قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت سینک ظرفشویی

تاریخ بروزرسانی : 1395/05/30
ردیفنام کالاتوضیحاتقیمت (تومان)
 1 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 184 ابعاد : 52*116
جنس صفحه : استیل 
 813.000
 2سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 183ابعاد : 52*120
جنس صفحه : استیل
811.000
 3 سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 182  ابعاد : 51*120
جنس صفحه : استیل
 1.156.000
 4 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 181  ابعاد : 51*100
جنس صفحه : استیل
 1.045.000
 5سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 180ابعاد : 51*80
جنس صفحه : استیل
671.000
 6 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 155SP  ابعاد : 50*120
جنس صفحه : استیل
 211.000
 7 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 154SP  ابعاد : 60*120
جنس صفحه : استیل
 237.000
 8 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 153SP  ابعاد : 50*
جنس صفحه : استیل120
 211.000
 9سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 152SPابعاد : 60*120
جنس صفحه : استیل
237.000
 10 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 151SP  ابعاد : 50*
جنس صفحه : استیل120
 211.000
 11 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 144  ابعاد : 60*100
جنس صفحه : استیل
 423.000
 12 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 143  ابعاد : 60*80
جنس صفحه : استیل
 393.000
 13 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 142  ابعاد : 60*80
جنس صفحه : استیل
 386.000
 14 سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 141  ابعاد : 50*100
جنس صفحه : استیل
 396.000
 15سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 140ابعاد : 50*80
جنس صفحه : استیل
386.000
 16 سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 139  ابعاد : 50*80
جنس صفحه : استیل
 366.000
 17سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 138ابعاد : 50*120
جنس صفحه : استیل
368.000
 18 سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 136SP  ابعاد : 50*116
جنس صفحه : استیل
 262.000
 19 سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 136  ابعاد : 50*116
جنس صفحه : استیل
 246.000
 20 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 135  ابعاد : 60*150
جنس صفحه : استیل
 480.000
 21سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 134ابعاد : 60*120
جنس صفحه : استیل
451.000
 22 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 133  ابعاد : 60*120
جنس صفحه : استیل
 413.000
 23 سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 130  ابعاد : 50*116
جنس صفحه : استیل
 423.000
 24سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 127ابعاد : 50*120
جنس صفحه : استیل
255.000
 25سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 126ابعاد : 60*80
جنس صفحه : استیل
132.000
 26 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 125  ابعاد : 60*100
جنس صفحه : استیل
 155.000
 27سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 124ابعاد : 50*80
جنس صفحه : استیل
124.000
 28سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 123ابعاد : 50*100
جنس صفحه : استیل
145.000
 29 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 121  ابعاد : 60*120
جنس صفحه : استیل
 233.000
 30 سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 116  ابعاد : 60*100
جنس صفحه : استیل
 374.000
 31سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 115ابعاد : 60*100
جنس صفحه : استیل
347.000
 32 سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 114  ابعاد : 50*100
جنس صفحه : استیل
 361.000
 33سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل 113ابعاد : 50*100
جنس صفحه : استیل
332.000
 34سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل 111ابعاد : 60*100
جنس صفحه : استیل
347.000