برنامه های مهندسی عمران و محیط زیست و دوره های آموزشی دانلود کنید.

این برنامه مفید 110 موضوع را با یادداشت های مفصل، نمودار ها، معادلات، فرمول ها و مواد آموزشی فهرست می کند، موضوعات در 5 فصل ذکر شده است. این برنامه مناسب  برای تمام دانشجویان مهندسین و حرفه ای ها می باشد.

این برنامه دارای یک قسمت یادآور سریع و که اشاره به موضوعات مهم را دارا می باشد،مانند یادداشت های در قالب فلش کارتهمچنین این برنامه یک دسترسی سریع و آسان را نیز برای دانشجویان ومهندسین و حرفه ای ها پوشش داده است تا به سرعت قبل از امتحانات و یا مصاحبه برای شغل از آن استفاده کنند .

پیگیری یادگیری، تنظیم یادآورها، ویرایش مواد مطالعه، اضافه کردن موضوعات مورد علاقه، اشتراک گذاری موضوعات در رسانه های اجتماعی.
از این برنامه مهندسی مفید به عنوان آموزش، کتاب دیجیتال، راهنمای مرجع برای برنامه درسی، مواد آموزشی، کار پروژه، به اشتراک گذاشتن نظرات خود در وبلاگ استفاده کنید.

برخی از مباحث تحت پوشش در برنامه عبارتند از:

1. توسعه تجزیه و تحلیل پلاستیک
2. تفسیر ماتریس سختی
3. ماتریس سختی عنصر
4. مقدمه
5. قضیه اول مور (Mohr I)
6. قضیه دوم مور (Mohr II)
7. کاربردی در تعیین سازه
8. پیدا کردن انحرافات
9. کاربرد ساختارهای نامشخص
10. پیدا کردن حداکثر تغییر مکان
11. مقدمه تیرهای یکسره
12. تجزیه و تحلیل تیرهای یکسره
13. بررسی وثبت رفتارهای خمشی
14. فشار خطی با توجه به نیروی پیش تنیدگی
15. بررسی مفهومی و پایه تغییر شکل های سازگار قاب ها
16. انتخاب سازه منتشر شونده (Released Structures)
17. معادلات سازگاری برای پرونده عمومی
18. بردار شرایط سخت شوندگی( سینماتیکی)
19. روش شیب انحرافات معادلات
20. محاسبه خمش در تکیه گاه ها
21. روش توزیع نیروی خمشی
22. توزیع عامل
23. گامهایی که در روش توزیع لحاظ شده اند
24. انرژی فشار
25. تیرها
26. تجزیه و تحلیل قوس دو طرفه
27. نمودار خط تأثیر
28. دو قوس متقارن دو طرفه
29. اثر دما
30. نیروی گشتاور و محوری در حفاری
31. مدل حفاری
32. معرفی پل های تعلیق
33. سیستم سازمانی
34. طراحی پل تعلیق
35. طراحی مقاوم در برابر باد
36. طراحی بخش کابل
37. اندازه گیری و پوشش میدان
38. معرفی ستون فقرات
39. طراحی پایه Girder
40. فناوری ساخت
41. تکنولوژی نصب
42. روش احیاء لولایی
43. تعامل لحظه ای برشی از تیرهای طولی سخت
44. شرایط طراحی EUROCODE
45. مدل سازی المان محدود
46. ​​مطالعه ی جزء کم هزینه ی غیر خطی
47. فرم جایگزین معادلات انحراف معکوس
48. علامت کنوانسیون
49. محاسبه خمش در تکیه گاه ها
50. معادلات انحراف معکوس برای اعضای ویژه
51. معادلات انحراف معکوس برای اعضای ویژه
52. اعضای متقارن و متضاد متقارن
53. تحلیل سازه های معادلات انحراف معادلات
54. چرخش پایان و زاویه چرخش اعضا
55. تعیین زاویه چرخش توسط مرکز لحظه چرخش (ICR)
56. معادلات تعادل را تنظیم کنید
57. معادلات تعادل در ارتباط با درجه آزادی نفوذ
58. معادلات تعادلی مربوط به درجه آزادی

هر موضوع با نمودارها، معادلات و سایر اشکال بازنماییهای گرافیکی برای یادگیری بهتر و درک سریع، کامل است.

تجزیه و تحلیل ساختاری و کنترل بخشی از دوره های آموزشی مهندسی عمران و محیط زیست و برنامه های درجه بندی فناوری دانشگاه های مختلف است


دانلود اپ دستیار مهندس

اپلیکیشن Structural Analysis – II در اپ ستور

The app is a complete free handbook of Structural Analysis which covers important topics, notes, materials, news & blogs on the course. Download the App as a reference material & digital book for Civil & environmental engineering programs & degree courses.

This useful App lists 110 topics with detailed notes, diagrams, equations, formulas & course material, the topics are listed in 5 chapters. The app is must have for all the engineering science students & professionals.

The app provides quick revision and reference to the important topics like a detailed flash card notes, it makes it easy & useful for the student or a professional to cover the course syllabus quickly before an exams or interview for jobs.

Track your learning, set reminders, edit the study material, add favourite topics, share the topics on social media.
Use this useful engineering app as your tutorial, digital book, a reference guide for syllabus, course material, project work, sharing your views on the blog.

Some of the topics Covered in the app are:

1. Development of Plastic Analysis
2. Interpretation of Stiffness Matrix
3. Truss Element Stiffness Matrix
4. Introduction
5. Mohr’s First Theorem (Mohr I)
6. Mohr’s Second Theorem (Mohr II)
7. Application to Determinate Structures
8. Finding Deflections
9. Application to Indeterminate Structures
10. Find the location of the maximum deflection
11. Continuous Beams: Introduction
12. Analysis of Continuous Beams
13. Incorporation of Moment Due to Reactions
14. Pressure Line due to Prestressing Force
15. METHOD OF CONSISTENT DEFORMATION: Basic Concept
16. Choice of Released Structures
17. Compatibility Equations for General Case
18. Vector of kinematical conditions
19. METHOD OF SLOPE-DEFLECTION EQUATIONS
20. Computation of Fixed-end Moments
21. THE MOMENT DISTRIBUTION METHOD
22. DISTRIBUTION FACTOR
23. STEPS INVOLVED IN MOMENT DISTRIBUTION METHOD
24. Strain Energy
25. Beams
26. Analysis of two-hinged arch
27. Influence line diagram
28. Symmetrical two hinged arch
29. Temperature effect
30. Torque and thrust force in drilling
31. MODEL OF DRILLING
32. Introduction of Suspension Bridges
33. Structural System
34. Design of suspension bridge
35. Wind-Resistant Design
36. Design of Cable Section
37. Field Measurement and Coatings
38. Introduction of Stiffening Girder
39. Design of Girder End
40. Fabrication Technology
41. Erection Technology
42. All-Hinge Erection Method
43. Moment-shear interaction of longitudinally stiffened girders
44. EUROCODE DESIGN PROVISONS
45. FINITE ELEMENT MODELING
46. NON-LINEAR FINITE ELEMENT STUDY
47. Alternative Form of Slope-deflection Equations
48. Sign Convention
49. Computation of Fixed-end Moments
50. Slope-deflection Equations for Special Members
51. Slope-deflection Equations for Special Members
52. Symmetric member and Anti-symmetric member
53. Analysis of Structures by Slope-deflection Equations
54. End rotations and sway angle of members
55. Determination of sway angle by instantaneous center of rotations (ICR)
56. Set up equilibrium equations
57. Equilibrium equations associated with sway degrees of freedom
58. Equilibrium equations associated with sway degrees of freedom

Each topic is complete with diagrams, equations and other forms of graphical representations for better learning and quick understanding.

Structural Analysis & control is part of Civil & environmental engineering education courses and technology degree programs of various universities.