مهندس محمد حسن پور

محمد حسن پور

کد انتخاباتی : ۳۰۲۷

مدیر هلدینگ سرمایه گذاری، تولیدی، مهندسین مشاور اریکا

مهندسی عمران- عمران، کارشناس ارشد شهرسازی

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

با  نام مهندس هستی : سلام و درود به همه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی که با حضور جدی خود در انتخابات ، جریان مطالبه گرانه مهندسین واقعی را در شهر تهران رقم خواهند زد، درست است هنوز به باور بعضی ها شهر ما تاب حضور متخصصین واقعی را در بین خود ندارد ، ولی قطعاً با مشارکت حداکثری، مهندسین  عزیز می توانندآگاهانه تر کاندیدهای اصلح را انتخاب وگامی بزرگ در راستای تحقق اهداف و برنامه های جامعه بزرگ مهندسی کشور بردارند.

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لوگو گروه مهندسین آنلاین
برای مشاهده اطلاعات گروه کلیک نمایید

تقویم کاندیدا

  • تاکنون برنامه ای برای این کاندید ثبت نشده است

  • ۱۲ مهر روز برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبهجمعه
۶/۱۰۶/۱۱۶/۱۲۶/۱۳۶/۱۴۶/۱۵۶/۱۶
۶/۱۷۶/۱۸۶/۱۹۶/۲۰۶/۲۱۶/۲۲۶/۲۳
۶/۲۴۶/۲۵۶/۲۶۶/۲۷۶/۲۸۶/۲۹۶/۳۰
۶/۳۱۷/۰۱۷/۰۲۷/۰۳۷/۰۴۷/۰۵۷/۰۶
۷/۰۷۷/۰۸۷/۰۹۷/۱۰۷/۱۱۷/۱۲۷/۱۳
۷/۱۴۷/۱۵۷/۱۶۷/۱۷۷/۱۸۷/۱۹۷/۲۰

شرح کامل برنامه های کاندیدا

سرفصل اهداف و برنامه

با توجه به سند اهداف و برنامه های کلان سازمان نظام مهندسی استان تهران ، لحاظ چار چوب های برنامه ریزی بر مبنای تحلیل قوت ها ، فرصت ها ، تهدید ها و ضعف ها به همراه اهداف بلند مدت و راهبردها همچنین در نظر گرفتن ارزش های محوری و برنامه های دردست اقدام و تحقق یافته درسالهای گذشته و برنامه ریزی آینده ، اهداف و برنامه ها به شرح ذیل ارایه می گردد.

اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺮازﻧﺪه ﺷﺄن ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﻗﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ عمرانی و آﺑﺎداﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺳﺎزﻣﺎن (اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳی)
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﮐﺎراﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺶ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻮازن از ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان

ارزش ﻫﺎی ﻣﺤﻮری

ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻈﺎرت ﭘﺬﯾﺮی
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﻮآوری وﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم درﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮی
رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ارﺗﻘﺎء وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن نظام مهندسی
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻀﺎء و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﻋﻀﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

مهندسی عمران- عمران ، کارشناس ارشد شهرسازی ،طی دوره های مدیریت درحد کارشناسی ارشد.

کارشناسی ارشد شهرسازی

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق شغلی و حرفه ای :

معاون سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تا سال ۸۷

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تا سال ۸۸

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پارس زیگورات تا سال۹۳

سرمایه گذار برترحوزه ساخت مجموعه های خدماتی رفاهی بین راهی سال ۹۲

مدیرعامل و نائب رئیس شرکت مهندسین مشاور حقوقی ماندگار سازه داتیس

نائب رئیس هیأت مدیره مهندسین مشاورآمایش منطقه ای فلات (شهر سازی و برنامه ریزی شهری)

نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی سپید فام وارنا (پلی روف)

عضو علی البدل گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال ۹۶