اپلیکیشن آموزشی نقشه برداری

اپلیکیشن Surveying یک برنامه رایگان است که موضوعات مهم را به زبان انگلیسی ساده و نمایش نمودارهای برای بررسی سریع و مرور آسان در زمان امتحانات، Viva، راهنمای تخصصی و مصاحبه های شغلی را پوشش می دهد. این اپلیکیشن برای زمان های که به مروری سریع نیازمندید بسیار مفید می باشد.

بهترین برنامه برای مدرسه، دانشگاه و محل کار شما می باشد. اگر شما یک دانشجو هستید، به یادگیری شما بسیار کمک خواهد کرد.

این برنامه مفید دارای فهرست ۱۴۴ موضوع و در ۵ فصل، کاملا مبتنی بر آموزش عملی و همچنین یک پایگاه قوی از دانش نظری با یادداشت های نوشته شده با زبانی ساده و قابل درک انگلیسی است.

این برنامه را به عنوان یک راهنمای یادداشت سریع که استادان در کلاس درس استفاده می کنند را در نظر بگیرید. برنامه در یادگیری سریع تر و بازنگری سریع همه موضوعات کمک خواهد کرد.

برخی از مباحث تحت پوشش در برنامه عبارتند از:

۱. معرفی
۲. اندازه گیری های اصلی
۳. کنترل شبکه ها
۴. محل و موقعیت
۵. جزئیات دقیق
۶. طراحی کامپیوتری (CAD)
۷. خطا و عدم اطمینان
۸. نمودارهای قابل توجه
۹. خطاها در اندازه گیری
۱۰. احتمال
۱۱. شاخص های دقیق
۱۲. ترکیب خطاها
۱۳. عدم اطمینان از افزودن یا تفریق
۱۴. تراز
۱۵. جابجایی و بازسازی
۱۶. تجهیزات
۱۷. ابزار تنظیم کننده
۱۸. سطح اتوماتیک
۱۹. تراز اصلی
۲۰. منابع اشتباه
۲۱. برنامه های کاربردی
۲۲. خطوط مستقیم و غیر مستقیم
۲۳. تراز متقابل
۲۴. تراز دقیق
۲۵. صفحه ی موازی میکرومتر
۲۶. روش زمینه
۲۷. رزرو و محاسبات
۲۸. تراز دیجیتال
۲۹. عوامل موثر بر روش اندازه گیری
۳۰. تثبیت TRIGONOMETRICAL
۳۱. فرم ها
۳۲. HEIGHTING WITH GPS
۳۳. TAPES
۳۴. زمینه کار
۳۵. اندازه گیری در کانتینر
۳۶. تنظیم فاصله
۳۷. تصحیح قوس
۳۸. خطاها در TAPING
۳۹. تنش،خم شدن و شیب
۴۰. اندازه گیری فاصله الکترومغناطیسی (EDM)
۴۱. تنظیم کننده ابزار
۴۲. PROCEDURE FIELD
۴۳. راه اندازی با استفاده از ولتاژ نوری نوری
۴۴.  زاویه اندازه گیری
۴۵. جهت اندازه گیری
۴۶. شناسایی منابع اشتباه
۴۷. پلان هوایی مختصات
۴۸. سفر
۴۹. شناسایی
۵۰. منابع خطا
۵۱. محاسبات
۵۲. مثلثات
۵۳. تعیین مکان و تقاطع
۵۴. مکان
۵۵. شبکه ها
۵۶. اصول حداقل مربعات
۵۷. نقشه برداری
۵۸. شبکه ها
۵۹. اصول کوچکترین مربعات
۶۰. کمترین مربعات مورد استفاده برای نظارت
۶۱. LINEARIZATION
۶۲. بردار پارامتر
۶۳. ماتریس طراحی و مشاهده VECTOR
۶۴. برنامه ریزی شبکه ها
۶۵. معادله فاصله
۶۶. معادله جهت و زاویه
۶۷. ماتریس وزن
۶۸. تجزیه و تحلیل خطا
۶۹. ماتریس تنوع-انطباق پارامترها
۷۰. خطای بیضی
۷۱. مقادیر ویژه، ورودی های ویژه و بیضی خطا
۷۲. تشخیص اشتباه
۷۳. قابلیت اطمینان مشاهده
۷۴. دیدگاه های عملی
۷۵. ارزیابی در سه ابعاد
۷۶. مرجع بیضی۷۷. ژئوئید
۷۸. بیضوی
۷۹. سیستم های هماهنگ
۸۰. مختصات جغرافیایی
۸۱. مختصات دکارتی
۸۲. مختصات مستطیلی هواپیما
۸۳. ارتفاع
۸۴. سیستم های محلی
۸۵. انحراف از عمودی
۸۶. محاسبه بر روی ELLIPSOID
۸۷. TRANSFORMATIONS DATUM
۸۸. پیشگیری از اورتومورفیک
۸۹. نظرسنجی در مورد شبکه ملی
۹۰. (t-T) اصلاح
۹۱. برنامه های کاربردی
۹۲. معرفی موقعیت ماهواره ای
۹۳. GPS SEGMENTS
۹۴. GPS
۹۵. ORBITS SATELLITE
۹۶. PRINCIPLE BASIC OF POSITION FIXING
۹۷. تفاوت داده ها
۹۸. روش های نظارت بر GPS
۹۹. موقعیت جغرافیایی

اپلیکیشن Surveying در اپ استورها

This free App covers most important topics in simple English and diagrams for a quick study and revisions at the time of Exams, Viva, Assignments and Job interviews. It is the most useful App for last minute preparations.

The best app for school, college and work. If you are a student It will help to learn a lot.

This useful App lists 144 topics in 5 chapters, totally based on practical as well as a strong base of theoretical knowledge with notes written in very simple and understandable English.

Consider this App as a quick note guide which professors use in a classroom. The App will help in faster learning and quick revisions of all the topics.

Some of the topics Covered in the app are:

۱. INTRODUCTION
۲. BASIC MEASUREMENTS
۳. CONTROL NETWORKS
۴. LOCATING POSITION
۵. PLOTTING DETAIL
۶. Computer-aided design (CAD)
۷. Error and uncertainty
۸. SIGNIFICANT FIGURES
۹. ERRORS IN MEASUREMENT
۱۰. Probability
۱۱. INDICES OF PRECISION
۱۲. COMBINATION OF ERRORS
۱۳. Uncertainty of addition or subtraction
۱۴. LEVELLING
۱۵. CURVATURE AND REFRACTION
۱۶. EQUIPMENT
۱۷. INSTRUMENT ADJUSTMENT
۱۸. Automatic level
۱۹. PRINCIPLE OF LEVELLING
۲۰. SOURCES OF ERROR
۲۱. LEVELLING APPLICATIONS
۲۲. Direct and Indirect contouring
۲۳. RECIPROCAL LEVELLING
۲۴. PRECISE LEVELLING
۲۵. Parallel plate micrometer
۲۶. Field procedure
۲۷. Booking and computing
۲۸. DIGITAL LEVELLING
۲۹. Factors affecting the measuring procedure
۳۰. TRIGONOMETRICAL LEVELLING
۳۱. Contouring
۳۲. HEIGHTING WITH GPS
۳۳. TAPES
۳۴. FIELD WORK
۳۵. Measuring in catenary
۳۶. DISTANCE ADJUSTMENT
۳۷. Sag
۳۸. ERRORS IN TAPING
۳۹. Tension, Sag and Slope
۴۰. ELECTROMAGNETIC DISTANCE MEASUREMENT (EDM)
۴۱. INSTRUMENT ADJUSTMENT
۴۲. FIELD PROCEDURE
۴۳. Setting up using the optical plumb-bob
۴۴. MEASURING ANGLES
۴۵. Measurement by directions
۴۶. SOURCES OF ERROR
۴۷. PLANE RECTANGULAR COORDINATES
۴۸. TRAVERSING
۴۹. Reconnaissance
۵۰. Sources of error
۵۱. Traverse computation
۵۲. TRIANGULATION
۵۳. Resection and intersection
۵۴. Resection
۵۵. NETWORKS
۵۶. PRINCIPLE OF LEAST SQUARES
۵۷. LINEARIZATION
۵۸. NETWORKS
۵۹. PRINCIPLE OF LEAST SQUARES
۶۰. LEAST SQUARES APPLIED TO SURVEYING
۶۱. LINEARIZATION
۶۲. PARAMETER VECTOR
۶۳. DESIGN MATRIX AND OBSERVATIONS VECTOR
۶۴. Plan network
۶۵. Distance equation
۶۶. Direction & Angle equation
۶۷. WEIGHT MATRIX
۶۸. ERROR ANALYSIS
۶۹. VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF THE PARAMETERS
۷۰. ERROR ELLIPSES
۷۱. Eigenvalues, eigenvectors and error ellipses
۷۲. BLUNDER DETECTION
۷۳. RELIABILITY OF THE OBSERVATIONS
۷۴. PRACTICAL CONSIDERATIONS
۷۵. ESTIMATION IN THREE DIMENSIONS
۷۶. REFERENCE ELLIPSOID
۷۷. The geoid
۷۸. The ellipsoid
۷۹. COORDINATE SYSTEMS
۸۰. Geodetic coordinates
۸۱. Cartesian coordinates
۸۲. Plane rectangular coordinates
۸۳. Height
۸۴. LOCAL SYSTEMS
۸۵. Deviation of the vertical
۸۶. COMPUTATION ON THE ELLIPSOID
۸۷. DATUM TRANSFORMATIONS
۸۸. ORTHOMORPHIC PROJECTION
۸۹. ORDNANCE SURVEY NATIONAL GRID
۹۰. (t – T) correction
۹۱. PRACTICAL APPLICATIONS
۹۲. Introduction of Satellite positioning
۹۳. GPS SEGMENTS
۹۴. GPS
۹۵. SATELLITE ORBITS
۹۶. BASIC PRINCIPLE OF POSITION FIXING
۹۷. DIFFERENCING DATA
۹۸. GPS OBSERVING METHODS
۹۹. Kinematic positioning