تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران سال ۱۳۹۷

#رشته عمران

۱۳۰۳۰علیابراهیمی
۲۳۰۲۹مهدیاحمدی نژاد
۳۳۰۱۱محمدرضاادیب رمضانی
۴۳۰۰۴محموداستاد رحیمی
۵۳۰۹۹محمداسکندری
۶۳۱۱۷علیرضااسماعیل نژادشمالی
۷۳۱۲۳امیرحسیناسمعیلی
۸۳۰۲۲سهیلاسمعیلی دورانی
۹۳۰۸۳اباصلتاصغری
۱۰۳۰۹۵مجیداصل دهقان
۱۱۳۱۱۶عباساکبر پور نیک قلب رشتی
۱۲۳۰۶۴بردیااکبروند هیر
۱۳۳۰۰۹سیامکالهی فر
۱۴۳۰۶۶سید مهدیاورعی میرزمانی
۱۵۳۰۳۹رضاآستانه اصل
۱۶۳۱۲۵سعیدآسویار
۱۷۳۰۹۱مجتبیآمری نیا
۱۸۳۰۰۷محمدرضابهمئی
۱۹۳۰۶۷نادرترکمن
۲۰۳۰۲۳شهرامجابری
۲۱۳۰۴۲بابکجاوید آهنگرچی
۲۲۳۰۱۴شاهینجعفرنژاد
۲۳۳۰۴۶بی تاجمالی
۲۴۳۰۴۸علیرضاچوب ساز
۲۵۳۰۴۹فرزادحاتمی برق
۲۶۳۰۲۷محمدحسن پور
۲۷۳۰۷۳اسماعیلحسن نژاد کلو
۲۸۳۰۴۳رضاحسنی شیرکوهی
۲۹۳۰۲۸فریدحیاتی
۳۰۳۰۷۱احمدخرم
۳۱۳۱۰۷منصورخسروی ریکائی
۳۲۳۰۴۱بیژنخطیبی
۳۳۳۰۵۵امیر اسماعیلدربانی
۳۴۳۰۱۹اصغردهقان بنادکی
۳۵۳۰۶۸علیرضارازقی
۳۶۳۰۵۸جهانگیررستم زاده
۳۷۳۰۹۳مهدیرشیدزاده‌ ممقانی
۳۸۳۱۱۸کریمرشیدی پور
۳۹۳۰۲۵مجتبیرضائی
۴۰۳۰۶۵ایرجرهبر
۴۱۳۰۵۷پویارهنمائی ذکاوت
۴۲۳۰۷۹پیامرئیسی اصل
۴۳۳۰۸۷محمدرضازارع ابراهیم آباد
۴۴۳۰۷۰علیزاغی حقیقی
۴۵۳۰۹۸عباسزرکوب
۴۶۳۰۴۵محمودسردار
۴۷۳۱۲۰مهرانسلطانی‌راد
۴۸۳۰۱۶مهدیسلیمی فر
۴۹۳۱۲۷سعیدشاکر
۵۰۳۰۵۰نیک نامشاکرمنتظر
۵۱۳۰۵۹رحیمشاکی باهر
۵۲۳۰۵۱حمیدرضاشامی
۵۳۳۱۲۸حسنشاه محمدی
۵۴۳۰۰۲محبوبهشرکاء
۵۵۳۰۵۴حمزهشکیب
۵۶۳۰۴۴مجتبیصابر
۵۷۳۱۱۱حمیدصابری
۵۸۳۰۳۷خشایارصادقی
۵۹۳۰۳۳مجتبیصادقی اشکوری
۶۰۳۰۷۲پیمانصباحی
۶۱۳۰۳۵سیروسصدر نفیسی
۶۲۳۰۶۳کریمصلاحی مهر
۶۳۳۰۷۶حبیبصمدزاد
۶۴۳۰۶۹کامبیزصمدزاده
۶۵۳۰۷۵اسکندرعباسی
۶۶۳۱۱۳بهروزعسگریان
۶۷۳۰۷۷محمدرضاعطرچیان
۶۸۳۰۸۴علیعطوفیان
۶۹۳۰۰۶شهزادعلیزاده
۷۰۳۰۲۴حسنعیوضی
۷۱۳۰۱۸امیرحسینفتوحی
۷۲۳۰۰۸علیرضافتوره چی
۷۳۳۰۶۰محسنفخرائی راد
۷۴۳۰۹۶مهیارفرنیا
۷۵۳۱۱۰علیرضافروغی
۷۶۳۰۸۰افشینفیروزی بویاغچی
۷۷۳۱۲۹محمدقمری حبشی
۷۸۳۱۰۳نصرت الهکاشانی
۷۹۳۰۳۲قدرت الهکاظمی
۸۰۳۰۷۸سعیدکروبی
۸۱۳۰۱۷نویدگنجیان
۸۲۳۰۱۵مجیدگودرزی
۸۳۳۱۰۰احمدگودرزی
۸۴۳۰۰۵حسینلطفی
۸۵۳۱۱۹آرمان رضامحدث
۸۶۳۰۸۵عیسیمحدث مجتهدی
۸۷۳۰۶۲مهدیمحرمی شام اسبی
۸۸۳۰۳۸سید مجیدمحسنی سهی
۸۹۳۰۶۱محمدرضامحمدزاده‌ آخیجهانی
۹۰۳۰۸۸بهروزمحمدی
۹۱۳۱۲۲علیرضامروجی
۹۲۳۱۰۸حامدمشفق شلمانی
۹۳۳۰۹۴رامینمصباح زاده
۹۴۳۰۳۴امیر حسینمفید
۹۵۳۱۰۲عامرملکیان
۹۶۳۰۵۳محمدمهدوی فر
۹۷۳۰۹۷هاشممولائی قلیچی
۹۸۳۰۰۱سید وحید رضامیر لوحی فلاورجانی
۹۹۳۱۱۴سید احمدمیرجعفری تفتی
۱۰۰۳۰۳۶علیرضانفریه
۱۰۱۳۰۹۰محمدرضانوریان شمیرانی
۱۰۲۳۱۲۶مهردادنوعی
۱۰۳۳۱۰۵مهنوشنوید
۱۰۴۳۰۸۲عباسهادیان
۱۰۵۳۱۱۵پژمانوهاب کاشی
۱۰۶۳۰۱۰محمد مهدییوسفی
۱۰۷۳۰۵۲سید امینیوسفی

#رشته معماری

۱۱۰۲۲ولیایرانی علمداری
۲۱۰۲۹شهرامپیمان
۳۱۰۲۸بیژنثابتی مطلق
۴۱۰۴۵مریم تاجحاجی محمدرضا تهرانی
۵۱۰۲۰میرنجم الدینحکمیان
۶۱۰۲۴الههرادمهر
۷۱۰۱۹حسام الدینراقی
۸۱۰۰۱امیر رضاروحی زاده
۹۱۰۴۴امیر هوشنگزاریان
۱۰۱۰۲۵فربودسعادت
۱۱۱۰۱۵سعیدسعیدیان
۱۲۱۰۳۳فخرالدینسلیمانی راد
۱۳۱۰۳۹فرزانشیروان بیگی
۱۴۱۰۴۱مسعودصداقتی
۱۵۱۰۳۶فرامرزصدیق مقدم
۱۶۱۰۲۷محمدطاهری
۱۷۱۰۳۸فرهادفرحناک
۱۸۱۰۲۶حجتفولاد
۱۹۱۰۳۰مهرانقنبری مطلق
۲۰۱۰۱۲داریوشکاوسی
۲۱۱۰۰۸محمدکنگانی
۲۲۱۰۰۹آرمینگلشاهی
۲۳۱۰۳۵داودمجدنیا
۲۴۱۰۴۰سید محمد حسینمرتضوی
۲۵۱۰۱۰علیمقدس حسین زاده
۲۶۱۰۳۷علیملکی
۲۷۱۰۰۵علی اکبرنبی ئی
۲۸۱۰۲۳عبدالرسولنصیری
۲۹۱۰۱۳مهردادهاشم زاده همایونی
۳۰۱۰۱۸حسنیگانگی

#رشته مکانیک

۱۴۰۱۱حسیناکبریان راد
۲۴۰۱۹کورشالیاسی بختیاری
۳۴۰۲۵عباسعلیآرامی
۴۴۰۱۳محسنجعفری فشارکی
۵۴۰۰۳حمیدرضاجمال آبادی
۶۴۰۱۰محمدحسینخریدار
۷۴۰۲۶حمیدخوب بخت
۸۴۰۰۶فرشادسرائی
۹۴۰۱۶سید علیصدر واقفی
۱۰۴۰۱۵فرشادفرهادی
۱۱۴۰۰۷رامینقاسمی اصل
۱۲۴۰۲۲محسنقالیچه باف یزدی
۱۳۴۰۲۰سید صادققرشی
۱۴۴۰۲۱محسنمردانی
۱۵۴۰۱۴محمودمقدم
۱۶۴۰۱۷مسعودمهروحی
۱۷۴۰۰۴سید علیرضامیرجعفری
۱۸۴۰۲۷جوادنوری
۱۹۴۰۰۸سید علیرضاهندی

#رشته برق

۱۵۰۱۷محمدبلوریان
۲۵۰۰۳کامرانتیموری
۳۵۰۱۵جوادعلمائی
۴۵۰۱۳مرتضیعنایت
۵۵۰۰۸سیدمحمدغرضی
۶۵۰۱۰علیکریمی انچه
۷۵۰۱۱فرامرزگلشنی
۸۵۰۰۹محمودمشهدبان
۹۵۰۰۵سید علیموسوی
۱۰۵۰۰۱سید محمدهاشمی
۱۱۵۰۰۴شهرامیعقوبی

#رشته نقشه برداری

۱۶۰۰۴رامینفرزانه پور
۲۶۰۰۳محسنمحمودیه‌دهکردی
۳۶۰۰۱بهمنمؤمنی مقدم
۴۶۰۰۲شمسنوبخت دودران

#رشته ترافیک

۱۷۰۰۲بهزادبیهقی
۲۷۰۰۱کامبیزرضوی
۳۷۰۰۳حسنزیاری

#رشته شهرسازی

۱۲۰۰۲الهامامینی
۲۲۰۰۵غلامرضاآزاد منجیری
۳۲۰۰۱سیمینحناچی
۴۲۰۰۴محسنکوچکزاده

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

زمان اعلام لیست تایید صلاحیت شدگان در انتخابات نظام مهندسی استان تهران سال ۱۳۹۷

تایید صلاحیت ۱۷۹ نفر برای شرکت در انتخابات نظام مهندسی استان تهران، روز سه‌شنبه اسامی افراد تایید صلاحیت شده منتشر می‌شود

نایب رییس هیئت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی گفت: ۱۷۹ نفر در شهر و استان تهران برای نامزد شدن در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی تایید صلاحیت شدند که اسامی آنان روز سه‌شنبه در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر می‌شود.

سید محمد صادق موسوی خلخالی نایب رییس هیئت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی درباره روند برگزاری انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداها اظهار کرد: در اجرای ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با دعوت رئیس دستگاه نظارت انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تاریخ ۲۸ خردادماه سال ۹۷، مدیرکل راه و شهرسازی استان ۱۴ نفر از اعضای واجد شرایط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را دعوت و آنان از بین این تعداد، هفت نفر را انتخاب و به ریاست دستگاه نظارت استان معرفی کردند.

وی ادامه داد: طی حکمی عضویت این افراد به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب، صادر و ابلاغ شده که این افراد محمد شهاب سید جلالی گنابادی، علی اکبر رضایی جعفری، میرمحسن حسام میراسکندری، سید محمد صادق موسوی خلخالی، محمدرضا ساعتچی، علی محمد عبدی قهرودی و سید محسن موسوی مسعود آبادی هستند.

موسوی خلخالی بیان کرد: همزمان دستگاه نظارت استان نیز تعیین شد که محمدنادر محمد زاده، پرویز فیروز، داوود صیفوری، علی پورجوادی و شیدا آدا باقری اعضای آن می‌باشند.

وی افزود: در اجرای ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اولین جلسه هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تاریخ ۲۹ خردادماه تشکیل و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب و سپس نسبت به مطالعه و بررسی نظام نامه انتخابات ابلاغی خرداد ماه سال ۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی پرداختند و نسبت به برنامه ریزی، تعیین محل استقرار هیات اجرایی، تجهیز محل کار و جذب حداقل نیروی انسانی مورد نیاز اقدام و فعالیت‌ها بر اساس جدول زمان بندی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.

نایب رییس هیئت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی درباره این اقدامات و فعالیت‌ها گفت: درخواست تعداد اعضاء به تفکیک رشته‌های اصلی هفت گانه ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، صدور آگهی دعوت قبول متقاضیان نامزدی در هیئت مدیره سازمان و نظام مهندسی ساختمان استان، دریافت مدارک، بررسی و کنترل و اعلام کسری به متقاضیان و تکمیل پرونده‌ها، استعلام صلاحیت نامزدها از مراجع مختلف از قبیل اداره کل اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، شورای انتظامی استان، شورای انتظامی کشوری، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سایر مناطق صدور پروانه ساختمانی‌های استان، بررسی پاسخ استعلام وضعیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان از مراجع ذی ربط و سایر مدارک و سوابق موجود، اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت نامزدها، اعلام به نامزدهای رد صلاحیت شده، وصول شکایات کسانی که رد صلاحیت شده‌اند و رسیدگی به شکایات و تمام مدارک نامزدها توسط دستگاه نظارت استان از فعالیت‌های هیات اجرایی بوده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود پس از اعلام نظر قطعی دستگاه نظارت، طی روزهای آینده آگهی فهرست نهایی نامزدها در روزنامه‌های محلی و کثیر الانتشار منتشر شود.

موسوی خلخالی درباره تعداد شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان در هشتمین انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی گفت: تعداد ۲۳۲ نفر به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کردند که پیش بینی می‌شود تعداد ۱۷۰ نفر واجد شرایط شناخته شوند.

وی در خصوص اقدامات دستگاه نظارت بیان کرد: عمده وظایف دستگاه نظارت، نظارت برحسن انجام وظایف به موقع، دقیق و کامل هیات اجرایی است که نمایندگان دستگاه نظارت در تمام جلسات هیئت اجرایی انتخابات حضور فعال داشته و در مراحل انجام کار از قبیل انتخاب محل هیات اجرایی انتخابات، محل شعبات اخذ رأی، تعیین روز انتخابات، انتشار به موقع و صحیح اطلاعیه‌های انتخاباتی، ثبت نام داوطلبان، انتخاب سیستم الکترونیکی برگزاری انتخابات، بررسی و صلاحیت نامزدها و اتخاذ تصمیم نسبت به تأیید یا ردآنان حضور فعالیت کردند و در موارد لزوم برقراری ارتباط با استانداری، اداره کل اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و سایر دستگاهای اجرایی استان و انجام مکاتبات لازم همکاری دارند.

نایب رییس هیئت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی درباره تفاوت روند برگزاری انتخابات امسال با سالهای گذشته گفت: عمده‌ترین تفاوت این دوره با دوره‌های قبل محدودیت‌هایی در مورد ثبت نام نامزدهابراساس نظام نامه انتخابات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است که این موارد شامل نداشتن تعارض منافع، داشتن پروانه اشتغال پایه یک این دوره، ۲ سال سابقه پس از دریافت پروانه اشتغال بکار پایه یک و یک سال سابقه از تاریخ انتقال از استان دیگر است.

وی در مورد نحوه برگزاری انتخابات برخلاف دوره‌های قبل اظهار کرد: برگزاری انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود و به جای ۳۱ شعبه اخذ رأی ۳۸ شعبه اخذ رأی آن هم درمدارس مختلف در سطح استان در نظر گرفته شده است.

موسوی خلخالی در خصوص فرآیند تأیید صلاحیت و موارد در نظر گرفته شده بیان کرد: برای احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره علاوه بر تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران باید شرایطی داشته باشند.

وی تصریح کرد: این شرایط شامل داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، دارا بودن صلاحیت علمی، عملی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین نامه اجرایی قانون هستند.

نایب رییس هیئت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی افزود: بر این اساس ۱۷۹ نفر در شهر و استان تهران برای نامزد شدن در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی تایید صلاحیت شدند که اسامی آنان روز سه‌شنبه در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر می‌شود.

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه سیستم ارجاع کار دارای اشکالات زیادی بود گفت: هرچند این سیستم محسناتی هم به همراه دارد، اما اشکال بزرگ آن این است که در این سیستم همه مهندسان در یک سطح قرار می‌گیرند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهندس محمدزاده در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه در سیستم ارجاع کار مهندسان دارای سطح بالاتر با مهندسان دارای سطح پایین‌تر در سطح جداگانه‌ای قرار نمی‌گیرند و سازمان نظام مهندسی به نوبت به مهندسان کار ارجاع می‌کند.

وی توضیح داد: درواقع اگر یک مهندس به خوبی نظارت نکند و ساختمان بی‌کیفیتی را تحویل دهد، در همان سطحی قرار می گیرد که یک مهندس دیگری، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت می کند. در چنین شرایطی به طور قطع ارتقای کیفیت مهندسی نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در حالتی که ناظر را نظام مهندسی انتخاب می‌کند، ناظر بعد از اینکه انتخاب می‌شود، با مالک می‌تواند به هر نتیجه‌ای برسد. شهرداری هم که در این فرآیند تکلیف کنترل و بازرسی را برعهده ندارد و حاصل آن همین وضعیتی می‌شود که اکنون با آن مواجهیم و نظارت دقیق ساختمان ها تا حدود زیادی به وجدان شخصی آن ناظر برمی گردد.

محمدزاده با بیان اینکه در این فرآیند ما از یک جنبه به موضوع نگاه می‌کنیم، افزود: هرچند گفته می شود که سیستم ارجاع کار، امور سازمان نظام مهندسی را ساماندهی می کند و نظم می بخشد و از آنجایی که مهندسان با مالک ارتباطی ندارند، روش بهتری است، اما در این بین صحبت از یکسری حلقه‌های پیوسته است که اگر این حلقه‌ها به درستی کار نکنند، حتما آسیب خود را به حلقه های دیگر می‌زنند.

انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی مانع از مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ نشد

این مسئول در پاسخ به این پرسش که با توجه به تخلفات شهرداری در قالب کمیسیون ماده ۱۰۰، آیا این نهاد صلاحیت قبول مسئولیت کنترل و بازرسی ساختمان ها را دارد گفت: نکته این است که ما تا به حال هم که سازمان نظام مهندسی، مسئولیت کنترل ساختمان ها را از طریق مهندسان ناظری که معرفی می‌کرد، برعهده گرفته بود؛ نتیجه مطلوبی از ماده ۱۰۰ نگرفته بودیم و درواقع این موضوع مانع از آن امر نشده بود.

وی با تاکید بر اینکه البته حتما شهرداری‌ها باید به وظایف خود عمل کنند، یادآور شد: نکته بعدی این است که شورای عالی یک مصوبه ای دارد که حدود یکسال از این مصوبه می‌گذرد و در این مصوبه گفته شده که در ماده ۱۰۰ چه مواردی قابلیت جریمه دارد.

محمدزاده تاکید کرد: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مواردی قابلیت جریمه دارد که خلاف اصول، شهرسازی، بهداشتی و فنی و مهندسی و… نباشد. شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع، اصول شهرسازی را تعریف کرده است و اگر اصول شهرسازی در آنجا رعایت شود، بسیاری از ساخت‌وسازهایی که در ماده ۱۰۰ جریمه می‌شود، اصولا نباید جریمه شود.

بیمه ساختمان ها، حلقه گمشده رعایت اصول شهرسازی

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در ماده ۱۰۰ فقط شهرداری عضو نیست، ادامه داد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و یک نماینده از وزارت کشور عضو هستند و دبیری آن نیز بر عهده شهرداری است که پرونده‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند. اما مسئله این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ باید اصول شهرسازی را رعایت کند.

وی افزود: برای این منظور حتما باید حلقه بعدی یعنی بیمه در کنار قضیه قرار بگیرد و یا کسانی که مسئولیت ساخت‌وساز را برعهده دارند، باید ضمانت آنچه را که ساخته اند، بدهند. بنابراین اگر این اقدامات انجام نشود و حلقه‌ها به درستی کنار هم قرار نگیرند، دچار آسیب می شویم.

محمدزاده در عین حال تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به استناد قانون می‌گوید که ناظر برای کارفرما و مالک کار می‌کند، بنابراین کنترل ساختمان برعهده ناظر یا مالک نیست، بلکه وظیفه کنترل مربوط به شهرداری است و شهرداری باید برای تحقق این امر بازرسانی را در اختیار بگیرد تا بر ساختمان‌ها بازرسی و نظارت کنند.

این مسئول با اشاره به راهکاری که می‌تواند این حلقه را تکمیل کند، بیان کرد: در قانون راهکاری که برای آن پیش‌بینی شده، موضوع بیمه برای گارانتی و تضمین محصول نهایی است. تا زمانی که نفعی برای کنترل ساختمان پیش‌بینی نشود و این موضوع، وظیفه قانونی و الزام‌آور دستگاه‌های نظارتی نباشد، نمی توان نتیجه مطلوبی گرفت.

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

نظام مهندسی نیازمند اصلاحات درون‌سازمانی

بلاتکلیفی دستوالعمل ناظر انتخابی در شهرداری

زهرا نژاد بهرام بابیان مطلب فوق، گفت: نظام مهندسی یک بخش چندوجهی است که یک‌طرف حساب آن مردم و طرف دوم دولت است؛ بنابراین باید بدنه خود با نظارت‌های درون‌سازمانی اصلاح، بازبینی، ترمیم یا تغییر دهد.

وی بابیان اینکه سازمان نظام مهندسی باید به بدنه خود ناظر و واقف باشد عنوان کرد: در حال حاضر عدم نظارت به درون خود باعث شده حلقه ارتباطی این سازمان با یک‌طرف حساب یعنی مردم قطع شود.

نژاد بهرام گفت از سوی دیگر اگر سازمان نظام مهندسی خودتنظیمی درونی نداشته باشد تأثیرگذاری خود را بر بدنه دولت کمرنگ خواهد کرد بنابراین نیاز است منتخبان نظام‌مهندسی هشتم کم‌کاری در خصوص تنظیم مقررات مشخص، نظارت‌ها و بازرسی‌ها نداشته باشند.

نظام مهندسی از رسالت واقعی خود عدول کرده است

عضو هیئت‌رئیسه شورای پنجم شهر تهران با تأکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی برای حفظ حیثیت و درون‌مایه خود راهی به‌جز بازگشت به رسالت خود ندارد عنوان کرد: البته در طی سال‌های اخیر گام‌های بلند و شاخصی در این خصوص انجام‌گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر تقابل بخش حاکمیتی، دولتی و مردم با سازمان نظام مهندسی کاملاً به‌جا و طبیعی است. چراکه در طی سال‌های اخیر از رسالت اصلی خود عدول کرده است. البته این سازمان می‌تواند اعتماد و اطمینان ازدست‌رفته دو بخش دولتی و مردمی را بازگرداند چرا ظرفیت این سازمان به‌هیچ‌عنوان خرد و کوچک نیست.

عضو هیئت‌رئیسه شورای پنجم شهر تهران با اشاره به اینکه این سازمان با ساخت‌وساز ایمن و باکیفیت می‌تواند اعتماد را به جامعه برگرداند گفت: اعضای دوره هشتم باید مسائل صنف و شهر را درک کرده و در برابر مسئولیت اجتماعی اخلاق حرفه‌ای داشته باشند، به‌هرروی اگر تک‌تک اعضا به دنبال کار بادوام باشند می‌توانند نگرش جامعه را نسبت به نظارت بر ساخت‌وساز را تغییر دهند.

وی همچنین گفت: به‌هرحال آینده نظام‌مهندسی باید در دستان کسانی باشد که نسبت به مسئولیت اجتماعی وفادار باشند

بلاتکلیفی دستوالعمل ناظر انتخابی در شهرداری

نژاد بهرام با اشاره به دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه مهندس ناظر توسط مالک انتخاب شود، گفت: درگذشته مهندس ناظر از سوی سازمان نظام‌مهندسی به شهرداری تهران معرفی می‌شد اما اخیراً در جمع‌بندی که رسیده‌اند قرار است مهندس ناظر توسط خود مالک انتخاب شود.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان‌های مرتبط در کش‌وقوس این موضوع هستند، گفت: هنوز به تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه نرسیده‌اند و موضوع بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به اینکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تأکید شده که ناظر توسط مردم انتخاب شود و دیگر سازمان نظام‌مهندسی دخالتی نداشته باشد، گفت: این در حالی است که وزارت کشور معتقد است اگر این دستورالعمل صادرشده باید در هیئت دولت مصوب و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شود و فقط مختص شهر تهران نباشد.

نژاد بهرام با تأکید بر این موضوع که باید دستورالعمل مشخص شود گفت: در حال حاضر مردم در بلاتکلیفی هستند نه روال گذشته انجام می‌شود و نه روال جدید. درنتیجه پروانه‌ها از سوی شهرداری تهران صادر می‌شود اما کار وارد مرحله اجرا نمی‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که پرونده‌ها گیر مصوبه هیئت دولت شده‌اند، گفت: در حال حاضر تا تعیین تکلیف مهندس ناظر کار متوقف‌شده است و شهرداری تهران منتظر تعیین تکلیف دولتی‌ها در این زمینه است.

به گفته نژاد بهرام، در حال حاضر پرونده‌ها از سوی شهرداری صادر اما وارد مرحله اجرا نمی‌شود و کار متوقف‌شده است البته افرادی که درگذشته و قبل از این مصوبه مهندس ناظر خود را انتخاب کرده‌اند کار خود را انجام می‌دهند و برای آن‌ها مشکلی ایجاد نشده است.

منبع خبر رسانی

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

سایه گلوگاه‌های رانتی و اعتراض‌خیز در انتخابات نظام‌مهندسی

نظارت دقیق جایگزین امضای طلایی شود

محسن هاشمی رفسنجانی بابیان مطلب فوق، گفت: برای هیچ‌کس قابل‌پذیرش نیست که مشارکت یک جامعه ۱۲۰ هزار نفری حدود ۸ هزار نفر و کمتر از ۱۰ درصد باشد؛ بنابراین باید درصد مشارکت این اعضا ارتقا پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام متصدیان نظام مهندسی تا زمان انتخابات برای جذب مشارکت مهندسان فعالیت‌های جدی داشته باشند. عنوان کرد: البته این جذب مشارکت باید به‌گونه‌ای باشد که خود مهندسان ایمان واقعی به حضور و مشارکت داشته باشند.

هاشمی گفت: در حال حاضر مهندسان به‌واسطه وجود دغدغه‌های و چالش‌های متعدد در نظام‌مهندسی راغب به حضور در انتخابات نیستند؛ و متأسفانه در طی سال‌های اخیر این موارد به‌صورت کامل و جامع آسیب‌شناسی نشده است.

چالش های ۸ گانه سازمان نظام مهندسی

رئیس شورای شهر تهران بابیان اینکه چالش‌ها موجود در نظام‌مهندسی را می‌توان به ۸ بخش تقسیم کرد اظهار داشت: از این ۸ بخش ۴ مورد شامل درگیر شدن نظام‌مهندسی در فرایند بوروکراسی صدور پروانه و نظارت و افزوده شدن گلوگاه‌های رانت خیز و اعتراض برانگیز در نظام‌مهندسی به فعالیت‌های شهرداری، عدم فرایند کارآمد شفاف و قاطع رسیدگی به شکایات و تخلفات در نظام‌مهندسی، بی‌تفاوتی مجموعه نظام‌مهندسی به تخلفات صورت گرفته درگذشته در پروژه‌های بزرگ و کوچک شهر تهران، احساس بی‌عدالتی و باندبازی در میان اعضای عادی نظام‌مهندسی جز موارد اساسی است که این موارد باید هر چه سریع‌تر حل‌وفصل شود.

وی در خصوص موارد دیگر نیز گفت: انجام نشدن وظایف و فعالیت‌های اصلی یک تشکل مستقل و مردم‌نهاد مثل نظام‌مهندسی، انباشت پول و سرمایه در این سازمان که به‌صورت طبیعی منبع تخلف و رانت می‌شود، پیوند خوردن با جریانات سیاسی و کاهش وجه تخصصی و غیرسیاسی نظام‌مهندسی در دهه گذشته ازجمله مشکلاتی است که بر نظام‌مهندسی کشور چیره شده است.

نظام مهندسی بجای ایجاد امضای طلایی جنبه های نظارتی را تقویت کند

هاشمی رفسنجانی بابیان اینکه باید سازمان نظام‌مهندسی به جایگاه بالاتری برسد، اظهار داشت: اختیار و قدرتی که به نظام‌مهندسی داده‌شده بود می‌توانست موجب ایجاد تحولی مثبت در صنعت ساختمان و دانش فنی کشور شود؛ اما متاسفانه از این قدرت به نحو مطلوب استفاده نشد.

وی گفت: بر همین اصل تمامی منتخبان باید به شعارهای انتخاباتی خود عمل کرده و لازمه احیای جایگاه واقعی نظام‌مهندسی در جامعه و بین اعضای خود نیز بازگشت به جایگاه مدنی و پرهیز از پیوند زدن خود با بوروکراسی اداری است؛ درحالی‌که ماهیت مدنی این سازمان همین امر است.

هاشمی رفسنجانی در نهایت گفت: نظام‌مهندسی بجای تصدی‌گری و ایجاد امضای طلایی، جنبه‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات شهروندان را در خود تقویت کند.

منبع : سایت صما

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

اعتماد مردم به نظام مهندسی احیا گردد                                                                           

محسن هاشمی روز دوشنبه در سلسله جلسه های دستاوردهای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در حوزه ارتقا کیفیت ساخت و ساز شهر، افزود: این صنعت سیزده تا پانزده درصد اشتغالزایی در کشور ایجاد میکند و از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.

هاشمی با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت ساختمان، ادامه داد: سی درصد از اقتصاد کشور بطور متوسط در سیطره صنعت ساختمان و نظام مهندسی است.

وی با عنوان این که نظام مهندسی تهران، صد و بیست هزار عضو دارد، گفت: این تشکیلات با هدف تضمین کیفیت صنعت ساختمان تشکیل گردید ولی پرسش این جاست که نظام مهندسی در عمل چه میزان موفق بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، تصریح کرد: تعداد فارغ التحصیلان مهندسی ساختمان کشور در آینده نزدیک از ۱ میلیون نفر میگذرد که این موضوع یک فرصت و در عین حال تهدید است.

وی مطرح کرد: فرصت از این جهت است که یک هم افزایی بین نخبگان ایجاد می گردد و تبادل تجربه بین اعضا شکل میگیرد.
به گفته وی، نباید نظام مهندسی تبدیل به یک حلقه بروکراسی شود چرا که این یک تهدید است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان این که نظام مهندسی تهران یک سمن است، یاد آور شد: نباید این تشکیلات با سیاست و دخالتهای دولتی عجین گردد.

هاشمی، یکی دیگر از آسیبهای نظام مهندسی تهران را شرکت تنها هفت تا هشت درصد از اعضا در انتخابات آن عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز نشان دهنده فاصله گرفتن نظام مهندسی از اهداف شکل گیری آن است.
هاشمی اظهار داشت: بی تفاوتی نظام مهندسی در ساخت و سازهای بزرگ در پایتخت یکی دیگر از آسیبهای این حوزه است که باید حساسیت بیش تری نسبت به این موضوع ایجاد گردد.

احیای اعتماد مردم به نظام مهندسی

زهرا نژادبهرام _ ریاست کمیته شهرسازی شورای شهر تهران نیز در این جلسه بیان کرد: شهر بدون سازه ها نشانی از شهر ندارد و از این رو جایگاه نظام مهندسی خیلی پر اهمیت است.

به گفته نژادبهرام، نظام مهندسی جایگاهی منحصر به فرد دارد چرا که سازمانی برخاسته از بطن جامعه است.
این عضو شورای شهر تهران با یادآوری خاطرات تلخ زمین لرزه کرمانشاه و آتش گرفتن ساختمان پلاسکو، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از سازه های که بعد از زمین لرزه کرمانشاه فروریخت سازه های جدید بود و این موضوع اهمیت نظام مهندسی را بیش از گذشته نشان میدهد.
وی ابراز امیدواری کرد که نقاط ابهام برانگیز نظام مهندسی برطرف گردد و به همان میزان حوادث ناشی از فروریزش ساختمانها کاهش یابد.

ابوالفضل موسوی بیوکی _ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه، خاطر نشان کرد: قانون نظام مهندسی کنونی را بسیاری از کارشناسان معتقدند مناسب نیست وای معتقد هستم تا زمان تصویب قانون جدید باید قانون کنونی حفظ گردد.

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران

ریاست شورای شهر تهران نسبت به خطر تبدیل  شدن نظام مهندسی به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت خبر داد.

محسن هاشمی _ ریاست شورای شهر تهران در جلسه ارزیابی و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی در ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهر تهران، بیان کرد: با توجه بعنوان این جلسه که ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد قانون نظام مهندسی است اجازه میخواهم مقداری صریح و با نگرش انتقادی به موضوع بپردازم.

هاشمی گفت: نظام مهندسی مرجع تضمین کیفیت صنعت ساختمان محسوب می گردد، صنعتی که براساس برآوردهای رسمی سی درصد از سرمایه ملی را به خود اختصاص داده و سیزده درصد از اشتغال را بطور مستقیم و حدود بیست درصد از مجموعه اشتغال کشور را بطور مستقیم وغیر مستقیم تامین میکند.

وی افزود: همان گونه که میدانید، سازمان نظام مهندسی استان تهران با صد و بیست هزار عضو، بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در کشور میباشد و پیش بینی می گردد این سازمان طی چهار سال آینده با توجه به روند فارغ التحصیلان دانشگاه ها، به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش یافته و در کشور ۱ میلیون مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند، این کمیت بزرگ از یک سو فرصت و از یک سو تهدید است

به گفته وی، فرصت از این نظر که تعامل و هم افزایی این بخش قابل توجه از نخبگان و تحصیل کردگان سبب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگ ترین صنعت در کشور میباشد، گردد و تهدید از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد بصورت یک پوسته بماند و این سازمان به حلقه دیگری از بروکراسی ناکارآمد اداری جامعه ما تبدیل گردد.

خطر تبدیل شدن نظام مهندسی، به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت

هاشمی گفت: نرخ مشارکت خیلی پایین در انتخابات نظام مهندسی که تنها در حد ده درصد میباشد، یکی از علائم هشدار دهنده فاصله گرفتن نظام مهندسی با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود میباشد.

رئیس شورای شهر تهران، تصریح کرد: مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات نظام پزشکی با نظام مهندسی با وجود انتقاداتی که به عملکرد سازمان نظام پزشکی و برگزاری انتخابات آن از طرف منتقدین وارد شده بود نشان میدهد که مشارکت در انتخابات نظام پزشکی معادل بیست و پنج درصد یعنی شرکت کردن پنجاه و سه هزار عضو از دویست و سیزده هزار عضو نظام پزشکی است که این مشارکت ۳ برابر نسبت شرکت در انتخابات نظام مهندسی استان تهران که هشت درصد بوده، میباشد.

وی ادامه داد: در هیات مدیره اعضای فعلی نظام مهندسی نیز نصاب رأی حدود هزار و پانصد رأی از تشکلی با بیش از ۱۰۰ هزار عضو میباشد، یعنی افراد با رأی کم تر از ۲ درصد کل اعضا بعنوان هیات مدیره انتخاب می گردند.

وی عنوان کرد: در حوزه جامعه نیز وضعیت مقبولیت و اعتماد به نظام مهندسی، شرایط مطلوبی ندارد و نارضایتی و بی اعتمادی قابل توجهی به رعایت کیفیت و اخلاق حرفه ای توسط مهندسان ناظر در میان ساکنان و سازندگان وجود دارد.

رئیس شورای شهر گفت: اگر بخواهیم به ریشه های این مشکل بپردازیم، میتوان عوامل متعددی را برشمرد که به چند محور آن اشاره میکنم:

– درگیر شدن نظام مهندسی در فرایند بروکراسی صدور پروانه، نظارت و افزوده شدن گلوگاههای رانت خیز و اعتراض برانگیز در نظام مهندسی به فعالیت های شهرداری

– عدم فرایند کارآمد شفاف و قاطع رسیدگی به شکایات و تخلفات در نظام مهندسی

– بی تفاوتی مجموعه نظام مهندسی به تخلفات صورت پذیرفته در گذشته در پروژه های بزرگ و کوچک شهرتهران

– احساس بی عدالتی و باندبازی در بین اعضای عادی نظام مهندسی که سبب عدم مشارکت آنها در انتخابات می گردد

– عدم ایفای وظایف و فعالیت های اصلی یک تشکل مستقل و مردم نهاد توسط نظام مهندسی

– انباشت پول وسرمایه در نظام که بصورت طبیعی منبع تخلف و رانت می شود

– پیوند خوردن با جریانات سیاسی و کاهش وجه تخصصی و غیرسیاسی نظام مهندسی در دهه گذشته

وی گفت: در حالی که این میزان اختیار و قدرتی که به نظام مهندسی داده شده بود میتوانست سبب ایجاد تحولی مثبت در صنعت ساختمان ودانش فنی کشور شود.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: بنظر میرسد لازمه احیای جایگاه واقعی نظام مهندسی در جامعه و بین اعضای خود نیز بازگشت به جایگاه مدنی و پرهیز از پیوند زدن خود با بروکراسی اداری است.

هاشمی یاد آور شد: اصرار بر سلب اختیارات شهروندان برای انتخاب مهندس ناظر نتوانسته به بهبود کیفیت ساخت منجر شود و سبب ایجاد رانت و تخلف شده است، در حالی که ماهیت مدنی اقتضا دارد نظام مهندسی بجای تصدی گری و ایجاد امضای طلایی، جنبه های نظارتی و رسیدگی به شکایات شهروندان را در خود تقویت کند.

منبع : ایرنا

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

اخبار داغ

۱. تاکنون ۱۱ کاندید از انتخابات انصراف داده اند.

۲. زمان انتخابات دوره ۸ام هیئت مدیره ۱۲ مهر اعلام شد.

۳. انتخابات ۸امین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی تهران به صورت مکانیزه در ۳۸ حوزه (۲۵ تا تهران و ۱۳ تا حومه) برگزار می شود.

۴. اعلام رد صلاحیت شده های کاندیداهای هیئت مدیره نظام مهندسی از تاریخ ۱۰ شهریور و به صورت پستی انجام خواهد شد.

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

برگزاری کلاس های ارتقاء وهرگونه دوره های آموزشی برای مدرسین نامزدهای هشتمین دوره انتخابات اعضای نظام مهندسی کشور تا پایان انتخابات ممنوع می باشد.

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)

با احترام

پیرو نامه شماره ۴۳۰/۳۹۳۲۱ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ در خصوص برگزاری دوره های آموزشی تا زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، نظر به درخواست برخی از این سازمان ها با برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی صرفاً توسط مدرس یا مدرسان استان که داوطلب انتخابات نمی باشند، در راستای تامین حقوق مهندسان ثبت نام کننده، در این دوره هابا ترتیبات فوق موافقت می گردد.

بدیهی است هرگونه تبلیغ در این دوره های آموزشی له یا علیه هر یک از داوطلبان ممنوع بوده و تخلف انتظامی محصوب می گردد و کمیته آموزش استان و مدرس محرم وظیفه حسن اجرای این امر را عهده دار می

منوچهر شبانی اصل

اخبار نظام مهندسی تهران

هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره ( ۴ ) هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

حسب درخواست و مراجعات مکرر برخی از متقاضیان عضویت در هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مبنی بر اطاله روند صدور تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی به دلیل مقارن شدن زمان ثبت‌نام در انتخابات با ایام ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان در سازمانهای امور مالیاتی کشور، هیأت اجرایی انتخابات طی مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی استان و موافقت مدیرکل محترم(تصاویر پیوست) مقرر نمود، گواهی عضویت معتبر داوطلبانی که تقاضای تمدید پروانه اشتغال به کار خود را به سازمان استان ارائه و ثبت نموده اند و تمدید پروانه اشتغال به کار ایشان هیچ منع قانونی بجز ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی ندارد و به اداره امور مالیاتی معرفی شده اند توسط واحد عضویت و امور پروانه، صادر و به هیات اجرایی انتخابات ارسال نمایند. بدیهی است درصورتی که داوطلبان مذکور ظرف مدت زمان تعیین شده و مقرر طبق برنامه زمان بندی انتخابات نسبت به پیگیری و تکمیل مدارک تمدید پروانه اشتغال به کار اقدام ننمایند اسامی آنها از لیست نامزدهای واجد شرایط انتخابات هیأت مدیره سازمان استان حذف می گردد.

هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

لینک خبر نامه اصلی

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

تمرکز هیات مدیره هشتم بر تصحیح نظارت مهندسان/ تقویت خدمات مهندسی در ساخت‌و ساز

معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه در حال حاضر قانون ۲۳ ساله سازمان نظام‌مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: سازمان نظام‌ مهندسی مملو از اعضای حرفه‌ای و باتجربه است که می‌توانند در دوران اصلاح قانون و دوره هشتم هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی حقوق شهروندان را مرتفع کنند. حامد مظاهریان بابیان مطلب فوق  گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی در دوره هشتم می‌تواند نگاه جامع‌تری نسبت به‌سرعت ساخت‌وساز، استفاده از فن‌آوری‌های نوین و نارضایتی بهره‌برداران نهایی در خصوص خدمات سازمان نظام‌مهندسی، مبحث انرژی، بخش آموزش و غیره داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر مدت‌زمان احداث ساختمان در ایران نسبت به نرم جهانی در رتبه قابل قبولی قرار ندارد؛ و متأسفانه در بخش استفاده از فن‌آوری‌های روز دنیا در ساخت‌وساز نیز موفق عمل‌نکرده‌ایم.

مظاهریان در خصوص نارضایتی بهره‌برداران از خدمات اعضای نظام‌مهندسی گفت: برخی از شهروندان معتقدند ساخت‌وساز بسیار طولانی بوده و نظارت‌ها به‌کندی پیش می‌رود؛ بنابراین از مهندسان می‌خواهند ساخت‌وسازها و نظارت‌ها سریع‌تر و متمرکز صورت بگیرد؛ بنابراین هیئت‌مدیره دوره هشتم می‌تواند عملکرد مطلوب‌تری در این خصوص داشته باشد.

معاون مسکن و شهرسازی بابیان اینکه مبحث انرژی موضوع دیگری است که هیئت‌مدیره هشتم می‌تواند جدی‌تر وارد این مقوله شود گفت: در حال حاضر وضعیت مصرف انرژی و هدر رفت انرژی در رتبه غیر قبولی قرار دارد و همگان از مهندسان انتظار دارند در این خصوص ورود مطلوب‌تری داشته باشند.

وی همچنین با اعتقاد به اینکه موضوع آموزش باید به‌صورت جدی‌تر و فعال‌تر در سازمان نظام‌مهندسی لحاظ شود عنوان کرد: بحث آموزش عالی با توجه به نیروی فعال در این عرصه می‌تواند مقوله مهم دیگر برای هیئت‌مدیره هشتم باشد.

وی درنهایت گفت: امیدواریم هیئت‌مدیره دوره هشتم بتواند یک ریل‌گذاری مطلوبی در عرصه ساخت ساز، احقاق حق اعضا و شهروندان داشته باشد.

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

 هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۷

ارجاع نظارت کار برای مهندسان حقیقی اختیاری شد/ توافق شهرداری و نظام‌مهندسی بر سر ارجاع نظارت

ارجاع نظارت کار برای مهندسان حقیقی اختیاری شد/ توافق شهرداری و نظام‌مهندسی بر سر ارجاع نظارت به گزارش«صما» حیدر جهان‌بخش ضمن بیان مطلب فوق درگفت‌و گو با خبرنگاران تاکید کرد: براساس توافقی که بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری تهران صورت گرفته مقرر شده است که مهندسان حقیقی همانند مهدسان حقوقی امکان انتخاب یک کار به صورت اختیاری داشته باشند که البته عملیاتی شدن این روند فعلا به صورت موقت است.

جهان‌بخش افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اخیرا توافقی با شهرداری تهران داشته است که به موجب آن به صورت موقت هر ناظرحقیقی یک کار را به صورت اختیاری، انتخاب کند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه درباره زمزمه های مطرح شده در فضای مجازی مبنی براختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر از روز شنبه تاکید خاطرنشان ساخت: اظهارنظرهای صورت گرفته مبنی براختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ،مربوط به مهندسان حقیقی است.

جهان بخش افزود: چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شیوه نامه ارجاع نظارت انتخابی به اشخاص حقیقی را با شهرداری تهران تفاهم کرده است که اگر به تایید برسد ،مهندسان حقیقی نیز به همان شیوه انتخاب مهندس حقوقی می توانند یک کار انتخابی داشته باشند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره آمار مربوط به ارجاع انتخابی مهندسان ناظر حقوقی گفت: تاکنون .در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به صورت موردی حدود ۱۲ کاربه اشخاص حقوقی ارجاع شده است که البته شرایط ارجاع کار به این صورت است که ابتدا می بایست فرم درخواست ناظرحقوقی پروژه های انتخابی که مشخصات پرونده را ارایه می دهد وناظر ومجری را معرفی می کند پر شود و درمرحله بعد معاونت خدمات مهندسی و سپس ریس سازمان نیز آن را بررسی می کند و هر ناظر حقوقی به موجب این قرارداد درطول سال می تواند یک پروژه را به صورت اختیاری انتخاب کند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: از شنبه هفته بعد اگر شیوه نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به توافق شهرداری برسد اجرایی می شود.

جهان بخش در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که شهرداری تهران شیوه‌نامه پیشنهادی سازمان نظام مههندسی را نپذیرد گفت: بعید می‌رسد که چنین اتفاقی رخ دهد چرا که در این زمینه توافق وتفاهم صورت گرفته است و بنابراین از شنبه هفته آینده این مهم اجرایی خواهد .ضمن اینکه با توجه به متوقف شدن پرونده های ارجاع نظارت در شهرداری تهران، مردم برای رفع این مشکل پیگیر بوده اند و بر این اساس می توان گفت که شهرداری تهران پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را اجرایی خواهد کرد و به دنبال آن از شنبه آتی، هر ناظر حقیقی و حقوقی طبق شیوه نامه می توانند یک کار اختیاری انتخاب کنند.

تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

جدول زمان بندی هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها سال ۱۳۹۷

جدول هشتمین انتخابات نظام مهندسی

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

اسامی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران

رشته عمرانرشته معماریرشته مکانیکرشته برقرشته ترافیکرشته شهرسازیرشته نقشه برداری
سیدوحیدرضا میرلوحی فلاورجانی
محبوبه شرکاء
سعید غفرانی
محمود استاد رحیمی
حسین لطفی
شهزاد علیزاده
محمدرضا بهمنی
علیرضا فتوره چی
سیامک الهی فر
محمد مهدی یوسفی
محمدرضا ادیب رمضانی
ارش قدس
ابراهیم رستگاری مقدم صفاری
شاهین جعفر نژاد
مجید گودرزی
مهدی سلیمی فر
نوید گنجیان
امیرحسین فتوحی
اصغر دهقان بنادکی
شهرام محمدزاده
فرزاد لحمی
سهیل اسمعیلی دورانی
شهرام جابری
حسن عیوضی
مجتبی رضایی
بهمن سهیل نخائی
محمد حسن پور
فرید حیاتی
مهدی احمدی نژاد
علی ابراهمی
حسام الدین گلزارفر
قدرت الله کاظمی
مجتبی صادقی اشکوری
امیر حسین مفید
سیروس صدر نفیسی
علیرضا نفریه
خشایار صادقی
سید مجید محسنی سهی
رضا آستانه اصل
امید رضا ریاحی
بیژن خطیبی
بابک جاوید آهنگرچی
رضا حسنی شیرکوهی
مجتبی صابر
محمود سردار
بیتا جمالی
رحیم اله سهرابی
علیرضا چوب ساز
فرزاد حاتمی برق
نیک نام شاکر منتظر
حمید رضا شامی
سید امین یوسفی
محمد مهدوی فر
حمزه شکیب
امیر اسماعیل دربانی
سید مهدی زرگر
پویا رهنمائی ذکاوت
جهانگیر رستم زاده
رحیم شاکی باهر
محسن فخرائی راد
محمد رضا محمد زاده آخی جهانی
مهدی محرمی شام اسبی
کریم صلاحی مهر
بردیا اکبروند هیر
ایرج رهبر
سید مهدی اورعی میرزمانی
نادر ترکمن
علیرضا رازقی
کامبیز صمد زاده
علی زاغی حقییقی
احمد خرم
پیمان صباحی
اسماعیل حسن نژاد کلو
سید سعید قریشی
اسکندر عباسی
حبیب صمد زاد
محمدرضا عطرچیان
سعید کروبی
پیام رئیسی اصل
افشین فیروزی بویاغچی
حسن کاظمی
عباس هادیان
اباصلت اصغری
علی عطوفیان
عیسی محدث مجتهدی
محمد احمدی
محمدرضا زارع ابراهیم اباد
بهروز محمدی
میلاد آژ
محمدرضا نوریان شمیرانی
مجتبی آمری نیا
سعید کاموسی
مهدی رشیدزاده ممقانی
رامین مصباح زاده
مجید اصل دهقان
مهیار فرنیا
هاشم مولایی قلیچی
عباس زرکوب
محمد اسکندری
احمد گودرزی
احمد فتحعلیان
عامر ملکیان
نصرالله کاشانی
علیرضا لوای
مهنوش نوید
رضا پور زلفی کمنی
منصور جسروی ریکائی
حامد مشفق شلمانی
زهره فریدونی
علیرضا فروغی
حمید صابری
امیرحسین انشائی
بهروز عسگریان
سیداحمد میرجعفری تفتی
پژمان وهاب کاشی
عباس اکبر نیک قلب رشتی
علیرضا اسماعیل نژاد شمالی
کریم رشیدی پور
ارمان رضا محدث
مهران ساطانی راد
کیومرث خزلی
علیرضا مروجی
امیرحسین اسمعیلی
محمود مجدی
سعید اسویار
مهرداد نوعی
سعید شاکر
حسن شاه محمدی
محمد قمری حبشی
حسین جدلی
امیر رضا روحی زاده
مسیح افشین
غلامرضا خوش گفتار منفرد
عبدالناصر صدیقی
علی اکبر نبی ئی
محمد کنگانی
ارمین گلشاهی
علی مقدس حسین زاده
عباس اخلاصی
داریوش کاوسی
مهرداد هاشم زاده همایونی
امیرحسین دزفولیان
سعید سعیدیان
سید مهدی هاشمی
فرشاد مفاخر
یگانگی حسن
حسام الدین راقی
میر نجم الدین حکیمیان
ولی ایرانی علمداری
عبدالرسول نصیری
الهه رادمهر
فربود سعادت
حجت فولاد
محمد طاهری
بیژن ثابتی مطلق
شهرام پیمان
مهران قنبری مطلق
مهدی خاکپور
علی بدری
فخرالدین سلیمانی راد
رضا خوانپایه
داود مجد نیا
فرامرز صدیق مقدم
علی ملکی
فرهاد فرحناک
فرزان شیروان بیگی
سیدمحمدحسین مرتضوی
مسعود صداقتی
شوکا خوشبخت بهرمانی
شاهین ایلکا
امیر هوشنگ زاریان
مریم تاج حاج محمد رضا تهرانی
آرش هجرتی لاهیجانی
مهدی زنجانچی
احمدرضا تکبیری
عباس بهبهانی
حمید رضا جمال آبادی
سید علیرضا میر جعفری
بهنام عابدی ترکی
فرشاد سرائی
رامین قاسمی اصل
سید علیرضا هندی
خدایار عزیزی شمامی
محمد حسین خریدار
حسین اکبریان راد
رامین کرمی
محسن جعفری فشارکی
محمود مقدم
فرشاد فرهادی
سیدعلی صدر واقفی
محمود مهروحی
علی اکبر صالح
کورش الیاسی بختیاری
سیدصادق قرشی
محسن مردانی
محسن قالیچه باف یزدی
فرهاد منصوری یزدی
علی فرج زاده ها
عباسعلی آرامی
حمید خوب بخت
جواد نوری
سید محمد هاشمی
محمد دخت میرزا حسن وحید
کامران تیموری
شهرام یعقوبی
سیدعلی موسوی
مهدی بیات مختاری
سیدمحمد غرضی
محمود مشهدبان
علی کریمی آنچه
فرامرز گلشنی
بهروز روزبهانی
مرتضی عنایت
احمد روشنفکر راد
جواد علمائی
رضاعلی قدیر
محمد بلوریان
علی میرمحمدلو
محسن فناستیان
رضا علی پور
کامبیز رضوی
بهزاد بیهقی
حسن زیاری
سیمین حناچی
الهام امینی
محمد تقی زاده
محسن کوچک زاده
غلامرضا آزاد منجیری
بهمن مومنی مقدم
شمس نوبخت دودران
محسن محمودیه دهکردی
رامین فرزانه پور