الزامات بلوکهای گچی سوراخدار

۱-  به طور کلی کاربرد عمده بلوک های گچی در ساخت تیغه های غیرباربر یا پوشش مستقل دیوار و محافظت ستونها، چاه آسانسور و غیره در برابر آتش است.
۲- استفاده از بلوک های گچی سوراخدار با رعایت الزامات زیر، به عنوان تیغه غیرباربر در وجوه داخلی کلیه دیوا رهای ساختمان مجاز است.
۳- کلیه مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی این نوع بلوک ها باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶باشد.
۴- ویژگی های گچ مورد استفاده در تولید بلوک های گچی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره    ۲۶۹-۱باشد.
۵- کلیه مشخصات مربوط به نحوه اجرای بلوک های گچی باید مطابق با استاندارد BS EN15318-07و و یراشهای بعد از آن باشد.
۶- آزمون های لازم برای تعیین تخت بودن بلوک ها، چگالی خشک گچ سخت شده در بخش توپر بلوک ، جرم و قابلیت جذ ب آب بلوک های گچی دافع آب باید مطابق با PH ، سطحی، مقاومت خمشی ، مقدار رطوبت استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ انجام شود.
۷- در بلوک های گچی سوراخدار لازم است، فاصله بین سوراخ ها و فاصله بین هر سوراخ و سطح بلوک حداقل  ۱۵ میلیمتر و حجم کلی فضای توخالی کمتر از ۴۰ درصد حجم بلوک باشد.
۸- انحراف از تخت بودن بلو کهای منفرد نباید بیشتر از یک میلیمتر باشد.
۹- حداقل ضخامت بلوک گچی سوراخدار مورد استفاده برای تیغه های غیر باربر، ۸۰ میلیمتر است.

الزامات بلوکهای گچی سوراخدار

۱۰- مقدار میانگین رطوبت بلوک های گچی نباید از ۶ درصد و مقدار رطوبت هر بلوک منفرد از ۸ درصد بیشتر باشد.
۱۱- استفاده از بلوک های گچی معمولی در بخشی از ساختمان که در معرض رطوبت قرار دارد مجاز نیست .کاربرد بلوک های گچی مشروط بر آن است که از بلوک های گچی دافع آب که قابلیت جذب آب آن ها به حداکثر ۵ درصد وزن خشک بلوک محدود شده است، استفاده شود.
۱۲- درصورتی که طول و ارتفاع دیوار اجرا شده با بلوک گچی سوراخدار به ترتیب از ۵ متر و ۳ متر بیشتر شود، استفاده از کلا فبندی قابل قبول از نظر ساز های برای تقویت دیوار الزامی است.
۱۳- در نصب بلوک های گچی سوراخدار، باید تامین پایداری این بلوک ها و دیوار کامل حاصله در برابر بارهای خارج از صفحه مد نظر قرار گرفته و تمهیدات لازم به عمل آید.
۱۴- اتخاذ تدابیر لازم در نصب دیوار به سازه اصلی برای عدم مشارکت در سختی جانبی الزامی است.
۱۵- استفاده از بلوک های گچی در مجاورت سرویس های بهداشتی و فضاهای مرطوب در ساختمان مجاز نمی باشد.
۱۶- رعایت الزامات زیست محیطی در مواد و مصالح به کار برده شده در این محصول الزامی است.
۱۷- بلوک های گچی سوراخدار از نظر واکنش در برابر آتش باید، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹  مورد آزمون قرار گرفته و دسته بندی شوند.
۱۸- مقاومت در برابر آتش یک سیستم از بلوک های گچی‌که با استفاده از ملات مخصوص اتصال بلوک های گچی به هم متصل شده اند‌، باید مطابق با الزامات مقررات ملی ساختمانی و نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه شود.
۱۹- صدابندی صدای هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان باید مطابق مبحث‌۱۸ مقررات ملی ساختمان تامین شود.