اخبار و اطلاعیه های نظام مهندسی تهران
بیمه و خدمات رفاهی اعضای نظام مهندسی
وام اعضای نظام مهندسی
خدمات ورزشی و تفریحی اعضای نظام مهندسی
مراکز آموزشی طرف قراداد ویژه اعضای نظام مهندسی
باشگاه تخفیف اعضای نظام مهندسی

اعضای هیئت مدیره

اباصلت اصغری - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس اباصلت اصغری
رشته عمران

سیامک الهی فر - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس سیامک الهی فر
رشته عمران

مجتبی آمری نیا - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس مجتبی آمری نیا
رشته عمران

بیتا جمالی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس بیتا جمالی
رشته عمران

احمد خرم - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس احمد خرم
رشته عمران

بیژن خطیبی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس بیژن خطیبی
رشته عمران

جهانگیر رستم زاده - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس جهانگیر رستم زاده
رشته عمران

 الهه رادمهر - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس الهه رادمهر
رشته معماری

سعید سعیدیان - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس سعید سعیدیان
رشته معماری

حمزه شکیب - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس حمزه شکیب
رشته عمران

مجتبی صابر - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس مجتبی صابر
رشته عمران

محمد طاهری - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس محمد طاهری
رشته معماری

مهیار فرنیا - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس مهیار فرنیا
رشته عمران

مجید گودرزی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس مجید گودرزی
رشته عمران

حسام الدین راقی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس حسام الدین راقی
رشته معماری

علی اکبر نبی یی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس علی اکبر نبی یی
رشته معماری

حسین یگانگی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس حسین یگانگی
رشته معماری

 کامران تیموری - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس کامران تیموری
رشته برق

علی کریمی آنچه - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس علی کریمی آنچه
رشته برق

سید محمد هاشمی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس سید محمد هاشمی
رشته برق

بهمن مومنی مقدم - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس بهمن مومنی مقدم
رشته نقشه برداری

حسین اکبریان راد - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس حسین اکبریان راد
رشته مکانیک

سید علیرضا میرجعفری - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس سید علیرضا میرجعفری
رشته مکانیک

غلامرضا آزاد منجیری - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس غلامرضا آزاد منجیری
رشته شهرسازی

کامبیز رضوی - عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس کامبیز رضوی
رشته ترافیک

اعضای هیئت مدیره

 • مهندس اباصلت اصغری – عمران

 • مهندس سیامک الهی فر – عمران

 • مهندس مجتبی آمری نیا – عمران

 • مهندس بیتا جمالی – عمران

 • مهندس احمد خرم – عمران

 • مهندس بیژن خطیبی – عمران

 • مهندس جهانگیر رستم زاده – عمران

 • مهندس الهه رادمهر – معماری

 • مهندس سعید سعیدیان- معماری

 • مهندس حمزه شکیب – عمران

 • مهندس مجتبی صابر – عمران

 • مهندس محمد طاهری – معماری

 • مهندس مهیار فرنیا – عمران

 • مهندس مجید گودرزی – عمران

 • مهندس حسام الدین راقی – معماری

 • مهندس علی اکبر نبی یی – معماری

 • مهندس حسین یگانگی – معماری

 • مهندس کامران تیموری – برق

 • مهندس علی کریمی آنچه – برق

 • مهندس سید محمد هاشمی – برق

 • مهندس بهمن مومنی مقدم – نقشه برداری

 • مهندس حسین اکبریان راد – مکانیک

 • مهندس سید علیرضا میرجعفری – مکانیک

 • مهندس غلامرضا آزاد منجیری – شهرسازی

 • مهندس کامبیز رضوی – ترافیک

آخرین اخبار

دانلود اپلیکیشن های گروه مهندس پلاس