قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل

  • انواع سیم

    سیم افشان، سیم افشان ارت، سیم مفتولی، سیم نایلونی، سیم کیسه ای

  • انواع کابل

    کابل افشان، کابل مفتول NYY، کابل مفتولی کولری، کابل سازمانی، کابل کواکسیال، کابل شیلدار، کابل آلومینیوم، کابل تلفن

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاسایزواحدقیمت (ت)
 ۱سیم افشان۰.۵ * ۱حلقه۶۴۹۰۰
 ۲سیم افشان۰.۷۵ * ۱حلقه۸۶۸۰۰
 ۳سیم افشان۱ * ۱حلقه۱۱۲۰۰۰
 ۴سیم افشان۱.۵ * ۱حلقه۱۵۵۶۰۰
 ۵سیم افشان۲.۵ * ۱حلقه۲۳۳۴۰۰
 ۶سیم افشان۴ * ۱حلقه۳۸۹۰۰۰
 ۷سیم افشان۶ * ۱حلقه۵۸۱۰۰۰
 ۸سیم افشان۱۰ * ۱حلقه۹۸۴۲۰۰
 ۹سیم افشان۱۶ * ۱حلقه۱۵۴۰۰۰۰
 ۱۰سیم افشان۲۵ * ۱متر۲۴۵۰۰
 ۱۱سیم افشان۳۵ * ۱متر۳۳۰۰۰
 ۱۲سیم افشان۵۰ * ۱متر۴۶۲۰۰
 ۱۳سیم افشان۷۰ * ۱متر۶۷۹۰۰
 ۱۴سیم افشان۹۵ * ۱متر۹۳۰۰۰
 ۱۵سیم افشان۱۲۰ * ۱متر۱۲۰۰۰۰
 ۱۶سیم افشان ارت۱.۵ * ۱حلقه۱۵۶۰۰۰
 ۱۷سیم افشان ارت۲.۵ * ۱حلقه۲۳۴۰۰۰
 ۱۸سیم افشان ارت۴ * ۱حلقه۳۹۰۰۰۰
 ۱۹سیم افشان ارت۶ * ۱حلقه۵۸۲۰۰۰
 ۲۰سیم افشان ارت۱۰ * ۱حلقه۹۹۸۲۰۰
 ۲۱سیم افشان ارت۱۶ * ۱حلقه۱۵۷۸۰۰۰
 ۲۲سیم افشان ارت۲۵ * ۱متر۲۶۰۰۰
 ۲۳سیم افشان ارت۳۵ * ۱متر۳۳۶۰۰
 ۲۴سیم افشان ارت۵۰ * ۱متر۴۷۰۰۰
 ۲۵سیم افشان ارت۷۰ * ۱متر۶۹۰۰۰
 ۲۶سیم افشان ارت۹۰ * ۱متر۹۴۵۰۰
 ۲۷سیم افشان ارت۱۲۰ * ۱متر۱۲۲۰۰۰
 ۲۸سیم مفتولی۰.۵ * ۱حلقه۶۴۹۰۰
 ۲۹سیم مفتولی۰.۷۵ * ۱حلقه۸۷۵۰۰
 ۳۰سیم مفتولی۱ * ۱حلقه۱۱۲۷۰۰
 ۳۱سیم مفتولی۱.۵ * ۱حلقه۱۵۸۹۰۰
 ۳۲سیم مفتولی۲.۵ * ۱حلقه۲۳۸۰۰۰
 ۳۳سیم مفتولی۴ * ۱حلقه۳۹۷۰۰۰
 ۳۴سیم مفتولی۶ * ۱حلقه۵۶۹۸۰۰
 ۳۵سیم مفتولی۱۰ * ۱حلقه۹۹۰۰۰۰
 ۳۶سیم مفتولی۱۶ * ۱متر۱۵۴۰۰
 ۳۷سیم نایلونی۰.۵ * ۲حلقه۱۲۶۰۰۰
 ۳۸سیم نایلونی۰.۷۵ * ۲حلقه۱۸۶۲۰۰
 ۳۹سیم نایلونی۱ * ۲حلقه۲۲۹۰۰۰
 ۴۰سیم نایلونی۱.۵ * ۲حلقه۳۱۰۰۰۰
 ۴۱سیم نایلونی۲.۵ * ۲حلقه۴۹۵۰۰۰
 ۴۲سیم کیسه ای۰.۷۵ * ۲حلقه۱۹۷۴۰۰
 ۴۳سیم کیسه ای۱ * ۲حلقه۲۵۰۰۰۰
 ۴۴سیم کیسه ای۱.۵ * ۲حلقه۳۵۰۰۰۰
 ۴۵سیم کیسه ای۲.۵ * ۲حلقه۵۳۷۰۰۰
قیمت سیم و کابل
قیمت سیم و کابل

لیست قیمت کابل

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاسایزواحدقیمت (ت)
۱کابل افشان۰.۵ * ۲حلقه۱۶۶۵۰۰
۲کابل افشان۰.۷۵ * ۲حلقه۲۳۶۵۰۰
۳کابل افشان۱ * ۲حلقه۲۸۸۴۰۰
۴کابل افشان۱.۵ * ۲حلقه۳۹۵۰۰۰
۵کابل افشان۲.۵ * ۲حلقه۶۴۰۰۰۰
۶کابل افشان۴ * ۲حلقه۹۷۳۵۰۰
۷کابل افشان۶ * ۲حلقه۱۳۴۸۰۰۰
۸کابل افشان۱۰ * ۲متر۲۳۰۰۰
۹کابل افشان۰.۷۵ * ۳حلقه۳۳۶۰۰۰
۱۰کابل افشان۱ * ۳حلقه۳۹۸۰۰۰
۱۱کابل افشان۱.۵ * ۳حلقه۵۴۶۰۰۰
۱۲کابل افشان۲.۵ * ۳حلقه۹۳۰۰۰۰
۱۳کابل افشان۴ * ۳حلقه۱۳۴۴۰۰۰
۱۴کابل افشان۶ * ۳حلقه۱۹۱۱۰۰۰
۱۵کابل افشان۱۰ * ۳متر۳۲۵۰۰
۱۶کابل افشان۱۶ * ۳متر۴۹۵۰۰
۱۷کابل افشان۲۵ * ۳متر۸۲۰۰۰
۱۸کابل افشان۳۵ * ۳متر۱۰۵۰۰۰
۱۹کابل افشان۵۰ * ۳متر۱۵۶۰۰۰
۲۰کابل افشان۷۰ * ۳متر۲۲۲۰۰۰
۲۱کابل افشان۲۵+۱۶ * ۳متر۹۳۰۰۰
۲۲کابل افشان۳۵+۱۶ * ۳متر۱۲۱۰۰۰
۲۳کابل افشان۵۰+۲۵ * ۳متر۱۶۴۵۰۰
۲۴کابل افشان۷۰+۳۵ * ۳متر۲۵۰۰۰۰
۲۵کابل افشان۹۵ * ۱متر۱۰۵۰۰۰
۲۶کابل افشان۱۲۰ * ۱متر۱۲۹۰۰۰
۲۷کابل افشان۰.۷۵ * ۴حلقه۴۳۳۰۰۰
۲۸کابل افشان۱ * ۴حلقه۵۲۰۰۰۰
۲۹کابل افشان۱.۵ * ۴حلقه۷۲۳۰۰۰
۳۰کابل افشان۲.۵ * ۴حلقه۱۱۸۸۰۰۰
۳۱کابل افشان۴ * ۴حلقه۱۸۲۰۰۰۰
۳۲کابل افشان۶ * ۴حلقه۲۵۲۳۰۰۰
۳۳کابل افشان۱۰ * ۴متر۴۲۷۰۰
۳۴کابل افشان۱۶ * ۴متر۶۷۹۰۰
۳۵کابل افشان۲۵ * ۴متر۱۰۵۰۰۰
۳۶کابل افشان۳۵ * ۴متر۱۵۴۷۰۰
۳۷کابل افشان۱.۵ * ۵حلقه۹۱۶۵۰۰
۳۸کابل افشان۲.۵ * ۵حلقه۱۵۱۶۰۰۰
۳۹کابل افشان۴ * ۵متر۲۱۵۰۰
۴۰کابل افشان۶ * ۵متر۳۱۰۰۰
۴۱کابل افشان۱۰ * ۵متر۵۴۵۰۰
۴۲کابل افشان۱۶ * ۵متر۸۱۹۰۰
۴۳کابل افشان۲۵ * ۵متر۱۴۶۵۰۰
۴۴کابل افشان۳۵ * ۵متر۲۱۷۰۰۰
۴۵کابل مفتول NYY۴ * ۲متر۱۰۵۰۰
۴۶کابل مفتول NYY۶ * ۲متر۱۵۴۰۰
۴۷کابل مفتول NYY۱۰ * ۲متر۲۳۵۰۰
۴۸کابل مفتول NYY۶ * ۳متر۲۰۰۰۰
۴۹کابل مفتول NYY۱۰ * ۳متر۳۵۵۰۰
۵۰کابل مفتول NYY۲۵+۱۶ * ۳متر۹۵۰۰۰
۵۱کابل مفتول NYY۳۵+۱۶ * ۳متر۱۲۱۵۰۰
۵۲کابل مفتول NYY۵۰+۲۵ * ۳متر۱۶۸۰۰۰
۵۳کابل مفتول NYY۴ * ۴متر۱۸۵۰۰
۵۴کابل مفتول NYY۶ * ۴متر۲۷۰۰۰
۵۵کابل مفتول NYY۱۰ * ۴متر۴۳۰۰۰
۵۶کابل مفتول NYY۱۶ * ۴متر۶۹۳۰۰
۵۷کابل مفتول NYY۶ * ۵متر۳۲۹۰۰
۵۸کابل مفتول NYY۱۰ * ۵متر۵۵۵۰۰
۵۹کابل مفتول NYY۱۶ * ۵متر۸۴۰۰۰
۶۰کابل مفتولی (کولری)۱ * ۴حلقه۴۷۲۵۰۰
۶۱کابل مفتولی (کولری)۱۰۵ * ۴حلقه۶۹۰۰۰۰
۶۲کابل مفتولی (کولری)۱ * ۵حلقه۶۰۱۰۰۰
۶۳کابل مفتولی (کولری)۱.۵ * ۵حلقه۸۶۰۰۰۰
۶۴کابل سازمانی۶+۶ * ۱متر۱۷۶۵۰
۶۵کابل سازمانی۱۰+۱۰ * ۱متر۲۲۱۲۰
۶۶کابل سازمانی۶+۶ * ۳متر۲۸۰۰۰۰
۶۷کابل سازمانی۱۰+۱۰ * ۳متر۴۵۷۰۰
۶۸کابل کواکسیال۴.۵C-2Vمتر۳۱۰۰
۶۹کابل شیلدار۱ * ۲متر۵۳۰۰
۷۰کابل شیلدار۱.۵ * ۲متر۶۳۰۰
۷۱کابل شیلدار۲.۵ * ۲متر۸۷۰۰
۷۲کابل شیلدار۱.۵ * ۳متر۸۴۰۰
۷۳کابل شیلدار۲.۵ * ۳متر۱۲۰۰۰
۷۴کابل شیلدار۱.۵ * ۴متر۹۸۰۰
۷۵کابل آلومینیوم۱۰ * ۲متر۷۴۰۰
۷۶کابل آلومینیوم۱۶ * ۲متر۱۰۵۰۰
۷۷کابل آلومینیوم۱۰ * ۴متر۱۱۰۰۰
۷۸کابل آلومینیوم۱۶ * ۴متر۱۶۸۰۰
۷۹کابل آلومینیوم۲۵+۱۶ * ۳متر۲۱۳۰۰
۸۰کابل آلومینیوم۳۵+۱۶ * ۳متر۲۵۵۰۰
۸۱کابل تلفنی۲زوجی (مسی ۰.۶)متر۲۰۰۰
۸۲کابل تلفنی۴زوجی (مسی ۰.۶)متر۳۵۰۰
۸۳کابل تلفنی۶زوجی (مسی ۰.۶)متر۵۲۰۰
۸۴کابل تلفنی۸زوجی (مسی ۰.۶)متر۸۲۰۰
۸۵کابل RG59سادهمتر۲۴۵۰
۸۶کابل RG59ترکیبیمتر۳۵۰۰

توضیحات مهم :
کابل ها با بسته بندی قرقره به ازای هر متر ۴۰ تومان اضافه می شود.

۱۳۹۷/۸/۹ ۱۳:۵۶:۳۰

ثبت ديدگاه

نه + 17 =