قیمت یو پی اس

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت یو پی اس توان بالا

تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندقیمت (تومان)
 ۱ UPS - ASPIRE 10000 یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (۳-۱) - ۱۰KVA - ۸.۲۰۰.۰۰۰
 ۲ UPS - DURABLE 10000 یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (۳-۱) - ۱۰KVA - ۹.۷۰۰.۰۰۰
 ۳ UPS - DURABLE 15 KVA یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (۳-۱) - ۱۵KVA - ۱۳.۷۷۰.۰۰۰
 ۴ UPS - DURABLE 20 KVA یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (۳-۱) - ۲۰KVA - ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
 ۵ UPS - TITAN SERIES 20 KVA یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (۳-۱) - ۲۰KVA - ۱۲.۱۰۰.۰۰۰
 ۶ UPS - ONLINE ASPIRE 20000 یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (۳-۱) - ۲۰KVA - ۱۲.۳۰۰.۰۰۰
 ۷ UPS - TITAN LCD 20000 یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (۳-۱) - ۲۰KVA - ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
 ۸ UPS - POWER ULTRA 20 KVA یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (۳-۳) - ۲۰KVA - ۱۹.۸۷۰.۰۰۰
 ۹ UPS - COMET 1 / 30 KVA یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (۳-۳) - ۳۰KVA - ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
 ۱۰ UPS - COMET 2 / 30 KVA یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (۳-۳) - ۳۰KVA - ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
 ۱۱ UPS - COMET 1 / 40 KVA یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (۳-۳) - ۴۰KVA - ۴۰.۶۰۰.۰۰۰
 ۱۲ UPS - COMET 2 / 40 KVA یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (۳-۳) - ۴۰KVA - ۴۰.۶۰۰.۰۰۰
 ۱۳ UPS - COMET 60 KVA یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (۳-۳) - ۶۰KVA - ۵۳.۴۰۰.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت یو پی اس Online

تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
ردیفنام کالاتوضیحاتقیمت (تومان)
 ۱ UPS - TITAN 1000 VA یو پی اس آنلاین - ۱KVA ۱.۳۰۰.۰۰۰
 ۲ UPS - SDC 1500S-RT یو پی اس آنلاین - ۱.۵KVA ۲.۶۹۵.۰۰۰
 ۳ UPS - ASPIRE 2000 VA یو پی اس آنلاین - ۲KVA ۱.۸۰۰.۰۰۰
 ۴ UPS - SDC 2000S-RT یو پی اس آنلاین - ۲KVA ۳.۴۱۴.۰۰۰
 ۵ UPS - TITAN 3000 VA یو پی اس آنلاین - ۳KVA ۲.۲۵۰.۰۰۰
 ۶ UPS - ASPIRE 3000 VA یو پی اس آنلاین - ۳KVA ۲.۰۰۰.۰۰۰
 ۷ UPS - SDC 3000X-RT یو پی اس آنلاین - ۳KVA ۳.۹۴۹.۰۰۰
 ۸ UPS - TITAN 6000 VA یو پی اس آنلاین - ۶KVA ۴.۳۰۰.۰۰۰
 ۹ UPS - ASPIRE 6000 VA یو پی اس آنلاین - ۶KVA ۳.۸۰۰.۰۰۰
 ۱۰ UPS - SDC 6000-RT-3U یو پی اس آنلاین - ۶KVA ۵.۴۳۹.۰۰۰
 ۱۱ UPS - TITAN 10000 VA یو پی اس آنلاین - ۱۰KVA۷.۴۰۰.۰۰۰
 ۱۲ UPS - ASPIRE 10000 VA یو پی اس آنلاین - ۱۰KVA۶.۹۰۰.۰۰۰
 ۱۳ UPS - CAD10000 KX1-RT یو پی اس آنلاین - ۱۰KVA۹.۴۸۳.۰۰۰
 ۱۴ UPS - DURABLE 10000 یو پی اس آنلاین - ۱۰KVA۹.۳۰۰.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت یو پی اس Line Interactive

تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
ردیفنام کالاتوضیحاتقیمت (تومان)
 ۱ UPS - BLAZER 600 VA یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۰.۵KVA ۴۰۰.۰۰۰
 ۲ UPS - BLAZER 1200 VA یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۱.۲KVA ۷۵۰.۰۰۰
 ۳ UPS - Venus 1300-BLK یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۱.۲KVA ۸۱۰.۰۰۰
 ۴ UPS - DSS 1500X-RT یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۱.۵KVA ۲.۴۴۵.۰۰۰
 ۵ UPS - DSS 2000X-RT یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۲.۰KVA ۲.۸۷۰.۰۰۰
 ۶ UPS - TRUST 2 KVA یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۲.۰KVA ۹۵۰.۰۰۰
 ۷ UPS - DSS 3000X-RT یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۳.۰KVA ۳.۳۸۵.۰۰۰
 ۸ UPS - TRUST 3 KVA یو پی اس لاین اینتراکتیو - ۳.۰KVA ۱.۲۰۰.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت Rack Mount

تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
ردیفنام کالاتوضیحاتقیمت (تومان)
 ۱ UPS - VIGOR RM 1000 VA یو پی اس راک مونت - ۱.۰KVA ۱.۴۰۸.۰۰۰
 ۲ UPS - VIGOR RM 2000 VA یو پی اس راک مونت - ۲.۰KVA ۲.۱۵۰.۰۰۰
 ۳ UPS - VIGOR RM 3000 VA یو پی اس راک مونت - ۳.۰KVA ۲.۳۰۰.۰۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۷:۲۲:۱۰

ثبت ديدگاه

4 × 3 =