قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت سقف کاذب

ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
 ۱ صفحات روکش دار کچی ۶.۵ RG پالتضخامت ۶.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۲ صفحات روکش دار کچی ۸.۵ RG پالت ضخامت ۸.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۳ صفحات روکش دار کچی ۹.۵ RG پالت ضخامت ۹.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۴ صفحات روکش دار کچی ۹.۵ RG قطعه ضخامت ۹.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۷.۷۰۰
 ۵ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG240 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۶ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG240 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۷ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG250 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۵۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۸ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG250 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۹ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG280 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۱۰ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۱۱ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ RG3000 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۱۲ صفحات روکش دار کچی ۱۵ RG240 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۹.۹۰۰
 ۱۳ صفحات روکش دار کچی ۱۵ RG3000 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۹.۹۰۰
 ۱۴ صفحات روکش دار کچی ۱۵ RG3000 قطعه ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۹.۹۰۰
 ۱۵ صفحات روکش دار کچی ۱۸ RG240 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۲۰۰
 ۱۶ صفحات روکش دار کچی ۱۸ RG3000 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۲۰۰
 ۱۷ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR240 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۱۸ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR280 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۱۹ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۲۰ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ MR3000 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت 
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۳۰۰
 ۲۱ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2400 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۲ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2400 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۳ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2500 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۵۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۴ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR2800 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۵ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FR3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۹.۰۰۰
 ۲۶ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2400 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتشmm 
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۸۰
 ۲۷ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2400 قطعه ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۲۸ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2500 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۵۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۲۹ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM2800 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۸۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۳۰ صفحات روکش دار کچی ۱۲.۵ FM3000 پالت ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۱.۸۰۰
 ۳۱ صفحات روکش دار کچی ۱۵ MR3000 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۴۰۰
 ۳۲ صفحات روکش دار کچی ۱۵ MR3000 قطعه ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۲.۴۰۰
 ۳۳ صفحات روکش دار کچی ۱۸ MR2400 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران متر مربع ۱۴.۵۰۰
 ۳۴ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FR2400 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۷۰۰
 ۳۵ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FR3000 پالت ضخامت ۱۵
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۷۰۰
 ۳۶ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FR3000 قطعه ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۰.۷۰۰
 ۳۷ صفحات روکش دار کچی ۱۸ FR2400 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۳.۳۰۰
 ۳۸ صفحات روکش دار کچی ۱۸ FR3000 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۳۰۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۳.۳۰۰
 ۳۹ صفحات روکش دار کچی ۱۵ FM2400 پالت ضخامت ۱۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۳.۴۰۰
 ۴۰ صفحات روکش دار کچی ۱۸ FM2400 پالت ضخامت ۱۸ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm 
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران متر مربع ۱۶.۰۰۰
 ۴۱ صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی  ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۴۲ صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی ضخامت ۱۲.۵ mm 
عرض ۱۲۰۰mm طول ۲۴۰۰ mm
 کناف ایران متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۴۳ تایل سقفی ۶۰*۶۰ ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید کناف ایران متر مربع ۷.۹۰۰
 ۴۴ تایل سقفی ۶۰*۶۰ ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید پشتAL کناف ایران متر مربع ۸.۷۰۰
 ۴۵ تایل سقفی ساده ۶۰*۶۰ روکش PVC ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید کناف ایران متر مربع ۹.۷۰۰
 ۴۶ تایل سقفی ساده ۶۰*۶۰ روکش PVC ضخامت ۹.۵ ساده رنگ شده سفید پشتAL کناف ایران متر مربع ۱۰.۵۰۰
 ۴۷ تایل سقفی ۶۰*۶۰ اکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع ۸.۳۰۰
 ۴۸ تایل سقفی ۶۰*۶۰ اکوستیک پانچ خطی رنگ شده سفید با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع ۹.۷۰۰
 ۴۹ تایل سقفی ۶۰*۶۰ اکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فیلس در پشت تایل کناف ایران متر مربع ۱۳.۲۰۰
 ۵۰ تایل طرح دار یاقوت روکشPVC کد ۲۳۸ کناف ایران متر مربع ۹.۳۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کف پوش

ردیفنام کالاساختواحدقیمت (تومان)
 ۱ پارکت لمینت آرتا - ARTA ایران،لیسانس بلژیک متر مربع -
 ۲ پارکت لمینت پارکلام - PARKELAM ترکیه متر مربع -
 ۳ پارکت لمینت مون لاک - MOONLOC ترکیه متر مربع ۳۸.۰۰۰
 ۴ پارکت لمینت ایشیک - ISIK ترکیه متر مربع ۳۸.۰۰۰
 ۵ پارکت لمینت ای تی سی - ITC چین،لیسانس آلمان متر مربع ۳۸.۰۰۰
 ۶ پارکت لمینت واریو - VARIO ترکیه متر مربع ۳۹.۰۰۰
 ۷ پارکت لمینت آرت دکو - ART DECO ترکیه متر مربع ۳۹.۰۰۰
 ۸ پارکت لمینت آلویز - ALWAYS چین،لیسانس انگلستان متر مربع -
 ۹ پارکت لمینت کرونواورجینال-KRONO آلمان متر مربع ۴۷.۰۰۰
 ۱۰ پارکت لمینت سوپرنیچر-SPERNATURE چین،لیسانس انگلستان متر مربع ۵۰.۰۰۰
 ۱۱ پارکت لمینت کرونوتکس-KRONOTEX آلمان متر مربع -
 ۱۲ پارکت لمینت باراباس-BRABUS آلمان متر مربع -
 ۱۳ پارکت لمینت جاوا-JAVA چین،لیسانس آلمان متر مربع ۵۶.۰۰۰
 ۱۴ پارکت لمینت ۱۲MM ای تی سی - ITC چین،لیسانس آلمان متر مربع ۵۶.۰۰۰
 ۱۵ پارکت لمینت ایگر - EGGER آلمان متر مربع ۵۵.۰۰۰
 ۱۶ پارکت لمینت ۱۲MM باراباس-BRABUS آلمان متر مربع -
 ۱۷ کفپوش بارتولی - BARTOLI چین متر مربع ۲۰.۰۰۰
 ۱۸ کفپوش پلیژن - POLYGEN ایران متر مربع ۲۱.۰۰۰
 ۱۹ کفپوش رونین - RONIN چین متر مربع ۲۲.۵۰۰
 ۲۰ کفپوش استراتیفی - STERATIFIE چین متر مربع ۲۴.۰۰۰
 ۲۱ کفپوش مودا - MODA چین متر مربع ۲۶.۰۰۰
 ۲۲ کفپوش تیمبرلند - TIMBERLAND تایوان متر مربع ۲۵.۰۰۰
 ۲۳ کفپوش ال جی برایت - LG کره متر مربع ۲۶.۵۰۰
 ۲۴ کفپوش ال جی سوپریم - LG کره متر مربع ۲۸.۵۰۰
 ۲۵ کفپوش تی اکو - T ECO چین متر مربع ۳۰.۵۰۰
 ۲۶ کفپوش ورزشی تارکت - TARKETT مجارستان متر مربع ۶۵.۰۰۰
 ۲۷ کفپوش ورزشی جیم فیت - JIM FIT مجارستان متر مربع ۱۱۰.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت دیوارپوش و دیوارکوب

ردیفنام کالاساختواحدقیمت (تومان)
 ۱ دیوارپوش PVC داتیس (DATISS) - متر مربع ۱۹.۰۰۰
 ۲ دیوارپوش PVC همت پلاست (HEMMATPELAST) - متر مربع ۲۰.۸۰۰
 ۳ دیوارپوش MDF ای جی ای (AGE) - متر مربع ۲۶.۵۰۰
 ۴ دیوارپوش MDF کرونوگرین (KRONOGREEN) - متر مربع ۲۷.۵۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کاغذ دیواری

ردیفنام کالاابعادواحدقیمت (تومان)
 ۱کاغذ دیواری  فانتزیا-FANTASIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۰.۰۰۰
 ۲کاغذ دیواری  گلد-GOLD عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۳.۰۰۰
 ۳کاغذ دیواری  وارن-WARREN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۸.۰۰۰
 ۴کاغذ دیواری  هیمن-HAYMAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۸.۰۰۰
 ۵کاغذ دیواری  فیز-FIZZ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۰.۰۰۰
 ۶کاغذ دیواری  تیتان-TITAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۴.۰۰۰
 ۷کاغذ دیواری  اولترا-ULTRA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۵.۰۰۰
 ۸کاغذ دیواری  روستر استوری-STORY عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۹کاغذ دیواری  روستر دیریم-DREAM عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۱۰کاغذ دیواری  ورتیکو-VERTIKO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۸.۰۰۰
 ۱۱کاغذ دیواری  پیورالگانس-PURE ELEGANC عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۳.۰۰۰
 ۱۲کاغذ دیواری  ادیتو-EDITO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۳.۰۰۰
 ۱۳کاغذ دیواری  فشن ویک-FASHIONWEEK عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۸.۰۰۰
 ۱۴کاغذ دیواری  گریس-GRACE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۸.۰۰۰
 ۱۵کاغذ دیواری  بریکس-BRIX عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۸۰.۰۰۰
 ۱۶کاغذ دیواری  مودنا-MODENA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۸۳.۰۰۰
 ۱۷کاغذ دیواری  کیدز اند تین kids & teen عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۸۵.۰۰۰
 ۱۸کاغذ دیواری  تایلز اند مور Tiles & more عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۹۰.۰۰۰
 ۱۹کاغذ دیواری  کارنیوال-CARNIVAL عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۹۵.۰۰۰
 ۲۰کاغذ دیواری  روبینیا-RUBINIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۹۸.۰۰۰
 ۲۱کاغذ دیواری  والنتینو-VALENTINO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۵.۰۰۰
 ۲۲کاغذ دیواری  ریتز-RITZ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۵.۰۰۰
 ۲۳کاغذ دیواری  ایزابلا-ISABELA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۰.۰۰۰
 ۲۴کاغذ دیواری  سیاتل-SEATTEL عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۰.۰۰۰
 ۲۵کاغذ دیواری  مادرید-MADRID عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۲۰.۰۰۰
 ۲۶کاغذ دیواری  باربارا بیکر B.B عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۳۰.۰۰۰
 ۲۷کاغذ دیواری  تراینون TRAINON عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۵۰.۰۰۰
 ۲۸کاغذ دیواری  مدله-MODELLE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۸۵.۰۰۰
 ۲۹کاغذ دیواری  آلتا مدا-ALTAMODA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۸۵.۰۰۰
 ۳۰کاغذ دیواری  رگالیس-REGALIS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۱۰.۰۰۰
 ۳۱کاغذ دیواری  بارسلونا-BARCELONA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۹متر متر مربع ۲۳۵.۰۰۰
 ۳۲کاغذ دیواری  مگنیفیکا-MAGNIFICA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۳کاغذ دیواری  هریتاج HERITAGE عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۴کاغذ دیواری  داماسک DAMASK عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۵کاغذ دیواری  بلوسوم BLOSSOM عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۶کاغذ دیواری  لوهاس LOHAS عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۷کاغذ دیواری  آرشیتکسچر-ARCHITEXTURE عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۴۸.۰۰۰
 ۳۸کاغذ دیواری  لافنیس-LAFENICE عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۸۳.۰۰۰

مشخصات فنی دیوارپوش

دیوارپوشدر واقع دیوارپوش به عنوان یکی از عناصر متفاوت در پوشاندن دیوارها و جلوه دهی به دکوراسیون داخلی ساختمان ها  اهمیت دارد. این نوع پوشش دیواری با عنوان دیوارکوب هم شناخته می شود و می توان از آن برای انواع فضای مسکونی، تجاری، اداری استفاده کرد. اگر کاربرد انواع مختلف از این محصول با بررسی تخصصی مزایا و معایب دیوارپوش بر اساس اصول درست دکوراسیون داخلی انتخاب شوند می توانند فضای بی روح دیوارها را به شکل مناسبی روح بخشیده.

دیوارپوش و انواع آن