لیست قیمت سیم و کابل

  • انواع سیم

    سیم افشان، سیم افشان ارت، سیم مفتولی، سیم نایلونی، سیم کیسه ای

  • انواع کابل

    کابل افشان، کابل مفتول NYY، کابل مفتولی کولری، کابل سازمانی، کابل کواکسیال، کابل شیلدار، کابل آلومینیوم، کابل تلفن

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم

 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفنام کالاسایزواحدتوضیحاتقیمت (ت)
(البرز الکتریک)
قیمت (ت)
(همدان)
 ۱سیم افشان۰.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۷۲۳۰۰۰
 ۲سیم افشان۰.۷۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۹۶۵۰۰۰
 ۳سیم افشان۱ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۲۵۰۰۰۱۰۶۵۰۰
 ۴سیم افشان۱.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۷۲۰۰۰۱۳۷۰۰۰
 ۵سیم افشان۲.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۲۸۵۰۰۰۲۲۴۰۰۰
 ۶سیم افشان۴ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۴۳۰۰۰۰۳۶۲۰۰۰
 ۷سیم افشان۶ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۶۴۸۰۰۰۵۵۱۰۰۰
 ۸سیم افشان۱۰ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۰۹۷۰۰۰۹۵۶۰۰۰
 ۹سیم افشان۱۶ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۷۱۶۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
 ۱۰سیم افشان۲۵ * ۱متراستاندارد۲۷۳۰۰۲۳۳۰۰
 ۱۱سیم افشان۳۵ * ۱متراستاندارد۳۷۰۰۰۳۲۰۸۰
 ۱۲سیم افشان۵۰ * ۱متراستاندارد۵۱۵۰۰۴۵۲۴۰
 ۱۳سیم افشان۷۰ * ۱متراستاندارد۷۵۷۰۰۰
 ۱۴سیم افشان۹۵ * ۱متراستاندارد۱۰۳۷۵۰۰
 ۱۵سیم افشان۱۲۰ * ۱متراستاندارد۱۳۳۹۰۰۰
سیم افشان ارت۱ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۰۱۱۰۷۰۰
 ۱۶سیم افشان ارت۱.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۷۲۴۰۰۱۴۱۰۰۰
 ۱۷سیم افشان ارت۲.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۲۵۸۶۰۰۲۳۱۰۰۰
 ۱۸سیم افشان ارت۴ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۴۳۱۰۰۰۳۷۳۰۰۰
 ۱۹سیم افشان ارت۶ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۶۴۹۰۰۰۵۶۸۰۰۰
 ۲۰سیم افشان ارت۱۰ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۱۱۲۰۰۰۹۸۴۰۰۰
 ۲۱سیم افشان ارت۱۶ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۷۵۸۰۰۰۱۵۴۶۰۰۰
 ۲۲سیم افشان ارت۲۵ * ۱متراستاندارد۲۹۰۰۰۲۴۰۰۰
 ۲۳سیم افشان ارت۳۵ * ۱متراستاندارد۳۷۵۰۰۳۳۰۰۰
 ۲۴سیم افشان ارت۵۰ * ۱متراستاندارد۵۲۰۰۰۴۷۰۰۰
 ۲۵سیم افشان ارت۷۰ * ۱متراستاندارد۷۶۷۰۰۰
 ۲۶سیم افشان ارت۹۰ * ۱متراستاندارد۱۰۵۵۰۰۰
 ۲۷سیم افشان ارت۱۲۰ * ۱متراستاندارد۱۳۶۰۰۰۰
 ۲۸سیم مفتولی۰.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۷۲۰۰۰۰
 ۲۹سیم مفتولی۰.۷۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۹۷۵۰۰۰
 ۳۰سیم مفتولی۱ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۲۶۰۰۰۰
 ۳۱سیم مفتولی۱.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۷۷۰۰۰۰
 ۳۲سیم مفتولی۲.۵ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۲۶۵۲۰۰۰
 ۳۳سیم مفتولی۴ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۴۴۲۰۰۰۰
 ۳۴سیم مفتولی۶ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۶۳۵۰۰۰۰
 ۳۵سیم مفتولی۱۰ * ۱حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۱۰۵۰۰۰۰
 ۳۶سیم مفتولی۱۶ * ۱متراستاندارد۱۷۰۰۰۰
 ۳۷سیم نایلونی۰.۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۴۰۵۰۰۰
 ۳۸سیم نایلونی۰.۷۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۲۰۷۵۰۰۰
 ۳۹سیم نایلونی۱ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۲۵۴۵۰۰۰
 ۴۰سیم نایلونی۱.۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۳۴۶۵۰۰۰
 ۴۱سیم نایلونی۲.۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۵۵۲۰۰۰۰
 ۴۲سیم کیسه ای۰.۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۱۶۴۰۰۰۰
 ۴۳سیم کیسه ای۰.۷۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۲۲۰۰۰۰۰
 ۴۴سیم کیسه ای۱ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۲۷۹۵۰۰۰
 ۴۵سیم کیسه ای۱.۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۳۹۰۰۰۰۰
 ۴۶سیم کیسه ای۲.۵ * ۲حلقه (۱۰۰متری)استاندارد۵۹۸۰۰۰۰

قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت کابل

 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفنام کالاسایزواحدتوضیحاتقیمت (ت)
(البرز الکتریک)
قیمت (ت)
(همدان)
۱کابل افشان۰.۵ * ۲حلقهاستاندارد۱۸۶۰۰۰۰
۲کابل افشان۰.۷۵ * ۲حلقهاستاندارد۲۶۴۰۰۰۰
۳کابل افشان۱ * ۲حلقهاستاندارد۳۲۱۰۰۰۳۰۶۰۰۰
۴کابل افشان۱.۵ * ۲حلقهاستاندارد۴۴۰۵۰۰۳۷۷۰۰۰
۵کابل افشان۲.۵ * ۲حلقهاستاندارد۷۱۳۷۰۰۶۰۶۰۰۰
۶کابل افشان۴ * ۲حلقهاستاندارد۱۰۸۴۸۵۰۹۴۴۰۰۰
۷کابل افشان۶ * ۲حلقهاستاندارد۱۵۰۱۵۰۰۱۳۸۱۰۰۰
۸کابل افشان۱۰ * ۲متراستاندارد۲۵۳۵۰۰
۹کابل افشان۰.۷۵ * ۳حلقهاستاندارد۳۷۴۵۰۰۰
۱۰کابل افشان۱ * ۳حلقهاستاندارد۴۴۴۰۰۰۴۰۲۰۰۰
۱۱کابل افشان۱.۵ * ۳حلقهاستاندارد۶۰۸۵۰۰۵۳۴۰۰۰
۱۲کابل افشان۲.۵ * ۳حلقهاستاندارد۱۰۳۵۹۰۰۸۳۸۰۰۰
۱۳کابل افشان۴ * ۳حلقهاستاندارد۱۴۹۷۵۰۰۱۲۹۷۰۰۰
۱۴کابل افشان۶ * ۳حلقهاستاندارد۲۱۲۹۴۰۰۱۹۲۰۰۰۰
۱۵کابل افشان۱۰ * ۳متراستاندارد۳۶۰۰۰۰
۱۶کابل افشان۱۶ * ۳متراستاندارد۵۵۰۰۰۰
۱۷کابل افشان۲۵ * ۳متراستاندارد۹۱۵۰۰۰
۱۸کابل افشان۳۵ * ۳متراستاندارد۱۱۷۰۰۰۰
۱۹کابل افشان۵۰ * ۳متراستاندارد۱۷۴۰۰۰۰
۲۰کابل افشان۷۰ * ۳متراستاندارد۲۴۷۵۰۰۰
۲۱کابل افشان۹۰ * ۳متراستاندارد۲۹۸۰۰۰۰
۲۲کابل افشان۲۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۱۰۳۵۰۰۹۶۴۵۰
۲۳کابل افشان۳۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۱۳۵۰۰۰۱۲۲۶۰۰
۲۴کابل افشان۵۰+۲۵ * ۳متراستاندارد۱۸۳۳۰۰۱۷۸۴۰۰
۲۵کابل افشان۷۰+۳۵ * ۳متراستاندارد۲۷۹۵۰۰۲۴۴۳۰۰
۲۶کابل افشان۹۵ * ۱متراستاندارد۱۱۷۰۰۰۰
۲۷کابل افشان۱۲۰ * ۱متراستاندارد۱۴۴۰۰۰۰
۲۸کابل افشان۰.۷۵ * ۴حلقهاستاندارد۴۸۳۰۰۰۰
۲۹کابل افشان۱ * ۴حلقهاستاندارد۵۷۹۰۰۰۵۱۷۰۰۰
۳۰کابل افشان۱.۵ * ۴حلقهاستاندارد۸۰۶۰۰۰۶۸۹۰۰۰
۳۱کابل افشان۲.۵ * ۴حلقهاستاندارد۱۳۲۳۴۰۰۱۰۹۴۰۰۰
۳۲کابل افشان۴ * ۴حلقهاستاندارد۲۰۲۸۰۰۰۱۶۹۸۰۰۰
۳۳کابل افشان۶ * ۴حلقهاستاندارد۲۸۱۱۰۰۰۲۴۹۸۰۰۰
۳۴کابل افشان۱۰ * ۴متراستاندارد۴۷۵۰۰۴۱۳۵۰
۳۵کابل افشان۱۶ * ۴متراستاندارد۷۵۶۰۰۶۵۸۰۰
۳۶کابل افشان۲۵ * ۴متراستاندارد۱۱۷۰۰۰۰
۳۷کابل افشان۳۵ * ۴متراستاندارد۱۷۲۵۰۰۰
۳۸کابل افشان۱.۵ * ۵حلقهاستاندارد۱۰۲۱۰۰۰۹۱۲۰۰۰
۳۹کابل افشان۲.۵ * ۵حلقهاستاندارد۱۶۹۰۰۰۰۱۴۳۵۰۰۰
۴۰کابل افشان۴ * ۵متراستاندارد۲۴۰۰۰۲۱۸۵۰
۴۱کابل افشان۶ * ۵متراستاندارد۳۴۵۰۰۳۱۴۰۰
۴۲کابل افشان۱۰ * ۵متراستاندارد۶۱۰۰۰۵۳۴۶۰
۴۳کابل افشان۱۶ * ۵متراستاندارد۹۱۵۰۰۸۴۶۰۰
۴۴کابل افشان۲۵ * ۵متراستاندارد۱۶۳۰۰۰۰
۴۵کابل افشان۳۵ * ۵متراستاندارد۲۴۱۸۰۰۰
۴۶کابل مفتول NYY۴ * ۲متراستاندارد۱۱۶۵۰۰
۴۷کابل مفتول NYY۶ * ۲متراستاندارد۱۷۵۰۰۰
۴۸کابل مفتول NYY۱۰ * ۲متراستاندارد۲۶۰۰۰۰
۴۹کابل مفتول NYY۶ * ۳متراستاندارد۲۲۵۰۰۰
۵۰کابل مفتول NYY۱۰ * ۳متراستاندارد۳۹۵۰۰۰
۵۱کابل مفتول NYY۲۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۱۰۶۰۰۰۰
۵۲کابل مفتول NYY۳۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۱۳۵۵۰۰۰
۵۳کابل مفتول NYY۵۰+۲۵ * ۳متراستاندارد۱۸۷۲۰۰۰
۵۴کابل مفتول NYY۴ * ۴متراستاندارد۲۱۰۰۰۰
۵۵کابل مفتول NYY۶ * ۴متراستاندارد۳۰۰۰۰۰
۵۶کابل مفتول NYY۱۰ * ۴متراستاندارد۴۷۹۰۰۰
۵۷کابل مفتول NYY۱۶ * ۴متراستاندارد۷۷۲۰۰۰
۵۸کابل مفتول NYY۶ * ۵متراستاندارد۳۶۷۰۰۰
۵۹کابل مفتول NYY۱۰ * ۵متراستاندارد۶۱۸۵۰۰
۶۰کابل مفتول NYY۱۶ * ۵متراستاندارد۹۳۶۰۰۰
۶۱کابل مفتولی (کولری)۱ * ۴حلقهاستاندارد۵۲۶۵۰۰۰
۶۲کابل مفتولی (کولری)۱۰۵ * ۴حلقهاستاندارد۷۶۹۰۰۰۰
۶۳کابل مفتولی (کولری)۱ * ۵حلقهاستاندارد۶۷۰۰۰۰۰
۶۴کابل مفتولی (کولری)۱.۵ * ۵حلقهاستاندارد۹۵۸۵۰۰۰
۶۵کابل سازمانی۶+۶ * ۱متراستاندارد۱۹۷۰۰۰
۶۶کابل سازمانی۱۰+۱۰ * ۱متراستاندارد۲۵۰۰۰۰
۶۷کابل سازمانی۶+۶ * ۳متراستاندارد۳۱۲۰۰۰
۶۸کابل سازمانی۱۰+۱۰ * ۳متراستاندارد۵۱۰۰۰۰
۶۹کابل کواکسیال۴.۵C-2Vمتراستاندارد۳۴۵۰۰
۷۰کابل شیلدار۱ * ۲متراستاندارد۵۹۵۰۰
۷۱کابل شیلدار۱.۵ * ۲متراستاندارد۷۰۰۰۰
۷۲کابل شیلدار۲.۵ * ۲متراستاندارد۹۷۰۰۰
۷۳کابل شیلدار۱.۵ * ۳متراستاندارد۹۴۰۰۰
۷۴کابل شیلدار۲.۵ * ۳متراستاندارد۱۳۴۰۰۰
۷۵کابل شیلدار۱.۵ * ۴متراستاندارد۱۰۹۰۰۰
۷۶کابل آلومینیوم۱۰ * ۲متراستاندارد۸۸۰۰۰
۷۷کابل آلومینیوم۱۶ * ۲متراستاندارد۱۱۷۰۰۰
۷۸کابل آلومینیوم۱۰ * ۴متراستاندارد۱۳۰۰۰۰
۷۹کابل آلومینیوم۱۶ * ۴متراستاندارد۱۸۷۰۰۰
۸۰کابل آلومینیوم۲۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۲۴۰۰۰۰
۸۱کابل آلومینیوم۳۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۲۹۵۰۰۰
۸۲کابل خشک۱۲۰ * ۱متراستاندارد۰۱۰۷۱۰۰
۸۳کابل خشک۲۴۰ * ۱متراستاندارد۰۲۲۱۲۰۰
۸۴کابل خشک۳۰۰ * ۱متراستاندارد۰۲۷۱۳۰۰
۸۵کابل خشک۲۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۰۹۲۰۰۰
۸۶کابل خشک۳۵+۱۶ * ۳متراستاندارد۰۱۲۰۱۷۰
۸۷کابل خشک۵۰+۲۵ * ۳متراستاندارد۰۱۵۰۷۰۰
۸۸کابل خشک۷۰+۳۵ * ۳متراستاندارد۰۲۱۹۱۹۰
۸۹کابل خشک۹۵+۵۰ * ۳متراستاندارد۰۳۰۴۳۶۰
۹۰کابل خشک۱۲۰+۷۰ * ۳متراستاندارد۰۳۹۵۱۵۰
۹۱کابل خشک۱۰ * ۴متراستاندارد۰۴۲۳۸۰
۹۲کابل خشک۱۶ * ۴متراستاندارد۰۶۶۵۷۰
۹۳کابل تلفنی۲زوجی (مسی ۰.۶)متراستاندارد۲۴۰۰۰
۹۴کابل تلفنی۴زوجی (مسی ۰.۶)متراستاندارد۴۰۰۰۰
۹۵کابل تلفنی۶زوجی (مسی ۰.۶)متراستاندارد۶۰۰۰۰
۹۶کابل تلفنی۱۰زوجی (مسی ۰.۶)متراستاندارد۹۵۰۰۰
۹۷کابل RG59سادهمتراستاندارد۲۷۵۰۰
۹۸کابل RG59ترکیبیمتراستاندارد۳۸۵۰۰

توضیحات مهم :
کابل ها با بسته بندی قرقره به ازای هر متر ۴۰ تومان اضافه می شود.