تست ضربه جوش- Charpy V Notch Impact Test

هدف: 

برای پیدا کردن میزان انرژی جذب شده در شکست یک قطعه استاندارد در دمای معین

تست ضربه جوش

تست ضربه جوش

اپ آزمایشگاه مهندس

روش کار: 

در روی قطعه مورد آزمایش به وسیله دستگاه تراش یک شیار ایجاد می‌‌نمائیم سپس فطعه مورد آزمایش را به وسیله ضربه یک پاندول می‌‌شکنیم برای دریافت نتیجه بهتر این عمل می‌‌بایست با سه فطعه متفاوت انجام گیرد.
انجام این تست می‌‌بایست مطابق استاندارد PT2 :1972 BS 131: در یک دمای مشخص انجام پذیرد.

تست ضربه جوش

مطالبی که می‌‌بایست گزارش داده شود: 

۱) محل ابعاد و جهت شکاف
۲) دمای تست
۳) انرژی جذب شده
۴) مقطع شکست
۵) محل عیوب مشاهده شده