لیست قیمت سیمان

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیمان
قیمت سیمان

لیست قیمت سیمان

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالانوع سیماننوع ارائهمحل تحویلقیمت (تومان)
۱سیمان تهرانتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه۷۶۰۰
۲سیمان تهرانتیپ ۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه۷۷۰۰
۳سیمان تهرانپوزولانیپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۴سیمان تهران۱-۳۲۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۵سیمان تهرانتیپ ۵فلهدرب کارخانه-
۶سیمان تهرانتیپ ۲فلهدرب کارخانه-
۷سیمان نایینتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۸سیمان آبیک۱-۳۲۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۹سیمان آبیکتیپ ۲فلهدرب کارخانه-
۱۰سیمان آبیکتیپ ۱فلهدرب کارخانه-
۱۱سیمان آبیکپوزولانیفلهدرب کارخانه-
۱۲سیمان آبیکمرکبپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه۸۲۵۰
۱۳سیمان فیروزکوهتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه۶۹۵۰
۱۴سیمان هگمتانتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۱۵سیمان هگمتانپوزولانیپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۱۶سیمان شمال(جاجرود)تیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۱۷سیمان ساوهتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۱۸سیمان ساوه۱-۳۲۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۱۹سیمان ساوهپوزولانیپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۲۰سیمان ساوهسفیدپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۲۱سیمان ساوهتیپ ۲فلهدرب کارخانه-
۲۲سیمان بنویدسفیدپاکت ۲۵ کیلوییدرب کارخانه-
۲۳سیمان بنویدسفیدپاکت ۴۰ کیلوییدرب کارخانه-
۲۴سیمان بنویدسفیدپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۲۵سیمان اصفهان۱-۳۲۵ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۲۶سیمان اردستانتیپ ۲ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۲۷سیمان نیزارتیپ ۱ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-
۲۸سیمان نیزارتیپ ۲ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه-