لیست قیمت ورق MDF

درخواست آنلاین مصالح

قیمت ورق mdf
قیمت ورق mdf

لیست قیمت ورق MDF

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۴

ردیفنام کالاضخامت
(mm)
ابعاد
(cm)
کشورواحدقیمت (تومان)
۱ورق mdf ایزوفام۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۴۹۰۰۰۰
۲ورق mdf تیسان۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۴۱۰۰۰۰
۳ورق mdf ارکا۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۳۹۰۰۰۰
۴ورق هایگلاس کاستامانو۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۵۶۰۰۰۰
۵ورق هایگلاس دکوپانل۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۵۰۰۰۰۰
۶ورق mdf سفید۳۲۴۴*۱۸۳ایرانورق۶۶۰۰۰
۷ورق mdf اکسترا۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۵۷۰۰۰۰
۸ورق mdf فرامید۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۴۲۰۰۰۰
۹ورق mdf فرامید۱۶۲۸۰*۱۸۳ایرانورق۶۰۰۰۰۰
۱۰ورق هایگلاسAGT ترک۱۶۲۸۰*۱۲۲ترکیهورق۵۸۰۰۰۰
۱۱ورق هایگلاس AGE۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۳۳۰۰۰۰
۱۲ورق MDFرنگی آراواسا۱۶۲۸۰*۱۲۲ایرانورق۴۰۵۰۰۰
۱۳سفید صابونی ایرانی۱۶۳۶۶*۱۸۳ایرانورق۳۷۵۰۰۰
۱۴سفید صابونی خارجی۱۶۳۶۶*۱۸۳ترکیهورق۴۱۰۰۰۰
۱۵pvc ایرانی۳۲۴۴*۱۲۲ایرانورق۱۲۰۰۰۰
۱۶pvc 16 ایرانی۱۶۲۴۴*۱۲۲ایرانورق۳۷۰۰۰۰
۱۷ورق هایگلاس یلدیز ترک۱۶۲۴۴*۱۲۲ترکیهورق۴۷۰۰۰۰-۵۶۰۰۰۰