تست مایعات نافذ جوش – Paint Test

هدف: پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متأثر از حرارت (H.A.Z)

روش کار: 

۱) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم. در این مرحله از تمیزکاری می‌‌بایست کلیه مواد اضافی جوش از قبیل گل جوش جرقه ها و سرباره محبوس به صورت کامل از سطح فلز جوش و فلز پایه زدوده شده و سطح فلز جوش کاملا” نمایان گردد. سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاک می‌‌نمائیم.

اپ آزمایشگاه مهندس

۲) مرحله دوم: دراین مرحله به وسیله یک مایع با نفوذ زیاد (پنترانت) تمامی سطح جوش را به صورت کامل پوشش می‌‌دهیم. پس از گذشت ۲۰- ۱۵ دقیقه به وسیله تمیز کننده شیمیائی یا آب (بسته به نوع پنترانت) آنرا به طور کامل از روی فلز جوش پاک می‌‌نمائیم. عمل پاک کردن باید به گونه‌‌ای صورت گیرد که هیچگونه آثاری از رنگ برروی فلز جوش و فلز پایه مشاهده نگردد در صورت نیاز می‌‌توان این عمل را دو یا چند مرحله انجام داد.

۳) مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از مایع ظهور روی سطح فلز جوش و اطراف آن را به صورت کامل می‌‌پوشانیم. این ماده به دلیل خاصیت و رنگ خود عیوب جوش از قبیل ترکها، تخلخلها و سرباره محبوس را برای بازرس قابل مشاهده می‌‌نماید.

تست مایعات نافذ