در زیر رزومه هایی که کاندیداهای عزیز ارسال نموده اند درج شده است. سایر کاندیداها تمایلی برای ارائه رزومه به مهندسان نداشته اند.

بررسی تخصصی کاندیداهای نظام مهندسی

کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

# رشته عمران

کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

# رشته معماری

کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

# رشته مکانیک

کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

# رشته برق

کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

# رشته ترافیک

کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

# رشته شهرسازی

کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

# رشته نقشه برداری

گروه مهندس پلاس از هیچ شخص، گروه و لیستی حمایت نمی کند و تنها هدف اطلاع رسانی و روشنگری برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی می باشد.