قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل

  • انواع سیم

    سیم افشان، سیم افشان ارت، سیم مفتولی، سیم نایلونی، سیم کیسه ای

  • انواع کابل

    کابل افشان، کابل مفتول NYY، کابل مفتولی کولری، کابل سازمانی، کابل کواکسیال، کابل شیلدار، کابل آلومینیوم، کابل تلفن

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم

 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاسایزواحدقیمت (ت)
 ۱سیم افشان۰.۵ * ۱حلقه۴۰۰۰۰
 ۲سیم افشان۰.۷۵ * ۱حلقه۵۷۰۰۰
 ۳سیم افشان۱ * ۱حلقه۷۳۰۰۰
 ۴سیم افشان۱.۵ * ۱حلقه۱۰۶۰۰۰
 ۵سیم افشان۲.۵ * ۱حلقه۱۵۸۰۰۰
 ۶سیم افشان۴ * ۱حلقه۲۶۴۰۰۰
 ۷سیم افشان۶ * ۱حلقه۴۰۷۰۰۰
 ۸سیم افشان۱۰ * ۱حلقه۶۹۰۰۰۰
 ۹سیم نایلونی۰.۳۵ * ۱حلقه۴۸۰۰۰
 ۱۰سیم نایلونی۰.۵ * ۱حلقه۸۶۰۰۰
 ۱۱سیم نایلونی۰.۷۵ * ۱حلقه۱۲۰۰۰۰
 ۱۲سیم نایلونی۱ * ۱حلقه۱۵۶۰۰۰
 ۱۳سیم نایلونی۱.۵ * ۱حلقه۲۱۴۰۰۰
 ۱۴سیم نایلونی۲.۵ * ۱حلقه۲۴۴۰۰۰
 ۱۵سیم نایلونی خط دار۰.۳۵ * ۱حلقه۵۰۰۰۰
 ۱۶سیم نایلونی خط دار۰.۵ * ۱حلقه۸۹۰۰۰
 ۱۷سیم نایلونی خط دار۰.۷۵ * ۱حلقه۱۲۲۰۰۰
 ۱۸سیم نایلونی شیشه ای مس۵۰ * ۲حلقه۸۶۰۰۰
 ۱۹سیم نایلونی شیشه ای مسوار۵۱ * ۲حلقه۴۸۰۰۰
قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت کابل

 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاسایزواحدقیمت (ت)
۱کابل افشان۱ * ۴حلقه۳۳۹۰۰۰
۲کابل افشان۱.۵ * ۴حلقه۴۸۴۰۰۰
۳کابل افشان۲.۵ * ۴حلقه۷۸۳۰۰۰
۴کابل افشان۴ * ۴حلقه۱۱۸۳۰۰۰
۵کابل افشان۶ * ۴حلقه۱۷۱۹۰۰۰
۶کابل افشان۱۰ * ۴حلقه۲۸۲۵۰۰۰
۷کابل افشان۵۰.* ۳حلقه۱۵۷۰۰۰
۸کابل افشان۷۵. * ۳حلقه۲۰۳۰۰۰
۹کابل افشان۱ * ۳حلقه۲۵۵۰۰۰
۱۰کابل افشان۱.۵ * ۳حلقه۳۷۲۰۰۰
۱۱کابل افشان۲.۵ * ۳حلقه۵۹۹۰۰۰
۱۲کابل افشان۴ * ۳حلقه۹۱۳۰۰۰
۱۳کابل افشان۶ * ۳حلقه۱۳۹۰۰۰
۱۴کابل افشان۱۰ * ۳حلقه۲۱۸۷۰۰۰
۱۵کابل افشان۵۰. * ۲حلقه۱۲۰۰۰۰
۱۶کابل افشان۷۵. * ۲حلقه۱۵۱۰۰۰
۱۷کابل افشان۱ * ۲حلقه۱۸۸۰۰۰
۱۸کابل افشان۱.۵ * ۲حلقه۲۶۳۰۰۰
۱۹کابل افشان۲.۵ * ۲حلقه۴۳۰۰۰۰
۲۰کابل افشان۴ * ۲حلقه۶۳۹۰۰۰
۲۱کابل افشان۶ * ۲حلقه۹۱۵۰۰۰
۲۲کابل افشان۱۰ * ۲حلقه۱۵۱۴۰۰۰
۲۳کابل آنتن برتر-حلقه۱۱۲۰۰۰
۲۴کابل آنتن شهاب-حلقه۹۸۰۰۰
۲۵کابل دوربین Rj 59-متر۲۰۰۰
۲۶کابل دوربین برقدار Rj-متر۲۰۰۰
۲۷کابل زیر گچی۱ * ۲حلقه۱۳۱۰۰۰
۲۸کابل زیر گچی۱ * ۳حلقه۱۹۷۰۰۰
۲۹کابل سازمانی۶ * ۶ * ۱حلقه۸۸۴۰۰۰
۳۰کابل سازمانی۶ * ۶ * ۱حلقه۱۷۸۷۰۰۰
۳۱کابل سازمانی۶ * ۶ * ۱حلقه۱۳۴۶۰۰۰
۳۲کابل سازمانی۶ * ۶ * ۱حلقه۳۱۲۴۰۰۰
۳۳کابل کولری۱ * ۴حلقه۲۵۷۰۰۰
۳۴کابل کولری۱.۵ * ۴حلقه۳۷۷۰۰۰
۳۵کابل کولری۱ * ۵حلقه۳۳۵۰۰۰
۳۶کابل کولری۱.۵ * ۵حلقه۴۸۷۰۰۰
۳۷کابل کیسه ای۵۰. * ۲حلقه۱۰۹۰۰۰
۳۸کابل کیسه ای۷۵. * ۲حلقه۱۴۴۰۰۰
۳۹کابل کیسه ای۱ * ۲حلقه۱۷۲۰۰۰
۴۰کابل کیسه ای۱.۵ * ۲حلقه۲۴۷۰۰۰
۴۱کابل مفتول۴ * ۴حلقه۱۲۱۶۰۰۰
۴۲کابل مفتول۶ * ۴حلقه۱۸۰۲۰۰۰
۴۳کابل مفتول۱۰ * ۴حلقه۲۹۰۱۰۰۰
۴۴کابل مفتول۴ * ۲حلقه۶۶۶۰۰۰
۴۵کابل مفتول۶ * ۲حلقه۹۸۰۰۰۰
۴۶کابل مفتول۱۰ * ۲حلقه۱۵۱۸۰۰۰
۴۷سیم دولا تلفنی-حلقه۴۵۰۰۰

توضیحات مهم :
کابل ها با بسته بندی قرقره به ازای هر متر ۴۰ تومان اضافه می شود.

۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۷:۲۹:۱۷

ثبت ديدگاه