این بخش شامل بخشی از کتابهای ASNT مربوط به بازرسان سطح 2 و 3 بازرسی جوش و همچنین جزوات آموزشی مختلف در مورد بازرسی جوش و اتصالات اسکلت فلزی و همچنین مخازن تحت فشار و پیچ و مهره و غیره .. می باشد و بازرسان جوش می توانند با توجه به لیست کتابهای موجود از آن بهره ببرند . این بخش شامل کتابهای ذیل میباشد :

1 – SNT-TC-1A
2 – Standard CP-189
3 – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE LIQUID PENETRANT TESTING METHOD
4 – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE RADIOGRAPHIC TESTING METHOD
5 – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE ULTRASONIC TESTING METHOD
6 – ASNT Level III Certification Application for QCCO
7 – ASNT LEVEL III STUDY GUIDE BASIC
8 – Recommended Practice No. SNT-TC-1A
9 – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE Visual and Optical Testing Method
10 – ASNT Level III Study Guide ElectroDlag etic Testing
11 – MATERIALS AND PROCECSSES FOR NDT TECHNOLOGY
12 – NON DESTRUCTIVE TESTING HANDBOOK
13 – “NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK

14 – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME7 ULTRASONIC TESTING
15 – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 6 MAGNETIC PARTICLE TESTING
16 – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 4 RADIOGRAPFHIC TESTING
17 – Electric Power Applications of Infrared and Thermal Testing
18 – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 2Liquid Penetrant Testing
19 – NoN DESTRUCTIVE TESTIN HANDBOOK VOLUME 5Electromagnetic Testing
20 – Eddy Current Testing Theory and Practice
21 – Recommended Practice No. SNT-TC-La
22 – ASNT LEVEL II STUDY GUIDE magnetic particleTesting Method
23 – Levels I,II and III visual and optical testing method
24 – Certification of Welding Inspector (CWI)
25 – DICTIONARY OF Material Science and High energy physics
26 – GUIDE TO THE WELDING AND WELDABILITY OF C-Mn STEELS AND C-Mn MICROALLOYED STEELS
27 – ADVANCED LEAK TEST METHODS
28 – Measurement of Thermally Cracked Gas
29 – API TECHNICAL REPORT 17TR7
30 – Guide to good leak testing
31 – PRESSURE ANDLEAK TESTING
32 – THICKNESS MEASUREMENT AND CLOSE-UP SURVEY GUIDANCE, v6.1
33 – AWS QC1
34 – IAEA
35 – Steel Rope Technical Information
36 – Wire Rope User’s Handbook
37 – WIRE ROPE HANDBOOK
38 – دوره های آموزشی کنترل کیفی
39 – دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی
40 – آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار
41 – اعوجاج در جوشها
42 – التراسونیک
43 – تست چسبندگی کراس کات
44 – نقشه خوانی اتصالات دائمی: جوش
45 – نقشه های جوش
46 – آشنایی با انواع فلنجها
47 – آشنایی با انواع فلنجها
48 – بازرسی فلنج A105
49 – مشخصات روش جوشکاری WPS
50 – آزمون غیر مخرب فراصوتی level II
51 – آزمونهای غیرمخرب
52 – الکترودها
53 – انتخاب الکترود های روپوشدار درجوشکاری الکترود دستی
54 – بازرسی مخازن ذخیره بر اساس api 650
55 – بستن پیچ و مهره ها وتکنولوژی آن
56 – پارامترهای موثر در کیفیت جوش با روش زیر پودری SAW
57 – پیچ و مهره ها
58 – تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتو نگاری صنعتی طبق استاندارد ASME SEC VIII
59 – بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره بر اساس استانداردAPI 650
60 – عیوب جوشکاری
61 – طبقه بندی عیوب جوشکاری
62 – عیوب وتستهای غیر مخرب جوش
63 – عیوب و محدوده پذیرش براساس ایزو 5817
64 – فرایند جوشکاری زیر پودری
65 – بررسی علل عیوب جوش ونحوه رفع آن
66 – مقدمه ای بر آزمون غیر مخرب به روش فراصوتی
67 – ASNT Hand book
68 – Bolt and Screw Compendium