روسازی راه

//روسازی راه

طرح اختلاط آسفالت

توسط |2019-07-19T14:00:50+04:3024th, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

طرح اختلاط آسفالت طرح اختلاط آسفالت، معمولاً شامل انتخاب مصالح، قیر و افزودنی هایی است که مخلوط های آسفالتی را در نسبت های مختلف اجزا و عناصر گوناگون آزمایش کرده و طرح اختلاط بهینه، که شامل بهترین ترکیب اجزا می باشد را ارائه می دهد. به طور کلی مقصود از [...]

مواد پارچه گون (ژئوسنتتیک ها)

توسط |2019-07-19T14:00:51+04:3024th, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

مواد پارچه گون (ژئوسنتتیک ها) ویژگی ها 1- ژئوممبران ها: ورقه های انعطاف پذیری بسیار کم( در حدود صفر) هستند که عموما جهت آب بندی مخازن، کانالها، حوضچه ها و سایر سازه های مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. در ابتدا برای ساخت این ماده از رزین ها استفاده می [...]

آسفالت سرد

توسط |2019-07-21T12:54:53+04:3023rd, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

آسفالت سرد آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد از اﺧﺘﻼط ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ قیرﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ قیرآﺑﻪﻫﺎ در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻬﯿﻪ و در ﻫﻤﯿﻦ دﻣﺎ ﭘﺨﺶ و ﻣﺘـﺮاﮐﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در زﻣﺎن اﺧﺘﻼط ﺑﺎ قیراﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ قیرﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل، در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸـﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎی [...]

آسفالت گرم

توسط |2019-07-19T14:00:52+04:3023rd, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

آسفالت گرم فهرست انواع آسفالت گرم قیر تهیه آسفالت گرم حمل و پخش آسفالت کنترل کیفیت آسفالت پخش شده کوبیدن آسفالت بتن آسفالتی گرم مخلوطی است از سنگدانه های شکسته و دانه بندی شده و فیلر که در کارخانه آسفالت حرارت داده شده و با قیر گرم در درجه حرارت [...]

آئین نامه های روسازی

توسط |2019-07-19T14:00:53+04:3023rd, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

آئین نامه های روسازی مقررات و آئین نامه های بین المللی روسازی راه، برای مراحل طراحی، اجرا، و کنترل کیفیت و نگهداری راه، متنوع و گوناگون است. شماری از آنها برای کلیه مراحل بالا و برخی نیز برای یک یا چند مرحله، مشخصات و معیارهای فنی لازم را تدوین می [...]

طرح روسازی

توسط |2019-07-19T14:00:53+04:3023rd, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

طرح روسازی روسازی ها معمولاً تحت تاثیر عوامل و متغیرهای زیادی قرار دارند. هریک از این عوامل و متغیرها در طرح روسازی و در طول یک راه مقدار ثابتی نبوده و حتی در مواقع مختلف سال نیز متفاوت است. بعنوان مثال حجم مصالح مصرفی بسیار زیاد و قابل توجه است [...]

روسازی راه و انواع آن

توسط |2019-07-19T14:00:53+04:3023rd, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

روسازی راه روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریزی ها، یا کف برش های خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می گیرد. روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلف نظیر [...]

لایه های روسازی و خواص کلی آنها

توسط |2019-07-19T14:01:04+04:3016th, دسامبر 2018|آموزش, روسازی راه, مقالات|

لایه های روسازی و خواص کلی آنها ضخامت و کیفیت مصالح لایه های روسازی، به نوع و درجه بندی راه ، مقاومت خاک بستر، میزان ترافیک، شرایط جوی، نوع مصالح قابل دسترسی و عوامل اقتصادی بستگی دارد. خصوصیات و ویژگی های کلی بستر و هر یک از لایه های تشکیل [...]