درخواست آنلاین مصالح

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS051

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS052

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS053

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AL05

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS061

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS062

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS063

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AL06

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS023

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS033

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS043

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AL013

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : KAH053

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : KAH063

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS06

آجر نسوز نما

آجر نما نسوز
کد : AS05

لیست قیمت آجر نما
لیست قیمت آجر نما

لیست قیمت آجر نما و آجر نسوز

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۳

کد کالاعکسنام کالاابعاد
(میلیمتر)
تعداد در
کارتن
تعداد در
مترمربع
قیمت قالب
(تومان)
قیمت متر مربع
(تومان)
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۷۷۵۴۴۱۷۵
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۵۵×۲۶۵×۵۰۱۶۵۷۱۰۵۰۵۹۸۵۰
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۸۹۵۶۷۱۲۵
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۱۴۲۰۵۶۸۰۰
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۶۳۰۵۳۵۵۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۱۰۰×۵۰۲۳۸۵۸۵۰۷۲۲۵۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۲۰۰×۲۷۲۵۴۴۱۶۷۰۷۳۴۸۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۲۰۰×۵۰۱۲۴۴۲۲۷۰۹۹۸۸۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۶۰۰×۲۷۷۱۶۴۲۵۰۶۸۰۰۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۲۰۰×۲۰۰×۲۷۱۱۲۳۱۹۶۰۴۵۰۸۰
AS053آجر نما پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی)۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۷۷۵۴۴۱۷۵
AS053آجر نما پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی)۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۶۹۰۳۹۳۳۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۵۵×۲۶۵×۵۰۱۶۵۷۱۰۵۰۵۹۸۵۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۸۲۵۶۱۸۷۵
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۱۶۳۰۶۵۲۰۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۶۰۰۵۱۰۰۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۱۰۰×۵۰۲۳۸۵۸۵۰۷۲۲۵۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۲۰۰×۲۷۲۵۴۴۱۶۷۰۷۳۴۸۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۲۰۰×۵۰۱۲۴۴۲۲۷۰۹۹۸۸۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۶۰۰×۲۷۷۱۶۴۰۰۰۶۴۰۰۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۲۰۰×۲۰۰×۲۷۱۱۲۳۱۹۶۰۴۵۰۸۰
AS063آجر نما پلاک نسوز انگلیسی رندوم۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۶۹۰۳۹۳۳۰
AS063آجر نما پلاک نسوز انگلیسی رندوم۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۸۹۵۵۱۰۱۵
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۰۷۵۸۰۶۲۵
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۴۵۰۵۸۰۰۰
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۲۹۰۰۱۱۶۰۰۰
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۸۹۵۵۱۰۱۵
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۰۷۵۸۰۶۲۵
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۴۵۰۵۸۰۰۰
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۲۹۰۰۱۱۶۰۰۰
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۰۹۵۸۲۱۲۵
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۶۹۰۶۷۶۰۰
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۳۳۰۰۱۳۲۰۰۰
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۸۹۵۷۶۰۷۵
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۵۵۰۱۱۶۲۵۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۳۹۹۰۱۵۹۶۰۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۹۵۰۸۰۷۵۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۱۰۰×۶۰۰×۲۷۷۱۶۷۰۵۰۱۱۲۸۰۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۲۰۰×۲۰۰×۲۷۱۱۲۳۳۹۹۰۹۱۷۷۰
AL051آجر نما آجر ال شاموتی تیره۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۳۰۰۲۰۸۰۰
AL052آجر نما آجر ال شاموتی روشن۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۱۹۵۰۲۵۳۵۰
AL061آجر نما آجر ال انگلیسی تیره۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۳۰۰۲۰۸۰۰
AL062آجر نما آجر ال انگلیسی روشن۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۱۹۵۰۲۵۳۵۰
AL013آجر نما آجر ال سفید صدفی۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۷۵۰۲۸۰۰۰
AL013آجر نما آجر ال سفید صدفی۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۲۳۰۰۲۹۹۰۰
AL023آجر نما آجر ال سفید طوسی۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۷۵۰۲۸۰۰۰
AL023آجر نما آجر ال سفید طوسی۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۲۳۰۰۲۹۹۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۱۰۰*۱۰۰*۲۷۴۴۸۵۱۱۰۰۹۳۵۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۱۰۰*۱۰۰*۵۰۲۲۸۵۲۲۰۰۱۸۷۰۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۱۰۰*۲۰۰*۲۷۴۰۴۴۲۷۰۰۱۱۸۸۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۲۰۰*۲۰۰*۲۷۱۰۲۳۳۵۰۰۸۰۵۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۵۰*۲۲۰*۲۷۴۰۷۶۱۶۶۰۱۲۶۱۶۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۶۵*۲۶۰*۲۷۳۶۵۰۳۰۰۰۱۵۰۰۰۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۱۰۰*۱۰۰*۲۷۴۴۸۵۱۰۵۰۸۹۲۵۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۱۰۰*۱۰۰*۵۰۲۲۸۵۲۱۵۰۱۸۲۷۵۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۱۰۰*۲۰۰*۲۷۴۰۴۴۲۱۲۷۹۳۵۸۸
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۲۰۰*۲۰۰*۲۷۱۰۲۳۳۳۰۰۷۵۹۰۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۵۰*۲۲۰*۲۷۴۰۷۶۱۴۷۰۱۱۱۷۲۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۶۵*۲۶۰*۲۷۳۶۵۰۲۸۵۰۱۴۲۵۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد.

مشخصات فنی انواع آجر نما و آجر نسوز

آجر نمایکی از انواع آجرها، آجر نما است که برای ایجاد نمای زیبا در ساختمان‌ها و خانه‌ها به کار می‌رود. این نوع آجرنمای ساختمان که به نسبت آجر معمولی سبک تر است، نصب آسان تری داشته و به صرفه تر است در رنگ ها و طرح های متنوع و زیبایی(رنگ های مشابه آجر معمولی) در دسترس و قابل تهیه هستند. دوام و بقای این نوع آجر ها نیز بالاتر بوده و دچار خوردگی، شوره و لق شدگی نمی شود. از لحاظ شکل ظاهری کاملا مطابق با آجر طبیعی است و تفاوت آن فقط در خصوصیاتی مانند سبکی است. این آجرها با تمامی شرایط اقلیمی و آب و هوایی سازگار است. از آنجایی که سبک است هزینه های حمل و نقل آن نیز مناسب تر است.

آجر نما چیست؟

آجر نسوزآجر نسوز نوعی آجر است که از خاکهای چینی و نسوز تولید شده و با ساختار مولکولی متراکم و ظریف در دمای بالای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد ساخته میشود. همانطور که از اسم آن برمی آید این آجر با مقاومت حرارتی بالایی که دارد در کوره ها و پاتیل ها و عایقکاری صنعتی کاربرد فراوان دارد. البته از نوع معمولی آن نیز امروزه در نماهای آجر ساختمانها استفاده میشود. مواد پایه آجر های نسوز کانیهای معدنی خیلی خاص و پوکه های معدنی میباشند که نسوز هستند. یعنی مقاومت دمایی بالایی دارند.

آجر نسوز چیست؟

فرآیند تولید آجر نسوز اکسنت با تولید خشت های خام در ابعاد مورد نظر و با پرس های سنگین ادامه یافته و خشت خام تولیدی پس از کنترل کیفیت ، به کوره خشک کن ارسال می گردد. مدت زمان بین ۱۵ تا ۲۰ ساعت برای خشک شدن خشت ها کافیست و پس از آن خشت ها در کوره های مختلف طبق برنامه چیدمان شده و فرآیند پخت آغاز می­شود. پس از اتمام پخت و سرد شدن کوره ها ، جمع آوری ، سورتینگ و جعبه چینی محصولات آغاز شده و محصولات پس از شیرینگ در انبار محصول ذخیره و آماده بارگیری می­باشد. این آجر دارای استاندارد ملی ایران و گواهینامه ISO9001 می باشد.

آجر نسوز اکسنت