لیست قیمت شیشه و آینه

درخواست آنلاین مصالح

قیمت شیشه
قیمت شیشه

لیست قیمت شیشه

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنام کالاضخامت
(میلیمتر)
واحدقیمت حواله
درجه A
(تومان)
قیمت حواله
درجه B
(تومان)
قیمت قواره
درجه A
(تومان)
قیمت قواره
درجه B
(تومان)
۱شیشه فلوت سفید۲.۲مترمربع۱۸۷۰۰۱۵۲۰۰۲۴۴۰۰۱۹۷۰۰
۲شیشه فلوت سفید۳مترمربع۱۸۷۰۰۱۵۲۰۰۲۴۴۰۰۱۹۷۰۰
۳شیشه فلوت سفید۴مترمربع۲۱۵۰۰۲۰۲۰۰۲۷۹۰۰۲۶۳۰۰
۴شیشه فلوت سفید۵مترمربع۲۶۷۰۰۲۵۱۰۰۳۴۷۰۰۳۲۶۰۰
۵شیشه فلوت سفید۶مترمربع۳۲۲۰۰۳۰۳۰۰۴۱۹۰۰۳۹۴۰۰
۶شیشه فلوت سفید۸مترمربع۴۴۸۰۰۴۲۱۰۰۵۸۲۰۰۵۴۸۰۰
۷شیشه فلوت سفید۱۰مترمربع۵۸۷۰۰۵۵۱۰۰۷۶۳۰۰۷۱۷۰۰
۸شیشه فلوت سفید۱۲مترمربع۷۰۴۰۰۶۶۲۰۰۹۱۵۰۰۸۶۰۰۰
۹شیشه فلوت سفید۱۵مترمربع۱۰۱۲۰۰۹۵۲۰۰۱۳۱۶۰۰۱۲۳۸۰۰
۱۰شیشه فلوت رنگی۴مترمربع۳۳۶۰۰۳۱۷۰۰۴۳۷۰۰۳۸۲۰۰
۱۱شیشه فلوت رنگی۵مترمربع۴۲۰۰۰۴۰۳۰۰۵۴۶۰۰۵۲۴۰۰
۱۲شیشه فلوت رنگی۶مترمربع۵۰۴۰۰۴۷۸۰۰۶۵۵۰۰۶۲۱۰۰
۱۳شیشه فلوت رنگی۸مترمربع۷۳۷۰۰۷۱۴۰۰۹۵۸۰۰۹۲۸۰۰
۱۴شیشه فلوت رنگی۱۰مترمربع۹۷۳۰۰۹۲۷۰۰۱۲۶۵۰۰۱۲۰۵۰۰
۱۵شیشه رفلکس طلایی۴مترمربع۲۵۰۰۰---۳۲۵۰۰---
۱۶شیشه رفلکس طلایی۵مترمربع۲۹۴۰۰---۳۸۳۰۰---
۱۷شیشه رفلکس طلایی۶مترمربع۳۵۸۰۰---۴۶۵۰۰---
۱۸شیشه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی۴مترمربع۴۷۱۰۰---۶۱۳۰۰---
۲۰شیشه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی۵مترمربع۵۳۶۰۰---۶۹۷۰۰---
۱۹شیشه رفلکس آبی - سبز لایت - سوپز سیلور - صورتی۴مترمربع۴۷۱۰۰---۶۱۳۰۰---
۲۱شیشه رفلکس آبی - سبز لایت - سوپز سیلور - صورتی۵مترمربع۵۳۶۰۰---۶۹۷۰۰---
۲۳شیشه رفلکس آبی - سبز لایت - سوپز سیلور - صورتی۶مترمربع۶۰۱۰۰---۷۸۱۰۰---
۲۲شیششه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی۶مترمربع۶۰۱۰۰---۷۸۱۰۰---
۲۴اکو استار صندوقی (لویی)۴مترمربع۵۹۱۰۰---۷۶۹۰۰---
۲۵اکو استار صندوقی (لویی)۵مترمربع۷۱۵۰۰---۹۳۰۰۰---
۲۶اکو استار صندوقی (لویی)۶مترمربع۸۵۸۰۰---۱۱۱۶۰۰---
قیمت شیشه
قیمت شیشه

لیست قیمت شیشه دوجداره

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
نام کالافاصله
۶ و ۸ (mm)
تومان
فاصله
۱۰ (mm)
تومان
فاصله
۱۲ (mm)
تومان
فاصله
۱۴ (mm)
تومان
فاصله
۱۶ (mm)
تومان
شیشه ۴+۴ میل ساده فلوت۸۲۰۰۰۸۳۰۰۰۸۵۰۰۰۸۷۰۰۰۹۰۰۰۰
شیشه ۴ میل برفی + ۴ میل ساده فلوت۸۲۰۰۰۸۳۰۰۰۸۵۰۰۰۸۷۰۰۰۹۰۰۰۰
شیشه ۴+۶ میل ساده فلوت۹۳۰۰۰۹۴۰۰۰۹۶۰۰۰۹۸۰۰۰۱۰۱۰۰۰
شیشه ۶+۶ میل ساده فلوت۱۰۳۰۰۰۱۰۴۰۰۰۱۰۶۰۰۰۱۰۸۰۰۰۱۱۰۰۰۰
شیشه ۴ میل برنز + ۴ میل ساده فلوت۹۶۰۰۰۹۷۰۰۰۹۹۰۰۰۱۰۲۰۰۰۱۰۴۰۰۰
شیشه ۴ میل برنز + ۶ میل ساده فلوت۱۰۵۰۰۰۱۰۶۰۰۰۱۰۸۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۳۰۰۰
شیشه ۴ میل رفلکس طلایی + ۴ میل ساده فلوت۹۰۰۰۰۹۱۰۰۰۹۳۰۰۰۹۵۰۰۰۹۷۰۰۰
شیشه ۴ میل رفلکس طلایی +۶ میل ساده فلوت۹۹۰۰۰۱۰۱۰۰۰۱۰۳۰۰۰۱۰۵۰۰۰۱۰۷۰۰۰
شیشه ۴ میل رفلکس برنز +۶ میل ساده فلوت۱۱۳۰۰۰۱۱۴۰۰۰۱۱۶۰۰۰۱۱۸۰۰۰۱۲۰۰۰۰
شیشه ۴ میل رفلکس نقره ای +۴ میل ساده فلوت۱۰۴۰۰۰۱۰۵۰۰۰۱۰۷۰۰۰۱۰۹۰۰۰۱۱۲۰۰۰
شیشه ۴ میل رفلکس نقره ای +۶ میل ساده فلوت۱۱۳۰۰۰۱۱۴۰۰۰۱۱۶۰۰۰۱۱۸۰۰۰۱۲۰۰۰۰
شیشه ۴ میل پینگ رفلکس ایران +۴ میل ساده فلوت۱۱۶۰۰۰۱۱۷۰۰۰۱۱۹۰۰۰۱۲۱۰۰۰۱۲۴۰۰۰

توضیحات

  • برای اسپیسر ۱۲ ، یک هزار تومان و اسپیسر ۱۴ ، ۳ هزار تومان بر قیمت پایه افزوده می شود.
  • شیشه های فوق درجه ۱ بوده و فرایند تولید آن با ماشین آلات صنعتی و بندینگ( اسپیسر خم) صورت می پذیرد و از نظر بخار گرفتگی شامل ۲ سال گارانتی می باشد.
  • در صورت تولید فوری، ۵ درصد به لیست قیمت ها افزوده می شود
قیمت شیشه
قیمت شیشه

لیست قیمت شیشه سکوریت

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنوع شیشه۴ میل
(ت)
۵ میل
(ت)
۶ میل
(ت)
۸ میل
(ت)
۱۰ میل
(ت)
۱۲ میل
(ت)
۱۵ میل
(ت)
۲۰ میل
(ت)
۱شیشه سکوریت سفید۵۷۵۰۰۶۴۴۰۰۷۷۰۵۰۹۶۶۰۰۱۲۶۵۰۰۱۳۸۰۰۰۲۹۹۰۰۰۵۷۵۰۰۰
۲شیشه سکوریت برنز۷۴۷۵۰۹۰۸۵۰۱۰۶۹۵۰۱۴۷۲۰۰۱۸۴۰۰۰۰۰۰
۳شیشه سکوریت سبز۰۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰
۴شیشه سکوریت دودی۹۶۶۰۰۱۱۹۶۰۰۱۴۱۴۵۰۱۸۴۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰
۵شیشه سکوریت ساتینا۹۷۷۵۰۰۱۱۹۶۰۰۱۴۲۶۰۰۱۵۷۵۵۰۰۰۰
۶شیشه سکوریت رفلکس آبی۱۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷شیشه سکوریت رفلکس برنز۱۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
شیشه سکوریت رفلکس طلایی۱۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۸شیشه سکوریت در ابعاد بزرگ۰۰۸۶۲۵۰۱۰۳۵۰۰۱۴۴۹۰۰۰۰۰
۹شیشه سکوریت کریستال۰۰۰۰۰۰۰۰

توضیحات

  • سفارشات کریستال، رنگی و ساتینا در تمام ضخامتها و سفارشات ضخامت بالای ۱۰ میل جهت موجود بودن جام و محاسبه پرت با واحد فروش تماس گرفته شود. در صورت داشتن پرت قیمت ها تغییر خواهد کرد.
  • در صورت تغییر قیمت کارخانه های تامین کننده جام،  قیمت محصولات تولیدی تغییر خواهد کرد.
  • شیشه های غیر استاندارد ۶ و ۸ میل شامل سفارشات عرض ۲۲۵ میل و ارتفاع ۳۲۱ به بالا تا ۳۶۶ و شیشه های غیر استاندارد ۱۰ میل شامل سفارشات ارتفاع بالای ۳۲۱ می باشد.
  • دیاموند شیشه های ۱۵ و ۲۰ میل جداگانه و به نسبت نوع دیاموند بر مبنای متر طول محاسبه می گردد.
  • در صورت داشتن جاسازی و یا سوراخ کاری در سفارشات، ارسال نقشه جهت تعیین قیمت الزامی است.
قیمت شیشه
قیمت شیشه

لیست قیمت آینه

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنام کالاواحدقیمت (ت)
۱آینه ۴ میل سادهمتر مربع۷۵۰۰۰
۲آینه ۶ میل سادهمتر مربع۱۰۰۰۰۰
۳آینه ۵ میل برنزمتر مربع۱۱۰۰۰۰

مشخصات فنی انواع شیشه و آینه

شیشه ساختمانی

شیشه به دلیل قابلیت های بسیار بالایی که حوزه معماری و طراحی دارد، کاربرد روز افزونی در صنعت ساختمان سازی پیدا کرده است. از این رو، شناخت انواع شیشه ساختمانی ، قابلیت ها و کاربردهای آن ها می تواند نقش مهمی در استفاده بهینه از این ماده مهم چه در افزایش بهره وری و چه در افزایش زیبایی ساختمان داشته باشد.

هر آنچه که راجب شیشه نیاز است بدانید.

شیشه ساده یا شیشه تخت یا شیشه فلوتشیشه فلوت یا شیشه تخت، اولیه ترین حالت شیشه تولید شده می باشد. شیشه فلوت در ضخامت های مختلف از ۲ میلی متر تا بیش از ۲۰ میلی متر تولید و عرضه می شود اما به صورت متداول ضخامت های ۴-۸ میلی متر در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. شیشه فلوت به دلیل روش تولید خاص خود، اغلب بدون موج و خمیدگی می باشد، به همین دلیل در ساختمان ها و بخصوص پنجره ها کاربرد فراوانی دارد. شیشه فلوت را می توان به صورت اولیه و یا به صورت فرآوری شده و افزایش کارایی های جدید مورد استفاده قرار داد.

شیشه ساده (تخت یا فلوت) چیست؟

شیشه دوجدارهشیشه دوجداره از به هم چسباندن یک یا چند قاب شیشه ای موازی برای به وجود آوردن یک واحد غیر قابل نفوذ تشکیل میشود و اصل آن برای به وجود آوردن محفظه ای همگن از هوای خشک یا با گاز که بین یک یا چند جداره پر میشود استوار است. ویژگی اصلی این شیشه مقاومت بسیار بالای آن در برابر نفوذ سر و صدا و همچنین حرارات می باشد. به عبارت دیگر، شیشه های دوجداره عایق مناسب صوتی و حرارتی هستند. با توجه به کاربری و محل استفاده از شیشه دوجداره، می توان از ترکیب انواع شیشه ها برای دوجداره کردن استفاده کرد : مانند ترکیب شیشه فلوت، مشجر، آینه ای، سکوریت، لمینت و …

شیشه دوجداره چیست؟

شیشه سکوریتوقتی سخن از ایمنی است شیشه سکوریت از بهترین انتخاب ها می باشد . فرایند حرارت دهی قوی باعث افزایش ضریب ایمنی می شود . این شیشه در انواع مختلف مثل شیشه پنجره ،رنگی،رفلکس دار،لاکی یا چاپ شده موجود است. در مکانهای عمومی که نیاز به ایمنی بالا و جلوگیری از هر اسیب احتمالی به افراد است شیشه سکوریت انتخاب اول می باشد این شیشه در موقع شکستن پودر میشوند در حالیکه شیشه های معمولی یا خام در زمان شکست تبدیل به یک چاقوی بران یا شمشیر می شود.

شیشه سکوریت چیست؟

شیشه لمینتشیشه لمینت نسبت به شیشه‌های معمولی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار است. مهمترین مشخصه شیشه‌های لمینت الگوی شکست آنهاست. شیشه‌ها در اثرضربه می‌شکنند اما تکه‌های شکسته به میان لایه چسبیده و شیشه یکپارچگی خود را حفظ می‌نماید. شیشه لمینت، دارای سه ویژگی عایق حرارتی، کاهش آلودگی صوتی و امنیت را به‌طور یکجا می باشد. همچنین این نوع در مناطقی که بادهای شدید می‌وزد و خطر ایجاد طوفان و گردباد وجود دارد می‌توان در ساختمان‌ها، پارتیشن اداری و درب اتوماتیک مورداستفاده قرار بگیرد.

شیشه لمینت چیست؟

شیشه رنگی

شیشه رنگی با توجه به کاربرد و تنوعی که داشته استفاده های زیادی داشته . در طراحی می توان از آن ها استفاد کرد تا با تلفیق از نور های طبیعی و مصنوعی در کنار هم می توان از در بازه های زمانی مختلف . ترکیبی از رنگ ها را در کنار هم به نمایش بگذاریم.  این نوع شیشه ها از هزاران سال پیش در طراحی ساختمان های سنتی استفاده شده است. استفاده از شیشه های رنگی تنها در زیبایی و جلوه های بصری آن نبوده بلکه می تواند اثرات روانشانسی در روحیه و احساس آرامشی که کاهش تنش ها بوده است.

شیشه رنگی چیست ؟

شیشه رفلکس

شیشه رفلکس شیشه ای است که به عنوان یکی از شیشه های با تقاضا بالا در بازار شناخته شده می باشد تنوع رنگی و مزیت های موجود در شیشه رفلکس باعث شده است این شیشه به عنوان یکی از اولین انتخاب ها برای پنجره در نظر گرفته شود.ویژگی شیشه‌ رفلکس این هست که ناظر، خارج از منزل قادر نیست داخل ساختمان را مشاهده کند. بدین معنی که حتی در صورت کنار زدن پرده کسی نمی‌تواند فضای داخل و افراد را ببیند و حالت آیینه ای ایجاد می کنند. شیشه‌های رفلکس میزان ورود اشعه رادیواکتیو و حرارت را کاهش می‌دهند. این نوع شیشه‌ها با ویژگی تنظیم و کنترل دمایی مناسبی که دارا می باشند تأثیر بخاری و کولر را بیشتر می‌کنند. در واقع برای اتاق‌های رو به آفتاب بسیار مناسب‌اند.

شیشه رفلکس چیست؟

شیشه لاکوبل چیست؟

در حال حاضر شیشه های لاکوبل رنگی به خاطر دارا بودن گستره رنگی بالا کاربردی ترین ماده در طراحی فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان هستند. از جمله کاربردهای آن میتوان به پوشش های دیوارها-پارتیشن های اداری و جدا کننده ها- حمام های شیشه ای-آشپزخانه ها-چینش اتاق های خواب -میزهای شیشه ای -آینه های رنگی-دکوراسیون فروشگاهی-شیشه های چاپی با قابلیت پرینت هر تصویر دلخواه روی شیشه اشاره کرد.

شیشه لاکوبل چیست؟

شیشه دکوراتیو جیست؟امروزه به طور معمول هر شیشه ای که برای استفاده در دکوراسیون داخلی مناسب باشد و در دکوراسیون داخلی استفاده گردد به طور کلی جزء شیشه های دکوراتیو محسوب میشود.همچنین شیشه دکوراتیو بسیار مورد توجه عموم قرار گرفته است و به همین دلیل هم امروزه تنوع زیادی را در بخش شیشه های دکوراتیو میبینیم.انواع شیشه دکوراتیو عبارتند از شیشه لمینت رنگی، شیشه چاپی یا اسپندرال، شیشه سندبلاست، شیشه مات، شیشه طرح شکسته و شیشه فوتولمینیت.

شیشه دکوراتیو چیست؟

شیشه ضد حریق چیست؟شیشه  ضد حریق تا یک درجه مشخصی در مقابل آتش و حریق از خود مقاومت نشان داده و محافظت می کند. شاید اینکار توسط شیشه به نظر غیر عادی برسد. مسلما شیشه قادر به خاموش کردن آتش و یا هشدار دادن به ساکنین ساختمان از وجود خطر نمی باشد؛ ولی شیشه  ضد حریق قادر است از انتشار شعله های آتش و دود از یک اتاق به اتاق های دیگر جلوگیری کنند. اصطلاحی که بدین ویژگی شیشه  ضد حریق اطلاق می شود compartmentation می باشد و بدین معناست که شیشه نقش اساسی در محدود کردن آسیب های ناشی از تسری آتش به جاهای دیگر ایفا می کند.

شیشه ضد حریق چیست؟

شیشه Low-E چیستشیشه کنترل‌کننده انرژی حاوی نانولایه‌های فلزی و سرامیکی است که برای جلوگیری از انتقال حرارت طراحی شده است. برای کاهش هدر رفتن انرژی از طریق شیشه‌های پنجره ساختمان، از شیشه‌های با پوشش خاص موسوم به Low-E (کم گسیل) استفاده می‌شود و در نتیجه زمانی که شیشه گرم می‌شود به جای اینکه گرمای خود را گسیل کند، آن را بازتابش می‌کند.این شیشه ها نیز در ضخامت های ۴ – ۵ – ۶ – ۱۰ میلیمتری در ابعاد مختلف بصورت عمده قابل عرضه به مشتریان می باشد.

شیشه کنترل‌کننده انرژی چیست؟

شیشه اسپندرال چیست

شیشه چاپدار یا اسپندرال یکی از انواع شیشه های رنگی می باشد در این نوع شیشه ها همانطور که از نام آن پیداست طراحی و چاپ به شکل های مختلف روی شیشه صورت می گیرد که شیشه به صورت غیر شفاف است و طبیعتا پشت شیشه روئیت نخواهد شد ، شیشه چاپدار یا اسپندرال از نظر ساختاری به صورت تک جداره ، دوجداره و لمینت ساخته می شود.

شیشه چاپدار یا اسپندرال چیست؟

شیشه فوق شفاف یا کریستال

ساختار این شیشه ها به شکلی است که باید بازتاب نور را به حداقل برسانند، به همین دلیل در مواد اولیه ی این شیشه ها از مقدار کمی آهن استفاده می شوند،درجه شفافیت شیشه زمانی خود را نشان می دهد  که چند لایه شیشه روی هم قرار بگیرند یعنی زمامی  که بنا به شرایط باید از شیشه های دو جداره، چند جداره و یا لمینت شده استفاده کنیم.فرایند تولید و مواد خام اولیه تولید شیشه فوق شفاف کمی متفاوت تر از شیشه های شفاف معمولی است.

شیشه کریستال یا فوق شفاف چیست؟

شیشه خرک امانی و صندوقی

در واقع روش های حمل شیشه می باشند، بسته بندی محصولات با توجه به نیاز مشتریان بصورت فله ای، شیرینکی و جعبه ای انجام می شود. بنا به ساختار شیشه، حمل محصول توسط وسیله ای به نام خرک در اشکال مختلف ( A  فریم و L فریم و . . . .) صورت می پذیرد.

بسته بندی بر روی خرک های فلزی سیار: این روش بسته بندی و حمل با هدف تسهیل و تسریع در بارگیری و تخلیه برای ارسال بسته های شیشه به نقاطی در فواصل نزدیک به محل تولید استفاده میشود.بسته بندی در جعبه چوبی (پالت) به صورت مستقیم: این روش بسته بندی و حمل برای اطمینان از ارسال بهینه محصول به فواصل دور و کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

شیشه اسپایدر چیست

شیشه اسپایدر به نماهای مدرن از شیشه هایی گفته میشود که در آن شیشه به وسیله اتصالات نقطه ای به سازه متصل میشود.نمای اسپایدر نوعی از نمای شیشه ای مدرن است که در آن شیشه بوسیله قطعات اسپایدری به سازه متصل می گردد.ابعاد این قطعات کوچک است ولی بار زیادی را می توانند متحمل شوند.نمای اسپایدر بیشتر برای ساختمانهای تجاری و اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

شیشه اسپایدر چیست؟

یکی از جدیدترین و در عین حال شیک ترین نوع شیشه مات یعنی شیشه ساتینا است که از نظر ظاهری شباهت زیادی با شیشه سندبلاست دارد. سطح بیرونی این نوع شیشه به صورت مات یکنواخت است . برخلاف شیشه های سند بلاست که در روی سطوح آن ممکن است فضاهای خالی وجود داشته باشد این نوع شیشه به صورت یکدست و یکنواخت مات شده و هیچگونه فضای خالی و شفافی بر روی آن دیده نمی شود.شیشه ساتینا یک تکنولوژی جدید در مات کردن شیشه می باشد که جام شیشه در کارخانه کاملاً به صورت مات تولید می گردد.

شیشه ساتینا چیست؟

شیشه سند بلاست جیست

پیاده سازی طرح با شن روی شیشه را سند بلاست شیشه می گویند. شیشه سندبلاست یا همان مات کردن شیشه که برای جلوگیری از دیده شدن فضای داخلی استفاده میشود که همچنین میتوان برای جلوگیری از دید به غیر از مات کردن شیشه از طرح ها و نقش های مختلفی نیز روی شیشه استفاده کرد.شما می‌توانید با نرم افزارهای کامپیوتری طرح سندبلاست شیشه خاصی را برای شیشه سندبلاست خود طراحی نمایید.

شیشه سندبلاست چیست؟

شیشه مشجر

نوع دیگر شیشه که معمولا برای ایجاد محیط خصوصی و خارج از دید در ساختمان ها از آن استفاده می شود، شیشه مشجر یا طرح دار می باشد. شیشه های مشجر در طرح ها مختلف تولید و عرضه می شوند. از طرح های مختلف آن می توان به شیشه برفی شیشه کریزیت طرح درختی و … مشاهده کرد.شیشه های مشجر در مکان های مختلف قابلیت استفاده دارند و در نمای داخلی و خارجی ساختمان ها به کار برده می شوند.

شیشه مشجر چیست؟