قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت سقف کاذب

ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
 1 صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالتضخامت 6.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 7.700
 2 صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت ضخامت 8.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 7.700
 3 صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت ضخامت 9.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 7.700
 4 صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه ضخامت 9.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 7.700
 5 صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 8.300
 6 صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 8.300
 7 صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2500 mm
 کناف ایران متر مربع 8.300
 8 صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 8.300
 9 صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2800 mm
 کناف ایران متر مربع 8.300
 10 صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران متر مربع 8.300
 11 صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران متر مربع 8.300
 12 صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 9.900
 13 صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران متر مربع 9.900
 14 صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران متر مربع 9.900
 15 صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت ضخامت 18 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 12.200
 16 صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت ضخامت 18 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران متر مربع 12.200
 17 صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع 10.300
 18 صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2800 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع 10.300
 19 صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع 10.300
 20 صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت 
 کناف ایران متر مربع 10.300
 21 صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 9.000
 22 صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 9.000
 23 صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2500 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 9.000
 24 صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2800 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 9.000
 25 صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 9.000
 26 صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتشmm 
 کناف ایران متر مربع 11.880
 27 صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع 11.800
 28 صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2500 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع 11.800
 29 صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2800 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع 11.800
 30 صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع 11.800
 31 صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع 12.400
 32 صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع 12.400
 33 صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت ضخامت 18 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع 14.500
 34 صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 10.700
 35 صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت ضخامت 15
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 10.700
 36 صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 10.700
 37 صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت ضخامت 18 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 13.300
 38 صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت ضخامت 18 mm 
عرض 1200mm طول 3000 mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع 13.300
 39 صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت ضخامت 15 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع 13.400
 40 صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت ضخامت 18 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع 16.000
 41 صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی  ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 63.000
 42 صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی ضخامت 12.5 mm 
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران متر مربع 63.000
 43 تایل سقفی 60*60 ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید کناف ایران متر مربع 7.900
 44 تایل سقفی 60*60 ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید پشتAL کناف ایران متر مربع 8.700
 45 تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید کناف ایران متر مربع 9.700
 46 تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید پشتAL کناف ایران متر مربع 10.500
 47 تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع 8.300
 48 تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی رنگ شده سفید با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع 9.700
 49 تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع 13.200
 50 تایل طرح دار یاقوت روکشPVC کد 238 کناف ایران متر مربع 9.300
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کف پوش

ردیفنام کالاساختواحدقیمت (تومان)
 1 پارکت لمینت آرتا - ARTA ایران،لیسانس بلژیک متر مربع -
 2 پارکت لمینت پارکلام - PARKELAM ترکیه متر مربع -
 3 پارکت لمینت مون لاک - MOONLOC ترکیه متر مربع 38.000
 4 پارکت لمینت ایشیک - ISIK ترکیه متر مربع 38.000
 5 پارکت لمینت ای تی سی - ITC چین،لیسانس آلمان متر مربع 38.000
 6 پارکت لمینت واریو - VARIO ترکیه متر مربع 39.000
 7 پارکت لمینت آرت دکو - ART DECO ترکیه متر مربع 39.000
 8 پارکت لمینت آلویز - ALWAYS چین،لیسانس انگلستان متر مربع -
 9 پارکت لمینت کرونواورجینال-KRONO آلمان متر مربع 47.000
 10 پارکت لمینت سوپرنیچر-SPERNATURE چین،لیسانس انگلستان متر مربع 50.000
 11 پارکت لمینت کرونوتکس-KRONOTEX آلمان متر مربع -
 12 پارکت لمینت باراباس-BRABUS آلمان متر مربع -
 13 پارکت لمینت جاوا-JAVA چین،لیسانس آلمان متر مربع 56.000
 14 پارکت لمینت 12MM ای تی سی - ITC چین،لیسانس آلمان متر مربع 56.000
 15 پارکت لمینت ایگر - EGGER آلمان متر مربع 55.000
 16 پارکت لمینت 12MM باراباس-BRABUS آلمان متر مربع -
 17 کفپوش بارتولی - BARTOLI چین متر مربع 20.000
 18 کفپوش پلیژن - POLYGEN ایران متر مربع 21.000
 19 کفپوش رونین - RONIN چین متر مربع 22.500
 20 کفپوش استراتیفی - STERATIFIE چین متر مربع 24.000
 21 کفپوش مودا - MODA چین متر مربع 26.000
 22 کفپوش تیمبرلند - TIMBERLAND تایوان متر مربع 25.000
 23 کفپوش ال جی برایت - LG کره متر مربع 26.500
 24 کفپوش ال جی سوپریم - LG کره متر مربع 28.500
 25 کفپوش تی اکو - T ECO چین متر مربع 30.500
 26 کفپوش ورزشی تارکت - TARKETT مجارستان متر مربع 65.000
 27 کفپوش ورزشی جیم فیت - JIM FIT مجارستان متر مربع 110.000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت دیوارپوش و دیوارکوب

ردیفنام کالاساختواحدقیمت (تومان)
 1 دیوارپوش PVC داتیس (DATISS) - متر مربع 19.000
 2 دیوارپوش PVC همت پلاست (HEMMATPELAST) - متر مربع 20.800
 3 دیوارپوش MDF ای جی ای (AGE) - متر مربع 26.500
 4 دیوارپوش MDF کرونوگرین (KRONOGREEN) - متر مربع 27.500
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کاغذ دیواری

ردیفنام کالاابعادواحدقیمت (تومان)
 1کاغذ دیواری  فانتزیا-FANTASIA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 50.000
 2کاغذ دیواری  گلد-GOLD عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 53.000
 3کاغذ دیواری  وارن-WARREN عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 58.000
 4کاغذ دیواری  هیمن-HAYMAN عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 58.000
 5کاغذ دیواری  فیز-FIZZ عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 60.000
 6کاغذ دیواری  تیتان-TITAN عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 64.000
 7کاغذ دیواری  اولترا-ULTRA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 65.000
 8کاغذ دیواری  روستر استوری-STORY عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 63.000
 9کاغذ دیواری  روستر دیریم-DREAM عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 63.000
 10کاغذ دیواری  ورتیکو-VERTIKO عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 68.000
 11کاغذ دیواری  پیورالگانس-PURE ELEGANC عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 73.000
 12کاغذ دیواری  ادیتو-EDITO عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 73.000
 13کاغذ دیواری  فشن ویک-FASHIONWEEK عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 78.000
 14کاغذ دیواری  گریس-GRACE عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 78.000
 15کاغذ دیواری  بریکس-BRIX عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 80.000
 16کاغذ دیواری  مودنا-MODENA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 83.000
 17کاغذ دیواری  کیدز اند تین kids & teen عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 85.000
 18کاغذ دیواری  تایلز اند مور Tiles & more عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 90.000
 19کاغذ دیواری  کارنیوال-CARNIVAL عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 95.000
 20کاغذ دیواری  روبینیا-RUBINIA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 98.000
 21کاغذ دیواری  والنتینو-VALENTINO عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 115.000
 22کاغذ دیواری  ریتز-RITZ عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 115.000
 23کاغذ دیواری  ایزابلا-ISABELA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 110.000
 24کاغذ دیواری  سیاتل-SEATTEL عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 110.000
 25کاغذ دیواری  مادرید-MADRID عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 120.000
 26کاغذ دیواری  باربارا بیکر B.B عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 130.000
 27کاغذ دیواری  تراینون TRAINON عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 150.000
 28کاغذ دیواری  مدله-MODELLE عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 185.000
 29کاغذ دیواری  آلتا مدا-ALTAMODA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 185.000
 30کاغذ دیواری  رگالیس-REGALIS عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 210.000
 31کاغذ دیواری  بارسلونا-BARCELONA عرض 70 سانتیمتر-طول9متر متر مربع 235.000
 32کاغذ دیواری  مگنیفیکا-MAGNIFICA عرض 70 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 240.000
 33کاغذ دیواری  هریتاج HERITAGE عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 34کاغذ دیواری  داماسک DAMASK عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 35کاغذ دیواری  بلوسوم BLOSSOM عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 36کاغذ دیواری  لوهاس LOHAS عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 37کاغذ دیواری  آرشیتکسچر-ARCHITEXTURE عرض 70 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 248.000
 38کاغذ دیواری  لافنیس-LAFENICE عرض 70 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 283.000

مشخصات فنی دیوارپوش

دیوارپوشدر واقع دیوارپوش به عنوان یکی از عناصر متفاوت در پوشاندن دیوارها و جلوه دهی به دکوراسیون داخلی ساختمان ها  اهمیت دارد. این نوع پوشش دیواری با عنوان دیوارکوب هم شناخته می شود و می توان از آن برای انواع فضای مسکونی، تجاری، اداری استفاده کرد. اگر کاربرد انواع مختلف از این محصول با بررسی تخصصی مزایا و معایب دیوارپوش بر اساس اصول درست دکوراسیون داخلی انتخاب شوند می توانند فضای بی روح دیوارها را به شکل مناسبی روح بخشیده.

دیوارپوش و انواع آن