قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل

  • انواع سیم

    سیم افشان، سیم افشان ارت، سیم مفتولی، سیم نایلونی، سیم کیسه ای

  • انواع کابل

    کابل افشان، کابل مفتول NYY، کابل مفتولی کولری، کابل سازمانی، کابل کواکسیال، کابل شیلدار، کابل آلومینیوم، کابل تلفن

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم

 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاسایزواحدقیمت (ت)
 ۱سیم افشان۰.۵ * ۱حلقه۴۶۳۶۰
 ۲سیم افشان۰.۷۵ * ۱حلقه۶۲۰۰۰
 ۳سیم افشان۱ * ۱حلقه۸۰۰۰۰
 ۴سیم افشان۱.۵ * ۱حلقه۱۰۹۶۰۰
 ۵سیم افشان۲.۵ * ۱حلقه۱۶۴۴۰۰
 ۶سیم افشان۴ * ۱حلقه۲۷۴۰۰۰
 ۷سیم افشان۶ * ۱حلقه۴۱۵۰۰۰
 ۸سیم افشان۱۰ * ۱حلقه۷۰۳۰۰۰
 ۹سیم افشان۱۶ * ۱حلقه۱۱۰۰۰۰۰
 ۱۰سیم افشان۲۵ * ۱متر۱۷۵۰۰
 ۱۱سیم افشان۳۵ * ۱متر۲۳۶۰۰
 ۱۲سیم افشان۵۰ * ۱متر۳۳۰۰۰
 ۱۳سیم افشان۷۰ * ۱متر۴۸۵۰۰
 ۱۴سیم افشان۹۵ * ۱متر۶۶۵۰۰
 ۱۵سیم افشان۱۲۰ * ۱متر۸۶۰۰۰
 ۱۶سیم افشان ارت۱.۵ * ۱حلقه۱۱۰۰۰۰
 ۱۷سیم افشان ارت۲.۵ * ۱حلقه۱۶۵۰۰۰
 ۱۸سیم افشان ارت۴ * ۱حلقه۲۷۵۰۰۰
 ۱۹سیم افشان ارت۶ * ۱حلقه۴۱۶۰۰۰
 ۲۰سیم افشان ارت۱۰ * ۱حلقه۷۱۳۰۰۰
 ۲۱سیم افشان ارت۱۶ * ۱حلقه۱۱۲۷۰۰۰
 ۲۲سیم افشان ارت۲۵ * ۱متر۱۸۷۰۰
 ۲۳سیم افشان ارت۳۵ * ۱متر۲۴۰۰۰
 ۲۴سیم افشان ارت۵۰ * ۱متر۳۳۶۰۰
 ۲۵سیم افشان ارت۷۰ * ۱متر۴۹۲۰۰
 ۲۶سیم افشان ارت۹۰ * ۱متر۶۷۵۰۰
 ۲۷سیم افشان ارت۱۲۰ * ۱متر۸۷۰۰۰
 ۲۸سیم مفتولی۰.۵ * ۱حلقه۴۶۳۶۰
 ۲۹سیم مفتولی۰.۷۵ * ۱حلقه۶۲۵۰۰
 ۳۰سیم مفتولی۱ * ۱حلقه۸۰۵۰۰
 ۳۱سیم مفتولی۱.۵ * ۱حلقه۱۱۳۵۰۰
 ۳۲سیم مفتولی۲.۵ * ۱حلقه۱۷۰۰۰۰
 ۳۳سیم مفتولی۴ * ۱حلقه۲۸۳۶۵۰
 ۳۴سیم مفتولی۶ * ۱حلقه۴۰۷۰۰۰
 ۳۵سیم مفتولی۱۰ * ۱حلقه۷۰۷۶۰۰
 ۳۶سیم مفتولی۱۶ * ۱متر۱۱۰۰۰
 ۳۷سیم نایلونی۰.۵ * ۲حلقه۹۰۰۰۰
 ۳۸سیم نایلونی۰.۷۵ * ۲حلقه۱۳۳۰۰۰
 ۳۹سیم نایلونی۱ * ۲حلقه۱۶۳۲۰۰
 ۴۰سیم نایلونی۱.۵ * ۲حلقه۲۲۳۰۰۰
 ۴۱سیم نایلونی۲.۵ * ۲حلقه۳۵۳۸۰۰
 ۴۲سیم کیسه ای۰.۷۵ * ۲حلقه۱۴۱۰۰۰
 ۴۳سیم کیسه ای۱ * ۲حلقه۱۷۹۰۰۰
 ۴۴سیم کیسه ای۱.۵ * ۲حلقه۲۴۹۷۰۰
 ۴۵سیم کیسه ای۲.۵ * ۲حلقه۳۸۳۸۰۰
قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت کابل

 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاسایزواحدقیمت (ت)
۱کابل افشان۰.۵ * ۲حلقه۱۱۸۹۵۰
۲کابل افشان۰.۷۵ * ۲حلقه۱۶۹۰۰۰
۳کابل افشان۱ * ۲حلقه۲۰۶۰۰۰
۴کابل افشان۱.۵ * ۲حلقه۲۸۲۵۵۰
۵کابل افشان۲.۵ * ۲حلقه۴۵۷۵۰۰
۶کابل افشان۴ * ۲حلقه۶۹۵۴۰۰
۷کابل افشان۶ * ۲حلقه۹۶۲۵۰۰
۸کابل افشان۱۰ * ۲متر۱۶۲۰۰
۹کابل افشان۰.۷۵ * ۳حلقه۲۴۰۰۰۰
۱۰کابل افشان۱ * ۳حلقه۲۸۴۵۰۰
۱۱کابل افشان۱.۵ * ۳حلقه۳۹۰۰۰۰
۱۲کابل افشان۲.۵ * ۳حلقه۶۶۴۰۰۰
۱۳کابل افشان۴ * ۳حلقه۹۶۰۰۰۰
۱۴کابل افشان۶ * ۳حلقه۱۳۶۵۰۰۰
۱۵کابل افشان۱۰ * ۳متر۲۳۲۰۰
۱۶کابل افشان۱۶ * ۳متر۳۵۴۰۰
۱۷کابل افشان۲۵ * ۳متر۵۸۵۶۰
۱۸کابل افشان۳۵ * ۳متر۷۵۰۰
۱۹کابل افشان۵۰ * ۳متر۱۱۱۵۰۰
۲۰کابل افشان۷۰ * ۳متر۱۵۸۶۰۰
۲۱کابل افشان۲۵+۱۶ * ۳متر۶۶۴۰۰
۲۲کابل افشان۳۵+۱۶ * ۳متر۸۶۴۰۰
۲۳کابل افشان۵۰+۲۵ * ۳متر۱۱۷۵۰۰
۲۴کابل افشان۷۰+۳۵ * ۳متر۱۷۹۲۰۰
۲۵کابل افشان۹۵ * ۱متر۷۴۸۰۰
۲۶کابل افشان۱۲۰ * ۱متر۹۲۰۰
۲۷کابل افشان۰.۷۵ * ۴حلقه۳۰۹۵۰۰
۲۸کابل افشان۱ * ۴حلقه۳۷۱۰۰۰
۲۹کابل افشان۱.۵ * ۴حلقه۵۱۶۵۰۰
۳۰کابل افشان۲.۵ * ۴حلقه۸۴۸۵۰۰
۳۱کابل افشان۴ * ۴حلقه۱۳۰۰۰۰۰
۳۲کابل افشان۶ * ۴حلقه۱۸۰۲۰۰۰
۳۳کابل افشان۱۰ * ۴متر۳۰۵۰۰
۳۴کابل افشان۱۶ * ۴متر۴۸۵۰۰
۳۵کابل افشان۲۵ * ۴متر۷۵۰۰۰
۳۶کابل افشان۳۵ * ۴متر۱۱۰۵۰۰
۳۷کابل افشان۱.۵ * ۵حلقه۶۵۴۵۰۰
۳۸کابل افشان۲.۵ * ۵حلقه۱۰۸۳۰۰۰
۳۹کابل افشان۴ * ۵متر۱۵۲۵۰
۴۰کابل افشان۶ * ۵متر۲۱۹۵۰
۴۱کابل افشان۱۰ * ۵متر۲۸۹۰۰
۴۲کابل افشان۱۶ * ۵متر۵۸۵۰۰
۴۳کابل افشان۲۵ * ۵متر۱۰۴۵۰۰
۴۴کابل افشان۳۵ * ۵متر۱۵۵۰۰۰
۴۵کابل مفتول NYY۴ * ۲متر۷۴۵۰
۴۶کابل مفتول NYY۶ * ۲متر۱۱۰۰۰
۴۷کابل مفتول NYY۱۰ * ۲متر۱۶۸۰۰
۴۸کابل مفتول NYY۶ * ۳متر۱۴۵۰۰
۴۹کابل مفتول NYY۱۰ * ۳متر۲۵۳۰۰
۵۰کابل مفتول NYY۲۵+۱۶ * ۳متر۶۸۰۰۰
۵۱کابل مفتول NYY۳۵+۱۶ * ۳متر۸۶۸۰۰
۵۲کابل مفتول NYY۵۰+۲۵ * ۳متر۱۲۰۰۰۰
۵۳کابل مفتول NYY۴ * ۴متر۱۳۲۰۰
۵۴کابل مفتول NYY۶ * ۴متر۱۹۲۷۰
۵۵کابل مفتول NYY۱۰ * ۴متر۳۰۷۰۰
۵۶کابل مفتول NYY۱۶ * ۴متر۴۹۵۰۰
۵۷کابل مفتول NYY۶ * ۵متر۲۳۵۰۰
۵۸کابل مفتول NYY۱۰ * ۵متر۳۹۶۵۰
۵۹کابل مفتول NYY۱۶ * ۵متر۶۰۰۰۰
۶۰کابل مفتولی (کولری)۱ * ۴حلقه۳۳۷۵۰۰
۶۱کابل مفتولی (کولری)۱۰۵ * ۴حلقه۴۹۳۰۰۰۰
۶۲کابل مفتولی (کولری)۱ * ۵حلقه۴۲۹۵۰۰
۶۳کابل مفتولی (کولری)۱.۵ * ۵حلقه۶۱۴۵۰۰
۶۴کابل سازمانی۶+۶ * ۱متر۱۲۶۰۰
۶۵کابل سازمانی۱۰+۱۰ * ۱متر۱۵۸۰۰
۶۶کابل سازمانی۶+۶ * ۳متر۲۰۰۰۰
۶۷کابل سازمانی۱۰+۱۰ * ۳متر۳۲۶۵۰
۶۸کابل کواکسیال۴.۵C-2Vمتر۲۲۰۰
۶۹کابل شیلدار۱ * ۲متر۳۸۰۰
۷۰کابل شیلدار۱.۵ * ۲متر۴۵۰۰
۷۱کابل شیلدار۲.۵ * ۲متر۶۲۰۰
۷۲کابل شیلدار۱.۵ * ۳متر۶۰۰۰
۷۳کابل شیلدار۲.۵ * ۳متر۸۵۴۰
۷۴کابل شیلدار۱.۵ * ۴متر۷۰۰۰
۷۵کابل آلومینیوم۱۰ * ۲متر۵۳۰۰
۷۶کابل آلومینیوم۱۶ * ۲متر۷۵۰۰
۷۷کابل آلومینیوم۱۰ * ۴متر۷۸۵۰
۷۸کابل آلومینیوم۱۶ * ۴متر۱۲۰۰۰
۷۹کابل آلومینیوم۲۵+۱۶ * ۳متر۱۵۲۰۰
۸۰کابل آلومینیوم۳۵+۱۶ * ۳متر۱۸۲۰۰
۸۱کابل تلفنی۲زوجی (مسی ۰.۶)متر۱۴۵۰
۸۲کابل تلفنی۴زوجی (مسی ۰.۶)متر۲۵۰۰
۸۳کابل تلفنی۶زوجی (مسی ۰.۶)متر۳۷۰۰
۸۴کابل تلفنی۸زوجی (مسی ۰.۶)متر۵۸۵۰
۸۵کابل RG59سادهمتر۱۷۵۰
۸۶کابل RG59ترکیبیمتر۲۴۵۰

توضیحات مهم :
کابل ها با بسته بندی قرقره به ازای هر متر ۴۰ تومان اضافه می شود.

۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۳:۲۱:۲۴

ثبت ديدگاه

3 × 2 =