لیست قیمت سیم و کابل

  • انواع سیم

    سیم افشان، سیم افشان ارت، سیم مفتولی، سیم نایلونی، سیم کیسه ای

  • انواع کابل

    کابل افشان، کابل مفتول NYY، کابل مفتولی کولری، کابل سازمانی، کابل کواکسیال، کابل شیلدار، کابل آلومینیوم، کابل تلفن

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم

 تاریخ بروزرسانی : 1398/10

ردیفنام کالاسایزواحدتوضیحاتقیمت (ت)
(البرز الکتریک)
قیمت (ت)
(همدان)
 1سیم افشان0.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد723000
 2سیم افشان0.75 * 1حلقه (100متری)استاندارد965000
 3سیم افشان1 * 1حلقه (100متری)استاندارد125000106500
 4سیم افشان1.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد172000137000
 5سیم افشان2.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد285000224000
 6سیم افشان4 * 1حلقه (100متری)استاندارد430000362000
 7سیم افشان6 * 1حلقه (100متری)استاندارد648000551000
 8سیم افشان10 * 1حلقه (100متری)استاندارد1097000956000
 9سیم افشان16 * 1حلقه (100متری)استاندارد17160001500000
 10سیم افشان25 * 1متراستاندارد2730023300
 11سیم افشان35 * 1متراستاندارد3700032080
 12سیم افشان50 * 1متراستاندارد5150045240
 13سیم افشان70 * 1متراستاندارد757000
 14سیم افشان95 * 1متراستاندارد1037500
 15سیم افشان120 * 1متراستاندارد1339000
سیم افشان ارت1 * 1حلقه (100متری)استاندارد0110700
 16سیم افشان ارت1.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد172400141000
 17سیم افشان ارت2.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد258600231000
 18سیم افشان ارت4 * 1حلقه (100متری)استاندارد431000373000
 19سیم افشان ارت6 * 1حلقه (100متری)استاندارد649000568000
 20سیم افشان ارت10 * 1حلقه (100متری)استاندارد1112000984000
 21سیم افشان ارت16 * 1حلقه (100متری)استاندارد17580001546000
 22سیم افشان ارت25 * 1متراستاندارد2900024000
 23سیم افشان ارت35 * 1متراستاندارد3750033000
 24سیم افشان ارت50 * 1متراستاندارد5200047000
 25سیم افشان ارت70 * 1متراستاندارد767000
 26سیم افشان ارت90 * 1متراستاندارد1055000
 27سیم افشان ارت120 * 1متراستاندارد1360000
 28سیم مفتولی0.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد720000
 29سیم مفتولی0.75 * 1حلقه (100متری)استاندارد975000
 30سیم مفتولی1 * 1حلقه (100متری)استاندارد1260000
 31سیم مفتولی1.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد1770000
 32سیم مفتولی2.5 * 1حلقه (100متری)استاندارد2652000
 33سیم مفتولی4 * 1حلقه (100متری)استاندارد4420000
 34سیم مفتولی6 * 1حلقه (100متری)استاندارد6350000
 35سیم مفتولی10 * 1حلقه (100متری)استاندارد11050000
 36سیم مفتولی16 * 1متراستاندارد170000
 37سیم نایلونی0.5 * 2حلقه (100متری)استاندارد1405000
 38سیم نایلونی0.75 * 2حلقه (100متری)استاندارد2075000
 39سیم نایلونی1 * 2حلقه (100متری)استاندارد2545000
 40سیم نایلونی1.5 * 2حلقه (100متری)استاندارد3465000
 41سیم نایلونی2.5 * 2حلقه (100متری)استاندارد5520000
 42سیم کیسه ای0.5 * 2حلقه (100متری)استاندارد1640000
 43سیم کیسه ای0.75 * 2حلقه (100متری)استاندارد2200000
 44سیم کیسه ای1 * 2حلقه (100متری)استاندارد2795000
 45سیم کیسه ای1.5 * 2حلقه (100متری)استاندارد3900000
 46سیم کیسه ای2.5 * 2حلقه (100متری)استاندارد5980000

قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت کابل

 تاریخ بروزرسانی : 1398/10

ردیفنام کالاسایزواحدتوضیحاتقیمت (ت)
(البرز الکتریک)
قیمت (ت)
(همدان)
1کابل افشان0.5 * 2حلقهاستاندارد1860000
2کابل افشان0.75 * 2حلقهاستاندارد2640000
3کابل افشان1 * 2حلقهاستاندارد321000306000
4کابل افشان1.5 * 2حلقهاستاندارد440500377000
5کابل افشان2.5 * 2حلقهاستاندارد713700606000
6کابل افشان4 * 2حلقهاستاندارد1084850944000
7کابل افشان6 * 2حلقهاستاندارد15015001381000
8کابل افشان10 * 2متراستاندارد253500
9کابل افشان0.75 * 3حلقهاستاندارد3745000
10کابل افشان1 * 3حلقهاستاندارد444000402000
11کابل افشان1.5 * 3حلقهاستاندارد608500534000
12کابل افشان2.5 * 3حلقهاستاندارد1035900838000
13کابل افشان4 * 3حلقهاستاندارد14975001297000
14کابل افشان6 * 3حلقهاستاندارد21294001920000
15کابل افشان10 * 3متراستاندارد360000
16کابل افشان16 * 3متراستاندارد550000
17کابل افشان25 * 3متراستاندارد915000
18کابل افشان35 * 3متراستاندارد1170000
19کابل افشان50 * 3متراستاندارد1740000
20کابل افشان70 * 3متراستاندارد2475000
21کابل افشان90 * 3متراستاندارد2980000
22کابل افشان25+16 * 3متراستاندارد10350096450
23کابل افشان35+16 * 3متراستاندارد135000122600
24کابل افشان50+25 * 3متراستاندارد183300178400
25کابل افشان70+35 * 3متراستاندارد279500244300
26کابل افشان95 * 1متراستاندارد1170000
27کابل افشان120 * 1متراستاندارد1440000
28کابل افشان0.75 * 4حلقهاستاندارد4830000
29کابل افشان1 * 4حلقهاستاندارد579000517000
30کابل افشان1.5 * 4حلقهاستاندارد806000689000
31کابل افشان2.5 * 4حلقهاستاندارد13234001094000
32کابل افشان4 * 4حلقهاستاندارد20280001698000
33کابل افشان6 * 4حلقهاستاندارد28110002498000
34کابل افشان10 * 4متراستاندارد4750041350
35کابل افشان16 * 4متراستاندارد7560065800
36کابل افشان25 * 4متراستاندارد1170000
37کابل افشان35 * 4متراستاندارد1725000
38کابل افشان1.5 * 5حلقهاستاندارد1021000912000
39کابل افشان2.5 * 5حلقهاستاندارد16900001435000
40کابل افشان4 * 5متراستاندارد2400021850
41کابل افشان6 * 5متراستاندارد3450031400
42کابل افشان10 * 5متراستاندارد6100053460
43کابل افشان16 * 5متراستاندارد9150084600
44کابل افشان25 * 5متراستاندارد1630000
45کابل افشان35 * 5متراستاندارد2418000
46کابل مفتول NYY4 * 2متراستاندارد116500
47کابل مفتول NYY6 * 2متراستاندارد175000
48کابل مفتول NYY10 * 2متراستاندارد260000
49کابل مفتول NYY6 * 3متراستاندارد225000
50کابل مفتول NYY10 * 3متراستاندارد395000
51کابل مفتول NYY25+16 * 3متراستاندارد1060000
52کابل مفتول NYY35+16 * 3متراستاندارد1355000
53کابل مفتول NYY50+25 * 3متراستاندارد1872000
54کابل مفتول NYY4 * 4متراستاندارد210000
55کابل مفتول NYY6 * 4متراستاندارد300000
56کابل مفتول NYY10 * 4متراستاندارد479000
57کابل مفتول NYY16 * 4متراستاندارد772000
58کابل مفتول NYY6 * 5متراستاندارد367000
59کابل مفتول NYY10 * 5متراستاندارد618500
60کابل مفتول NYY16 * 5متراستاندارد936000
61کابل مفتولی (کولری)1 * 4حلقهاستاندارد5265000
62کابل مفتولی (کولری)105 * 4حلقهاستاندارد7690000
63کابل مفتولی (کولری)1 * 5حلقهاستاندارد6700000
64کابل مفتولی (کولری)1.5 * 5حلقهاستاندارد9585000
65کابل سازمانی6+6 * 1متراستاندارد197000
66کابل سازمانی10+10 * 1متراستاندارد250000
67کابل سازمانی6+6 * 3متراستاندارد312000
68کابل سازمانی10+10 * 3متراستاندارد510000
69کابل کواکسیال4.5C-2Vمتراستاندارد34500
70کابل شیلدار1 * 2متراستاندارد59500
71کابل شیلدار1.5 * 2متراستاندارد70000
72کابل شیلدار2.5 * 2متراستاندارد97000
73کابل شیلدار1.5 * 3متراستاندارد94000
74کابل شیلدار2.5 * 3متراستاندارد134000
75کابل شیلدار1.5 * 4متراستاندارد109000
76کابل آلومینیوم10 * 2متراستاندارد88000
77کابل آلومینیوم16 * 2متراستاندارد117000
78کابل آلومینیوم10 * 4متراستاندارد130000
79کابل آلومینیوم16 * 4متراستاندارد187000
80کابل آلومینیوم25+16 * 3متراستاندارد240000
81کابل آلومینیوم35+16 * 3متراستاندارد295000
82کابل خشک120 * 1متراستاندارد0107100
83کابل خشک240 * 1متراستاندارد0221200
84کابل خشک300 * 1متراستاندارد0271300
85کابل خشک25+16 * 3متراستاندارد092000
86کابل خشک35+16 * 3متراستاندارد0120170
87کابل خشک50+25 * 3متراستاندارد0150700
88کابل خشک70+35 * 3متراستاندارد0219190
89کابل خشک95+50 * 3متراستاندارد0304360
90کابل خشک120+70 * 3متراستاندارد0395150
91کابل خشک10 * 4متراستاندارد042380
92کابل خشک16 * 4متراستاندارد066570
93کابل تلفنی2زوجی (مسی 0.6)متراستاندارد24000
94کابل تلفنی4زوجی (مسی 0.6)متراستاندارد40000
95کابل تلفنی6زوجی (مسی 0.6)متراستاندارد60000
96کابل تلفنی10زوجی (مسی 0.6)متراستاندارد95000
97کابل RG59سادهمتراستاندارد27500
98کابل RG59ترکیبیمتراستاندارد38500

توضیحات مهم :
کابل ها با بسته بندی قرقره به ازای هر متر 40 تومان اضافه می شود.