تست ذرات مغناطیسی جوش

///تست ذرات مغناطیسی جوش

تست ذرات مغناطیسی جوش – Magnetic Test

اهداف: پیداکردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت(H.A.Z) و عیوب زیر سطحی شامل ترکها(CRACK) و سوراخهای کرمی راه نیافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح(WORM HOLS).

روش کار: 

۱) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم.سپس با استفاده از تمیز کنننده شیمیائی سایر مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاک می‌‌نمائیم.

۲) مرحله دوم: در این مرحله سطح فلز جوش و اطراف آن را با یک رنگ سفید به صورت کامل می‌‌پوشانیم(WHITE CONTRAST PAINT).

اپ آزمایشگاه مهندس

۳) مرحله سوم: در این مرحله وسیله تولید میدان مغناطیسی را طوری در دو طرف فلزجوش قرار می دهیم تا میدان مغناطیسی حاصل از آن به صورت عمود یا موازی سطح جوش قرار گیرد.در حالت عمود عیوب یا ترکهای طولی و درد حالت موازی عیوب یا ترکهای عرضی قابل رویت است.عیوب طولی و عیوب عرضی با توجه به پروسه جوشکاری و شرایط فیزیکی آن در فلز پایه و فلز جوش قابل تولید می‌‌باشد.

۴) مرحله چهارم: در این مرحله ابتدا میدان مغناطیسی را برقرار کرده سپس با ذرات آهن بسیار ریز ترجیحا” به صورت مخلوط در مایع(سوسپانسیون) سطوح قرار گرفته در میدان مغناطیسی را آغشته می‌‌کنیم.به دلیل شکست میدان در مواضع معیوب در آن مناطق میدان تقویت شده و ذرا ت آهن به سمت آن منطقه جنب می گردند و به صورت یک نقطه یا خط تیره قابل رویت می‌‌باشند.

تست ذرات مغناطیسی

توسط |2019-01-01T16:14:02+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه