آئین‌نامه ماده ۲۸ قانون نظام مهندسی (تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی)

وزارت مسکن و شهرسازی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۵۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۲۸) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۷۴- آئین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۲- کانون دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشد و می‌تواند در شهرستانهای تابع هر استان دارای شعبه یا نمایندگی باشد.
ماده ۳- برای تشکیل کانون در هر استان وجود حداقل ۳۰ نفر کاردان فنی در رشته‌های مذکور در ماده (۱) این آئین‌نامه یا مرتبط با آن ضروری است.
ماده ۴- برای عضویت در کانون احراز شرایط زیر لازم است:
الف ـ دارابودن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در رشته‌های موضوع ماده یک این آئین‌نامه.
ب ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت
پ ـ ساکن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، بطوریکه فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
ت ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.
ث ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.
ماده ۵- به منظور تشکیل کانون در هر استان، وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه اقدام به انتشار آگهی‌های لازم و ثبت نام واجدین شرایط و صدور کارت عضویت موقت بنماید.
ماده ۶- در هر استان که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مقرر رسید وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با رعایت مواد آتی اقدام به برگزاری انتخابات اولین هیأت مدیره کانون خواهد کرد.
در دوره‌های بعدی، برگزاری انتخابات توسط هیأت مدیره کانون با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتی این آئین‌نامه صورت خواهد گرفت.
ماده ۷- پس از پایان برگزاری اولین انتخابات کانون هر استان شروع به کار کرده و از آن پس وظایف عضو گیری و صدور کارت عضویت برای اعضای موجود و آتی و انجام سایر وظایف و تکالیف مربوطه با رعایت مفاد این آئین‌نامه به عهده هیأت مدیره کانون خواهد بود.
در دوره‌های بعد نیز به محض تأیید انتخابات از طرف هیأت نظارت، هیأت مدیره سابق موظف است کلیه اسناد، مدارک، دفاتر، اموال و دارایی کانون را رسماً طی صورتجلسه‌ای به هیأت مدیره جدید تحویل نماید.
ماده ۸ – هر متقاضی نمی‌تواند بطور همزمان عضویت بیش از یک کانون را دارا باشد.پ
ماده ۹- در موارد زیر عضویت اعضا قطع می‌شود و در هر زمان، عللی که موجب قطع عضویت شده برطرف شود، بنابه تقاضای کتبی متقاضی عضویت او تجدید خواهد شد.
الف ـ «استعفا» از عضویت کانون.
ب ـ «اخراج» از کانون به موجب حکم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
پ ـ سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده (۴) این آئین‌نامه.
ماده ۱۰- در استانهایی که بواسطه کافی نبودن تعداد متقاضیان واجد شرایط یا عدم ضرورت، کانون تشکیل نمی‌شود، به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی متقاضیان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت کانون استان مجاوری که تشکیل و رسمیت یافته پذیرفته شوند.
ماده ۱۱- ارکان کانون متشکل از:
الف- مجمع عمومی.
ب- هیأت مدیره.
ج- شورای رابط.
د- بازرس.
هـ – کمیته انتظامی.
الف) مجمع عمومی
ماده ۱۲- مجمع عمومی کانون از اجتماع تمامی اعضای کانون که دارای کارت عضویت «معتبر» باشند (اعم از اصالتاً یا وکالتاً) تشکیل می‌گردد.
تبصره- اعضایی که حق رأی خود را «تفویض» می‌کنند باید کارت عضویت خود را ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی‌گیری شرکت کنند.
ماده ۱۳- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق‌العاده بنابه پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرس یا ۱۵ نفر از اعضای کانون یا نظر وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌گردد. ماده ۱۴- دعوت به تشکیل مجمع عمومی باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوتنامه ارسالی با پست سفارشی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی صورت گیرد.
تبصره- اولین مجمع عمومی در تهران به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به دعوت سازمان مسکن و شهرسازی استان به ترتیب فوق تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۵- جلسات مجمع عمومی با حصول «اکثریت مطلق اعضا» اعم از اینکه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند رسمیت خواهد یافت . درصورت عدم حصول اکثریت لازم جلسه بعد با حداقل ۱۵ روز فاصله تشکیل و با هر تعداد عضو شرکت کننده، جلسه «رسمیت» می‌یابد. تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه (اصالتاً یا وکالتاً) معتبر خواهد بود.
تبصره- در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس می‌باشد احراز حد نصاب فوق‌الذکر ضروری نیست و انتخاب از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقها و با رأی مخفی انجام می‌شود.
ماده ۱۶- «مجمع عمومی» توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود و منشی و دو ناظر از، بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد. در اولین مجمع عمومی رئیس نیز انتخابی خواهد بود. مذاکرات مجمع در صورتجلسه‌ای توسط منشی درج و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان و یک نسخه به دبیرخانه کانون ارسال می‌شود.
ماده ۱۷- وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه بطور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است :
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ انتخاب یا عزل بازرس اصلی و علی‌البدل.
پ ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه کانون و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
ث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد کانون بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، شورای رابط و بازرس.
چ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
ح ـ بررسی گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.
خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات واصله از سوی هیأت مدیره کانون، شورای رابط یا سازمان نظام مهندسی استان.
د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده و یا در صلاحیت مجمع عمومی است.
ب) هیأت مدیره
ماده ۱۸- هرکانون دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که تعداد آن متناسب با تعداد اعضای کانون و به تفکیک رشته تا ۱۵۰ نفر از ۷ عضو و ۱۵۰ نفر تا ۱۰۰۰ نفر ۹ عضو و از ۱۰۰۰ نفر به بالاتر از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود.
تبصره۱ـ در هیأت مدیره هر کانون، از هر رشته اصلی که حداقل ۷ عضو در کانون دارد باید لااقل یک نفر عضویت داشته باشد مگر آنکه در آن رشته داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد. دراین صورت به تعداد مورد نیاز از میان داوطلبان سایر رشته‌ها برحسب بیشترین آراء مکتسبه انتخاب می‌گردند.پ
تبصره ۲ـ هیأت مدیره در هر یک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهد داشت. چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته کافی برای تعیین علی‌البدل نباشد، آن رشته فاقد عضو علی‌البدل در هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۱۹- مدت عضویت در هیأت مدیره ۳ سال است و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۰- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی
۴- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام.
۵- داشتن حداقل ۹ سال سابقه کار مفید و عملی در رشته و حرفه مربوط (دارنده پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه ۲).
۶- فاقد «محکومیت انتظامی» از درجه ۳ به بالا از ۳ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی.
تبصره ۱ـ اقلیت‌های دینی رسمی از شرط تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام مستثنا هستند.
تبصره ۲ـ احراز سابقه کار در اولین دوره انتخابات با وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی استان خواهد بود و در دوره‌های بعد احراز آن وسیله شورای رابط و با نظارت سازمان نظام مهندسی استان به شرح مواد آتی انجام می‌شود.
تبصره ۳ـ چنانچه در هر رشته داوطلبی با سابقه مندرج در بند (۵) این ماده وجود نداشته باشد داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید و عملی (دارنده پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه ۳) الزامی است.
ماده ۲۱- برای انجام انتخابات هیأت مدیره، شورای رابط هر کانون عنوان هیأت اجرایی انتخابات را دارد. دو نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به معرفی هیأت مدیره و یک نفر با معرفی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان (در تهران وزارت مسکن و شهرسازی) وظیفه هیأت نظارت انتخابات استان را عهده‌دار خواهند بود.
اعضای هیأت اجرایی نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.
تبصره ـ در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات رأساً به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۲- جلسات هیأت اجرایی با حضور حداقل ۳ نفر و نماینده هیأت نظارت رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء موافق معتبر می‌باشد.
ماده ۲۳- هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش‌های مقتضی آنها را اعلام نماید:
الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره و مدارکی که داوطلب باید همراه تقاضای خود ارسال کند.
ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی باشد و تعیین نشانی و محل‌های ثبت‌نام .
ت ـ اعلام روز و ساعت و محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود.
ث ـ تعیین و اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در استان مربوط.
ماده ۲۴- هیأت اجرایی موظف است با رعایت ماده (۲۰) این آئین‌نامه ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت‌نام جهت احراز شرایط داوطلبان از مراجع ذیربط استعلام و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلام‌ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به هیأت نظارت متقاضی اعلام نماید. افرادی که صلاحیت آنها رد شده است، می‌توانند ظرف مدت سه روز از تاریخ وصول نظریه، شکایت خود را بطور کتبی به هیأت نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. هیأت نظارت موظف است ظرف یک هفته پس از وصول شکایات به آنها رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد. پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله هیأت نظارت، هیأت اجرایی فهرست مذکور را تکثیر و توزیع نموده و حداقل ده روز قبل از برگزاری انتخابات آن را در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار یا از طریق مقتضی دیگر به اطلاع اعضاء برسند.
ماده ۲۵- هریک از اعضاء کانون می‌توانند با ارائه کارت عضویت همان استان به تمام یا هریک از نامزدها و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره رأی دهند. در صورتی که بیش از تعداد مذکور در ورقه رأی نوشته شود، اسامی اضافی از آخر حذف می‌شود و چنانچه اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده، نوشته شود آن اسامی نیز حذف می‌گردد.
تبصره- در اولین انتخابات، اعضای کانون با ارائه کارت موقت صادره از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در انتخابات شرکت خواهند کرد.
ماده ۲۶- پس از خاتمه رأی گیری، هیأت اجرایی زیر نظر هیأت نظارت اقدام به شمارش آراء نموده و افرادی که با رعایت مفاد ماده (۱۸) و تبصره‌های آن دارای رأی بیشتر باشند به ترتیب در فهرست به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل تعیین شده و اسامی مذکور، صورتجلسه و به امضای اعضای هیأت اجرایی و نظارت رسیده و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال می‌گردد تا پس از تأیید جهت اطلاع اعضا به نحو مقتضی اعلام و کلیه مدارک مربوط به انتخابات به دبیرخانه کانون ارسال و وظیفه هیأت اجرایی و نظارت خاتمه می‌یابد.
ماده ۲۷- هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خزانه‌دار برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای هیأت رئیسه در سال‌های بعد بلامانع است.
رئیس هیأت مدیره رئیس کانون استان نیز می‌باشد.
ماده ۲۸- جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات هیأت مدیره بر حسب تعداد اعضای اصلی (۱۱،۹،۷نفر) به ترتیب با ۴، ۵ و ۶ رأی معتبر خواهد بود. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.
تبصره: در صورت فوت، استعفا یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیأت مدیره یا غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در مدت شش ماه عضو مذکور مستعفی شناخته شده و از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۹- اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
۱- برنامه‌ریزی به منظور جلب مشارکت افرادی که در امور حرفه‌ای موضوع این آیین‌نامه فعالیت دارند.
۲- ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های کاردان فنی مربوط به ساختمان از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی،فنی،آموزشی و انتشارات.
۳- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش آنها.
۴- تنظیم روابط بین کاردانهای فنی با صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان.
۵- تنظیم روابط بین کاردانهای فنی با کارفرمایان.
۶- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی
۷- تهیه و تنظیم برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه کانون و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۸- تهیه و تصویب نظام‌نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی کانون.
۹- تنظیم امور اداری و مالی کانون طبق مقررات و نظام‌های مربوط.
۱۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۱۱- افتتاح حساب بانکی به نام کانون نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور کانون و پرداخت هزینه‌ها.
۱۲- تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش و انتخاب وکیل.
۱۳- همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و این آئین‌نامه‌ها.
۱۴- ایجاد تسهیلات لازم به منظور بازآموزی یا آموزش‌های لازم حرفه‌ای.
۱۵- فعالیت و ایجاد تسهیلات برای ارتقاء دانش فنی و حرفه‌ای آنها.
۱۶- انتشار خبرنامه.
۱۷- انجام مشورت و کسب رهنمودهای لازم از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه‌های آموزشی، حرفه‌ای و فنی.
۱۸- ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی استان و همکاری با شورای مذکور.
۱۹- اجرای وظایفی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در جهت نیل به اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان به عهده کانون گذاشته می‌شود.
۲۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت اعلام آگهی‌ها و اعلامیه‌های کانون.
۲۱- ایجاد شعبه یا نمایندگی در شهرستانهای استان.
پ – شورای رابط
ماده ۳۰- به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر بین حرفه مهندسی و سایر حرفه‌های وابسته به آن و همکاری بین سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و کانون کاردانهای فنی ساختمان شورایی به نام شورای رابط متشکل از ۵ عضو، دو نفر از اعضای هیأت مدیره کانون به معرفی هیأت مدیره کانون، دو نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان به معرفی هیأت مدیره سازمان و یک نفر نماینده وزارت مسکن و شهرسازی استان در هر کانون تشکیل می‌گردد.
تبصره: مدت تصدی اعضای مذکور ۳ سال است و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
ماده ۳۱- وظایف شورای رابط
۱- همکاری و هماهنگی با هیأت مدیره کانون جهت ایجاد ارتباط مناسب حرفه‌ای بین اعضای کانون و سازمان مهندسی استان.
۲- همکاری و هماهنگی با هیأت مدیره کانون جهت برگزاری دوره‌های بازآموزی و ایجاد امکانات و تسهیلات آموزشی برای اعضای کانون.
۳- ارائه برنامه و نظرات مشورتی به هیأت مدیره در نحوه راهبرد کانون و ارائه گزارش به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان.
۴- نظارت بر نحوه عملکرد اعضاء و هیأت مدیره کانون و ارائه گزارش به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان.
ماده ۳۲- جلسات شورای رابط حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل و تصمیمات آن با (۳) رأی معتبر خواهد بود.
ت- بازرس (بازرسان)
ماده ۳۳- هر کانون برحسب تعداد اعضاء تا ۱۵۰ نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد داشت که هم زمان با انجام انتخابات هیأت مدیره وسیله مجمع عمومی از بین اعضای کانون برای مدت ۳ سال انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره: در مورد داوطلبان تصدی بازرسی کانون به همان شیوه انتخاب داوطلبان برای اعضای هیأت مدیره عمل می‌گردد.
ماده ۳۴- وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می‌شود :
۱- اظهارنظر درباره صحت صورت دارایی‌ها و صورتحساب‌های دوره عملکرد و ترازنامه‌هایی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی .
۲- اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای مجمع عمومی تهیه نموده است.
۳- اظهارنظر در مورد اقدامات و عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.
۴- بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کانون را از هیأت مدیره مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.
ث) کمیته انتظامی
ماده ۳۵- در هر کانون کمیته‌ای تحت عنوان کمیته انتظامی متشکل از ۳ نفر، یک نفر به انتخاب هیأت مدیره کانون از بین اعضای کانون، یک نفر به انتخاب شورای رابط و یک نفر به انتخاب شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل می‌شود، کمیته مذکور در ارتباط با تخلفات انضباطی و انتظامی اعضای کانون با شورای انتظامی استان همکاری و انجام وظیفه می‌نماید.
کمیته انتظامی پس از وصول شکایت و یا با دریافت اعلامیه شورای انتظامی استان اقدام به تشکیل پرونده و رسیدگی مقدماتی نموده و حسب مورد از محل بازدید و از اظهارات شاکی و متشکی‌عنه و سایر اشخاصی که با موضوع شکایت ارتباط دارند صورت مجلس و گزارش تهیه کرده و سپس نظر خود را مبنی بر رد و یا ورود شکایت، پرونده تکمیل شده را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان ارسال می‌دارد. تصمیمات کمیته انتظامی با ۲ رأی موافق معتبر است.
ماده ۳۶- به منظور ایجاد تمرکز و انسجام بیشتر بین کانونهای استان و بهره برداری از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در هر استان، وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می‌تواند در فواصل زمانی مناسب (حداکثر یک بار در سال) ترتیب گردهمایی اعضای هیأت مدیره کانونها را فراهم آورد

منبع : سایت عمران پویا