این بخش شامل بخشی از کتابهای ASNT مربوط به بازرسان سطح ۲ و ۳ بازرسی جوش و همچنین جزوات آموزشی مختلف در مورد بازرسی جوش و اتصالات اسکلت فلزی و همچنین مخازن تحت فشار و پیچ و مهره و غیره .. می باشد و بازرسان جوش می توانند با توجه به لیست کتابهای موجود از آن بهره ببرند . این بخش شامل کتابهای ذیل میباشد :

۱ – SNT-TC-1A
۲ – Standard CP-189
۳ – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE LIQUID PENETRANT TESTING METHOD
۴ – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE RADIOGRAPHIC TESTING METHOD
۵ – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE ULTRASONIC TESTING METHOD
۶ – ASNT Level III Certification Application for QCCO
۷ – ASNT LEVEL III STUDY GUIDE BASIC
۸ – Recommended Practice No. SNT-TC-1A
۹ – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE Visual and Optical Testing Method
۱۰ – ASNT Level III Study Guide ElectroDlag etic Testing
۱۱ – MATERIALS AND PROCECSSES FOR NDT TECHNOLOGY
۱۲ – NON DESTRUCTIVE TESTING HANDBOOK
۱۳ – “NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK

۱۴ – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME7 ULTRASONIC TESTING
۱۵ – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 6 MAGNETIC PARTICLE TESTING
۱۶ – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 4 RADIOGRAPFHIC TESTING
۱۷ – Electric Power Applications of Infrared and Thermal Testing
۱۸ – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 2Liquid Penetrant Testing
۱۹ – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 5Electromagnetic Testing
۲۰ – Eddy Current Testing Theory and Practice
۲۱ – Recommended Practice No. SNT-TC-La
۲۲ – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE magnetic particleTesting Method
۲۳ – Levels I,II and III visual and optical testing method
۲۴ – Certification of Welding Inspector (CWI)
۲۵ – DICTIONARY OF Material Science and High energy physics
۲۶ – GUIDE TO THE WELDING AND WELDABILITY OF C-Mn STEELS AND C-Mn MICROALLOYED STEELS
۲۷ – ADVANCED LEAK TEST METHODS
۲۸ – Measurement of Thermally Cracked Gas
۲۹ – API TECHNICAL REPORT 17TR7
۳۰ – Guide to good leak testing
۳۱ – PRESSURE ANDLEAK TESTING
۳۲ – THICKNESS MEASUREMENT AND CLOSE-UP SURVEY GUIDANCE, v6.1
۳۳ – AWS QC1
۳۴ – IAEA
۳۵ – Steel Rope Technical Information
۳۶ – Wire Rope User’s Handbook
۳۷ – WIRE ROPE HANDBOOK
۳۸ – دوره های آموزشی کنترل کیفی
۳۹ – دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی
۴۰ – آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار
۴۱ – اعوجاج در جوشها
۴۲ – التراسونیک
۴۳ – تست چسبندگی کراس کات
۴۴ – نقشه خوانی اتصالات دائمی: جوش
۴۵ – نقشه های جوش
۴۶ – آشنایی با انواع فلنجها
۴۷ – آشنایی با انواع فلنجها
۴۸ – بازرسی فلنج A105
۴۹ – مشخصات روش جوشکاری WPS
۵۰ – آزمون غیر مخرب فراصوتی level II
۵۱ – آزمونهای غیرمخرب
۵۲ – الکترودها
۵۳ – انتخاب الکترود های روپوشدار درجوشکاری الکترود دستی
۵۴ – بازرسی مخازن ذخیره بر اساس api 650
۵۵ – بستن پیچ و مهره ها وتکنولوژی آن
۵۶ – پارامترهای موثر در کیفیت جوش با روش زیر پودری SAW
۵۷ – پیچ و مهره ها
۵۸ – تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتو نگاری صنعتی طبق استاندارد ASME SEC VIII
۵۹ – بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره بر اساس استانداردAPI 650
۶۰ – عیوب جوشکاری
۶۱ – طبقه بندی عیوب جوشکاری
۶۲ – عیوب وتستهای غیر مخرب جوش
۶۳ – عیوب و محدوده پذیرش براساس ایزو ۵۸۱۷
۶۴ – فرایند جوشکاری زیر پودری
۶۵ – بررسی علل عیوب جوش ونحوه رفع آن
۶۶ – مقدمه ای بر آزمون غیر مخرب به روش فراصوتی
۶۷ – ASNT Hand book
۶۸ – Bolt and Screw Compendium