لیست قیمت ورق MDF

درخواست آنلاین مصالح

قیمت ورق mdf
قیمت ورق mdf

لیست قیمت ورق MDF

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاضخامت (mm)ابعاد (cm)کشورواحدقیمت (تومان)
۱ورق mdf ایزوفام۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۳۹۵۰۰۰
۲ورق mdf تیسان۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۳۶۵۰۰۰
۳ورق mdf ارکا۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۳۴۵۰۰۰
۴ورق mdf کاستامانو۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۵۱۵۰۰۰ الی ۵۷۵۰۰۰
۵ورق mdf دکوپانل۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۴۳۰۰۰۰ الی ۴۷۰۰۰۰
۶ورق mdf آلکی۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۴۷۰۰۰۰ الی ۵۳۰۰۰۰
۷ورق mdf سفید۳۲۴۴*۱۸۳ایرانورق۶۶۰۰۰
۸ورق mdf اکسترا۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۴۳۰۰۰۰ الی ۵۱۷۰۰۰
۹ورق mdf فرامید۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۳۸۰۰۰۰
۱۰ورق mdf فرامید۱۶۲۸۰*۱۸۳ایرانورق۵۷۰۰۰۰
۱۱ورق AGT ترک۱۶۲۸۰*۱۲۲ترکیهورق۵۳۰۰۰۰ الی ۵۹۰۰۰۰
۱۲ورق ایشیک ترک۱۶۲۸۰*۱۲۲ترکیهورق۵۱۰۰۰۰ الی ۵۹۱۰۰۰
۱۳ورق لمی گلاس۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۶۲۰۰۰۰ الی ۸۱۰۰۰۰
۱۴سفید صابونی ایرانی۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۳۳۰۰۰۰
۱۵سفید صابونی خارجی۱۶۳۶۶*۱۸۳ترکیهورق۳۸۵۰۰۰
۱۶pvc 16 میلیمتری ایرانی۱۶۲۴۴*۱۲۲ایرانورق۳۷۰۰۰۰
۱۷pvc 16 میلیمتری چینی۱۶۲۴۴*۱۲۲چینورق۴۲۰۰۰۰