نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : سقف ها

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : سقف ها

[سقف ها]
سقف ها در اسكلت های فولادی به طور معمول از انواع زیر هستند:
سقف های تیرچه بلوك با بلوكهای سفالی یا بتنی
سقف های تیرچه بلوك با بلوكهای پلی استایرن
سقف های تیرچه بلوك با تیرچههای كرمیت
سقف های مختلط بتن و تیرچه فولادی (Composite)
سقف های مختلط عرشه فولادی (Steel Deck)
[سقف های تیرچه بلوك با بلوك های سفالی، بتنی و یا پلی استایرن]
۱- تیرچه ها باید استاندارد باشند و مشخصات آن باید منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۹۰۲ باشد.
۲- با توجه به تفاوت وزنی بلوكهای مورد استفاده در سقفهای تیرچه بلوك استفاده از انواع بلوكهای سفالی، بتنی یا پلی استایرنی باید در تطابق با نقشه های سازه باشد.
۳- اجرای میلگردهای اوتكا در تكیه گاه تیرچه الزامیست.
۴- اجرای میلگردهای ممان منفی در تكیه گاه هر یك از تیرچه ها مطابق نقشه های سازه الزامیست.
۵- بر اساس استاندارد حداقل عرض پاشنة تیرچه ها در صورت استفاده از بلوكهای سفالی یا بتنی باید ۱۲سانتیمتر و در صورت استفاده از بلوكهای پلی استایرن باید ۱۴ سانتیمتر باشد.
۶- اولین زیگزاگ تیرچه تا حد امكان باید به تكیه گاه تیرچه نزدیك باشد.
۷- فواصل جوشهای اتصال زیگزاگ ها به میلگردهای طولی نباید از ۲۰ سانتیمتر بیشتر باشد.
۸- به منظور تامین عملكرد دیافراگم سقف، میلگردهای حرارتی، میلگردهای ممان منفی و میلگردهای اوتكا باید از روی بال فوقانی تیرهای اصلی عبور نمایند و بتن رویه باید سطح بالایی تیرهای اصلی را در بر گیرد. بدین منظور در صورتیكه ارتفاع تیرهای اصلی از ضخامت سقف سازهای بیشتر باشد لازم است ضمن كسب مجوز كتبی از محاسب پروژه، با اجرای نشیمن در جان تیر اصلی، تیرچه ها را بالاتر از تراز بال زیرین تیرهای اصلی مستقر نمود.
۹- مشخصات بلوكهای پلی استایرن مورد استفاده در سقفهای تیرچه بلوك باید منطبق بر ضوابط استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸ باشد. در این استاندارد ابعاد هندسی، نوع ماده كُندسوز، مقاومت بلوك تحت بار حین اجرا و چگالی ماده پلی استایرن ذكر شده است.
۱۰- بر اساس ضوابط استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸ ،باید سطوح زیرین سقف های تیرچه بلوك با بلوك های پلی استایرن به منظور محافظت بلوكها در برابر حریق با رابیتس و اندود گچی یا صفحات گچی حداقل به ضخامت ۱.۵ سانتی متر پوشش داده شود. رابیتس باید با اتصالات مكانیكی یا مفتول های فلزی به تیرچه متصل شده باشد.
۱۱- به منظور اجرای سقف كاذب لازم است با روشهای اصولی امكان اجرای آهن كشی سقف كاذب میسر گردد. بدین منظور معمولاً قبل از بتن ریزی سقف میلگردهایی به شكل عصایی به تعداد و به طول كافی به صورت آویز پیش بینی می شود. شكستن تیرچه ها و بتن اعضای سازه به منظور ایجاد اتصال به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
[سقف های تیرچه بلوك كرمیت]
۱- جزییات مقاطع تیرچه های كرمیت و اتصال تیرچه ها به تیرهای اصلی باید منطبق بر نقشه های مصوب سازه باشد.
۲- با توجه به اینكه به طور معمول فواصل تیرچه های كرمیت بیشتر از تیرچه های خرپایی ساخته شده از میلگرد می باشد لازم است بلوك پلی استایرن مورد استفاده از چگالی و استحكام كافی در برابر بارهای حین اجرا مطابق ضوابط استاندارد ۱۱۱۰۸ ایران برخوردار باشد.
۳- به منظور تامین ضابطة بند ۹-۱۴-۶-۲-۱ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مبنی بر رعایت حداقل عرض جان بتنی تیرچه برابر با ۱۰ سانتیمتر لازم است حداقل عرض پاشنة تیرچه ها در صورت استفاده از بلوكهای سفالی یا بتنی ۱۲سانتیمتر و در صورت استفاده از بلوك های پلی استایرن ۱۴ سانتیمتر باشد.
۴- سطوح زیرین تیرچه های كرمیت باید با استفاده از پوشش های مناسب در برابر خوردگی محافظت شوند.
۵- رعایت ضوابط بندهای ۱۰ و ۱۱ تیرچه های خرپایی ساخته شده از میلگرد در مورد تیرچه های كرمیت نیز الزامیست.
۶- با توجه به اینكه تیرچه های كرمیت به طور معمول بدون شمع بندی اجرا میشوند، لذا همواره باید تدابیر لازم به منظور جلوگیری از كمانش جانبی عضو فوقانی تیرچه ها تحت بارهای حین اجرا و قبل از گیرش بتن توسط محاسب پیش بینی شده و نوع و فواصل قیدهای عرضی در نقشه های سازه ذكر شود. توجه شود پس از بتن ریزی كمانش جانبی یال فوقانی قابل رویت نخواهد بود. به منظور ایجاد مهار جانبی یال فوقانی تیرچه كرمیت حداقل توصیه شده است كه میلگردهای فوقانی كلاف عرضی سقف به عضو فوقانی تیرچه ها جوش شود.
۷- لازم است انتهای ورق زیرین تیرچه در تكیه گاه به طول حداقل ۵ سانتیمتر و بعد حداقل ۳ میلیمتر به پروفیل فولادی تكیه گاه جوش شود. یال فوقانی تیرچه نباید به تكیه گاه جوش شود.
[سقف های مختلط بتن با تیرچه فولادی (Composite)]
۱- جزییات مقاطع تیرچه ها، اتصالات آنها به تیرهای اصلی و جزییات قالببندی و اجرای دال رویه باید منطبق بر نقشه های سازه باشد.
۲- با توجه به اینكه سقفهای مركب با دو روش طراحی و اجرا میشوند (با و بدون شمع بندی) و هر یك از روشها در طراحی مقاطع سازه تاثیر گذار هستند، لذا لازم است حتماً نیاز و یا عدم نیاز به شمع بندی توسط محاسب سازه در نقشه های سازه ذكر شود و اجرای سقف بر این اساس انجام گردد.درصورت مسكوت بودن، لازم است موضوع توسط مجری از محاسب استعلام گردد.
۳- نوع برشگیرها، تعداد و جهت قرارگیری برشگیرها و محلهایی كه لازم است برشگیر بر روی آن نصب شود (تیرچه ها، تیرهای فرعی و تیرهای اصلی) باید در نقشه های سازه ذكر شده باشد و اجرای آن بر اساس نقشه ها انجام شود.
[سقف های مختلط عرشه فولادی (Steel Deck)]
۱- جزییات مقاطع تیرچه ها، اتصالات آنها به تیرهای اصلی، جزییات عرشه فولادی، آرماتوربندی و اجرای دال رویه باید منطبق بر نقشه های سازه باشد.
۲- جزییات هندسه عرشه فولادی اعم از گام شیارهای ورق، ضخامت ورق و ابعاد هندسی آن باید در نقشه های سازه ذكر شده باشد و اجرای آن بر اساس نقشه ها انجام شود.
۳- مجری باید عرشه فولادی مورد نظر را از بین تولیدكنندگان عرشه فولادی دارای گواهینامه فنی از مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی انتخاب و خریداری نماید. با توجه به تفاوت نقش برجستگی های موجود بر روی ورقهای عرشه فولادی تولیدكنندگان مختلف كه منجر به تفاوت در چسبندگی بتن و فولاد میگردد براساس آیین نامه ASCE و SDI لازم است كلیه تولیدكنندگان عرشه فولادی نسبت به انجام آزمایشات لازم اقدام و تاییدیه های لازم را از مراجع قانونی اخذ نمایند.
۴- درصورتیكه مشخصات فنی یا هندسی عرشه فولادی خریداری شده مغایر با جزییات مندرج در نقشه های سازه باشد لازم است مشخصات جدید به تایید محاسب پروژه برسد.
۵- نوع برشگیرها، تعداد برشگیرها و محلهایی كه لازم است برشگیر بر روی آن نصب شود (تیرچه ها، تیرهای فرعی و تیرهای اصلی) باید در نقشه های سازه ذكر شده باشد و اجرای آن بر اساس نقشه ها انجام شود.
۶- حداقل ضخامت ورق های عرشه فولادی ۰.۸ میلی متر و ارتفاع پروفیل ورق نباید از ۷.۵ سانتی متر بیشتر باشد.
۷- درصورت استفاده از گلمیخ سرپهن به عنوان برشگیر لازم است جوش اتصال به صورت ۳۶۰ درجه پیرامون گلمیخ را دربر گرفته و از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد. علاوه بر بازدید عینی باید آزمایش خم گلمیخ تحت زاویة ۳۰ درجه نسبت به راستای قائم مطابق نشریه شماره ۲۲۸ سازمان مدیریت (و یا استاندارد ۱۴۵۵۵ EN)بر روی موارد مشکوک انجام شود.
۸- محافظت سقف های عرشه فولادی در برابر حریق بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور لازم است راهكارهای مناسب از طراح سازه استعلام گردد. به طور معمول از تعبیه میلگردهای اضافی در قعر قالب و استفاده از پوششهای ضد حریق (Fire Proof) استفاده میشود.
۹- درصورت جایگزین نمودن سیستم عرشه فولاد (Steel Deck) بجای سقف مختلط بتن و تیرچه فولادی (Composite) لازم است به دلیل توزیع مجدد بارهای ثقلی بر روی تیرها، محاسبات اجزای باربر سازه ساختمان مجدداً توسط محاسب پروژه مورد بازنگری قرار گیرد.

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۲۱:۵۴ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

دو × 4 =