لیست قیمت سقف کاذب

درخواست آنلاین مصالح
قیمت سقف کاذب
قیمت سقف کاذب

لیست قیمت سقف کاذب

ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
 ۱ صفحات روکش دار کچی ۶.۵ RG پالتضخامت ۶.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۲ صفحات روکش دار کچی ۸.۵ RG پالت ضخامت ۸.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۳ صفحات روکش دار کچی ۹.۵ RG پالت ضخامت ۹.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۴ صفحات روکش دار کچی ۹.۵ RG قطعه ضخامت ۹.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۵ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG240 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۶ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG240 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۷ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG250 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۵۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۸ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG250 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۹ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG280 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۱۰ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۱۱ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG3000 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۱۲ صفحات روکش دار کچی ۱۵ RG240 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۹.۹۰۰
 ۱۳ صفحات روکش دار کچی ۱۵ RG3000 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۹.۹۰۰
 ۱۴ صفحات روکش دار کچی ۱۵ RG3000 قطعه ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۹.۹۰۰
 ۱۵ صفحات روکش دار کچی ۱۸ RG240 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۲۰۰
 ۱۶ صفحات روکش دار کچی ۱۸ RG3000 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۲۰۰
 ۱۷ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR240 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۱۸ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR280 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۱۹ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۲۰ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR3000 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت 
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۲۱ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2400 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۲ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2400 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۳ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2500 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۵۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۴ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2800 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۵ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۶ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2400 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتشmm 
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۸۰
 ۲۷ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2400 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۲۸ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2500 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۵۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۲۹ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2800 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۳۰ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۳۱ صفحات روکش دار کچی ۱۵ MR3000 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۴۰۰
 ۳۲ صفحات روکش دار کچی ۱۵ MR3000 قطعه ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۴۰۰
 ۳۳ صفحات روکش دار کچی ۱۸ MR2400 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۴.۵۰۰
 ۳۴ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FR2400 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۷۰۰
 ۳۵ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FR3000 پالت ضخامت ۱۵
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۷۰۰
 ۳۶ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FR3000 قطعه ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۷۰۰
 ۳۷ صفحات روکش دار کچی ۱۸ FR2400 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۳.۳۰۰
 ۳۸ صفحات روکش دار کچی ۱۸ FR3000 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۳.۳۰۰
 ۳۹ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FM2400 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۳.۴۰۰
 ۴۰ صفحات روکش دار کچی ۱۸ FM2400 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۶.۰۰۰
 ۴۱ صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی  ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۴۲ صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۴۳ تایل سقفی ۶۰*۶۰ ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید کناف ایران متر مربع ۷.۹۰۰
 ۴۴ تایل سقفی ۶۰*۶۰ ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید پشتAL کناف ایران متر مربع ۸.۷۰۰
 ۴۵ تایل سقفی ساده ۶۰*۶۰ روکش PVC ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید کناف ایران متر مربع ۹.۷۰۰
 ۴۶ تایل سقفی ساده ۶۰*۶۰ روکش PVC ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید پشتAL کناف ایران متر مربع ۱۰.۵۰۰
 ۴۷ تایل سقفی ۶۰*۶۰ اکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۴۸ تایل سقفی ۶۰*۶۰ اکوستیک پانچ خطی رنگ شده سفید با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع ۹.۷۰۰
 ۴۹ تایل سقفی ۶۰*۶۰ اکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع ۱۳.۲۰۰
 ۵۰ تایل طرح دار یاقوت روکشPVC کد ۲۳۸ کناف ایران متر مربع ۹.۳۰۰